เวอร์ชันเต็ม: [-- เอกสารและ VCD ติวแนวข้อสอบของภาค ก ของ กพ. --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ (ภาค ก.) ก.พ. 2558 -> เอกสารและ VCD ติวแนวข้อสอบของภาค ก ของ กพ. [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

<<  1   2  >>  Pages: ( 2 total )

sweet2529 2011-07-21 21:47

เอกสารและ VCD ติวแนวข้อสอบของภาค ก ของ กพ.

ใจจ้า

oakleys001 2011-07-22 09:36
Oakley Sunglasses are designed with high technology for everyone  and Oakley kids Sunglasses is good example of this.

tuss 2011-07-22 10:16
จะรู้คำตอบยังไง

kanajana 2011-07-22 13:58
หนูอยากทราบคำตอบของข้อสอบทั้งหมดเลยค่ะ..ทำแล้วไม่แน่ใจว่าถูกมั้ยไม่แน่ใจเลย
ข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ ชุดที่ 2

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป                          เวลา 2.30 ชั่วโมง                       คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คำสั่ง     - ก่อนลงมือทำข้อสอบนี้โปรดอ่านข้อแนะนำในการกรอก แบบฟอร์มในกระดาษคำ
                 ตอบหน้า 2 ก่อน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เข้าสอบซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามแล้ว เครื่อง
                 ตรวจกระดาษคำตอบ อาจไม่ตรวจกระดาษคำตอบของท่าน
              - ให้ตอบโดยเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด ในแต่ละข้อเพียงคำตอบเดียว โดยให้ระบายวง
                 กลมตัวเลือกที่ต้องการให้เต็มวงในกระดาษคำตอบที่แจกให้
- ให้ส่งกระดาษคำตอบ และคำถามแก่กรรมการและห้ามนำออกนอกห้องสอบโดย
   เด็ดขาด
คำสั่ง ข้อ 1 – 2 ในคำถามแต่ละข้อ จะมีข้อสรุป 1 และข้อสรุป 2 ให้พิจารณาข้อสรุปดังกล่าว
                               โดย อาศัยเงื่อนไขตามโจทย์กำหนด และให้ตอบดังนี้
             ก. กรณีข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข
             ข. กรณีข้อสรุปไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
             ค. กรณีสรุปทั้งสองไม่สามารถหาข้อสรุปได้แน่ชัดทั้งคู่
             ง. กรณีข้อสรุปที่ 1 และข้อสรุปที่ 2 ข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง เป็นจริง หรือไม่
             แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง
เงื่อนไขที่ 1 (ใช้ตอบคำถามข้อ 1 - 5)
1. ชาญชัย ไพบูลย์ สุเทพ สหชัย และปรีชา เป็นปลัดอำเภอ ซึ่งประจำอยู่อำเภอต่างๆ กัน
คือ อำเภอ ก ข ค ง และ จ (โดยไม่เรียงตามลำดับกัน)
2. ระยะห่างจากกรุงเทพฯ ถึงอำเภอทั้ง 5 ไม่เท่ากัน โดยอำเภอที่ใกล้ กรุงเทพฯที่สุด
ห่างจากกรุงเทพฯ 500 กิโลเมตร
3. ระยะห่างจากกรุงเทพฯ ถึงแต่ละอำเภอ หากนำมาจัดเรียงกันจะไดอนุกรมเลขคณิต
ซึ่งมีค่าความแตกต่างระหว่างพจน์เท่ากับ
4. ปลัดดังกล่าวจบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สาขาละ 2 คน และจบศิลปศาสตร์อีก 1 คน
5.ราษฎรของแต่ละอำเภอข้างต้นประกอบอาชีพต่างกัน คือทำนา ทำสวน ค้าขาย
6. สุเทพชอบทานผลไม้เป็นปลัดอำเภอ ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ 6 กิโลเมตร
7. สหชัยรับผิดชอบอำเภอที่ราษฎรมีอาชีพค้าขายและห่างจากกรุงเทพฯมา กที่สุด
8. คนที่จะเป็นปลัดอำเภอ ก. ต้องจบนิติศาสตร์ ส่วนอำเภอ ค. ไม่มีปลัดคนใดจบรัฐศาสตร์เลย
9. ปรีชาอยู่อำเภอที่ติดกับชานทะเล
10. ปลัดที่จบศิลปศาสตร์ ประจำอำเภอที่ราษฎรมีอาชีพเลี้ยงไก่
11. สหชัยจบนิติศาสตร์ ส่วนไพบูลย์ไม่ได้จบรัฐศาสตร์
12. อำเภอ ก. ตั้งอยู่ใกล้กรุเทพฯ มากกว่าอำเภอ ข.
13. ราษฎรอำเภอ ข. ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่
14. อำเภอ ง. ซึ่ง อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ที่สุด มีราษฎรประกอบอาชีพทำนา

1.        ข้อสรุปที่ 1              ไพบูลย์จบศิลปศาสตร์
            ข้อสรุปที่ 2              ปรีชาประจำอำเภอที่ราษฎรมีอาชีพทำการประมง
2.        ข้อสรุปที่ 1              ชาญชัยจบรัฐศาสตร์
             ข้อสรุปที่ 2              อำเภอ ข. ห่างจากกรุงเทพฯ 650 กิโลเมตร
3.        ข้อสรุปที่ 1              ถ้าชาญชัยอยู่อำเภอที่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด ปรีชาจะอยู่อำเภอที่
                                                ห่างจากกรุงเทพฯ 550 กิโลเมตร
             ข้อสรุปที่ 2              อำเภอ ก. ห่างจากอำเภอ ค. 100 กิโลเมตร
4.        ข้อสรุปที่ 1              สุเทพอยู่อำเภอที่ราษฎรประกอบอาชีพทำสวน
             ข้อสรุปที่ 2              อำเภอที่ราษฎรทำการประมงอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ น้อยกว่าอำเภอที่
                                                ราษฎรทำสวน
5.        ข้อสรุปที่ 1              ปลัดอำเภอ ค. และ จ. จบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามลำดับ
             ข้อสรุปที่ 2              ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงอำเภอ ข. กับถึงอำเภอ ค. ต่างกันอยู่ 100
                                                กิโลเมตร
เงื่อนไขที่ 2 (ใช้ตอบคำถามข้อ 6 - 10)
             1. นักเรียน ซึ่งเรียนอยู่คนละชั้น ระหว่างชั้น ม.1 – ม.6 มี 6 คนดังนี้คือดารณี โฉมฉาย จุรี
             สมศรี งามพักตร์ และชูศรี
             2. แต่ละคนเรียนในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งต่อไปนี้คือ สตรีวิทยา ราชินี สตรีวัดระฆัง สตรี
             นนทบุรี และโรงเรียนวัดเทพลีลา แต่มี 2 คนที่เรียนโรงเรียนเดียวกัน แต่คนละชั้น
             3. แต่ละคนจะชอบดอกไม้ชนอดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียว ยกเว้นจะระบุ เป็นอย่างอื่น
             4. ดอกไม้ที่แต่ละคนชอบ คือ กุหลาบ ทานตะวัน ดาวเรือง มะลิ ซ่อนกลิ่น และดอกเข็ม
             5. สมศรีเรียนชั้น ม.1 โดยอักษรตัวแรกของชื่อโรงเรียน ต่างกับอักษรตัวแรกของชื่อตนเอง
6. ผู้ที่อยู่ชั้น ม.5 เรียนที่โรงเรียนสตรีวิทยา
             7. มีเพียงนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆังเท่านั้นที่ชอบดอกดาวเรือง
             8. โฉมฉายอายุอ่อนกว่าจุรี 1 ปี และทั้งสองอยู่โรงเรียนเดียวกัน
             9. นักเรียนทุกคนที่ชอบดอกดาวเรืองจะชอบดอกทานตะวันด้วย
             10. ดารณี อยู่ชั้นสูงกว่างามพักตร์ 3 ชั้น แต่ต่ำกว่าชูศรี ซึ่งมีอายุมากที่สุด
             11. โฉมฉายชอบดอกดาวเรือง ส่วนนักเรียนชั้น ม.2 ชอบดอกกุหลาบ
             12. นักเรียนโรงเรียนวัดเทพลีลาชอบดอกมะลิ ส่วนนักเรียนโรงเรียนราชินีเกลียดดอกเข็ม
             13. ผู้ที่ชอบดอกดาวเรืองเรียนอยู่ชั้นต่ำกว่าผู้ที่ชอบดอกมะลิ
6.        ข้อสรุปที่ 1              โฉมฉายอยู่ชั้น ม.3
             ข้อสรุปที่ 2              สมศรีอายุอ่อนที่สุด
7.        ข้อสรุปที่ 1              ชูศรีอยู่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
             ข้อสรุปที่ 2              สมศรีอยู่โรงเรียนวัดเทพลีลา
8.        ข้อสรุปที่ 1              ดารณีอยู่ชั้น ม.5 และชอบดอกเข็ม
             ข้อสรุปที่ 2              งามพักตร์อยู่ชั้น ม.2 โรงเรียนสตรีนนทบุรี
9.        ข้อสรุปที่ 1              ชูศรีชอบดอกซ่อนกลิ่น
             ข้อสรุปที่ 2              จุรีชอบดอกมะลิ
10.      ข้อสรุปที่ 1              นักเรียนที่อยู่ชั้น ม.6 ชอบดอกมะลิ
             ข้อสรุปที่ 2              นักเรียนที่ชอบดอกเข็มเรียนอยู่ชั้นสูงกว่านักเรียนที่เรียน
                                                โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
เงื่อนไขที่ 3 (ใช้ตอบคำถามข้อ 11 - 15)
M  N      O = P  Q
S  R  (N + O)  (Q + P)      (R + S)
ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่า 0
11.      ข้อสรุปที่ 1              P  R
             ข้อสรุปที่ 2              O  S
12.      ข้อสรุปที่ 1              Q  R
             ข้อสรุปที่ 2              Q  S
13.      ข้อสรุปที่ 1              N  Q
             ข้อสรุปที่ 2              M  S
14.      ข้อสรุปที่ 1              2Q  (N + R)
             ข้อสรุปที่ 2              O  R/2
15.      ข้อสรุปที่ 1              S  P
             ข้อสรุปที่ 2              M  Q
เงื่อนไขที่ 4 (ใช้ตอบคำถามข้อ 16 - 20)
3/4 A  B = 3/2 C  3/7 D = 3E
                              2G  F      B  H
                              ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่า 0
16.      ข้อสรุปที่ 1              A  2B
             ข้อสรุปที่ 2              D  F
17.      ข้อสรุปที่ 1              B/2  G
             ข้อสรุปที่ 2              5A  4(B + C)
18.      ข้อสรุปที่ 1              2C  F
             ข้อสรุปที่ 2              G  C
19.      ข้อสรุปที่ 1              H  2E
             ข้อสรุปที่ 2              D  2A
20.      ข้อสรุปที่ 1              C  E
             ข้อสรุปที่ 2              5H  D
คำสั่ง ข้อ 21 -26 จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว จากคำตอบที่มีลักษณะ
                                 ความสัมพันธ์ หรือหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับที่โจทย์กำหนดให้
21. ราชสีห์ : สิงโต :?:?
             ก. พยัคฆ์ : เสือโคร่ง                                               ข. นก : วายุภักษ์
             ค. ช้าง : คชสาร                                                         ง. มังกร : งู
22. คน : กวน :?:?
             ก. สุนัข : เชื่อง                                                           ข. ปิ้ง : ย่าง
             ค. แมว : นอนหวด                                                  ง. ทอด : ผัด
23. รถเมล์ : บ้าน :?:?
             ก. เส้นเลือดดำ : หัวใจ                                            ข. เท้า : กระเพาะอาหาร
             ค. พนักงานขับรถ                                                    ง. นายตรวจ : แม่บ้าน
24. ดอกหญ้า : ดอกฟ้า                 กระต่าย : ?
             ก. กระรอก                                                                 ข. ดวงจันทร์
             ค. ดวงดาว                                                                   ง. ดวงอาทิตย์
25. ลึกลับ : ร่องรอย : ?:?
             ก. สืบสวน : ปัญหา                                                 ข. เพชฌฆาต : ฆาตกรรม
             ค. สับสน : วุ่นวาย                                                   ง. มืด : มัว
26. ไข่แดง : ไข่ไก่ :?:?
             ก. ใยแมงมุม : แมงมุม                                          ข. กะลา : มะพร้าว
             ค. นิวเคลียส : เซลล์                                                ง. ซัง : ข้าวโพด
คำสั่ง ข้อ 27 – 32 เลขต่างๆ ทางซ้ายมือจะเรียงตามกฎเกณฑ์ หรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
             ให้พิจารณาดูแล้วหาตัวเลขทางขวามือ จาก ก ข ค หรือ ง ซึ่งเป็นตัวเลขเพียงตัวเดียวที่
             จะนำมาต่อเข้ากับเลขชุดข้างหน้า ตามกฎเกณฑ์นั้นได้พอดี
27. 2   10   30   68   130   ..........
             ก. 222                                                                            ข. 202
             ค. 230                                                                            ง. 242
28. 2   16   54   128   250   ..........                              
             ก. 320                                                                           ข. 400
             ค. 432                                                                            ง. 530
29. 67   15   292   13   123   11   244   7   ..........
             ก. 122                                                                            ข. 495
             ค. 234                                                                           ง. 237
30. 99   92   73   36   -25   ..........
             ก. -50                                                                           ข. -102
             ค. -116                                                                          ง. -245
31. 9   20   5   14   27   11   19   34   17   ..........
             ก. 27                                                                              ข. 24
             ค. 18                                                                              ง. 22
32. 845   745   848   754   851   ..........
             ก. 854                                                                            ข. 760
             ค. 852                                                                          ง. 763
คำสั่ง ข้อ 33 – 38 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
33. ถ้าเพิ่มด้านยาวและด้านกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าอีก 1 เท่าอยากทราบว่าพื้นที่จะเพิ่มขึ้นอีก
      กี่เปอร์เซ็นต์
             ก. 50                                                                                               ข. 75
             ค. 100                                                                                             ง. 300
34. ซื้อผลไม้ a บาท ได้ b ผล 5 ถ้าจะซื้อถึง c ผล แม่ค้าจะแถมให้ 1 ผล ถ้าซื้อผลไม้ c ผล      ราคาผลละเท่าไร
b
b(c + 1)
             ก.     ac                                                                                        ข.     b(c + 1)

