เวอร์ชันเต็ม: [-- คู่มือเตรียมสอบ เก็งข้อสอบ-เฉลย กฟผ. ทุกตำแหน่งต้องสอบ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ การไฟฟ้า กฟภ. การประปา กปน. คู่มือสอบ ติวสอบ -> คู่มือเตรียมสอบ เก็งข้อสอบ-เฉลย กฟผ. ทุกตำแหน่งต้องสอบ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-02-28 15:40

คู่มือเตรียมสอบ เก็งข้อสอบ-เฉลย กฟผ. ทุกตำแหน่งต้องสอบ

แนวข้อสอบ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 


  1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

. http:// [url]www.mea.or.th[/url]                                                 . http:// [url]www.egat.or.th[/url]

. http:// [url]www.egat.go.th[/url]                                                                . http:// [url]www.pea.or.th[/url]

ตอบ   ค. http://
[url]www.egat.or.th[/url]

2. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ก. Electricity Generating Authority of Thailand

ข. Electricity  Authority
of Thailand

ค. Provincial Electricity Authority 

ง. Metropolitan
Electricity Authority
 

ตอบ    ก. Electricity Generating
Authority of Thailand
  (EGAT)

3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีชื่อย่อว่าอะไร

ก. กปน.                                                                              ค. กฟผ.

ข. กฟน.                                                                             ง. กฟภ.

ตอบ   ค. กฟผ.

4. ผู้ว่าการ กฟผ. คนแรกคือใคร

ก. นายเกษม จาติกวณิช                                                  ค. นายสุทัศน์    ปัทมสิริวัฒน์

ข. นายสมชัย     สัจจพงษ์                                              ง. นายพรชัย รุจิประภา    

ตอบ  ก. นายเกษม
จาติกวณิช

5. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คนปัจจุบันคือใคร

ก. นายฐานิสต์ 
เจนถนอมม้า
                                        ค.นายพระนาย   สุวรรณรัฐ

ข. นายสมชัย     สัจจพงษ์                                 ง. นายสุทัศน์    ปัทมสิริวัฒน์

ตอบ  ง. นายสุทัศน์    ปัทมสิริวัฒน์

6. กฟผ. ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ก. 
มกราคม 2501
                                                         ค. 1
พฤษภาคม  
2493

ข. 
ตุลาคม  2514
                                                          ง. 1 พฤษภาคม  2512

ตอบ    ง. 1
พฤษภาคม  2512

 

7. กฟผ. เป็นหน่วยงานประเภทใด

ก. รัฐบาล                                                                           ค.เอกชน                                              

ข. รัฐวิสาหกิจ                                                                   ง.หน่วยงานอิสระ              

ตอบ   ข.รัฐวิสาหกิจ          

8. กฟผ.
ได้จัดตั้งขึ้นโดยการรวมหน่วยงานใดเข้าด้วยกัน

ก. การไฟฟ้ายันฮี                                                              ค. การไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข. การลิกไนท์                                                                   ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

กฟผ.  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2511 โดยการรวมหน่วยงาน
ด้านการผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้า
3 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้ายันฮี การลิกไนท์
และการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ
 เข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน มีฐานะเป็นนิติบุคคลตั้งแต่วันที่ 
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

9. กฟ.อน. ย่อมาจากอะไร

ก. การลิกไนท์                                                                   ค. การไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข. การไฟฟ้ายันฮี                                                              ง. การไฟฟ้าตะวันออก

ตอบ  ค. การไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ 

การลิกไนท์
( กลน.) การไฟฟ้ายันฮี (กฟย.) และการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟ. อน.)
 

10. ข้อใดคือหน้าที่ของ กฟผ.

ก. จัดหาพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนโดยการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง 

ข. จัดหาพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนโดยการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค. จัดหาพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนโดยการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้ารายอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
รวมทั้งประเทศใกล้เคียง
 

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ

11. เป็นองค์การชั้นนำในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล คือสิ่งใดของ  กฟผ.

ก. วิสัยทัศน์                                                                       ค. ยุทธศาสตร์

ข. พันธกิจ                                                                          ง.
ค่านิยม

ตอบ    ก. วิสัยทัศน์

               

วิสัยทัศน์ กฟผ. คือ เป็นองค์การชั้นนำในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล โดยมีเป้าหมายของการเป็นองค์การชั้นนำรวม
5 ด้าน ประกอบด้วย

- Good Corporate
Governance


เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล

- High
Performance Organization

เป็นองค์การที่มีการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูง

- Operational
Excellence


เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ

- National Pride

เป็นองค์การที่สังคมไว้วางใจและเป็นความภูมิใจของชาติ

- Financial
Viability


เป็นองค์การที่มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอต่อการขยายงาน

12. ผลิต จัดหาให้ได้มา จัดส่ง
จำหน่าย พลังงานไฟฟ้า และประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการผลิตและขายลิกไนต์
คือสิ่งใดของ  กฟผ.

