เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ สมอ. นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ เครื่องกล ไฟฟ้า --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายเอกสารติวสอบงานราชการ -> แนวข้อสอบ สมอ. นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ เครื่องกล ไฟฟ้า [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-03-14 09:42

แนวข้อสอบ สมอ. นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ เครื่องกล ไฟฟ้า

1.      สมอ. คืออะไร

ก.       สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข.       สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรม

ค.       สำนักงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ง.       สำนักงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตอบ  ก. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2.      สมอ. ทำหน้าที่อะไร

ก.       กำหนดมาตรฐาน

ข.       รับรองผลิตภัณฑ์และระบบการจัดการตามมาตรฐานที่ สมอ. กำหนด

ค.       รับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างประเทศและมาตรฐานระหว่างประเทศ

ง.       ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

3.      หน่วยงานที่ดำเนินการทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ รับรอง และจดทะเบียน คือ

ก.       หน่วยตรวจสอบ                                                          ข. หน่วยรับรองระบบงาน

ค.   หน่วยตรวจสอบและรับรอง                       ง. หน่วยทดสอบ

ตอบ  ค.   หน่วยตรวจสอบและรับรอง

 

4.      หน่วยตรวจสอบและรับรอง มีชื่อย่อว่าอะไร

ก.       AB                                                                                  ข. CAB

ค.   BCA                                                                                ง.  BA

ตอบ  ข. CAB   ย่อมาจาก  Conformity Assessment Body

5.      หน่วยงานที่ให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยตรวจสอบและรับรองคือข้อใด

ก.       หน่วยตรวจสอบ                                                          ข. หน่วยรับรองระบบงาน

ค.   หน่วยตรวจสอบและรับรอง                       ง. หน่วยทดสอบ

ตอบ  ข. หน่วยรับรองระบบงาน

6.      หน่วยรับรองระบบงานมีชื่อย่อว่าอะไร

ก.       AB                                                                                  ข. CAB

ค.   BCA                                                                                ง.  BA

ตอบ   ก. AB  ย่อมาจาก      Accreditation  Body

7.      CASCO   คืออะไร

ก.       คณะกรรมการด้านประเทศกำลังพัฒนา

ข.       คณะกรรมการด้านนโยบายผู้บริโภค

ค.       คณะกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรอง

ง.       ไม่มีข้อถูก

ตอบ  ค. คณะกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรอง

8.      ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทหน้าที่ของ  CASCO

ก.       ศึกษาวิธีการตรวจประเมินความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ บริการ และระบบการจัดการ ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

ข.       จัดทำข้อแนะนำหรือมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ การทดสอบ การตรวจ การรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ

ค.       ส่งเสริมการยอมรับร่วมและการยอมรับระบบการตรวจสอบและรับรองในประเทศและภูมิภาคต่างๆ และการใช้มาตรฐานระหว่างประเทศที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบ การตรวจ การรับรอง การตรวจประเมิน

ง.       การจัดทำ ร่างมาตรฐานเพื่อใช้ในการทดสอบ การตรวจ การรับรองผลิตภัณฑ์

ตอบ   ง. การจัดทำ ร่างมาตรฐานเพื่อใช้ในการทดสอบ การตรวจ การรับรองผลิตภัณฑ์

 

 

 

9.      ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการด้านการตรวจสอบและรับรอง

ก.       จัดทำมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรองของประเทศ

ข.       พิจารณาให้ข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรองของ ISO/CASCO

ค.       ศึกษาข้อปัญหาด้านวิชาการและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง  ในการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ง.       ปฏิบัติงานทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.)

ตอบ    ค. ศึกษาข้อปัญหาด้านวิชาการและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง  ในการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด

10.  การตรวจสอบและรับรอง หลักการพื้นฐานของการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  อยู่ในมาตรฐาน มอก. เลขที่เท่าใด

ก.       มอก.17021 – 2550                                                      ข. มอก. 5067 – 2549         

ค.   มอก.5066 – 2542                                                         ง. มอก.17040 – 2549

ตอบ  ข. มอก. 5067 – 2549

11.  การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ สมอ. ประกอบด้วยการดำเนินการใด

ก.       การตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต

ข.       การตรวจติดตามภายหลังการออกใบอนุญาต

ค.       การตรวจสอบการยื่นคำขอใบอนุญาต

ง.       ถูกเฉพาะ ก  และ 

ตอบ   ง. ถูกเฉพาะ ก  และ 

12.  ข้อใด ไม่ใช่ หลักการทางเทคนิคการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ สมอ.

ก.       ผลิตภัณฑ์ได้รับใบรับรองคุณภาพและราคาถูก

ข.       ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด

ค.       ผู้ผลิตมีระบบการควบคุมคุณภาพเพียงพอที่จะรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอ

ง.       เป็นหลักการทางเทคนิคการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ สมอ. ทุกข้อ

ตอบ   ก. ผลิตภัณฑ์ได้รับใบรับรองคุณภาพและราคาถูก

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) สมอ. ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

size="5">ประกอบด้วย
เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ข้อสอบพระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ 2551
การตรวจสอบและการรับรอง
ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
แนวข้อสอบวิศวกรรมไฟฟ้า

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.comเวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ สมอ. นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ เครื่องกล ไฟฟ้า --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.033535 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us