เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กทม. 2556 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กทม. 2556 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-02-09 18:17

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กทม. 2556


แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์ 1. ข้อมูลส่วนใดที่มีหน้าที่ในการเก็บรวมข้อมูลหลายๆ  ไฟล์ที่เกี่ยวข้องมารวมเข้าด้วยกัน                ก.  ไฟล์                                                                                 ข. ฟิลด์

                ค. ฐานข้อมูล                                                                        ง. เรคคอร์ด

ตอบ     ค.  ฐานข้อมูล2. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ CPU ( Central  processing  Unit)                ก. ควบคุมการทำงานของหน่วยต่างๆ                            ข. แสดงข้อความและภาพกราฟฟิกต่างๆ

                        ค. คำนวณและเปรียบเทียบข้อมูล                                    ง. วิเคราะห์ข้อมูลก่อนส่งไปยังหน่วยต่างๆ

ตอบ  ข.  แสดงข้อความและภาพกราฟฟิกต่างๆ3. เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมีความเร็วของสัญญาณนาฬิกา  133 MHz คอมพิวเตอร์เครื่องนี้สามารถ

    ทำงานได้กี่ครั้งต่อนาที

                ก. 133 ครั้ง/ วินาที 
                        ข. 13,300 ครั้ง/วินาที 
                        ค. 1.33 ล้านครั้ง

               ง.  133 ล้านครั้ง / วินาทีตอบ  ง.  133 ล้านครั้ง / วินาที4.  ตัวแปรภาษาชนิดใดที่ใช้ในการแปลโปรแกรม ( Source Program) ที่เขียนขึ้นโดยภาษา C                ก. แอสเซมเบอร์                                                                  ข.  คอมไพเลอร์

                        ค. อินเตอร์พรีเตอร์                                                             ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ   ข.  คอมไพเลอร์5.  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่  People Ware                ก. Operating  System 
                        ข.  System Analyst Designer

                        ค. Programmer                                                         
                       ง.
Data
Entry  Operator

ตอบ  ก. Operating  System


6. บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ในข้อใด  เป็นผู้ระบุความต้องการว่าจะนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ

    ทำงานแต่ละด้าน

                ก.  ผู้ใช้ ( User)                                                                         

                ข.  ผู้ปฏิบัติการ ( Operating)

                       ค. ผู้เขียนโปรแกรม

               ง.  (Programmer)     นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)ตอบ   ก.  ผู้ใช้ ( User)        


7. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของ Programmer                ก. ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์


                ข. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์


                ค. วิเคราะห์และออกแบบระบบ


                ง. สร้างโปรแกรมประยุกต์ตอบ   ค.  วิเคราะห์และออกแบบระบบ8.  ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดที่นิยมใช้ตามบ้านมากที่สุด                ก. Super  Computer                                          ข.  Mini  Computer

                        ค.  Mainframe  Computer                               ง.  Micro  Computer

ตอบ  ง.  Micro  Computer9. คอมพิวเตอร์ในข้อใด  มีความเร็วในการประมวลผลที่สูงที่สุด

                        ก. Super  Computer                                          ข.  Mini  Computer
                        ค.  Mainframe  Computer                               ง.  Micro  Computer


ตอบ  ก. Super  Computer10. ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน    ได้บัญญัติคำว่าคอมพิวเตอร์แปลว่าอะไร                ก. คณิตกรณ์                                                         ข. สมองกล


                ค. เครื่องคิด                                                          ง.เครื่องคำนวณตอบ  ก. คณิตกรณ์             11. ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนใดเปรียบเทียบสมองของเครื่องกล                ก. หน่วยรับข้อมูล  ( Input Unit)

                        ข. หน่วยแสดงข้อมูล ( Output Unit)                                                                                                     

                       ค. หน่วยประมวลผลกลาง ( Center Processing Unit)
                      ง. หน่วยความจำสำรอง ( External Storage)ตอบ  ค. หน่วยประมวลผลกลาง (Center Processing Unit)12.หน่วยประมวลผลกลางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร                ก.  หน่วยความจำกลาง                                      ข. ไมโครโปรเซสเซอร์

                        ค. หน่วยความจำสำรอง                                     ง. หน่วยควบคุมตอบ  ข.  ไมโครโปรเซสเซอร์


13. หน่วยวัดความเร็วในการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง คือข้อใด                ก. เมกะเฮิรตช์ (MHz)                                       ข. เมกะบิต (Megabits)                ค. กิกะเฮริตช์ (GHz)                                         ง. ถูกทั้ง ข และ ค
                      