ก. วิสัยทัศน์                                                                       ค. ยุทธศาสตร์

ข. พันธกิจ                                                                          ง.
ค่านิยมตอบ  
ข.พันธกิจ 

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comadmin 2012-03-03 15:13
1.     ในขณะที่ท่านเดินทางกลับบ้านจะได้พบเห็นหญิงขอทานคนหนึ่งอุ้มเด็กมานั่งขอทานอยู่บนสะพานลอย
    คนข้ามทุกวัน และท่านยังสังเกตเห็นอีกว่าในแต่ละวันหญิงขอทานคนนี้ไม่ได้อุ้มเด็กคนเดิมมาขอทานด้วย
    แต่เด็กที่อุ้มมามักมีหน้าตาเปลี่ยนไปไม่ซ้ำกันเลย ท่านมีความเห็นว่าอย่างไร
    ก.    ให้เงินไปเพราะสงสารหญิงขอทานที่มีลูกหลายคนต้องเลี้ยงดู
    ข.    ให้เงินไป เพราะสงสารเด็ก
    ค.    หากพบเห็นอีกจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
    ง.    จะไม่ให้เงิน เพราะเป็นการส่งเสริมการค้ามนุษย์
2.    ท่านคิดว่าการที่รถแท็กซี่จอดรับผู้โดยสารบริเวณป้ายรถโดยสารประจำทางเป็นอย่างไร
    ก.    คนทำมาหากินเรื่องเล็กน้อยไม่น่าเป็นอะไร    
    ข.    เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ
ค.    คนขับรถแท็กซี่ไม่ควรจอดรับผู้โดยสารบริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง
ง.    เป็นความเห็นแก่ตัวของกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียวทำให้รถติด
3.    ท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับการลงแขกเกี่ยวข้าว
    ก.    หากมีความสามัคคีกันแล้วไม่ว่าจะทำสิ่งใดย่อมประสบความสำเร็จ
    ข.    เป็นประเพณีที่กำลังจะเลือนหายไปจากสังคมไทย
    ค.    สมัยนี้คงไม่มีใครมาลงแขกเกี่ยวข้าวแล้ว เพราะคนเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น
    ง.    การลงแขกเกี่ยวข้าวนั้นใช้ได้ดีในยุคที่ไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
4.    ในขณะที่ท่านกำลังต่อแถวเพื่อรับเงินจำนวน 2,000 บาท ที่รัฐบาลแจกให้ประชาชนทุกคนอยู่นั้น ได้เกิดการแซงแถวกันขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่โมโหเป็นอย่างมาก ต่อว่าผู้ที่แซงแถวจนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกัน ท่านจะทำอย่างไร
    ก.    เป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ย    ข.    ยืนดูเฉยๆ
ค.   แจ้งตำรวจให้มาช่วยไกล่เกลี่ย    ง.    ตัดปัญหาไม่รับเงินที่รัฐบาลแจก