a
             ค.     b(c + 1)                                                                              ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
35. เฟือง 2 ตัว ตัวแรกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 นิ้ว ตัวที่สองมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 นิ้ว หาก
      เฟืองตัวใหญ่หมุน 15 รอบ เฟืองตัวเล็กจะหมันกี่รอบ
             ก. 20 รอบ                                                                                     ข. 25 รอบ
             ค. 30 รอบ                                                                                     ง. 27 รอบ
36. เมขลาต่อตู้แล้วเสร็จใน 20 วัน ลุงทิมต่อตู้แบบเดียวกัน แล้วเสร็จใน 30 วัน และชนะชลต่อตู้
      แบบเดียวกันนี้แล้เสร็จใน 40 วัน ถ้าทั้ง 3 คน ช่วยกันจะต่อตู้เสร็จภายในกี่วัน
13
12
             ก.     95   วัน                                                                              ข.     120     วัน

12
7
             ค.     250     วัน                                                                          ง.     261     วัน  
37. ฟุตบอลทีม A ชนะมา 40 ครั้ง ในการแข่งขัน 60 ครั้ง ยังเหลือเกมส์การแข่งขันอีก 32 ครั้ง
      ทีมนี้จะต้องชนะกี่ครั้งจึงทำให้ทีมของเขามีชัยชนะเท่ากับ 75 เปอร์เซ็นต์
             ก. 26 ครั้ง                                                                                     ข. 28 ครั้ง
             ค. 29 ครั้ง                                                                                     ง. 30 ครั้ง
2
38. เลขสองจำนวน เมื่อเอา 1 ของจำนวนแรกรวมกับ 1 ของจำนวนหลัง แล้วได้
5
2
      ผลลัพธ์เป็น 45 และ 1 ของจำนวนหลังรวมกับ 1 ของจำนวนแรกได้ผลลัพธ์เป็น
       40 ผลต่างของเลขสองจำนวนดังกล่าวเป็นเท่าไร
             ก. 50                                                                                               ข. 60
             ค. 20                                                                                               ง. 10

คำสั่ง ข้อ 39 – 43 จงทำความเข้าใจข้อมูลจากตารางที่กำหนดให้เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมู ลในการ
ตอบคำถามในแต่ละข้อ
ตารางเปรียบเทียบประมาณการรายได้จากภาษีอากรกับภาษีอากรที่จัดเ ก็บได้ของรัฐบาลประจำปี
งบประมาณ 2523 – 2532
     ภาษีอากร (ร้อยล้านบาท)    
ปีงบประมาณ    ประมาณการ    จัดเก็บได้
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532    837
1,003
1,063
1,296
1,373
1,455
1,496
1,652
1,786
2,383    823
959
1,004
1,203
1,315
1,419
1,463
1,761
2,249
2,796
39. ปีงบประมาณใดรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้จากภาษีอากร ใกล้เคียงกับประมาณการ มาก
      ที่สุด
             ก. ปี 2523                                                                                        ข. ปี 2527
             ค. ปี 2529                                                                                        ง. ปี 2530
40. ภาษีอากรที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2531 เพิ่มขึ้นจากที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2530
      คิดเป็นร้อยละเท่าใด
             ก. 21.6                                                                                              ข. 27.7
             ค. 23.6                                                                                              ง. 31.5
41. ระหว่างปีงบประมาณ 2525 – 2529 รัฐบาลมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรเฉลี่ยปีละเท่าใด
             ก. 1,331.2 ล้านบาท                                                                  ข. 1,282.8 ล้านบาท
             ค. 128,080 ล้านบาท                                                                 ง. 133,120 ล้านบาท
42. ในปีงบประมาณปีใด มีการประมาณการายได้ จากภาษีอากรมากกว่าที่จัดเก็บได้จริงเป็น
      อันดับสาม
             ก. ปี 2523                                                                                        ข. ปี 2524
             ค. ปี 2529                                                                                        ง. ปี 2527
43. ปีงบประมาณใดที่รายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นป ระมาณ 19.8%
             ก. ปี 2526                                                                                        ข. ปี 2528
             ค. ปี 2527                                                                                        ง. ปี 2524
คำสั่ง ข้อ 44 – 50 จงอ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามในแต่ละข้อ
“เรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องพูดกันในวันนี้ คือ อายุแห่งความคุ้มครองดังบัญญัติไว้ในส่วนที่ 2 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมเช่นในมาตรา 18 บัญญัติไว้ว่า“ลิขสิทธิ์มีอายุตลอดชีวิตผู้ประพันธ์และต่อไปอีก 30 ปี ส่วนที่ออกโฆษนาเป็นตอน ๆ อายุแห่งความคุ้มครองเริ่มแต่วันโฆษณาตอนนั้น ๆ ถ้าผู้ประพันธ์ตายก่อนโฆษนาท่านว่าอายุลิขสิทธิ์มีกำหนด 30 ปี นับแต่โฆษนาหรือเช่นที่บัญญัติ ไว้ในมาตรา 18 ว่า อายุลิขสิทธิ์แห่งภาพยนตร์ท่านว่า มีกำหนด 30 ปี นับแต่วันถ่าย”
เทียบกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินธรรมดา อายุในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ เป็นหลักการพิเศษสำหรับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินธรรมดานั้น กล่าวเป็นโวหารกฎหมายว่า กรรมสิทธิ์เป็นของขลังตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ไม่มีจำกัดในเวลาแห่งการเป็นเจ้าของ สมมุติว่า แดงเป็นเจ้าของที่ดิน 1 แปลง และสมมุติต่อไปว่า แดงไปกินยาวิเศษอะไรมา มีอายุได้ถึง 1,000 ปี แดงก็มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นอยู่ได้ถึง 1,000 ปี หรือแม้แดงจะมีอายุอย่างธรรมดา ตายลงเมื่ออายุ 60 – 70 ปี กรรมสิทธิ์ของแดงในที่ดินแปลงนั้นก็เป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกถึงหล าน ยั่งยืนอยู่ได้เป็นพันๆ ปี ไม่มีกฎหมายกำหนดอายุไว้ให้กรรมสิทธิ์ของแดงสิ้นสุดไปด้วยการเว ลาแต่กรรมสิทธิ์หนังสือหรือที่เรียกว่า ลิขสิทธิ์มีหลักเป็นอย่างอื่น โดยทั่ว ๆ ไป คือ ลิขสิทธิ์ เป็นของผู้ประพันธ์เพียงชั่วชีวิตกับต่อไปอีก 30 ปีความสำคัญมีอยู่ว่าเมื่อสิ้นชีวิตของผู้ทรงลิขสิทธิ์และสิ้นร ะยะเวลาอีก 30 ปี หลังจากนั้นแล้วลิขสิทธิ์เป็นระงับเจ้าของจะหวงห้ามไม่ได้ ใครจะคัดลอกโฆษนาซ้ำก็ทำไม่เป็นผิด ไม่เป็นละเมิด ลูกหลานของผู้ทรงลิขสิทธิ์จะนำคดีไปฟ้องร้องเขาไม่ได้”
44. ข้อความนี้มีลักษณะอย่างไร
             ก. ชักชวนให้ปฏิบัติตาม                                                           ข. อธิบายเพื่อให้ความรู้
             ค. แสดงความคิดโต้แย้ง                                                           ง. แสดงความคิดสนับสนุน
45. ลิขสิทธิ์หมายถึงอะไร
             ก. กฎหมายคุ้มครองการเขียน
             ข. ระยะเวลาที่กฎหมายคุ้มครอง
             ค. ระยะเวลา 30 ปี นับแต่วันโฆษนา
             ง. กรรมสิทธิ์ในวรรณกรรมและศิลปกรรม
46. หนังสือที่ได้ลิขสิทธิ์จะมีกรรมสิทธิ์อย่างไร
             ก. มีกรรมสิทธิ์เพียงชั่วชีวิตของผู้เขียน
             ข. มีกรรมสิทธิ์เพียง 30 ปี
             ค. มีกรรมสิทธิ์ในชั่วชีวิตผู้เขียนและต่อไปอีก 30 ปี
             ง. ผิดทุกข้อ
47. ผู้พูดมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร
             ก. ไม่เป็นธรรมแก่ผู้เขียน                                                         ข. ไม่เป็นธรรมแก่ทายาท
             ค. ควรเลิก พ.ร.บ. ฉบับนี้เสีย                                               ง. ไม่มีความเห็นแต่อย่างได
48. “กรรมสิทธิ์เป็นของขลัง ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้” หมายความว่าอย่างไร
             ก. ถึงจะขายไปแล้วก็ยังทรงสิทธิ์อยู่
             ข. เป็นของคงทนถาวร
             ค. เจ้าของยังคงมีสิทธิ์อยู่ตลอดไป
             ง. เป็นของที่ไม่ต้องดูแลรักษา
49. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินธรรมดากับลิขสิทธิ์ ต่างกันอย่างไร
             ก. กรรมสิทธิ์ฯ มีอายุนานกว่าลิขสิทธิ์
             ข. ลิขสิทธิ์มีอายุนานกว่ากรรมสิทธิ์
             ค. กรรมสิทธิ์ฯ และลิขสิทธิ์มีอายุเท่ากัน
             ง. มีกฎหมายคุ้มครองทั้งสองอย่าง
50. ทายาทมีกรรมสิทธิ์ในลิขสิทธิ์อย่างไร
             ก. มีอยู่ตลอดไป
             ข. มีอยู่ต่อไปอีก 30 ปี
             ค. มีอยู่เท่าที่ตนมีชีวิตอยู่
             ง. มีอยู่ตามที่พินัยกรรมระบุไว้
คำสั่ง ข้อ 51 – 55 จลเติมคำลงในช่องว่างให้เหมาะสมที่สุดตามลำดับ
51.  .....................ให้เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นั้น ให้ออกให้เฉพาะบุคคลผู้มีภูมิรู้สอบได้
       ประโยคมัธยม 6 หรือผู้มีภูมิความรู้รอบตัวเป็นที่พอใจของเจ้าพนักงานผู้ออก
             ก. ใบรับรอง         ข. ใบอนุมัติ          ค. ใบอนุญาต       ง. ใบประกาศนียบัตร
52. เชียงรายเป็น...................ของคุณวารุณี เธอเป็นคนมี...................มั่นคงคนหนึ่งทีเดียว แต่ง
      กายดู....................เสมอ เพราะ...................เหยียบขั้นเศรษฐี
             ก. พื้นฐาน   ถิ่นฐาน   ภูมิฐาน   ฐานะ                          ข. ถิ่นฐาน   ฐานะ   ภูมิฐาน   พื้นฐาน
             ค. ถิ่นฐาน   หลักฐาน   ภูมิฐาน   ฐานะ                        ง. พื้นฐาน   ถิ่นฐาน   ภูมิฐาน   หลักฐาน

