เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบพนักงานราชการในเขตพัฒนาพิเศษ การอาชีวศึกษา --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายเอกสารติวสอบงานราชการ -> ข้อสอบพนักงานราชการในเขตพัฒนาพิเศษ การอาชีวศึกษา [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-04-06 18:22

ข้อสอบพนักงานราชการในเขตพัฒนาพิเศษ การอาชีวศึกษา

 

1.       พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด
ก. 
3 กรกฎาคม 2546                                                            ข.  4 กรกฎาคม 2546
ค.  6 กรกฎาคม 2546                                                            ง.  7 กรกฎาคม 2546

2.       กฎหมายฉบับใดเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับกระทรวงศึกษาธิการ  นอกเหนือจาก พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ก.  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                      ข.  กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ค.  พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม                         ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข้อ ข

3.       ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ก.  ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ข.  ระเบียบบริหารราชหารใส่กลาง
ค.  ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
ง.  ระเบียบราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
 

4.       ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                 ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                              ง.  เลขาธิการสภาแห่งชาติ
 

5.       ข้อใดเป็นส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก.  สำนักงานรัฐมนตรี                                                        
ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง
ค.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา                            
ง.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

6.       ข้อใดเป็นส่วนราชการที่มีหัวหน้าเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ก.  สำนักงานรัฐมนตรี                                                         ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง
ค.  สำนักงานเป็นพระราชกำหนด                                    ง.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ
 

7.       การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรี  ต้องดำเนินการตามข้อใด
ก.  ออกเป็นกฎกระทวง                                                       ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ค.  ตราเป็นพระราชกำหนด                                               ง.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ
 

8.       ผู้บังคับบัญชาที่มีกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการ คือใคร
ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                           ข.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค.  เลขาธิการสภาการศึกษา                                                ง.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 

9.       ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสภาการศึกษา
ก.  พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการ  ศาสนา  ศิลป  วัฒนธรรม  และการศึกษากับการศึกษาทุกระดับ
ข.  พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
ค.  พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ง.  จัดทำงานงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
 

10.   การเสนอนโยบาย  แผนการศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานการศึกษาของสภาการศึกษาต้องเสนอต่อใคร
ก.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                              ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค.  คณะรัฐมนตรี                                                                   ง.  เลขาธิการสภาการศึกษา
 

11.   บุคคลในข้อใดเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการสภาการศึกษา
ก.  นายกรัฐมนตรี                                                                 ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                              ง.  เลขาธิการสภาการศึกษา
 

12.   หน่วยงานใดมีหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของสภาการศึกษา
ก.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา                             ข.  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค.  สำนักงานรัฐมนตรี                                                         ง.  สำนักอำนวยการสภาการศึกษา
 

13.   หน่วยงานใดมีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก.  สำนักงานรัฐมนตรี                                                        
ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง
ค. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา                             
ง.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

14.   หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก.  สำนักงานรัฐมนตรี
ข.  สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ง.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

15.   หน่วยงานที่มีอำนาจเสนอแนะและให้ความเห็นในการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่สถานศึกษาระดับปริญญาทั้งที่เป็นสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในกำกับแก่คณะรัฐมนตรี คือ หน่วยงานใด
ก.  สำนักงานเลขาธิการศึกษา                                            ข.  สำนักงานคณะกรรมาการการอุดมศึกษา
ค.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                    ง.  สำนักงานรัฐมนตรี
 

16.   บุคคลในข้อใดทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค.  เลขาธิการคณะกรรมการกระทรวงศึกษาธิการ
ง.  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 

17.   บุคคลในข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในสำนักงานรัฐมนตรี
ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                           ข.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค.  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ        ง.  เลขาธิการสำนักรัฐมนตรี
 

18.   ข้อใดคืองานในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี
ก.  งานเกี่ยวกับราชการทางการเมือง
ข.  งานเกี่ยวกับราชการประจำในกระทรวง
ค.  งานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านแผนและงบประมาณของกระทรวง
ง.  งานด้านการบริหารและจัดการศึกษา
 

19.   ข้อใดไม่ใช่งานในหน้าที่รับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ก.  บริหารราชการภายในของกระทรวงศึกษาธิการ
ข.  ตรวจราชการเพื่อนิเทศให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อการกรับปรุงพัฒนา
ค.  ติดตามและประเมินผลนโยบายภารกิจเพื่อปรับปรุงพัฒนา
ง.  ทุกข้อเป็นงานในภารกิจของผู้ตรวจราชการ
 

20.   บุคคลในข้อใดเป็นผู้รับผิดชอบกิจการของสถานศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา  ซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมิได้มีกฎหมายอื่นกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานไว้โดยเฉพาะ
ก.  คณะกรรมการสถานศึกษา                                            ข.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค.  เลขาธิการสภาการศึกษา                                                ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และข้อ ข
 

21.   ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ก.  รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง
ข.  รับผิดชอบราชการทางการเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
ค.  กำกับการทำงานของส่วนราชการในกระทรวง
ง.  รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง
 

22.   ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ก.  ดำเนินการเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง
ข.  ดำเนินการเกี่ยวกับราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานใดสำนักงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
ค.  ดำเนินการเกี่ยวกับราชการทางการเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
ง.  จัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
 

23.   หน่วยงานใดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวง
ก.  สำนักงานรัฐมนตรี                                                         ข.  สำนักงานเลขาธิการปลัดกระทรวง
ค.  สำนักอำนวยการ                                                             ง. สำนักบริหารงาน
 

24.   คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการใด
ก.  สำนักงานรัฐมนตรี                                                        
ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง
ค.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา                            
ง.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน25.   ตำแหน่งเลขาธิการที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรวจต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการในตำแหน่งตามข้อใด
ก.  ปลัดกระทรวง                                                                  ข.  รองปลัดกระทรวง
ค.  อธิบดี                                                                                 ง.  เลขนุการรัฐมนตรี

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ประกอบด้วย
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
- ด้านงานธุรการ
- ด้านวิชาการศึกษา
- ด้านการเงินและบัญชี
- ด้านพัสดุ
- ด้านบริหารงานทั่วไป
- ด้านบรรณารักษ์
- ตำแหน่งครู

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.comเวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบพนักงานราชการในเขตพัฒนาพิเศษ การอาชีวศึกษา --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.026312 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us