5.    ท่านคิดว่านักเรียนที่พูดจาไม่สุภาพนั้น บุคคลที่ได้พบเห็นจะคิดอย่างไร
    ก.    เป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่น    ข.    คงได้รับการอบรมสั่งสอนที่ไม่ดี
    ค.    คงสนิทกับผู้ที่พูดด้วย    ง.    นักเรียนคนนี้น่าจะมีฐานะยากจน
6.    หากท่านมีความจำเป็นที่ต้องรีบข้ามถนน เพราะจวนจะถึงเวลาเข้าห้องสอบแล้ว ระหว่างที่ข้ามถนนได้พบกับชายชราตาบอดผู้หนึ่งที่กำลังข้ามถนนอยู่เช่นกัน ท่าจะทำอย่างไร
    ก.    พาชายชราตาบอดข้ามถนนไปพร้อมๆ กับตน    
    ข.    ข้ามไปเลยไม่สนใจ
    ค.    แจ้งตำรวจให้มาช่วยชายชราตาบอดข้ามถนน
     ง.    เรียกคนอื่นที่กำลังข้ามถนนอยู่ให้ช่วยพาชายชราตาบอดข้ามถนน
7.    นายแดงกำลังขับรถเพื่อที่จะส่งลูกสาวไปโรงเรียนในตอนเช้า แต่ต้องหยุดรถเพื่อรอสัญญาณไฟจราจร โดย    ไม่มีรถขับสวนผ่านมาเลย ประกอบกับลูกสาวปวดอุจจาระพอดี นายแดงควรทำอย่างไร
    ก.    รอสัญญาณไฟเพื่อความปลอดภัย    ข.   ขับไปเลยทันทีเพราะไม่มีรถสวนมา
    ค.    รอสัญญาณไฟเพราะปฏิบัติตามกฎจราจร    ง.   บอกให้ลูกลงจากรถทันทีเพื่อไปหาห้องน้ำเอง
8.    นายเคี่ยวเมื่ออารมณ์ไม่ดีมักระเบิดอารมณ์ใส่ผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา ท่านคิดว่าการกระทำนี้เป็นอย่างไร
    ก.    ดีแล้วที่ไม่เก็บกดเอาไว้    ข.   นายเคี่ยวยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์
    ค.   เป็นคนเอาแต่ใจตนเอง    ง.   เป็นคนตรงไปตรงมา
9.       ถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งจูงลูกมาหาท่านในขณะที่ท่านกำลังรอคิวซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ท่านจะทำอย่างไร
ก.   ซื้อเพิ่มให้อีก 2 ใบ    
ข.   ปฏิเสธอย่างสุภาพ
ค.   ให้ผู้หญิงคนนั้นมายืนแทนที่ท่านแล้วท่านเดินไปต่อท้ายแถว
ง.   ไม่สนใจทำทีเป็นมองไม่เห็น
10.  ท่านคิดอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่าอย่าดูหมิ่นดูแคลน
    ก.    เพราะสักวันหนึ่งเขาอาจได้ดีกว่าเรา    ข.   คงไม่มีใครทำได้
    ค.    เพราะจะทำให้เขาปรับปรุงตัวได้ดีขึ้น      ง.    เพราะอาจวันหนึ่งไม่แน่เราอาจต้องพึ่งพาเขา
11.    บริษัทสองแห่ง มีการแข่งขันกันประมูลราคาสินค้ากัน โดยที่ปริษัทแห่งแรกมีคุณภาพสินค้าดีกว่าบริษัทแห่ง
ที่สอง แต่บริษัทแห่งที่สองติดสินบนกรรมการไว้ หากท่านเป็นผู้ตัดสินให้บริษัทแห่งแรกชนะการประมูลแล้วสัปดาห์ต่อมาบริษัทแห่งแรกได้นำเงินจำนวนหนึ่งมาให้ท่านพร้อมกับบอกกับท่านว่า นี่ไม่ใช่สินบนแต่อยากให้ท่านรับไว้เป็นรางวัลสำหรับความซื่อตรงของท่าน ท่านจะทำอย่างไร
    ก.    รับไว้เพื่อไม่ให้เสียน้ำใจ    ข.    ปฏิเสธไม่รับ
    ค.    รับไว้เพื่อไปแบ่งกับกรรมการท่านอื่น    ง.    ไม่รับ แต่บอกให้นำไปบริจาคแก่องค์กรการกุศล
12.     หากแม่ของท่านเป็นโรคมะเร็งแต่ยังไม่ทราบว่าตนเป็นโรคอะไร ท่านคิดว่าจะบอกแม่ของท่านหรือไม่
    ก.    ปรึกษากับญาติพี่น้องก่อน    
    ข.   บอก เพราะจะได้ทราบอาการเอาไว้
    ค.    ไม่บอก เพราะอาจทำให้อาการทรุดหนักลงไปอีก
    ง.    ดูอาการของแม่ก่อนว่า หากท่านทราบแล้วจะรับได้หรือไม่
13.    ท่านคิดว่านักกีฬาโอลิมปิกต้องใช้จริยธรรมด้านใดสูงที่สุด
    ก.    ใช้ความอดทนในการฝึกซ้อม    ข.   ให้ความซื่อสัตย์ในการแข่งขัน
ค.    ให้ความมีน้ำใจกับผู้แข่งขัน    ง.    มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น
14.    ท่านคิดว่าหากมีคนมาบอกว่าไม่ควรให้เงินขอทาน
    ก.    คิดว่าให้ไปเพราะสงสาร    ข.    คิดว่าให้ไปคงจะมีสักคนที่ได้ประโยชน์
    ค.    คิดว่าจะดูให้ดีๆ ก่อนให้    ง.    คิดว่าคนบอกเช่นนั้นเป็นคนไม่มีน้ำใจ
15.    หากท่านเป็นญาติของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย โดยแพทย์ได้บอกอาการของผู้ป่วยแก่ท่านแล้ว เพียงแต่ว่ายังไม่ได้บอกผู้ป่วยให้ทราบ ซึ่งผู้ป่วยเองก็อยากทราบอาการของตนว่าเป็นอย่างไร ส่วนตัวท่านไม่ต้องการให้แพทย์บอกอาการแก่ผู้ป่วย ท่านคิดว่าแพทย์ควรทำอย่างไร
    ก.    ให้ผู้ป่วยและญาติคุยกันให้เรียบร้อยแล้วค่อยว่ากันอีกครั้ง    
    ข.      ถ้าผู้ป่วยต้องการทราบอาการของตนจริงๆ ก็ควรบอก
       ค.   ไม่ควรบอก เพราะจะทำให้อาการของผู้ป่วยทรุดลงไปอีก
    ง.    ควรบอกเพราะเป็นสิทธิของผู้ป่วย
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
decho 2014-01-28 20:48

แบบทดสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test) จุฬา ออก

แบบวิเคราะห์สภาวะจิต 

 แบบวิเคราะห์นี้มีด้วยกัน  17 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกไม่เท่ากัน บางข้อมี 5 ตัวเลือก 

( ก    จ ) บางข้อมี 3 ตัวเลือก ( ก  ค ) และบางข้อมี 2 ตัวเลือก ( ก และ ข ) 

  โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อแล้วให้น้ำหนักคะแนนตัวเลือกตามความคิดเห็นของท่าน 