53. “ในครอบครัวนั้นนอกจากจะต้องมีความรัก ความอบอุ่นแล้ว หัวหน้าครอบครัวยังต้อง
       มี....................สนองความจำเป็น....................ของค รอบครัวได้ด้วย เพราะความขัดสนไม่อาจ
       จะ....................ความรักของครอบครัวให้ยืนยาวได้”
             ก. ความสามารถ   พื้นฐาน   หล่อเลี้ยง                              ข. ความอุตสาหะ   เบื้องต้น   เลี้ยงดู
             ค. ความต้องการ   เบื้องแรก   เลี้ยง                                                        ง. ความพยายาม   ขั้นต้น   หล่อ
54. “ ปล่อยให้ความดันโลหิตสูงขึ้นโดยไม่ควบคุม.............มีผลกระท บกระเทือน..............อวัยวะ
        สำคัญหลายอย่างของร่างกาย ได้แก่ หัวใจ สมอง ไต และเส้นโลหิต เป็นต้น อาจทำให้หัวใจวาย
        เส้นโลหิตในสมองแตก ไตพิการ..............อาจเร่งให้เส้นโลหิตตีบตันเร็วขึ้น...... ........ไขมันเกาะ
        หลอดโลหิต”
             ก. ถ้า   จะต่อ   จากนี้   และ                                                  ข. หาก   คง   กับ   และ   เหตุเพราะ
             ค. ถ้า   คง   แก่   และ   เนื่องจาก                                      ง. หากจะ   ต่อ   ทั้งยัง   เพราะ
55. “หัวหน้าคนงานเป็นคนที่ร่างสูง ผิว..............ใบหน้า..............แดด ผม..............ค่อนข้างยาว
        กล้ามเนื้อแน่นดูแข็งแรง และสีหน้าที่ดู...............อยู่ตลอดเวลา ทำให้ดูหน้าแกรงขาม แต่
        ประหลาดที่เขาสามารถใช้ภาษาที่...............ได้”
             ก. เกรียม   กร้าน   สละสลวย   เหู๊้ยมเกรียม   สลวย
             ข. กร้าน   เกรียม   สลวย   เหู๊้ยมเกรียม   สละสลวย
             ค. กร้าน   เหู๊้ยมเกรียม   สลวย   เกรียม   สละสลวย
             ง. เกรียม   กร้าน   สลวย   เหู๊้ยมเกรียม   สละสลวย
คำสั่ง ข้อ 56 – 57 จงเลือกตอบว่าข้อความใดใช้ไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
56.      ก. กลองเป็นของสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับบ้านเมือง
             ข. ใช้เป็นหลักสำหรับบอกให้รู้เวลา
             ค. ในสมัยที่ยังไม่มีนาฬิกาใช้กันทั่วไป
             ง. ต้องอาศัยกลองเป็นสัญญาณ
57.      ก. ที่เรียกว่าฉันทลักษณ์ด้วยมีความประสงค์
             ข. ให้มีชื่อตรงกับไวยากรณ์ในภาษาบาลี
             ค. ที่ท่านจำแนกไว้เป็นอักขรวิธี วจีวิภาค วาทยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์
             ง. ซึ่งไวยากรณ์ในภาษไทยเราได้อิงอาศัยมาสร้างขึ้นไว้เป็นหลัก
คำสั่ง ข้อ 58 – 60 จงพิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ และมีตัวเลข 1 2 หรือ 3 กำกับอยู่
                               แล้วเลือกตอบดังนี้
ตอบ ก.                ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ทั้ง 3 กลุ่ม ใช้ได้รัดกุม และถูกต้องตามหลัก
                               ภาษา
ตอบ ข.                ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้อง
                               ตามหลักภาษา
ตอบ ค.                ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม 1 และกลุ่ม 3 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้อง
                               ตามหลักภาษา
ตอบ ง.                 ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้อง
                               ตามหลักภาษา
1
58. การยิงปืนเพื่อแสดงความเคารพนั้น เราเรียกว่ายิงสลุด  การยิงสลุดเป็นการแสดงความ                                                  
3
2
      เคารพให้แก่ชาติ หรือ บุคคล จำนวนนัดที่ยิงก็มีเกณฑ์ตามควรแก่เกียรติยศของผู้หรือสิ่ง
      ควรรับการเคารพ
1
59. อัตวิสัยหมายถึงเรื่องหรือภาพ ของสิ่งทั้งหลายที่ผู้เขียนอาจนำมาใช้เป็นเค้าโครง โดยวิธี                                                                                                                                                                          
1
       นึกหรือคิดเห็นในใจ ภาวะวิสัย เป็นภาพที่สร้างขึ้น จากประสบการของผู้เขียน                                                                                            
2
1
60. นักประพันธ์ควรเขียนเรื่องที่แนะให้คนคิด  นักเขียนหลายหนีความจริง  โดยที่สร้างโลก                                                                                                                            
3
  ใหม่ขึ้น  โดยการไม่ยอมรับสภาพชีวิตจริง  ทำให้ผู้อ่านพลอยหนีโลกแห่งความจริงไปด้วย              
61.  ข้อใดเรียงลำดับความถูกต้องที่สุด
                 1. ประโยคเดียวกัน
                 2. เมื่อพูดแล้ว
                 3. ก็ถือว่ามีความหมายเช่นกัน
                 4. ทำให้เกิดผลต่างกัน
                 5. ความหมายของคำพูด
                 6. ขึ้นอยู่กับข้อความแวดล้อม
                 7. และขึ้นอยู่กับผลที่เกิดจากคำพูดนั้นๆ
                 ก. 5 2 6 7 3 1 4                                                                          ข.5 6 7 1 2 4 3
                 ค. 1 2 4 3 5 6 7                                                                        ง. 1 5 2 6 4 3 7
62. ข้อใดเรียงลำดับเนื้อความได้เหมาะสม
                 1. เมื่อนั่งออกจากเทลอะวีฟ  จะกลับเข้าเยรูซาเล็ม  สองข้างทางแลไปไกลลิบเห็นมีแต่ภูเขาสีแสด
                 2. ไม่มีร่องรอยของความแห้งแล้ง  สีเขียวของต้นไม้กับสีแสดของหินทราย  ตัดกันเฉียบขาดน่าดู
                 3. เคยได้ยินมาว่า  อิสราเอลมีความสามารถในการทำทะเลทรายให้เป็นสีเขียวมาได้เห็นกั บตา
                 4. ไม่มีต้นไม้ใบหญ้า  แต่ที่มองเห็นใกล้ๆคือไรส้มสุดสายตา  ต้นไม้ใบเขียวชอุ่ม
          5. ทรัพยากรบุคคลดี บวกกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ทำให้คนใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
                 ก.1 3 2 4 5                                                                                      ข. 3 5 1 4 2
                 ค.3  4 2 5                                                                                        ง.5 3 1 4 2
63. เนื้อความต่อไปนี้  เรียงลำดับใจความได้ตามภาษาเขียนที่ถูกต้องตรงกับข้อใด
          1. การซึมซาบให้พระคุณของบิดามารดา  จึงเป็นความกตัญญูหมายเลขหนึ่งของบุคคลทุก ชาติทุก
                     ศาสนา
                 2. เพราะเป็นบุคคลแรกที่ทำให้เกิด  ให้ปัจจัยเครื่องยังชีพ  ให้ความรู้  ให้การอบรมทางอุปนิสัยที่ดี
         3. ก็สุดวิสัยที่เขาจะรู้คุณเพื่อนบ้านและเพื่อนมนุษย์
                 4. บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้า  เป็นต้น  ยกบิดามารดาเป็นบุคคลแรกในโลก
                 5. หากคนใดที่จิตทราม  จนไม่รู้คุณบิดามารดาแล้ว
                 ก.1 2 4 5 3                                                                                      ข.1 4 2 5 3
                 ค.4 2 5 3 1                                                                                      ง.4 5 3 1 2
64.จงเรียงลำดับข้อความนี้ให้เหมาะสม
                 1. เนื่องจากคาเฟอีนสามารถผ่านตามกระแสเลือด  เข้าสู่สมองได้ภายในเวลาเพียงสิบห้านาที
                 2. แต่ถ้าคุณรู้สึกตื่นเต้นอยู่แล้ว  คาเฟอีนสักถ้วยก็จะทำให้คุณกระปรี้กระเปร่าขึ้น
                 3. ถ้าหากคุณรู้สึกตื่นเต้นอยู่แล้ว  คาเฟอีนก็มีอิทธิพลน้อยที่สุดเช่นกัน
                 4. มันจึงมีพลังอำนาจมากที่สุด  ในขณะที่คุณมีความตื่นตัวอยู่น้อยที่สุด
                 5. คาเฟอีนสามารถสร้างสภาวะของการตื่นตัวให้เกิดขึ้นได้
                 ก.1 4 2 3 5                                                                                      ข.1 3 2 4 5
                 ค.5 4 3 2 1                                                                                      ง.5 3 2 4 1
65. จงเรียงลำดับข้อความนี้ให้เหมาะสม
                  1. รถดับเพลิงจึงไม่สามารถเข้าไปได้
                  2. เพื่อสกัดและดับเพลิง
                  3. ด้วยเหตุนี้  เราจึงคิดสร้างรถดับเพลิงเล็กขึ้น
                  4. รถดับเพลิงก็รีบรุดมายังที่เกิดเหตุ
                  5. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่ตลาดแห่งหนึ่ง
                  6.เหตุการณ์ดังตัวอย่างนี้ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
                  7. แต่ทางเข้าตลาดนั้นแคบมาก
                  ก. 2 4 5 6 7 1 3                                                                       ข.4 2 6 5 7 1 3
                  ค.5 2 7 1 6 3                                                                             ง.6 4 2 7 1 5 3
คำสั่ง  ข้อ 66-69 จงพิจารณาคำ  หรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อความที่กำหนดให้แล้ว  เลือกตัวเลือก ก.ข. ค.
                 หรือ ง. ที่มีความหมายตรงกับคำ  หรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้มากที่สุดและที่มีความหมายสอดคล้องกับ
               ข้อความที่กำหนดให้นั้น
66. ตำแหน่งที่จะเขียนเชิงอรรถ  มักเขียนไว้ท้ายเล่มหนังสือ  หรือบางทีเขียนไว้ท้ายหน้าของแต่ละหน้า
                 ก. รายละเอียดเรื่อง                                                                    ข. บัญชีรายชื่อหนังสือค้นคว้า
                 ค. หลักการจัดรูปเล่มหนังสือ                                            ง. ข้ออ้างอิง  หรือคำอธิบาย
67. ประชาทัณฑ์หมายถึง  การลงโทษผู้กระทำผิดนอกสารบบอาญายุติธรรม
                 ก. บัญชีเรื่อง                                                                                ข. ระเบียบ
                 ค.กฎหมาย                                                                                       ง.แบบแผน
68. คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมธนารักษ์ตั้งงบประมาณผูกพัน  เป็นรายปี  สำหรับก่อสร้างศูนย์บ้านพัก
      ข้าราชการในส่วนภูมิภาค  ปีละ 10 จังหวัด
                 ก. เงินรายรับที่ได้จากรายจ่าย                                                ข. เงินรายรับรายจ่ายประจำปี
