เวอร์ชันเต็ม: [-- เตรียมสอบกระทรวงการต่างประเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายเอกสารติวสอบงานราชการ -> เตรียมสอบกระทรวงการต่างประเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-03-16 08:34

เตรียมสอบกระทรวงการต่างประเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1.คอมพิวเตอร์ในยุคใดที่ใช้หลอกสูญญากาศ
ก.  ยุคที่ 1                ข. ยุคที่ 2
ค. ยุคที่ 3                ง. ยุคที่ 4
2.                                      หมายถึงข้อใด
ก. ค้นหาข้อมูลที่ต้องการหา        ข. ใช้บันทึกเว็บไซต์ที่ชื่นชอบ
ค. คอลัมน์ที่ชื่นชอบ            ง. แทรกฟังก์ชั่น
3.  หน่วยใดของคอมพิวเตอร์ที่เปรียบได้กับสมองมนุษย์
ก. หน่วยรับเข้า                ข. หน่วยประมวลผลกลาง
ค. หน่วยความจำสำรอง            ง. หน่วยความจำหลัก
4.  หน่วยที่เปรียบได้กับอวัยวะสัมผัสของมนุษย์
ก. หน่วยประมวลผลกลาง        ข. หน่วยรับเข้า
ค. หน่วยความจำหลัก            ง. หน่วยความจำสำรอง            
5.  @........... อ่านว่าอย่างไร
ก.   อี                    ข.  แอด
ค.  อีเมล์                ง.  แอดเดรส
6. โปรแกรม Internet Explorer ( IE) ใช้ติดต่อกับอินเตอร์เน็ตในรูปของอะไร
ก. ภาพนิ่ง                ข. ภาพเคลื่อนไหว
ค. ข้อความและเสียง             ง. ถูกทุกข้อ

7. วิธีการค้นหาข้อมูลที่ดีที่สุดและสะดวกคือข้อใด
ก. ค้นหาโดยใช้คำหลัก (คีย์เวิร์ด )        ข. ค้นหาตามหมวดอักษร
ค. ค้นหาตามอินเตอร์เน็ต            ง. ถูกทุกข้อ
8.  [url]www.Bookstore.ac.th[/url] คำที่เขียนตัวเอียง หมายถึง
ก. ประวัติผู้แต่ง                ข. ชื่อผู้แต่ง
ค. ประเทศ                ง. รัฐบาล
9. E- mail หมายถึงข้อใด
ก.  การส่งจดหมาย            ข. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ค. การส่งจดหมายทางอากาศ        ง. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
10.  การฟอร์แมทดิสก์ หมายถึง
ก. การลบข้อมูลในแผ่นดิสก์        ข. การจัดเตรียมดิสก์ให้พร้อมใช้งาน
ค. การจัดเก็บข้อมูลในแผ่นดิสก์        ง. ไม่มีข้อถูก
11. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก.  เมาส์  จอภาพ                ข. แป้นพิมพ์
ค.  เครื่องพิมพ์                ง. ถูกทุกข้อ
12.  IT ( Information Technology) หมายถึงข้อใด
ก.  ข่าวสารสนเทศ            ข. เทคโนโลยีสมัยใหม่
ค.  เทคโนโลยีสารสนเทศ        ง. เทคโนโลยีอวกาศ
13.  คีย์บอร์ด  และเมาส์ จัดเป็นอุปกรณ์ใด
ก. อินพุต                ข. เอาต์พุต
ค. User                    ง.  Programmer

14. คอมพิวเตอร์มีระบบการทำงานกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
ก.  2 ขั้นตอน ประมวลผล  แสดงผล            
ข.  2 ขั้นตอน รับข้อมูล  แสดงผล
ค.  3  ขั้นตอน รับข้อมูล ประมวลผล  แสดงผล            
ง.  3 ขั้นตอน คำนวณ  ประมวลผล  แสดงผล
15.   DOS  ย่อมาจาก
ก. Door Of System            ข. Disk  Of System
ค.  Decktop Of System            ง. Disk Opersting System
16.   ATM  ย่อมาจากอะไร
ก.  Assembler Thai Money            
ข.  Assembler Teller Machine
ค.  Automatic  Thai Money            
ง.  Automatic Teller Machine
17.   HUB  หมายถึง
ก.  ตัวรวมสาย                ข. สายเคเบิล
ค. ตัวกลางนำข้อมูล            ง. เครือข่ายโทรศัพท์
18. สายเคเบิลที่นิยมใช้ คือ
ก.  สายใยแก้วนำแสง            ข. สายทองแดง
ค.   สาย STP                ง. สายโทรศัพท์
19.    1  กิโลไบต์  มีค่าเท่ากับเท่าได
ก.  1,000  ไบต์                ข. 1,020  ไบต์
ค.  1,004  ไบต์                ง. 1,024  ไบต์

20. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีกี่ ลักษณะ
ก.  1 ลักษณะ LAN            
ข.   1 ลักษณะ WAN    
ค.   2 ลักษณะ LAN และ WAN                
ง.   2 ลักษณะ WAN และไร้สาย
21.  ระบบเครือข่ายระยะไกลหรือ WAN มีการส่งข้อมูลในลักษณะใด
ก.  แวน                    ข. แพ็กเกจ
ค.  แสน                    ง. เน็ตเวิร์ค
22.  เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ใช้ในเชิงธุรกิจ คือข้อใด
ก.  EDBAC                ข.  ENIAC
ค.  UNIVAC                ง. EDSAC
23.  การนำเอาความสามารถของคอมพิวเตอร์เข้ามาสื่อสารกับมนุษย์ทำให้ระบบรับรู้และจำเสียงพูดมนุษย์ได้สามารถแยกแยะเสียงสูงต่ำได้โดยอัตโนมัติ คือระบบใด
ก. ระบบธรรมชาติ ( Nature language)            
ข. ระบบหุ่นยนต์ ( Robotics)
ค. ระบบผู้เชี่ยวชาญ ( Expert System)            
ง. ถูกทุกข้อ
24. ข้อใดคือส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ (Hardware)
ก. ซีพียู  แรม  เมนบอร์ด            ข. คีย์บอร์ด  เมาส์
ค.  จอภาพ  เครื่องพิมพ์            ง. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
25. ระบบปฏิบัติการ  OS  (Operating System ) คือข้อใด
ก.  ฮาร์ดแวร์                ข. ซอฟต์แวร์
ค.  ซอฟต์แวร์ระบบ            ง. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
26. วงรอบการทำงานของ ซีพียู ( CPU ) ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. การปฏิบัติการ ดึงข้อมูล        ข.  แปลความหมาย
ค. เก็บผลลัพธ์                ง. ถูกทุกข้อ
27. พื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยการทำงานกี่หน่วย อะไรบ้าง
ก. 2 หน่วย ประมวลผลกลาง   รับและแสดงข้อมูล        
ข. 3  หน่วย ประมวลผลกลาง  รับและแสดงข้อมูล ทางเดินของระบบ
ค. 4  หน่วย ประมวลผลกลาง  รับและแสดงข้อมูล  ทางเดินของระบบ  ความจำหลัก          
ง.  5  หน่วย ประมวลผลกลาง  ความจำหลัก  ความจำรอง รับและแสดงผล ทางเดินของระบบ
28.  Machine Cycle  คืออะไร
ก.  วงรอบการทำงานของ CPU        ข.  การรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่
ค.  คำสั่งสั่งงาน                ง. ถังขยะคอมพิวเตอร์
29. ความเร็วของซีพียู เรียกว่าเมกะเฮิร์ตซ ( MHz) “ 1 MHz มีค่าเท่าใด
ก.  10,000  รอบ/ วินาที            ข. 100000  รอบ/ วินาที
ค.1,000,000  รอบ/ วินาที            ง. 10,000,000  รอบ/ วินาที
30. “ เครือข่ายเฉพาะที่ ”  คือข้อใด
ก.  LAN ( Local Area Network )        ข. WAN ( Wide Area Network)
ค.  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต            ง.ไม่มีข้อถูก
31. “ เครือข่ายระยะไกล ”  คือข้อใด
ก.  LAN                    ข. WAN
ค.  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต            ง.ถูกข้อถูก

32.  หน่วยที่มีหน้าที่หลักคือประมวลผลคำสั่งที่ได้รับมาว่าจะทำอะไรบ้าง กระบวนการดังกล่าว ซีพียู จะจัดการเองทั้งหมด คือหน่วยใด
ก.  หน่วยประมวลผลกลาง          ข.  หน่วยความจำหลัก  
ค. หน่วยความจำสำรอง            ง. หน่วยรับและแสดงผลข้อมูล
33. ซอฟต์แวร์ใดที่มักนำไปใช้กับงานด้านบัญชีและรายการคำนวณอื่นๆที่มีหน่วยเล็กที่สุด
ก.  ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล    ( Database)        
ข.  ซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ (Spreadsheet)
ค. ซอฟต์แวร์ ประมวลผลคำ  ( Word Processing)        
ง. ซอฟต์แวร์นำเสนองาน ( Presentation)
34. คอมพิวเตอร์ชนิดใดที่เหมาะนำไปใช้กับงานวิเคราะห์ พยากรณ์อากาศ การสำรวจอวกาศ และงานวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม การทหาร
ก. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์            ข. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
ค. มินิคอมพิวเตอร์            ง. ไมโครคอมพิวเตอร์
35. พื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ส่วนใดที่ถือเป็นเสมือนกับ “ สมอง”
ก.  หน่วยประมวลผลกลาง  CPU        ข.  หน่วยความจำหลัก  
ค. หน่วยความจำสำรอง            ง. หน่วยรับและแสดงผลข้อมูล
36. กลุ่มของชุดคำที่เขียนขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามที่ต้องการ เรียกว่า
ก. ระบบปฏิบัติการแบบผัง        ข. ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย
ค. ซอฟต์แวร์                ง. ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว
37. “ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ” ย่อว่า
ก. NEXTEC                ข. NECKTEC
ค. NECTEC                ง. NACTEC

38. ถ้าเราจะป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีบุกรุกเข้ามาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เราสามารถเลือกใช้โปรแกรมใด
ก. โปรโตคอล                ข. โปรแกรมไฟล์วอลล์
ค. การเข้ารหัสข้อมูล            ง.  การสำรองข้อมูล
39. หน่วยความจำใดที่อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถเขียนหรือบันทึกเพิ่มเติมแม้ไฟจะดับหรือปิดเครื่อง
ก. RAM                    ข. ROM
ค.  CPU                    ง. DOS
40. หน่วยที่มีการเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันเรียกว่า “ แอดเดรส” ( Address) ซึ่งมักจะมีการคล้ายกับที่นั่งห้องประชุม ที่นั่งในโรงละครหรือในเรื่องเครื่องบินคือหน่วยใด
ก.  หน่วยประมวลผลกลาง          ข.  หน่วยความจำหลัก  
ค. หน่วยความจำสำรอง            ง. ทางเดินของระบบ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ความรู้ที่จำเป็น (ที่สอบ) : 
แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
การรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ Computer Network Security
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทดสอบความสามารถในการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 บิ๊กซีขอนแก่น
decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com


เวอร์ชันเต็ม: [-- เตรียมสอบกระทรวงการต่างประเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.012310 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us