 หากตัวเลือกใครตรงกับความจริงหรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ให้  คะแนน ตัวเลือกใดที่ท่านคิดว่ามีความสำคัญรองลงมาให้คะแนน  1 และหากไม่ตรงกับความเป็นจริงในชีวิตของท่านเลยให้   โดยเขียนคะแนนลงในช่องว่างหน้าตัวเลือกนั้นๆ 

 ในแต่ละข้อ คะแนน  2 และ  1 ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

1.  หากไม่คำนึงถึงรายได้ ท่านอยากประกอบอาชีพอะไร 

 ................  ก. ประกอบอาชีพตามความฝัน

 ................  ข. งานให้บริการแก่ผู้อื่น เช่น  งานการกุศล งานสังคมสงเคราะห์ 

 งานประชาสัมพันธ์

 ................  ค. ประกอบอาชีพที่ทำอยู่ในปัจจุบัน 

2. ท่านคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุให้ผู้อื่นชอบท่าน 

 ................  ก. ท่านมีความห่วงใยและเป็นที่พึ่งของเขาได้

 ................  ข. ท่านเป็นคนมีเหตุผลและมีความจริงใจต่อเขา

 ................  ค. ท่านเป็นคนมีอารมณ์ดี เป็นกันเองในการทำงาน 

3. เมื่อสมาชิกในครอบครัวของท่านประสบปัญหายุ่งยากหรือวิตกกังวลมากๆ ท่านปฏิบัติ 

ต่อเขาอย่างไร 

 ................  ก. แสดงความห่วงใย ให้เวลารับฟังความรู้สึกของเขา แต่ไม่ให้ 

 คำแนะนำหรือสั่งสอนแต่อย่างไร

 ................  ข. รับฟังปัญหาของเขาอย่างจริงใจ แต่ไม่แนะอะไร เว้นแต่เขาขอ 

 คำแนะนำจากท่านเป็นพิเศษ

 ................  ค. ชักชวนให้ทำกิจกรรมคลายเครียดอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้อารมณ์ 

 ของเขาดีขึ้น

4. เมื่อมีใครวิพากษ์วิจารณ์ข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดของท่าน ท่านจะปฏิบัติต่อเขา 

อย่างไร 

 ................  ก. รับฟังเขาด้วยอาการสงบ ก่อนที่จะพูดอะไรออกไป

 ................  ข. ทำไปตามสถานการณ์นั้นๆ มองในแง่ขำขันเสียบ้าง ไม่วิตกกังวลอะไรนัก 

 ................  ค. พยายามชี้แจงความจำเป็นที่ต้องผิดพลาดหากรู้สึกว่า หากเหตุผลยาก 

 ก็ขออภัยในความผิดพลาดนั้น 

5. เมื่อนึกถึงรัฐบาลหรือนักการเมืองของประเทศเราแล้วท่านรู้สึกอย่างไร 

 ................  ก. เบื่อหน่ายต่อความสับสนและความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น

 ................  ข. ทำตามความคิดเห็นของตนเองที่คิดว่าดีที่สุดไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร

 ................  ค. รู้สึกว่า มันเป็นเรื่องที่เกินกำลังสติปัญญาของท่าน 

6. ทุกคนมีปัญหาและมีสาเหตุของปัญหาต่างๆ กัน ท่านคิดว่าปัญหาของท่านส่วนใหญ่มา 

จากอะไร 

 ................  ก. การพยายามให้ผู้อื่นปฏิบัติตามที่ท่านคิดว่าเขาน่าจะปฏิบัติ

 ................  ข. การที่ท่านขาดความกล้าและความเชื่อมั่นในตนเอง 

7.  เมื่อท่านเห็นใครก็ตาม ทำในสิ่งที่ท่านคิดว่าไม่ถูกต้องโดยปกติ ท่านจะปฏิบัติต่อเขา 

 อย่างไร 

 ................  ก. ชี้ความผิดพลาดชัดเจน และแนะนำวิธีทำที่ถูกต้องแก่เขา

 ................  ข. ปรึกษากันด้วยความหวังดี ช่วยให้เขาเข้าใจถึงวิธีการที่ถูกต้อง 

8. ท่านคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุให้คนเราประสบความสำเร็จสูงสุด 

 ................  ก. ความขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ

 ................  ข. การปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความต้องการของตน

 ................  ค. มีความกล้า มีความเชื่อมั่นที่จะคิดและทำอะไรๆ ด้วยตนเอง 

9. เราเกิดมาชาติหนึ่ง  ควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่า  ท่านคิดว่าคนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่าที่สุด  คือคนประเภทใด 

 ................  ก. แก้ปัญหาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามธรรมชาติ

 ................  ข. รู้จักตัดความวิตกกังวลในปัญหาเล็กๆน้อยๆ ที่เกี่ยวกับความรู้สึกของผู้อื่น 

10. คนส่วนใหญ่จะมีสุขภาพดีขึ้นหากว่าเขา 

 ................  ก. เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายอยู่เสมอ

 ................  ข. ยอมรับและภูมิใจในตนเอง 

11. เมื่อใดก็ตามทำผิด เขาควรจะ... 