                 ค. เงินรายจ่ายที่จำเป็น                                                             ง. เงินที่กำหนดไว้เป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกัน
69.วัดนี้ตามตำนานกล่าวว่าเป็นวัดโบราณ  และเป็นวัดราษฏร์  การสร้างวัดนี้แต่เดิมไม่ปรากฏหลักฐาน  ว่า
     ท่านผู้ใดสร้าง
                 ก. ไม่มีรายละเอียด                                                                    ข. ไม่ได้กล่าวไว้ในหนังสืออ้างอิง
                 ค. ไม่มีผู้ใดยืนยันความถูกต้อง                                         ง.ไม่มีสิ่งใดยืนยันให้แน่ชัด
คำสั่ง ข้อ 70-75 จงอ่านข้อความที่กำหนดให้  แล้วตอบคำถามโดยพิจารณาเลือกตัวเลือก ก.ข.ค. และ ง.
               ที่ถูกต้องที่สุด
70.เสียงของคำ  เพี้ยนและกลายได้  ความหมายก็เพี้ยนและกลายได้ทำนองเดียวกันเพราะเสียงและความ
   หมายเป็นของคู่กัน ถ้าแยกกันแต่ละส่วนก็ไม่เป็นคำพูดในภาษาเพราะมีแต่เสียงอย่างเด ียวก็เป็นเสียงที่          
     ปราศจากความหมาย  ถ้ามีแต่ความหมายก็เป็นแค่ความในใจเมื่อไม่เปล่งเสียงออกมาก็ไม ่มีใครทราบ
     ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร
                 ก.ทั้งสองและความหมายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้
                 ข.ความสัมพันธ์ของเสียงและความหมายอยู่ที่การสื่อสาร
                 ค.การสื่อสารด้วยเสียงที่มีความหมายเป็นการสื่อสารที่สมบูรณ์ที ่สุด
                 ง.ในการสื่อสารต้องใช้เสียงและความหมายประกอบกันจึงเข้าใจกัน
71.พินัยกรรมหรือคำสั่งแสดงความตั้งใจครั้งสุดท้าย  ที่จะยกทรัพย์สินวางข้อกำหนดใดๆเกี่ยวกับทรัพย์ของ
      ตน  อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเพื่อตนตายแล้ว
      ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร
72. ความคิดเรื่องสหกรณ์  เป็นความคิดแบบสังคมนิยมโดยแท้  แต่การสหกรณ์ก็มีผู้นำใช้ได้ผลดี
      เศรษฐกิจแบบนายทุนนั้นหลายแห่ง
                   ก.สหกรณ์เป็นอุดมคติของสังคมนิยม  แต่ใช้ได้ไม่เหมาะกับประเทศแบบทุนนิยม
                    ข.สหกรณ์เป็นอุดมคติทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมแต่บางประเทศแบบทุน นิยมก็ใช้ได้ผลดี
                   ค.สหกรณ์เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสังคมนิยมแต่ขัดก ับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
                   ง.สหกรณ์เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมและแบบทุนนิยมด้ วย
73.ห้ามมิให้คนทำงานในที่มีเสียงดังเกิน 85  เดซิเบล  เป็นเวลานาน 8 ชั่วโมง  ใน 5 วันของสัปดาห์
                 ก.คนงานจะให้เวลาทำงานวันละ  8 ชั่วโมง  ติดต่อกันถึง 5 วัน  ในที่นี่มีเสียงดังขึ้นเกิน 85 เดซิเบล
             ไม่ได้
          ข. คนงานจะใช้เวลาทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ติดต่อกันถึง 5 วัน  ในที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล
                   ไม่ได้
                 ค.ในหนึ่งสัปดาห์  คนงานสามารถทำงานวันละ 8 ชั่วโมง  ในที่ที่มีเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล  
                     ได้ไม่เกิน  2 วัน
                 ง. คนงานจะทำงาน 8 ชั่วโมง  ใน 5 วัน ในที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลไม่ได้
74. ผงซักฟอกที่ใช้อยู่มีผลทำให้พืชน้ำเจริญเติบโต  เพราะว่ามีสารอาหารที่เป็นปุ๋ยของพืช  แต่จะมีผลทำให้น้ำ
       เสียในระยะหลัง  เพราะว่าพืชจะดึงออกซิเจนในน้ำมาใช้ในการหายใจ
       ข้อความนี้ตีความหมายอย่างไร
                 ก. ผลซักฟอกมีส่วนทำให้น้ำเสีย
                 ข. พืชน้ำเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่น้ำเสีย
                 ค. ผงซักฟอกให้ประโยชน์แก่มนุษย์ได้หลายอย่าง
                 ง. พืชน้ำจะไม่ใช้ออกซิเจน  ในอากาศมาปรุงอาหาร
75. ประตูสามยอดเป็นประตูกำแพงเมืองซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสร้างเป็นประตูสามช่องมียอดทั้ง
      สามช่อง ตั้งแต่นั้นมา  ชาวบ้านก็พากันเรียกประบั้นท้ายังกล่าวว่า “ประตูสามยอด”
                 ก.ชาวบ้านเป็นผู้สร้างประตูกำแพงเมือง
                 ข.”ประตูสามยอด”ได้ชื่อจากลักษณะการสร้าง
                 ค. ประตูกำแพงเมืองนิยมสร้างให้มียอดเสมอ
                 ง. เริ่มการสร้างประตูกำแพงเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5
คำสั่ง  จงอ่านบทความที่กำหนดให้  แล้วตอบคำถามข้อ  76-79 โดยพิจารณาตัวเลือก ก.ข.ค.หรือ ง. ที่ถูกต้อง
             ที่สุด  ทั้งนี้ให้ยึดเนื้อความในบทความเป็นหลัก
             หนังสือหรือข้อเขียนใดๆคือ สิ่งที่มนุษย์เขียนขึ้น  การเขียนจึงหมายถึง  สิ่งที่มนุษย์คิดออกมาเป็นตัวอักษร  มนุษย์คิดออกมาเป็นตัวอักษร  มนุษย์เขียนอะไร  คำตอบคือ มนุษย์เขียนสิ่งที่ตนเองรู้หรือคิดถ้านั้นการอ่านคืออะไร  การอ่านคือความหมายที่จะถ่ายทอดสิ่งที่มนุษย์เขียนไว้กลับออกมา เป้นความคิด  เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้ว  ย่อมเห็นว่า  การอ่านกับการเขียนเป็นของคู่กันมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่อ อก
  อย่างไรก็ตามจึงจะเรียกว่า  อ่านดี  หรือ เขียนดี  เรื่องนี้นักปราชญ์ทางภาษาได้ให้ทรรศนะไว้ว่า “ผู้เขียนแสดดงความคิดอย่างไร  ผู้อ่านก็ได้ความคิดอย่างนั้น  เอนเอียงไปตามนั้น  หรือปฏิบัติตามนั้น”อย่างนี้เรียกว่าเขียนดี  และ “ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นอย่างไร  ผู้อ่านเข้าใจได้หมดรู้เท่าทันทุกความคิดแต่ผู้อ่านมีความคิดเป ็นของตนเอง  รู้จักวิเคราะห์เลือกรับแต่ความคิดที่เป็นประโยชน์  ขจัดความคิดที่ไร้สาระออกไป  เพราะอ่านอย่างมีวิจารณญาณ”อย่างนี้เรียกว่า อ่านดี
76. บทความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร
                 ก.การเขียนหนังสือ                                                                   ข.การเขียนกับการอ่าน
                 ค.การเป็นนักอ่านที่ดี                                                              ง. การอ่านขั้นใช้วิจารณญาณ
77. การเขียนที่ดีจะต้องมีลักษณะอย่างไร
                 ก. ผู้อ่านเข้าใจความหมายของข้อเขียนได้ตรงกับที่ผู้เขียนต้องการ
                 ข. ผู้เขียนใช้เหตุผลและหลักฐานต่างๆประกอบการเขียน
                 ค. ความคิดที่แสดงออกมาทันสมัยและเป็นจริง
                 ง.ภาษาที่ใช้สละสลวยและเข้าใจง่าย
78.ที่กล่าวว่า “อ่านดี”หมายความว่าอย่างไร
                 ก.อ่านเอาจริงเอาจัง
                 ข.เลือกอ่านเฉพาะบางตอนที่ดีและมีสาระ
                 ค.อ่านแล้วมีความรู้สึกคล้อยตาม
                 ง. อ่านแล้วได้ความรู้และความคิด
79.ผู้เขียนมีความประสงค์จะเน้นสิ่งใด
                 ก.การเขียนและการอ่านที่ดี
                 ข.ความสัมพันธ์ระหว่างการเขียนกับการอ่าน
                 ค.ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนที่ดีกับผู้อ่านที่ดี
                 ง.ความสามารถในการเขียนและการอ่าน
คำสั่ง  จงอ่านข้อความที่ยกมาให้  แล้วตอบคำถามข้อ 80-85
           คำว่า  “นาง”แปลว่า  หญิง มาตั้งแต่เดิม  มิได้จำกันว่า  หญิงสามีแล้วจึงใช้คำนำหน้าว่า นาง นางในวรรณคดีหรือนิยาย  นิทานทั้งหลาย  ล้วนเป็นนาง  และใช้นางเป็นคำแทนชื่อหญิงตำแหน่งต่างๆอย่าง นางพระกำนัล  นางสนองพระโอษฐ์ หรือคำว่า  นางใน  ก็ไม่ได้ใช้บอกว่าเป็นผู้มีสามีหรือยังไม่ม
ผู้ชายเป็นนายได้ตลอดชาติ  ผู้หญิงก็ควรจะเป็นนางในความหมายที่แปลว่าผู้หญิงได้ตลอดไปเหมื อนกัน  ก่อนแต่งงานเป็นนาง  แต่งงานก็เป็นนาง  อย่าแล้วกลับมาใช้สกุลเดิมก็เป็นนาง  ไม่มีตรงไหนที่กำหนดเอาไว้ว่า  ตอนไหนเป็นสาวหรือไม่สาว  มีผู้ข้องใจอยู่เหมือนกันว่า  ผู้หญิงที่อย่าแล้วกลับมาใช้ชื่อสกุลเดิม  ทำไมจึงใช้คำนำหน้าว่านางสาวไม่ได้มาแยกเป็นนางกับนางสาวไม่เป็ นผลดีแก่ผู้หญิง  ผู้ชายไม่มีคำจำกัดสถานภาพของความเป็นโสดหรือไม่โสด  ผู้หญิงก็ควรมีสิทธิเช่นนั้นด้วย
80.จาดเรื่องที่ยกมาให้อ่าน คำว่า “นาง”มีความเป็นอย่างไร
                 ก.มีความหมายอย่างเดียว                                                         ข.มีความหมายสองอย่าง
                 ค.มีความหมายมากกว่าสองอย่าง                                       ง.มีความหมายไม่แน่ชัด
81.คำว่า  นาง ที่นำหน้า สีดา  บุษบา ศกุนตลา  มีความหมายว่าอย่างไร
                 ก.หญิง                                                                                                ข.หญิงมีอายุ
                 ค. หญิงมีสามีแล้วอย่า                                                               ง.หญิงที่ไม่เป็นโสด
82. จากคำว่า นางใน นางสนม นางสนองพระโอษฐ์ ฯลฯ คำว่า นาง ทำให้เราทราบอะไร
                 ก. ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้มีสามี                             ข.ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นยังไม่มีสามี
                 ค.ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นได้อย่าจากสามีแล้ว                       ง.ไม่มีข้อถูก
83.ผู้เขียนต้องการให้ใช้คำว่า “นาง”อย่างไร
                 ก.นำหน้าชื่อหญิงที่เป็นสาวโสด                                        ข.นำหน้าชื่อหญิงที่มีสามี
                 ค.นำหน้าชื่อหญิงที่เลิกร้างกับสามีแล้ว                          ง.ถูกทุกข้อ
84.ผู้เขียนมีความเห็นว่าผู้ชายใช้คำนำหน้าชื่อว่า “นาย” อย่างไร
                 ก.ใช้ตลอดอย่างปัจจุบันที่ใช้อยู่                                           ข.ใช้ตอนก่อนแต่งงาน
                 ค.ใช้เมื่อแต่งงานแล้ว                                                                ง.ใช้เมื่ออย่ากับภริยาแล้ว
85. ผู้เขียนเห็นว่า  เกิดการเปรียบในเรื่องใด
                 ก.สิทธิในการแต่งงาน
                 ข.สิทธิในการใช้คำบอกความเป็นโสดหรือไม่โสด
                 ค.สิทธิในการดำรงตำแหน่งงานราชการ
                 ง.สิทธิในการใช้ชีวิตอย่างอิสระ
คำสั่ง  จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 86-90