                  ตอบ  ง. ถูกทั้ง ข  และ ค


14. ข้อใดคือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์                ก. หน่วยความจำสำรอง,หน่วยประมวลผลกลาง, หน่วยความจำหลัก


                ข. หน่วยรับข้อมูล,หน่วยประมวลผลกลาง, หน่วยแสดงผล


                ค. หน่วยรับข้อมูล,หน่วยประมวลผลกลาง, หน่วยแสดงผล, หน่วยความจำสำรอง


                ง. หน่วยรับข้อมูล,หน่วยประมวลผลกลาง,หน่วยควบคุม, หน่วยความจำหลักตอบ   ค.หน่วยรับข้อมูล, หน่วยประมวลผลกลาง, หน่วยแสดงผล, หน่วยความจำสำรอง15. การกระทำการเปรียบเทียบจะทำในส่วนใดของเครื่องคอมพิวเตอร์                ก. หน่วยแสดงผลข้อมูล                                    ข.หน่วยเก็บข้อมูล                ค. หน่วยประมวลผลกลาง                                ง. หน่วยสำรองข้อมูลตอบ  ข. หน่วยเก็บข้อมูล


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กทม ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- การสอบสัมภาษณ์

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ _อัตานัย

- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย

แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2012-02-11 20:05
ประกาศ รับสมัครบุตคลเข้าเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2556 3/2556 และ4/2556 รวม 13 ตำแหน่ง 74 อัตรา <รับออนไลน์> ครั้งที่ 2 (6-26 ก.ย.56) ครั้งที่ 3 (12 ก.ย.-2 ต.ค.56) ครั้งที่ 4 (20 ก.ย.-10 ต.ค.56)

กรุงเทพมหานคร (กทม) ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2556 3/2556 และ4/2556 รวม 13 ตำแหน่ง 74 อัตรา <รับออนไลน์> ครั้งที่ 2 (6-26 ก.ย.56) ครั้งที่ 3 (12 ก.ย.-2 ต.ค.56) ครั้งที่ 4 (20 ก.ย.-10 ต.ค.56)

 
กทมเปิดสอบรับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่ 2/2556 รับสมัคร 6 - 26 กันยายน 2556 
ครั้งที่ 3/2556 รับสมัคร 12 กันยายน - 2 ตุลาคม 2556 
และครั้งที่ 4/2556 รับสมัคร 20 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556
รวม 74 ตำแหน่ง
 
สมัครได้ที่ : [url]www.bangkok.go.th/exam[/url]

สอบ กทม ปี 2556

ตําแหน่งที่จะรับสมัครสอบแข่งขัน
 
ระดับปฏิบัติงาน จํานวน      ๓     ตําแหน่ง
ประกอบด้วยตําแหน่งประเภททั่วไปและ
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ   จํานวน    ๑๐    ตําแหน่ง
 
รวมตําแหน่งว่าง      จํานวน   ๗๔    ตําแหน่ง
 
๑. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ กําหนดการรับสมัครสอบ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระหว่างวันที่ ๖ – ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖
 
ประกอบด้วยตําแหน่งต่อไปนี้
 ๑.๑ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ                                               ๑ ตําแหน่ง
 ๑.๒ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ    ๑๘ ตําแหน่ง
 
๒. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ กําหนดการรับสมัครสอบ ตําแหน่งประเภททั่วไปและ
ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
 
ประกอบด้วยตําแหน่งต่อไปนี้
 ๒.๑ เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน                         จํานวน   ๒   ตําแหน่ง
 ๒.๒ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน       จํานวน   ๕   ตําแหน่ง
 ๒.๓ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน                           จํานวน   ๔   ตําแหน่ง
 ๒.๔ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ                              จํานวน   ๒   ตําแหน่ง
 
๓. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ กำหนดการรับสมัครสอบ ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระหว่างวันที่ ๒๐ กันยายน – ๑๐ ตุลาคม ๕๕๖
 
ประกอบด้วยตําแหน่งต่อไปนี้
 ๓.๑ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ       จำนวน  ๔    ตําแหน่ง
 ๓.๒ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ                                     จํานวน  ๑    ตําแหน่ง
 ๓.๓ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ                                จํานวน  ๑    ตําแหน่ง
 ๓.๔ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                             จํานวน  ๒๐  ตําแหน่ง
 ๓.๕ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ                    จํานวน   ๒   ตําแหน่ง
 ๓.๖ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                           จํานวน  ๑๐  ตําแหน่ง
 ๓.๗ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ                        จํานวน  ๔    ตำแหน่ง

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


decho 2013-09-18 08:20
111111111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กทม. 2556 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.410357 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us