 ................  ก. ใช้ความผิดนั้นเป็นบทเรียน

 ................  ข. รู้จักอภัยในความผิดพลาดของตนเอง 

12. หากท่านต้องดูแลเด็กอายุ ขวบ 3 คน ในช่วงเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อให้แม่ของเด็กไปจ่าย 

ตลาด ท่านจะปฏิบัติตัวอย่างไร 

 ................  ก. ช่วยเด็กหาสิ่งที่น่าสนใจและสนุกๆ ทำตามประสาเด็ก

 ................  ข. คอยดูแลระวังไม่ให้เด็กเล่นจนเกินอันตราย

 ................  ค. ร่วมเล่นกับเด็ก 

13.  ท่านได้วางแผนไว้หลายสัปดาห์แล้วที่จะไปพักผ่อนสุดสัปดาห์กับสามีภรรยาคู่หนึ่ง แต่ 

ในที่สุดสามีภรรยาคู่นั้นโทรศัพท์มาบอกงด ท่านจะทำอย่างไร 

................  ก. ไปพักผ่อนตามที่ตั้งใจไว้โดยไม่ต้องมีสามีภรรยาคู่นั้น หรือหาอะไร 

 สนุกๆ ทำเป็นการชดเชย

 ................  ข. พยายามชักจูงเกลี้ยกล่อมสามีภรรยาคู่นั้นให้เปลี่ยนใจและไปพักผ่อน 

 ตามที่ตกลงไว้

14. ในงานเลี้ยงครั้งหนึ่งมีแขกคนหนึ่งทำไอศกรีมหกรดเสื้อของท่านโดยไม่ตั้งใจ ท่านจะทำ 

อย่างไร 

 ................  ก. ทำความสะอาดเสื้อของท่านทันทีและร่วมสนุกต่อไป

 ................  ข. แสดงความไม่พอใจในความซุ่มซ่ามของแขกคนนั้น 

15.  ในสายตาคนอื่น ท่านคิดว่า เขามองท่านว่าเป็นคนเช่นไร 

 ................  ก. เข้มแข็งมั่นคง เด็ดเดี่ยว

 ................  ข. เข้าใจความรู้สึกผู้อื่น เมตตากรุณา น่ารัก

 ................  ค. ยุติธรรม  มีคุณธรรม เชื่อมั่นในตนเอง

 ................  ง. เป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส ตรงไปตรงมา

 ................  จ. คล้อยตาม ร่วมมือ ดื้อรั้นในบางคราว

16. เมื่อท่านย้อนมองตนเอง ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนอย่างไร 

 ................  ก. ท่านมักจะวิพากษ์วิจารณ์การกระทำและความคิดเห็นของผู้อื่นบ่อยๆ

 ................  ข. ท่านเป็นคนมีความละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของผู้อื่น ไม่ทำอะไรที่ 

 บาดใจใครๆ

 ................  ค. ท่านเป็นนักฟังที่ดี

 ................  ง. ท่านเป็นที่สนุกสนานและเป็นกันเอง

 ................  จ. ท่านไม่มั่นใจในตนเองเท่าที่ควร

17. ทุกคนย่อมมีจุดด้อยและจุดเด่น ท่านคิดว่าลักษณะที่เด่นของท่านคืออะไร 

 ................  ก. มีความรู้ความสามารถในการทำงานของตนดี

 ................  ข. มีความจริงใจและความสามารถชักจูงโน้มน้าวให้ผู้อื่นทำงานดีขึ้น

 ................  ค. มีความสามารถและประเมินสถานการณ์และตัดสินใจได้ดี

 ................  ง. มีความสามารถหาความสุข สนุกสนานได้เสมอ

 ................  จ. มีความภักดีต่อผู้อื่น ซึ่งตรงต่ออุดมคติ เอาตัวรอดได้


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


decho 2014-01-28 20:52
1.    “ Did  you  do  the  shopping  all  right ?   Did  you  get  any  good  meat ? ”
“ Now,  don’t  fuss.  I  got  a  good  piece  off beef,  and  it  wasn’t  too  expensive
either , ….. these  days. ”
a.   as  the  meat  price                b.   as  meat  prices  go
c.   that  meat  costs                d.   because  of  the  meat  price
2.    “The train’s going to stop soon.  We must get out immediately.”
“ All right.  I’ll get out ….. it stops. ”
a.   unless                    b.   until
c.   as long as                    d.   as soon as
3.    “Have you ever visited John ?  I’ve heard he’s moved to Chiengmai. ”
“ Oh, yes.  His  house  is ….. delightful. ”
a.   quite  really  unbelievable        b.   quite  unbelievable  really
c.   really  quite  unbelievable        d.   really  quite  unbelievable
4.    “ I  live  in  Bangkok  with  my  relatives. ”
“Oh, ………. ? ”
a.   when  did  you  live  there        
b.   when  have  you  been  living  there
c.   how  long  have  you  been  living  there
d.   how  many  year  did  you  live  there
5.    ….. six cans of beer,  Wichai handed his car – keys to one of his friends.
a.   Drinking                    b.   To drink
c.   Being drunk                d.   Having drunk
6.    Young people should not ….. as a mass ….. on to set right the ills of society for which they are not responsible.
a.    consider , to call
b.    consider , to be called
c.    be considered , to be called
d.    be considered , to call
7.    ….. they knew that their opponents had been playing well recently , they knew that were in for a hard match.
a.   Though                    b.   Since
c.   However                    d.  Moreover
8.    Although students use figures of speech quite well when speaking , they seem to have ….. difficulty with them in writing.
a.   too                        b.  enough
c.   more                        d.   so