                 อนึ่งในสมัยที่สังคมไทยเป็นสังคมเกษตร  และไม่ถูกอิทธิพลจากวัฒนธรรมอื่นมาบังคับให้เปลี่ยนแปลง ในที่นี้ภาวะบังคับเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ได้จงใจจะกล่าวโทษคนจ ากถิ่นอื่น  ความเจริญเติบโตทางเพศกับภาวะเศรษฐกิจสอดคล้องกัน  จะเห็นจากนิยายต่างๆและวรรณคดีตัวเอกของไทยเราอายุ 15-17 คนก็เริ่มมีความต้องการทางเพศ  ก็พร้อมที่จะตั้งครอบครัวภายในระบบเศรษฐกิจของสังคมเกษตร  แต่สมัยนี้ภาวะเศรษฐกิจบังคับให้มนุษย์ต้องยับยั้งความต้องการท างเพศไว้จนกว่าจะมีความพร้อมที่จะตั้งครอบครัวซึ่งห่างไกลกันปร ะมาณ  10 ปี  จะเห็นว่าเป็นการฝึกธรรมชาติเพียงใด  และมนุษย์ในปัจจุบันนี้จะต้องพยายามใช้สมอง  ใช้สมรรถภาพทางใจ  สร้างระเบียบทางใจขึ้นให้เหมาะแก่สภาพสังคมของตน
86. ข้อใดสรุปสาระของข้อความทั้งหมดได้ถูกต้อง
                 ก. ภาวะฝืนธรรมชาติซึ่งหนุ่มสาวในสังคมไทยในปัจจุบันประสบอยู่เกิด จากอิทธิพลวัฒนธรรม
                 ข.ปัจจุบันความเจริญเติบโตทางเพศ  ไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ  ทำให้คนยุคนี้ต้องสร้างระเบียบ
                     ทางใจขึ้น
                 ค. มนุษย์จะต้องรู้จักยับยั้งความต้องการทางเพศไว้ จนกว่าจะมีความพร้อมในการตั้งครอบครัว
                 ง.นิยายและวรรณคดีไทย  ชี้ให้เห็นว่าในสมัยก่อนคนมีอายุ 15-17 ปี  ก็มีความต้องการทางเพศ  และ
                    พร้อมจะตั้งครอบครัวได้แล้ว
87. ถ้าจะใช้เครื่องหมายวงเล็บ  สำหรับข้อความขยาย  จะใช้ข้อความใด
                 ก. ในที่นี้  ภาวะบังคับเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  ไม่ได้จงใจจะกล่าวโทษคนจากถิ่นอื่น
                 ข. จะเห็นจากนิยายต่างๆและวรรณคดี  ตัวเอกของไทยเราอายุ 15-17 ก็เริ่มมีความต้องการทางเพศ
                 ค.ซึ่งห่างไกลกันประมาณ 10 ปี จะเห็นว่าการฝืนธรรมชาติเพียงใด
                 ง. และมนุษย์ในปัจจุบันนี้จะต้องพยายามใช้สมอง  ใช้สมรรถภาพทางใจ
88. ข้อใดไม่ใช่สิ่งจำเป็นเมื่อ  “ความเจริญเติบโตทางเพศกับภาวะเศรษฐกิจสอดคล้องกัน”
                 ก.ระเบียบทางใจ                                                               ข.ความต้องการทางเพศ
                 ค.การฝืนธรรมชาติ                                                                   ง.การใช้สมรรถภาพทางใจและสมอง  
89. ข้อเขียนนี้สนับสนุนความเห็นในข้อใด
                 ก.สภาพสังคมไทยปัจจุบันไม่เหมาะกับคนไทย
          ข.หนุ่มสาวสมัยใหม่ไม่มีความยับยั้งในเรื่องเพศ
                 ค.เราแต่งงานช้าไปกว่าเดิมอีก 10 ปี
                 ง.ในภาวะที่จะต้องฝืนธรรมชาติควรสร้างระเบียบทางใจขึ้น
90.จากข้อความนี้  ทำให้เราเข้าใจหนุ่มสาวปัจจุบันอย่างไร
                 ก.มีความต้องการทางเพศช้าลงเพราะต้องเรียนหนังสือมากขึ้น
                 ข. มีความต้องการทางเพศเร็วขึ้น  แต่ต้องแต่งงานช้าลง
                 ค.ต้องยับยั้งและฝืนธรรมชาติอย่างมาก
                 ง.มีทางออกในเรื่องอื่นมากขึ้นแม้จะแต่งงานช้ากว่าเดิม
คำสั่ง  จงอ่านข้อความต่อไปนี้อย่างพิจารณาแล้วตอบคำถามข้อ 91-100
                 ท่านอธิการบดี  ท่านผู้เกียรติและคณาจารย์ทุกท่าน
                 ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้รับเชิญมาประกอบพิธีเปิดสัมมนาทางวิชาการเรื่องวัฒนธรรมพ ื้นบ้านไทยและมลายูในวันนี้  ผมได้รับทราบจากรายงานว่าการศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านในมหาวิทยาลั ยยังอยู่ในระยะเริ่มต้น  มีอุปสรรคนานาประการในการเรียน  การสอน    และการสัมมนา  ครั้งนี้เป็นการสัมมนาในระยะเริ่มแรกสำหรับวิชาการแขนงนี้ในบ้า นเมืองเราด้วย  การที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอนและผู้สนใจ ขึ้น  ย่อมเป็นโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเ ห็นและช่วยกันคิดแก้ปัญหาอันจะเกิดประโยชน์ยิ่งในการศึกษาวัฒนธ รรมพื้นบ้านสืบไป
ผมมีเหตุผลพิเศษในการสนับสนุนการสัมมนาทางวิชาการของภาควิชาภาษ าไทยคณะมนุษยศาสตร์ในวันนี้   เพราะว่าการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้าน  มีความสำคัญมากไม่เฉพาะในทางวิชาการ  แต่อาจนำไปใช้ในการบริหารปกครองบ้านเมือง  ท่านทั้งหลายย่อมทราบดีแล้วว่าวัฒนธรรม  คือวิถีดำเนินชีวิตของบุคคลวัฒนธรรมเป็นสิ่งกำหนดความคิดความเช ื่อ พฤติกรรมของบุคคล  ดังนั้น  วัฒนธรรมจึงเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจของบุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ ปกครอง  ผู้ปฏิบัติงาน  ตลอดจนประชาชนทั้งๆที่วัฒนธรรมมีความสำคัญเช่นนี้แต่ความสนใจที ่บุคคลทั่วไปให้แก่การศึกษาเรื่องนี้น้อยมาก   ทั้งนี้เพราะเห็นว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งซึมซาบเข้าไปในตัวบุคคลเริ ่มตั้งแต่กำเนิดจนตาย  ความคิด ความเชื่อ  หรือ พฤติกรรมของบุคคลได้แสดงออกมาโดยไม่รู้ตัว  ถือเป็นสิ่งธรรมดาจนถึงขนาดไม่ได้คิดถึงมาทำไมจึงคิดอย่างนั้น  ทำเข่นนั้น  ทำไมเราจึงปฏิบัติเช่นนี้เป็นต้น  จนกว่าเราจะได้เห็นผู้อื่นที่มีวัฒนธรรมอื่นเขาเชื่อ  เขาปฏิบัติหรือเขาประพฤติที่ไม่เหมือนเราเราจึงคิดว่าเราไม่เหม ือนเขาหรือเขาไม่เหมือนเราแต่ว่าของเราดีกว่าของเขา   ของเขาป่าเถื่อนกว่าของเราเป็นต้น  แต่ความจริงแล้ววัฒนธรรมเป็นกลไกในการดำเนินชีวิตของบุคคลมีที่ มาของต้นกำเนิดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   วิถีชีวิตของบุคคลบางอย่างก็เป็นสิ่งสนับสนุนความเจริญของชาติบ างอย่างก็เป็นอุปสรรค  แต่ความสำคัญอยู่ที่ว่าวัฒนธรรมย่อยเปลี่ยนแปลงได้และเปลี่ยนแป ลงอยู่เสมอเพียงแต่บางครั้งเราไม่รู้สึกตัว   ที่ผมนำเรื่องนี้มากล่าวก็เพื่อจะให้เห็นว่าการปกครองจะเป็นการ ปกครองหน่วยงานก็ดี  การปกครองบ้านเมืองก็ดี  ถ้าผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในกลไกของวิถีชีวิตของผู้ที่จะปกครอง แล้ว  ย่อมอยู่ในฐานะที่จะสู่ทาง  นำความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมาสู่บ้านเมืองได้  แต่ในระยะที่ผ่านมานี้ความเข้าใจในเรื่องนี้มีไม่มากนัก  ในด้านวิชาการก็ยังไม่ศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง  ผมหวังว่าการสัมมนาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้ นบ้านของไทยและมลายู  คงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้การศึกษาค้นคว้าต่อไป  และจะได้นำผลให้ครูอาจารย์  นิสิตนักศึกษา  ได้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านของเราดียิ่งขึ้น  และนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารบ้านเมืองของเรา  ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกที่ควรต่อไป    บัดนี้  ถึงเวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการสัมมนา  ขอให้สัมมนาครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุจุดประสงค์และเป็นประโยชน์สมความปรารถนาที่ตั้งไว้ทุกประก าร
91. ข้อใดเป็นการกล่าวปฏิสันถารที่เหมาะสม
                 ก. สวัสดีท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
                 ข. ท่านประชาชน  ท่านผู้มีเกียรติและผู้ฟังทุกท่าน
                 ค. ท่านคณบดี  ท่านผู้มีเกียรติและคณาจารย์ทุกท่าน
                 ง. ท่านผู้มีเกียรติ  คณบดี  และคณาจารย์ทุกท่าน
92. การกล่าวเปิดการสัมมนาครั้งนี้  เป็นการพูดแบบใด
                 ก.การพูดแสดงความคิดเห็น                                                  ข.การพูดเพื่อโน้มน้าวใจ
                 ค. การพูดเพื่อให้ความรู้                                    ง. การพูดจากต้นฉบับ
93.การกล่าวเปิดงานนี้เปิดงานเมื่อใด
          ก.ก่อนรับฟังรายงานการจัดสัมมนา                                    ข.หลังรับฟังรายงานการจัดสัมมนา
                 ค.ก่อนเปิดการสัมมนา                                                             ง.ก่อนเปิดการสัมมนา
94.ผู้กล่าวรายงานได้รายงานในเรื่องใด
                 ก.การสัมมนาเรื่องนี้อยู่ในระยะเริ่มแรกของแขนงวิชานี้
                 ข. การสัมมนาครั้งนี้มีอุปสรรคหลายอย่าง
          ค.การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพราะไม่เคยมีมาก่อน
                 ง. การจัดสัมมนาครั้งนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้ริเริ่ม
95. พอจะสรุปได้ว่าจุดประสงค์ของคณะกรรมการการจัดสัมมนาคือข้อใด
                 ก.ส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย-มลายู
                 ข.เป็นการริเริ่มก่อตั้งสาขาวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย – มลายู
                 ค.ให้เป็นโอกาสที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กัน
                 ง.เพื่อให้คนในวงวิชาการมาช่วยกัน  แก้ปัญหาวัฒนธรรมไทย-มลายู
96. วัฒนธรรม  มีความสัมพันธ์กับสิ่งใดบ้าง
                 ก. ความคิด  ค่านิยม การศึกษา                                             ข.ความคิด ความเชื่อ การกระทำ
                 ค.ความคิด  ความเข้าใจ พฤติกรรม                   ง.ความเชื่อมั่น  ค่านิยม  ประเพณี
97.เหตุใดจึงกล่าวว่า  วัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญ
                 ก. วัฒนธรรมเป็นวิถีดำเนินชีวิตบุคคล
                 ข.วัฒนธรรมแสดงเอกลักษณ์ของชาติ
                 ค.วัฒนธรรมมีส่วนในการตัดสินใจของบุคคล
                 ง.วัฒนธรรมเป็นเรื่องราวของชนชาติที่น่าศึกษา
98.คนไม่สนใจศึกษาเรื่องวัฒนธรรมเพราะเหตุใด
                 ก.เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก
                 ข.วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สร้างความขัดแย้งได้ง่าย
                 ค.วัฒนธรรมเป็นเรื่องของนักวิชาการโดยเฉพาะ
                 ง.วัฒนธรรมมีผลกระทบที่มองไม่เห็นได้ง่ายนัก
99. การเปรียบเทียบวัฒนธรรมต่างกันจะมีผลดีอย่างไร
                 ก.ช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมในระดับลึก
                 ข.ช่วยให้เข้าใจและประเมินค่าวัฒนธรรมต่างๆได้
                 ค.ช่วยให้ตัดสินใจวัฒนธรรมอื่นๆ
                 ง.ช่วยในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของตนให้คล้ายคลึงวัฒนธรรมอื่นๆ
100. ความรู้เรื่องวัฒนธรรมอาจนำมาใช้ในการปกครองอย่างไร
                 ก. ทำให้เกิดความหวงแหนรักษาวัฒนธรรมของชาติ
                 ข.ทำให้เกิดความสามัคคีร่วมมือในหมู่พวกที่มีวัฒนธรรมคล้ายกัน
                 ค.นำความเปลี่ยนแปลงที่ดีมาพัฒนาประเทศในทิศทางที่เหมาะสม
                 ง.สามารถมีความสัมพันธ์ติดต่อกับประเทศต่างๆได้ผลดี


