เวอร์ชันเต็ม: [-- ขาย จำหน่าย หนังสือ ข้อสอบนักวิชาการมาตรฐาน สมอ. ไฟฟ้า โยธา เคมี อุตสาหการ เครื่องกล --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายเอกสารติวสอบงานราชการ -> ขาย จำหน่าย หนังสือ ข้อสอบนักวิชาการมาตรฐาน สมอ. ไฟฟ้า โยธา เคมี อุตสาหการ เครื่องกล [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-03-16 08:30

ขาย จำหน่าย หนังสือ ข้อสอบนักวิชาการมาตรฐาน สมอ. ไฟฟ้า โยธา เคมี อุตสาหการ เครื่องกล

1.        สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีหน้าที่อะไร

ตอบ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐาน และมีบทบาทนำในกิจกรรมด้านการตรวจสอบและรับรองของประเทศ เช่น การรับรองผลิตภัณฑ์และระบบการจัดการตามมาตรฐานที่ สมอ. กำหนด รวมทั้งการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างประเทศและมาตรฐานระหว่างประเทศ

2.        สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีชื่อย่อว่าอย่างไร

ตอบ   สมอ.

3.        หน่วยงานที่ดำเนินการทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ รับรอง และจดทะเบียน คือหน่วยงานใด

ตอบ  หน่วยตรวจสอบและรับรอง

4.        CAB  คือหน่วยงานใด

ตอบ   หน่วยตรวจสอบและรับรอง  ย่อมาจาก  Conformity Assessment Body

5.        หน่วยงานที่ให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยตรวจสอบและรับรองคือหน่วยงานใด

ตอบ   หน่วยรับรองระบบงาน

6.        Accreditation  Body  คือหน่วยงานใด

ตอบ   หน่วยรับรองระบบงาน    ย่อมาจาก    Accreditation  Body

7.        คณะกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรองมีชื่อย่อว่าอะไร

ตอบ  CASCO

8.        CASCO  มีหน้าที่อะไร

ตอบ  1. ศึกษาวิธีการตรวจประเมินความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ บริการ และระบบการจัดการ ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

2.        จัดทำข้อแนะนำหรือมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ การทดสอบ การตรวจ การรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ รวมถึงการตรวจประเมินระบบการจัดการ ห้องปฏิบัติการทดสอบ หน่วยตรวจ หน่วยรับรอง หน่วยรับรองระบบงาน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการยอมรับหน่วยงานดังกล่าว

3.        ส่งเสริมการยอมรับร่วมและการยอมรับระบบการตรวจสอบและรับรองในประเทศและภูมิภาคต่างๆ และการใช้มาตรฐานระหว่างประเทศที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบ การตรวจ การรับรอง การตรวจประเมิน และเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

9.        คณะกรรมการวิชาการด้านการตรวจสอบและรับรองมีอำนาจหน้าที่อย่างไร 

ตอบ   1. จัดทำมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรองของประเทศ

2. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรองของ ISO/CASCO

3. ปฏิบัติงานทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.)

10.     การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ สมอ. ประกอบด้วยการดำเนินการใด

ตอบ   การตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตและการตรวจติดตามภายหลังการออกใบอนุญาต

11.     หลักการทางเทคนิคการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ สมอ.คือ

ตอบ   1. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด

2. ผู้ผลิตมีระบบการควบคุมคุณภาพเพียงพอที่จะรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอ

12.     กมอ.  ย่อมาจากอะไร

ตอบ   คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

13.     วัตถุประสงค์ในการกำหนดหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ  กมอ. คืออะไร

ตอบ   1. เพื่อให้ดำเนินการโดยถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ

2. เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการรับรองของสากลและพัฒนาการของภาคอุตสาหกรรม

3. เพื่อลดและเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐจากผู้ควบคุมเป็นผู้กำกับดูแลหลักการ

14.     มอก. ย่อมาจากอะไร

ตอบ  มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

15.     มาตรฐานการรับรองที่นำมาใช้ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง

ตอบ    1. ISO9000        2. ISO 14000    3.  มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (มอก.)

16.     ISO 14000  คือมาตรฐานอะไร

ตอบ  มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสาขาการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

17.     การนำระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ไปใช้มีประโยชน์ต่อผู้ซื้อ/      ผู้บริโภคอย่างไร

ตอบ   1. มั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการว่ามีคุณภาพตามที่ต้องการ

2. สะดวกประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องตรวจสอบคุณภาพซ้ำ

3. ได้รับการคุ้มครองด้านคุณภาพความปลอดภัยและการใช้งาน


admin 2012-03-16 08:30
 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา )  สมอ.  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ความรู้ที่จำเป็น (ที่สอบ) :

size
ข้อสอบพระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ  พ.ศ. 2551
ส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของ สมอ.
การตรวจสอบและการรับรอง
พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
ข้อสอบวิศวกรรมโยธา

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 บิ๊กซีขอนแก่น
decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com
="4">เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

admin 2012-03-16 08:31
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (อุตสาหการ)  ใหม่ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
size="3">ความรู้ที่จำเป็น (ที่สอบ) :
เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ข้อสอบพระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ  พ.ศ. 2551
ส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของ สมอ.
การตรวจสอบและการรับรอง
การควบคุมคุณภาพ
การจัดการและการบริหารการผลิต
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2530
แนวข้อสอบวิศวเครื่องกล


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 บิ๊กซีขอนแก่น
decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.comadmin 2012-03-16 08:32

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ ด้านเครื่องกล  ใหม่ล่าสุดsize="4">
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ประกอบด้วย
เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ข้อสอบพระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ 2551
การตรวจสอบและการรับรอง
ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเครื่องกล
แนวข้อสอบวิศวกรรมเครื่องกล

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.comเวอร์ชันเต็ม: [-- ขาย จำหน่าย หนังสือ ข้อสอบนักวิชาการมาตรฐาน สมอ. ไฟฟ้า โยธา เคมี อุตสาหการ เครื่องกล --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.037066 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us