9.    A financial crisis often has the effect of making many people ….. to more stable and prosperous lands.
a.   decide to emigrate            b.   decided to emigrate
c.   to decide to emigrate            d.   to decide emigrate
10.    Peter is spending too much time on girls, ….. is not good for his work.
a.   who                        b.   which
c.   that                        d.   it
11.    ….. I have to work to pay for my college tuition, I don’t have time for many social events.
a.   Besides                    b.   Because
c.   Although                    d.   Even
12.    In ordinary conversation I concentrate my gaze ….. both eyes of the person addressing me.
a.   in                        b.   on
c.   at                        d.   to
13.    Before the widespread availability of telephones and personal transportation over good roads, handwritten letters, both personal and business, ….. the principal means of communication.
a.   to be                        b.   were
c.   would be                    d.   having been
14.    When some of ….. employees did not go out on ….. strike, there was tension between the striking and nonstriking workers.
a.   - , the                    b.   - , -
c.   the , the                    d.   the , -
15.    It has been hypothesized that differences in the behavior of the sexes may be ….. differences in metabolism.
a.   due                         b.   up to
c.   alike to                    d.   in addition to
16.    There are many inconveniences that you have to put ….. when you go camping.
a.   off to                        b.   away from
c.   out from                    d.   up with
17.    Wilson, you ….. more patient with that customer ; I’m sure that selling him the rocking – horse was quite a possibility.
a.   must be                    b.   might be
c.   can have been                d.   should have been
18.    I think you’d better sort ….. the things you want to keep and the things you want to throw …. Before we leave.
a.   out , away                    b.   with , out
c.   away , out                    d.   of , away
19.    The announcement that all the flights from Singapore ….. because of the heavy rain …. the waiting passengers.
a.    were delayed , was greatly disappointed
b.    had delayed , was greatly disappointing
c.    were delayed , greatly disappointed
d.    wre delaying , had greatly been disappointed
20.    They prefer that I …..
a.    do not serve them about anything alcoholic
b.    had not served them anything alcoholic
c.    have not served them anything alcoholic
d.    not serve them anything alcoholic
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


decho 2014-01-28 20:53
แบบทดสอบลักษณะนิสัย

1.บุคคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร?

( I ) ชอบสันโดษ , คิดก่อน ทำ , มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเอง เป็นใหญ่

(E) ชอบเข้าสังคม , ชอบไปงาน สังสรรค์ , ทำก่อนคิด , มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจาก คน. สิ่งของ , สิ่งแวดล้อมเป็นส่วน ใหญ่


2.เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้อง พิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่าง ไร?

(S) ดูถึงรายละเอียดของ ข้อมูล , ดูถึงปัญหา ปัจจุบัน , ดูถึงหลักความเป็น จริง

(N) ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของ ข้อมูล , คาดการณ์ล่วงหน้า , ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิด ขึ้น


3.คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับ ปัญหา? (ตัดสินโดยสัญชาตญาณของคุณ)

(T) ใช้เหตุผลในการตัดสิน ใจ , ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง , คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ

(F) ใช้ความรู้สึกในการตัดสิน ใจ , ตัดสินใจจากความ ชอบ ความต้องการ , คิดถึงความต้องการ และการตอบสนองของ ตน


4.คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร?

(J) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำ วัน , ชอบตั้งเป้าหมายระยะเวลา วันที่ในการทำ , ชอบตัดสินใจเพื่อให้จบปัญหา

(P) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบ ตัว , ไม่ยึดติด , มีความยืดหยุ่นต่อ สถานการณ์ , รับฟังความคิดผู้ อื่น


วิธีการดูเฉลย : ก้อเลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษ หน้าข้อที่เลือกแล้วนำมาเรียงกัน

ISTJ - The Duty Fulfiller " ผู้สำเร็จ "
- มีสมาธิสูง , เงียบ , เป็นคนรักครอบครัว
- ละเอียด , จริงจัง และ ไว้ ใจ ได้
- ทำงานหนัก , เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง
- อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความ ที่เขาซื่อสัตย์และเป็นที่พึ่ง ได้
- ไม่เก่งเรื่องของความ รู้สึก

ISTP - The Mechanic " ช่างเครื่อง "
- เงียบ , ชอบผจญ ภัย และ กีฬา
- ชอบเสี่ยง , เป็นตัวของตัว เอง , แก้ปัญหาเก่ง
- มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอน เครียด
- ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่น อยู่ทั้งดีและไม่ดี