kanajana 2011-07-22 14:09
ช่วยหน่อยนะคะ....

ammbozz 2011-07-22 14:37
ขอบคุณมากมาย ^^6

nutchai 2011-07-24 20:46
thank you okkkkkkkkkkkkkkkk

nutchai 2011-07-24 20:48
okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

01012529 2011-07-26 10:53
ขอกพ.ด้วยคะ

monpaphop 2011-07-30 14:17
จ้า


kanajana 2011-08-05 16:17
ยังไม่ได้รับเฉลยชุดที่2เลยค่ะ...ช่วยหน่อนนะคะ

panpanyt701 2011-08-16 14:27
Did you know—just at our Redmond campus—we have 33 cafes,Windows 7 Serial, 37 espresso kiosks,Office Professional 2007 Key, and 500 kitchenettes stocked with 35 different kinds of free beverages?

Tina over at Channel9 sat down with Mark Freeman of Microsoft Dining to give us a behind the scenes tour of Microsoft’s on-campus cafes and restaurants,Office Professional Plus 2010 Key, including the Commons. In addition to serving 35,Discount Office 2010,000 meals a day (wow,Buy Office 2010!),Windows 7 Product Key, Microsoft Dining also does a great job providing local food and brand options to employees and operating a “3 star green” service—the only corporate campus in the world that holds that distinction.
  

Bonus material:
- Around minute 6,Microsoft Office 2010, check out Mark’s explanation of why our spoons melt in our soup. Mystery solved,Office Professional Plus 2010 Key!
- At minute 7,Office 2010 Product Key, don’t miss a fun list of Microsoft Dining statistics. We know you love numbers.

marryivz 2011-08-16 23:31
2011 Hubei Huanggang, Xiangyang City Middle School Grade Seven examination in April the United
language questions
(Xiangyang, Huanggang, Jingzhou, Yichang, Xiaogan, Shiyan, Enshi)
I. (15 points, 每小题 3 points)
1. plus points in the following groups of words the word, the pronunciation is not the same one the whole group is
A. Earned uneasy surmise breath fast-flowing mud dredging boat shuttle
B. Hue is not Quan pen orange mountains steep
C. Xiao Yi Gan Shi immediate impeachment of nuclear appalling
D. concise
2. following groups of words, no spelling of a group is
A. rebuke / reproach Exposure / upset Jubi such as auxiliary / Burongzhihui
B. sorrow / abuse of Shame boat / eccentric eye arduous / ragged thread
C. Vision / retaliation mimic / Parody ambitious / flock
D. noisy / impatient mourn / flatter profit to have learned / words without round
3. the following words in the plus point, which was not appropriate to use
A. ; by the National Language Resource Monitoring and Research Center, Beijing Language University, Communication University of China co-integrated, aggregated, at December 30, 2010 release in Beijing Language and Culture University.
B. to fans personality, charisma, the trumpet , drums, specially dressed Hanposangzi seems far less prominence.
C. shelling two Koreas deteriorated security situation on the Korean peninsula. At present, the border confrontation between thousands of artillery pieces, the front tension, the two sides soldiers are combat readiness, not the slightest relaxation.
D. Jay's song . the following, there is no language of a disease is discovered
A. reporter visited, traffic congestion, parking, POS machines and other facilities are not in place and other factors, making the transportation hub are in Wuchang, the surrounding forest of Guangzhou port University Street, Tuen computer suffered from criticism and even abuse never stopped.
C. How to avoid migrant workers not to people just can not ignore the yearning heart problems.
D. Wuhan Railway Bureau, in accordance with the into Zhanshang Ju.
5. the following, the use of punctuation does not meet the specifications of which was
A. Some experts said that should really break the self-enrollment Forms Pick according to plan, focus on the planned admission admission mode, to give schools the right to full self-enrollment (at least 5% of self-recruitment in the context of the power of decision), to expand school choice students.
B. British writer JK Rowling wrote a long series of novels mm Lee. Potter and the Chamber of Secrets The One netizen said, complete 6m9 title.
names also been cut back to Historical
Liu Hongbo
According to estimates, Xiangfan Xiangyang renamed, change only the seals, plaques, maps, licenses and other costs will be no less than million. This shows that only the name change costs and the costs are directly visible. There is another invisible cost of the psychological: some born and raised in the the feeling of being hollowed out. pay a heavy price.
Xiangfan 60 year history, the history of 2000 years of Xiangyang. Xiangfan from Xiangyang and Fancheng, named after l950 years. It is a regime born of, Xiangfan Xiangyang under the Administrative Office. At this point Xiangfan city name, or a meaning different from the Administrative Office of the name. but the '-3, and later when a long time, administrative office and the legacy of the same name are not uncommon. word from each of the two places to form new names. In fact, that I more likely to think writing; more importantly, the sickness and death to complete the new names to geographical names has become a lot of personal history. However, new names take effect each time, such things can happen, The same will go through this process. born of the excitement in the regime, people did this there have been names warmth can still continue to make the history of names. later withdrawn Administrative Office, Xiangfan driving almost on it, a district of the city of Xiangyang name only. Historically, Xiangfan Xiangyang alternative, can be regarded as a usurpation of local naming, when he was Party Secretary said was Hubei, consider the two names emotions, no more ridiculous too Within two years, signs two-for, direct costs can be described as high; but still want to see, after all,you end up fooling the people of notoriety, quickly turned back, psychological costs.
Xiangfan Xiangyang complex name, so much the name change caused a new round of fashion names, as it is to draw attention to place names and cultural concerns. names as a sign of a place is regarded as the most convenient and most influential business card, thus becoming the object of thinking hard about many places. renamed itself has changed the old cloth new pleasure, a simple rename operation can produce reason, my home town, formerly known as Mianyang County, county to city, the changed its name to Bristol City, reportedly because of Most also have cultural connotations, such that only changed its name to need only prove renamed carefully. names, more importantly, the warmth of a historical tradition. Every piece of land, all have countless generations of life, poetry and songs, local Chronicles, memory accumulation, the township sent off, relying on Here, people know the history of the thickness of the solid earth, and produce local identity, nostalgia history of thinking.
course, each place names are not consistent with historical and cultural connotation, not all are required to turn over names of the reversion. But on the whole said that, if possible, should be cut back as much as possible but also the history of names, the name change failed everywhere can not be subject to a few decades, more than ten years but afraid to spend money planting false. no regime change, places upside down, this situation history is a little afraid. decades ago, Zhang Xiruo accused price br> B. In the new birth of the Chinese regime, Jingzhou and Shashi merge renamed meaning of which was after the abolition of the Administrative Office
A. Xiangyang, Yangyang for, direct costs can be described as high, but that quickly changed back to word difficult to write, and .
D. as a .
8. The paper said that so, these must spend a lot of manpower, material resources, to spend the hundreds of billion yuan, the economy is expensive.
B. From the point of view of local people, individuals under the sickness and death are completed in a specific place names, personal names are also a lot of people history. Once the renaming would create the Chronicles, memory accumulation, the township sent off, all relying on the names. names, is the historical heritage of the carrier. to change the place names are often cut off the historical context.
D. Overall, the last name of the city to turn over , if possible, should try to re-name, to restore the historical names were cut off, can not be subject to a few decades, more than ten years Mistakenly and afraid to spend money.
9. please use your own words to summarize in this article of the main points.
III (9 min. 每小题 3)
read the following classical style, complete questions 10-12.
sent in the same year of the appointment of any ① D Pinghu order
[ ,],[three hundred and ninety four people. both sub-Cao, and Industry will work with those who are more than forty six people. while the five others, elected to the Academia. summer of choice, where the number of people who obtain outside the meeting. husband in the same year but with the Department, should be on together, in order to observe the German industry. However, every morning into the department, Shengtang only the military's retire, die doing nothing. and those elected officials dead where they each had to go. is called with the list who,shenzhen escort, if the rate is also relative value only. This year more than style and Clean, a bad idea does not meet the difficulty of his sigh also. is elected also, Long Yang Ding Jun of Pinghu Jiaxing too. the story off with the Department, more than times when the order, so I channel it in the same year feeling so.
Jiaxing KuaiJi the ancient land of Wu Jun, Li Tang Suzhou Utah County. then is cut in the Wu, folk customs still an also ran. I so off people who dare to report their knowledge it. All those who today are chosen so that Wu, who in fear of, not a bad idea to tax in the dark. fu to the world financial Fu. noted in the southeast, want to set it to do, honest hard to carry on. farm rents of the income, the rate of the number of times in the world, then two hundred years that the great-grandfather and his son, of course, hope its less solid, but also increase its daily fear alone. calendar since the Tertiary, private bad idea put amnesty, and flood and drought disasters, Juan loans that are also less drag carry on. and nimble by Dao Yi ② After burning, the sea of ​​the garrison will not be dismantled, and add code Haiphong, on benefits by age, Jiang, Huai south, then carry on benefit show. military government did not dry, moving millions, euphemistically Health People of cream fat. Where is Dali, and its potential with the people long ago, all the trends for the energy to do. the people of the suffering, non-related to their heart. If the order were, then the pure Min Jie Wu, see day and night it. also caught so heartless Department of flogging, displaced servant and not the shirt stiff also? husband for the number of places, the people of the music solid loser. other upland streams redundant, shortage of the product Levin rape beetles flee DR, all of the solicitation and this expedient, that the mediator should have perverting the meantime, the Order of the slaughter of those who should also pay attention to.
calendar view of the former government over there not to urge families to do, but things are not a bad idea to do set tend to go for the high officials who. and its rush to urge families, their fame and anti-or failing. What, then independence, urging families to sue for the South East of the officials, their current disaster in Shengmin grew. pass on: . sincere request of, although not in, not far from the truth. call each other the same year. ② spring Official: Rites officials; Chief Minister: Korean-Chinese affairs department director or officer. ③ Juan (juan) Credit: exempt from taxation, labor, etc.. ④ Dao Yi: here refers to pirates or pirate. ⑤ not dry : lust, greed was. ⑥ product Bu: refers to the accumulated taxes owed.
10. plus points on the following statement in the interpretation of the word, not the correct one is
A. Since the spring of officers into at the Chief Minister Jin: recommend
B. who dare to report their knowledge of it: pronoun, but added that he compiled Haiphong C., age by interest on benefits: increased
D. solid loser lost people of the music: pay
11. following groups of statements, all direct expression of Amnesty released a bad idea dry
③ Military Government did not, moving millions, euphemistically cream Shengmin the amount of fat also
④ husband for the number of people of the music solid loser
⑤ eager to urge families and their , their fame or incompetent
⑥ What, then anti-independence, urging families to sue for the South East of the officials, their current disaster in many pepole carry
A. ① ② ⑤ 8. ① ④ ⑤ C. ② ③ ⑥ D. ③ ④ ⑥
12. The following analysis of the contents of the original text and summary of an incorrect chart is
A. section of people with different departments as assigned, or it is not in the same sector but with a good work day, combined with part of the official who was assigned to go overseas, so we come together on hard sigh.
B. Wu Jun of people think that because they are so necessary to the difficulties in the Wu Jun official told the official there The same year, so that they pay more attention to the suffering of the people.
C. is in the southeast area to receive an official tax officials in the most difficult thing, because here the land tax up to, and located in the beach of the frequent intrusion of pirates, flood and drought,shenzhen massage, and officials with corruption and other reasons, people pay too much.
D. The authors found that the officials who previously Wu Jun, and some because they do not pay close attention to collecting taxes were high-ranking official removed from office left, while The step has not been collecting taxes fame.
IV (24 points)
13. the third question in the classical crossed reading the statement translated into modern Chinese. (10 points)
(1 ) hope its less solid,shenzhen escort, and fear alone can increase the El. (3 points)
(2) that there should be mediation perverting the meantime, the Order should be aware of the slaughter of those also. (4 points)
( 3) The same year also, and that all the officials in the Southeast were also reported. (3 points)
14. read the following a Tang Dynasty, to complete the questions below. (8 points)
poor woman
Qin Tao Yu
Qiluo Hong Peng door did not know, to be good in the media are also grouped wound care.
romantic who love high style of dressing and frugality when pity.
needle dare to boast clever fingers, do not draw eyebrows fight long.
mid-pressure gold bitter hatred for the whole wedding dress.
【Note】 Tang Dynasty poet Yu-Qin Tao, male, birth and death unknown, few flourishes, workers chant,shenzhen massage, but tired and can not lift the first, first aide for a eunuch to do, after evacuation from the Tang Xizong Shu, and in two years (882) Teci Scholars and third, eds spring list, with a kept his poems thirty-six.
(1) poem to (2) the use of which in the poem presentation skills? you with a poem for Analysis. (4 points)
15. fill in the blank. (6 points)
(1) Seoul. Beckett, born in Ireland, was sent on behalf of drama writers.
(2) poet Shu Ting's fall in love based.
(3) of the ancient poet often happy scene grief. such as Du Fu in the the lament that I do not know how many wise men the world, life does not do a good job one thing. in a very long stage of life, I just is not long long age in mind, want to come really crazy long.
② In the past, I have my grandparents house there was a large garden, garden vegetables and herbs inside covered with flowers, hibiscus flowers, cockscomb, peach, willow, Chinese cabbage, onion, plantain, Millettia so long in a mixed garden, attracting butterflies to bees to fly Yan earthworm crawling, so I had a great childhood fascination.
③ course, this was a private in the garden soon, there is no support national construction. the garden turned into a silk factory,
plant arrived at my house behind the house wall, when the bang bang all day and night local ring, I do not like the sound. Since then, I've been hungry, very, very like the garden. desire to growing on the side may be no opportunity for many years, both do not own their own homes and no inch of land.
④ survive more than a decade last year, share an apartment, ran to the balcony and saw that even left a gardening slot. the happy, head to H made a hot, unwittingly became a serious hobby to get things done. consecutive better day, to mention only the baskets and buckets, digging around the lake mud. at a significantly busy for a while, the flowers planted, also raised on the grass, Rapeseed is also sprinkled. and then, holding the shoulders back and forth appreciate, there is indeed a kind of a feeling it was a long-cherished wish. after every business trip, or PEN, where the case of plants, all kind of dedication to get some back Zaijin bowl. home kitchen every few days to do the fish, meat, fish often remember to wash the washing water into the meat of the planters.
⑤ but in the autumn, the results are not satisfactory. grapes it bears a few the flowers did not open some natural, specially brought from the Lushan by plants like lotus bowls are all dead. how the case? For this reason, I deliberately look for the getting on. close ⑥ preface of the book succinctly narrates the father of Mr. Huang Yueyuan of an experience. Mr. Huang Yueyuan Xuantong first year in the time of this is a Chaotingmingguan, when Sri Lanka will be thirty years. One day Mr. Huang thought: the ancients at thirty standing, how do I Liren? He thought, an official to deal with people, but also harm people do business it may be days to do a fun thing do, be considered a fundamental set of human, then, Mr. Wong decided resign retire. What does he do? he bought ten acres of land (about twenty per acre when the price of gold fields), gradually expanded to mu. Mr. Huang from concentrate, hold urns Executive hoe, sleepless nights, linger irrigation, Gan nanny for the flowers and trees. Sure enough, the yellow garden thriving, flourishing, flower Yi Cao Qi, and famous. every flower, the celebrities dress clogs wandered stonewalls. more men of letters pointing flowers and trees, class eyes, then rain. people won the revelation: both turbidity of the world, no one can be a hundred, the only difference may be cited as the flowers have been known.
⑦ It was reported that the literary celebrity weekly Shoujuan, Zhengyi Mei Huang of flowers such as the friend everyone. Mr. Huang raised gardening out of the spiritual civilization known to have been raised out of the earth, and raised a Well, how can a little love by your heart? a little obsessed? pouring a little water for three days, five days on the point of fertilizer?
⑨ Participation juvenile arrogance, self-conceited. pretext borrowed some of the surface, the actual advertised himself as Emotion person. This is doing, it would try, nice people evaluate a multi-talented. Daxing national economy in recent years, scholars have doing business. recently by reading engage in plants. life is not much time, life is not much energy, a fact to do a good job in not easy. spent his life doing a good job one thing, that's enough for it. I do not know how many intelligent people the world his life did not improve a thing.
⑩ short, I was not doing business scholars say that kind of thing, and do not dare get fanatical gardening grass. even cut fashion,
of cooking and the like Short interest is also down, interest actions, occasionally, get affordable, fit, not worrying about the long-term. silly little, stupid little, a little lazy, cold a little bit, to do one thing mm writing, my life.
16. The following statements do not meet the original meaning of which is (3 points)
A. The author believes that their life stage for a long long age is not only a long eye, is because they are it is not even working in the garden.
B. Park, flowers and leaves, after Grandma, insect Yan dance to the childhood of the adult plant flowers in the desire to do the groundwork.
C. article to start talking about their experiences kinds of flowers,shenzhen massage, then flowers were Huang Yueyuan kinds of stories, insight that human life, the truth can only do one thing, by the something reasonable, reasoning both deep and image.
D. On the issue of species of plants of feeling experienced when no kind of desire to do so after the happy autumn harvest distress, deep understanding of the process after the indifferent.
17. of the read, The article first ⑥ paragraphs and other paragraphs of comparison, their language on the show which different features? Please separate overview. (5 points)
19. read of the paper, the first ⑨ paragraph in drawing a line in the sentence , the first by a brief explanation of the . (6 points)
VI (12 points)
20.t Memorial School will organize a content and language textbooks or readers linked sentences. (4 points)
requirements: to highlight the Reading a contact; sentence neat catchy.
students: a hundred years ago China. Since then, China broke the decadent and backward feudal autocracy, opened a new history of salvation and strengthen the country. hundred years later, We look back to history, memory of martyrs, the martyrs who should inherit the behest of patriotism to the spirit of perseverance to meet the challenge. war, the Chinese nation create a brilliant future.
21. modeled in the following example, in the out, thinking, drought, Butterfly , the collection between the atrium.
quiet: the deep mountains, the trees quiet, the road twists and turns of the 0
22. covers a wide range of television as a kind, high-impact media, its part of the host the requirements of the high standard of Putonghua is no doubt. But in recent years has Hubei Economic television launch of the the host to highly affinity .
How do you see these 50 words) (4 points)
seven (60 points)
23. Read the following picture material, write an essay of not less than 800 words.
picture: Requirements: optional point of view, custom conception, stylistic choice, since the proposed title (please write in the answer scripts on the title), not out of the picture content of the material composition and the range of meaning.
Passage
1.A ( add some characters are pronounced chuai, chuǎn, tuān, zhui.B group, of as a words too literally, the use of inappropriate. A term of . C entry in the appropriate)
4.A (B item with properly, ; but not Add the front economic costs, key understanding is not correct. and A item is from the to understand this aspect of to illustrate the cost of paying two more than anyone else who is in Jingzhou and Shashi's cadres in the cities combined emotions, and later by the paragraph: The basis is the respect, to 2 points; to know the result of two aspects, to 3 points)
10.B (first person predetermined amount of the tax so good; ⑤ is the author of the officials sent out the same year, 12.D (liters of a high official to leave the place)
13. ⑴ did not expect it (taxes) to reduce, but only fear it increases day by day. (1 point correctly, a total of 3 points)
⑵ should be adjusted in it based on facts, as appropriate, which is done by the local Executive should be aware of the ah. (1 point for each translation to determine the sentence 1 min, a total of 4 points)
⑶ also be put to the southeast area as the officials of the same year,shenzhen escort, officials warned you it. (; translation of the 1 point, the correct sentence to the effect 1 min, 3 min)
14. ⑴ the first joint (first joint) life experience poor self-injury; jaw joint (the second one) prides itself on high style; neck joint (the third Union) to boast of skill clever; Last Alliance (Fourth copy) from the fate of poor hate. (This issue focuses on appreciation of literary works and characters in the poems, each point of 1 min, a total of 4 points)
⑵ first use of metaphor (or metaphor, analogy) technique, the poem is of a metaphor for comparison, the uneven.
third approach is to use the interior monologue. Each poem is linked through the and the poet heart sad and unfair.
Fourth, use of semantic pun practices, according to the comment after the poetry of life experience point of view, this poem is not only to write poetry's own situation and mood.
(This question focuses on the expression of literary appreciation skills, as long as you can know the result of two points, 2 points for each point, a total of 4 points. if otherwise justified Appreciation also has the discretion to the sub)
15. (1 point each blank, multiple characters, missing words, typos, not the empty points, a total of 6 points)
⑴ absurd ⑵ every leaf Oak ⑶ ① ② oriole empty sound good Moonlit Night Moon toward ④ ③ Chunhuaqiuyue read when the bridge red drug
16.A (authors believe that their in writing it, not because they are it is not even working in the garden)
17. Mr. Huang Yueyuan of flowering plants will be in control with their gardening, highlighting Mr. Wong friends of the earth, and raised out of the ...