ISFJ - The Nurturer " ผู้ดูแล "
- เงียบ , ใจ ดี , มีสติ
- มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและ หน้าที่
- คิดถึงคนอื่นก่อน ตัว , จำคนเก่ง
- เสียกำลังใจเมื่อถูก วิจารณ์
- ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัว เอง

ISFP - The Artist " ศิลปิน "
- เงียบ , ใจ ดี , จริงจัง และ อ่อน ไหว
- ไม่ชอบการโต้ แย้ง , ไม่ชอบระเบียบ
- ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือน ใคร , รักขอบสวยของงาม
- เข้าใจยาก , เปิดเผยตัวเอง กับคนใกล้ชิดเท่านั้น
- ใช้ชีวิตอย่างจริง จัง

INFJ - The Protector " ผู้ป้องกัน "
- ความคิดสร้าง สรรค์ , อ่อนไหว , เป็นตัวของตัว เอง
- เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์
- เป็นคนลึกซึ้ง ,ซับ ซ้อน , ชอบความเป็นส่วน ตัว
- เข้าใจยาก , มีความมั่นใจใน ตัวเองสูง , ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้ อื่น
- ไม่ชอบการโต้ แย้ง

INFP - The Idealist " นักอุดมการณ์ "
- เงียบ , ซื่อ สัตย์ , ชอบอุดมการณ์
- ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคน อื่น
- ไม่ชอบการโต้ แย้ง
- ซื่อสัตย์ต่อตน เอง
- มีความคิดสร้าง สรรค์

INTJ - The Scientist " นัก วิทยาศาสตร์ "
- ฉลาด . มุ่ง มั่น , ไม่เหมือนใคร
- เป็นผู้นำที่ดี , มีความมั่นใจ สูง , มองการณ์ไกล
- ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คน เดียว , ชอบด่วนสรุป , ไม่ชอบราย ละเอียด , คิดว่าตนเองถูก เสมอ
- บอกความรู้สึกไม่ เก่ง , จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิด

INTP - The Thinker " นักคิด "
- ความคิดสร้าง สรรค์ , เป็นตัวของตัว เอง , มีเหตุมีผล และ มีความสามารถสูง
- ไม่อยากถูกนำหรือนำคน อื่น , ไม่ชอบระเบียบ
- ใช้เวลาในหัวตัวเอง มาก , ไม่อยู่กับเนื้อกับ ตัว
- เงียบ , ไม่ค่อยรู้ว่า คน อื่นรู้สึกยังไง
- มีอารมณ์ซับ ซ้อน , ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน

ESTP - The Doer " ผู้กระทำ "
- เป็น มิตร , ยืดหยุ่นง่าย , เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง
- ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ ผลลัพธ์
- ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไป เร็ว
- รักสนุก , สามารถทำร้าย จิต ใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว
- ไม่ชอบเคารพกฎ ระเบียบ
- เบื่อง่าย

ESTJ - The Guardian " ผู้พิทักษ์ "
- มีระเบียบ , ซื่อ ตรง , ตรงไปตรงมา
- มีความมั่นใจในตัว เอง , มีความสามารถ . ทำงาน หนัก , เป็นผู้นำ
- ชอบความปลอดภัย และ ความสงบ สุข
- บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่ เก่ง

ESFP - The Performer " ผู้แสดง "
- อยู่คนเดียวในโลกไม่ ได้ , มีมนุษยสัมพันธ์ ดี ,รักสนุก และ ทำงานเป็นทีมได้ ดี
- มองโลกในแง่ดี , ต้อนรับทุกคน แต่ ก็เกลียดทุกคนได้เหมือน กัน
- ไม่ชอบงานประจำ , คิดมากเวลา เครียด
- รักสวยรักงาม

ESFJ - The Caregiver " นักใส่ใจ "
- มีน้ำใจ , คน ชอบ , มีสติ , มีความรับผิด ชอบ
- เก่งเรื่องคน , เข้า ใจ , สนใจ และ ปรับตามคน ได้
- ชอบให้คนชอบ , ชอบบริการผู้ อื่นก่อนตนเอง
- รักสงบ และ ความ ปลอดภัย , ไว้ใจได้ , กระตือรือร้น
- อ่อนไหว , ต้องการการเห็น ด้วยจากผู้อื่น

ENFP - The Inspirer " ผู้มีแรงบันดาล ใจ "
- มีความคิดสร้าง สรรค์ , กระตือรือร้น , ยืดหยุ่น
- ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อ กับรายละเอียด
- มีมนุษยสัมพันธ์ ดี , ชอบให้คนชอบ แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ ด้วย
- เป็นคนร่าเริง และ ชอบเป็นอิสระ
ENFJ - The Giver " ผู้ให้ "
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มาก , ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ
- ไม่ชอบอยู่คน เดียว , ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอด เวลา
- มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบ หลาย ๆ อย่าง
- มีความมั่นใจในตัว เอง , เจ้าระเบียบ