kingapfy 2011-08-17 11:43
此文章由咀拏砗发送,NBA的伎俩才发送文章.彩民 6 元中 1883 万元 偶像哨最宠詹姆斯 阳胜马刺赢赛点 七成球迷让阿联走人 中美偶像赛 - 佩顿 12 分 八一遭 2.6 秒绝杀
LED代表发光二极管. 这个小装备有主要性在电子世界. 从数字钟到彩色显示,咱们发明这些二极管.二极管是半导体安装由材料制成的P类型和N类型. 在LEDs情况下,铝镓砷化物(AlGaAs)应用作为指挥资料. 在污浊的铝镓砷化物,beijing escort,全部原子债券不分开自在电子运载电流. 当恰当的电压是利用的时自由电子被创造,横跨二极管挪动向落入在P类型发明的空的孔层数. 以光子的情势,在这个进程中,shanghai massage,电子宣布能量. 光子的频率取决于传导空缺的大小. 这归纳于事实它在轻的光谱的红外局部. 当传导带是短的时,shanghai escort,被发布的光子不是可看见的对肉眼. 二极管的这些类型用于电视遥控. 然而,当传导带使成为宽时,beijing massage,二极管披发的光能由肉眼看.要创造很大数目的光子, LEDs被建筑发布电子. 并且,二极管安顿的塑料电灯泡辅助集中在一个特别方向的光. 电灯泡的边做多数光由二极管跳动并且游遍电灯泡的被围绕的末端.误点是LEDs请求较少力气. 被挥霍的能量在LEDs的情形下是最小的. 他们对吹动或震撼是持久跟有抵御性. LED的均匀寿命是10,000个小时. 消极点破费. 由于他们用进步的半导体技巧做,用度是更多比对惯例电灯泡. 但是长期的容量和耐久性给LEDs上风.(义务编纂:admin)
中超 - 北京战平 7 轮不胜 正播上海 vs 内蒙古 佟文涉药遭禁赛两年 世锦赛金牌被撤消 皇马求 17 巨星值五亿 斥1亿4千万挖梅西 罗纳尔多将退役 神射手逼米兰掏 4000 万32 强探营访帕勒莫 : 冀望在南非播种进球 申雪 / 赵宏博:世博网上意愿者爱心接力

panpanyt701 2011-08-17 14:46
It took a proposal from Steve Ballmer to entice a promising computer science student to consider a career at Microsoft. Now she’d like to see more women and minorities follow her lead.

By Fred Albert

March 3,Windows 7 Ultimate Key, 2008

Miya McClain was 18 years old when Steve Ballmer made her an offer she couldn’t refuse.The college freshman was at a Seattle hotel demonstrating an internship project for a gathering of high-tech executives when Ballmer stepped up to the dais. After delivering his keynote address, he stood before the crowd and offered McClain an internship at Microsoft.

“I wasn’t going to apply for the Microsoft college internship,” confided McClain, now 24 and a software design engineer in test for Office. “I was just going to intern at other, smaller companies like I had in high school.” But when the CEO of Microsoft offers you a position in front of a room full of industry hotshots, how can you say no? Representatives from other companies swooped in to counter Ballmer’s offer, but it was too late. The die was cast.

It was a heady experience for McClain. As both a woman and an African American, she is a rarity in computer science. But for those who know her, the development was hardly surprising.

McClain was just 14 years old when she hooked up with the Technology Access Foundation, a nonprofit organization in Seattle that prepares children of color for higher education and careers in computer science. “We put her to work the first day, and she just took to it,” recalled Trish Millines Dziko, a former Microsoft employee who serves as TAF’s executive director. “Each day she just got better and more curious. She just had it.”

McClain had harbored an interest in technology for years. “I was always interested in gadgets and electronic stuff,Windows 7 Ultimate Key,” she said. But as a youngster who was home-schooled most of her life, McClain hadn’t had much exposure to people who worked in high-tech—and certainly not women or people of color in the industry. That all changed when she met Dziko, who is also African American. “Sometimes,Office Professional Plus 2010 Activation, in order to see yourself in a position, you have to see someone like you doing the same thing,Windows 7 Home Premium Key,” McClain said.

She remained in the TAF program throughout high school, picking up skills in HTML and JavaScript,Windows 7 Sale, then interning each summer with a small technology company.

“When I went to college,Windows 7 Professional Key, I was ready to go into computer science,” McClain said. With the help of a scholarship from Blacks at Microsoft, she entered Mills College in Oakland,Windows 7 Ultimate Activation, California. But even then, she hadn’t pictured herself actually working at Microsoft. “I always thought I’d be at some small startup. That’s what I had done in high school,Windows 7 Professional Activation, so that’s what I knew.” But Ballmer’s offer changed all that. She spent the next three summers interning in Redmond, and became a full-time employee after graduating from Mills in 2006.

McClain rarely turns down an offer to speak about her work—especially to young people. “I want people to see that you can be young, you can be black and a woman, and still be in a technology field,Office Ultimate 2007 Activation,” she said. “There are still times I go into a room at Microsoft and I’m the only woman there, and the only black person. But if I can let people know that…you can survive in this world and do well, then other people might see that they can do it, too.”

McClain says that most of the black people she meets at Microsoft work in the business or marketing end of the company. She’d like to see Microsoft pursue black technology students more aggressively. She also thinks school systems could do a better job informing children of color about opportunities in the field. “A lot of people are trying to start in high school,Office Enterprise 2007 Activation, but I think it’s something that [should] begin in elementary school,” McClain said.

Dziko agrees. “The assumption is that kids of color can only do certain things, and then it perpetuates itself all the way through college—for those who actually go.”

McClain was pleased to find that the same variety of experiences she enjoyed at small firms were available to her at Microsoft—all within a single company. “Working at Microsoft is just a great opportunity for me,” she said. “It’s just meant endless boundaries. I can go as far as I want. I really like that about the job.”

julicurb 2011-08-19 03:42
诺基亚5530是一款音乐功效十分杰出,采取了大触屏设计,东河镇(水文)——四川天才出品,beijing massage,比拟5800在配置跟形状上都有所变动.笔者从市场得悉,beijing escort,商家"祺祺电信"正举办按期促销(9月23日---9月30日),为该机给出1680元促销报价,配置一电、一充、一破体声耳机、4G卡,同时赠予诺基亚BH320蓝牙耳机.机遇难得,爱好的友人不要错过.
诺基亚5530XM与5800XM无比相像,然而5530XM看上去要更加时尚一些.5530XM采用了一块2.9英寸1600万色的屏幕,tianjin massage,固然比5800XM屏幕要小,但是辨别率仍为360t640像素,显示后果未打折扣.该机背地配置的是一枚320万像素的摄像头,支撑主动对焦,但是并不是卡尔蔡司认证.该机搭载了与5800XM、N97一样的Symbian OS V9.4体系S60 V5.0触控界面,tianjin escort,扩大才能出众.5530XM保存了WiFi无线上网功能,遗憾的是不支持3G WCDMA网络.

mygirlg56 2011-09-05 10:19
小时候的我们,最最喜欢过年了.腊八节的时候,家里的大锅会煮出一大锅的腊八豆豉.刚出锅的豆豉,圆鼓鼓,香喷喷,来上两碗,暖到心窝窝里去了.到了大年二十七八,就开端做年糕了.从开始磨米到后面的上蒸笼蒸,这个进程固然辛苦,但却是甜美的.还记得那时候,大伯,二伯跟我们家,全体都到奶奶家去蒸年糕,把火烧得旺旺的.至今我都还记得,手拿火钳的奶奶坐在灶台旁的那张印着火花的笑容.


大年初一的鞭炮在清晨要放,象征迎接新年的到来,再者就盼望鞭炮的响声能把坏福气啥的都赶跑.我壮起胆子,在起床监视的老妈的眼下,点了几回后,终于把鞭炮给点燃了.而后立刻感叹,家里没个劳能源还真的是不好啊,放鞭炮这种粗活都要我来做了啊.
小时候的我们,没有多少闲钱去买那么些好吃的好玩的.每到过年,shanghai escort,总会有那么多少块钱是能够供我们自主应用的.所以趁着妈妈不收回使用权的时候,总会把钱用光光,买爱好的小手枪啥啥的.所以到了过年那几天,基础上是"袋子里布挨布了".当然家里是没过剩的钱给咱们买烟花玩的,爸爸给我们点上的鞭炮,却照样能给我们带来莫大的快活跟满意.

我以为吧,只有过了除夕,年差不过就过完了.当初乡村里面过年跟不过年是一样的了,Gloria group,天天都是大鱼大肉,闲时就是打牌.过年的时候只是加剧了这种消遣方法的水平罢了,通宵达旦啊!!!!只是不知道是我们过年了,仍是年把我们都过了,shanghai massage!

              顺手就拍了几张烟花的片片,照的时候还没感到啥,后交往电脑上一看.哦得了咯,这烟花,还真的是独特呢.不过我情愿信任他们是舞动的精灵也不要认为这是扭曲的灵魂啊.哈哈
今年过年,我们家老聪还是没有回家.自从学校毕业后,就没回过家过年了.后来才晓得,beijing escort,人除夕晚上还下潜艇去值班去了,真辛劳呢.早早的吃完饭,就自在运动了.现在已经没那种主意说在电视机旁一家人等着看央视的春晚了.不过我今年还真的是撑到11点多,切实受不了了,beijing massage,洗洗赶早就睡了.不过在睡之前,我还是实现了一个很大的工程的.
大年节晚上到处是烟花爆竹声,声声都那么的震动人心啊,不外烟花都比春晚难看点呐…

mssi10 2011-09-07 08:55
thank หลายๆๆๆๆ

kokitacctoo 2011-10-15 10:41
ขอบคุณค่ะ

kokitacctoo 2011-10-15 10:48
ขอบคุณน่ะ

poo 2012-07-24 13:25
ขอบคุณมากๆๆ

melodyhelen 2016-05-08 11:12
With precision this is what the bag of warrior of Burberry was supposed to do, but it upwards finished causing Woman High Heel Shoes an uproar with a fight between the love and hatred. People absolutely liked the model irritated and brilliant or absolutely hated it all. To be honest, I liked the bag, but refused to buy it at the price. Thus I am Warrior-less.


เวอร์ชันเต็ม: [-- เอกสารและ VCD ติวแนวข้อสอบของภาค ก ของ กพ. --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.007964 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us