ENTP - The Visionary " ผู้มีวิสัยทัศน์"
- มีความคิดสร้าง สรรค์ , ฉลาด , แก้ปัญหา เก่ง
- ชอบไอเดียใหม่ , ไม่ชอบทำอะไร ซ้ำ ๆ
- ชอบคุย , คุย เก่ง , หัวไว
- ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะ ให้งานสำเร็จ
- บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบ ข้าง

ENTJ - The Executive " ผู้บริหาร "
- เป็นผู้นำตั้งแต่ เกิด , พูดต่อหน้าคน เก่ง , ฉลาด , มีความรู้
- เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความ สามารถ , ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่ เก่ง
- แก้ปัญหาเก่ง , สามารถเข้าใจ ปัญหาซับซ้อน
- เจ้ากี้เจ้าการ , ไม่มีความอด ทน , เด็ดขาด , น่าเกรงขาม

1.    เวลาช่วงไหนที่คุณจะรู้สึก ดี
a) ตอน เช้า
b) ตอนบ่าย ๆ หรือเย็นๆ
c) ตอน ดึกๆ

2. ปกติคุณจะมีท่าทางการเดินแบบ ไหน
a) เดินเร็ว ก้าวยาวๆ
b) เดินเร็ว แต่ก้าวสั้นๆ
c) เดินไม่ค่อยเร็ว มองตรงไปข้างหน้า
d) เดินไม่ค่อยเร็ว ก้มหน้า
e) เดินค่อนข้างช้า

3. เวลาคุยกับใครคุณทำท่า
a) ยืนกอด อก
b) ยืนกุม มือ
c) เท้าสะเอว 1 ข้างหรือทั้ง 2 ข้าง
d) แตะหรือผลักคนที่คุยด้วย

4. ท่านั่งสบายๆของคุณเป็นยัง ไง
a) เอาขาพับเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง หรือนั่งพับเพียบ
b) นั่งไขว่ห้าง c) ยืดขา ตรง
d) นั่งทับขาข้างใดข้างหนึ่ง

5. เมื่อมีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกถูกใจหรือขำมาก คุณแสดงออกอย่างไร
a) หัวเราะดังๆอย่างพอใจ
b) หัวเราะ แต่ไม่ดังมาก !
c) หัวเราะแบบไม่มีเสียง
d) ยิ้มแบบอายๆ

6. เมื่อไปงานเลี้ยง
a) เข้าไปอย่างเป็นที่สนใจทุกคนต้องรู้ว่าคุณมา แล้ว
b) เข้าไปเงียบๆมงหาคนที่ รู้จัก!
c) เข้าไปอย่างเงียบที่สุดพยายามไม่เป็นที่ สนใจ

7. คุณทำงานอย่างหนัก ทุ่มเทมากๆ แต่ถูกขัดจังหวะคุณ ...
a) หยุดพักเพื่อผ่อนคลาย
b) รู้สึกหงุดหงิด ฉุนเฉียว รำคาญ
c) รู้สึกก้ำ กึ่ง 2 ข้อข้างบน

8. ชอบสีอะไรมากที่สุดต่อไป นี้
a) สีแดง หรือ สีส้ม
b) สีดำ
c) สีเหลือง หรือ! สีฟ้า
d) สี เขียว
e) สีน้ำเงิน หรือ > สีม่วง
f) สี ขาว
g) สีน้ำตาล หรือ สีเทา

9. ตอนที่คุณอยู่บนเตียงช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่คุณจะหลับ คุณนอนในลักษณะไหน
a) นอนหงายธรรมดา
b) นอน คว่ำ
c) เอียงข้าง นอนขด
d) นอนเอาหัวทับแขน
e) นอนคลุมโปง

10. คุณมักฝันว่าคุณ ...
a) กำลังหล่นหรือดิ่งลงไป เรื่อยๆ
b) กำลังต่อสู้ หรือดิ้นรน
c) กำลังค้นหาอะไรสักอย่างหรือใครสัก คน
d) กำลังบินหรือกำลังลอยอยู่
e) คุณไม่ค่อยฝัน
f) คุณมักฝันถึงแต่สิ่งที่ดี

POINTS:
1. (a) 2 (b) 4 (c) 6
2. (a) 6 (b) 4 (c) 7 (d) 2 (e) 1
3. (a) 4 (b) 2 (c) 5 (d) 7 (e) 6
4. (a) 4 (b) 6 (c) 2 (d) 1
5. (a) 6 (b) 4 (c) 3 (d) 5 (e) 2
6. (a) 6 (b) 4 (c) 2
7. (a) 6 (b) 2 (c) 4
8. (a) 6 (b) 7 (c) 5 (d) ! 4 (e) 3 (f) 2 (g) 1
9. (a) 7 (b) 6 (c) 4 (d) 2 (e) 1!
10. (a) 4 (b) 2 (c) 3 (d) 5 (e) 6 (f) 1
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comเวอร์ชันเต็ม: [-- คู่มือเตรียมสอบ เก็งข้อสอบ-เฉลย กฟผ. ทุกตำแหน่งต้องสอบ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.059730 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us