เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบนายทหารประทวน คุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะฯ ยศ.ทบ.‏ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายเอกสารติวสอบงานราชการ -> ข้อสอบนายทหารประทวน คุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะฯ ยศ.ทบ.‏ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-05-03 12:14

ข้อสอบนายทหารประทวน คุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะฯ ยศ.ทบ.‏

. เครื่องหมายยศเป็นรูปดาว ๕  กลีบ  ทำด้วยโลหะสีทองประดับบนอินธนูบนบ่าข้างละ    ดาว เป็นเครื่องหมายชั้นยศอะไร

            . ร้อยตรี            . ร้อยโท                       

            . ร้อยเอก           . พันตรี

. ทหารประจำการที่สังกัดศูนย์การทหารม้า ใช้เครื่องหมายสังกัดทำด้วยโลหะสีทองติดที่คอเสื้อด้านซ้าย คือ

            . ศม.    . ศบ.                          

            . ศร.    . ศสพ.

. กองทัพภาคที่ ๑  ใช้อักษรย่อคือ

            . ทภ.             . ทภ.                       

                . ทภ.             . ทภ.

. เครื่องหมายเหล่าทหารราบทำด้วยโลหะสีทองติดคอเสื้อข้างขวาเป็นรูปอะไร

            . รูปกระบี่ไขว้ประกอบด้วย ๓ จักร    . รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน

            . รูปลูกระเบิดมีเปลว         . รูปสายฟ้าประกอบกับจักร

. เครื่องหมายเหล่าทหารสรรพาวุธทำด้วยโลหะสีทองติดคอเสื้อข้างขวาเป็นรูปอะไร

            . รูปกระบี่ไขว้ประกอบด้วย ๓ จักร    . รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน

            . รูปลูกระเบิดมีเปลว         . รูปสายฟ้าประกอบกับจักร

. เครื่องหมายเหล่าทหารพลาธิการทำด้วยโลหะสีทองติดคอเสื้อข้างขวาเป็นรูปอะไร

            . รูปกระบี่ไขว้ประกอบด้วย ๓ จักร    . รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน

            . รูปลูกระเบิดมีเปลว         . รูปสายฟ้าประกอบกับจักร

. ทหารที่เป็นเหล่าหลักในการทำหน้าที่เข้าแย่งยึดพื้นที่  เคลื่อนย้ายด้วยท้าว   ทำการรบได้ทุกภูมิประเทศ

และเหตุการณ์เป็นหน้าที่ของเหล่าใด

            . เหล่าทหารช่าง   . เหล่าทหารปืนใหญ่       

                .เหล่าทหารม้า     . เหล่าทหารราบ

. ทหารที่ทำการรบด้วยการยิง  ทำการยิงสนับสนุน หรือยิงช่วยเหลือทหารราบในการปฏิบัติการรบเป็นหน้าที่

ของเหล่าใด

            . เหล่าทหารช่าง   . เหล่าทหารปืนใหญ่       

            .เหล่าทหารม้า     . เหล่าทหารราบ

 

. ทหารประจำการที่สังกัดศูนย์การทหารราบใช้เครื่องหมายสังกัดทำด้วยโลหะสีทองติดเครื่องหมายที่

คอเสื้อด้านซ้าย คือ

            . ศสพ. . ศม.                          

            . ศบ.    . ศร.

๑๐.  ทหารกองประจำการที่สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ใช้เครื่องหมายสังกัดทำสีทองติดเครื่องหมายที่คอเสื้อด้านซ้าย คือ

            . ศสพ. . ศม.                          

            . ศป.    . ศร.

๑๑. เครื่องหมายยศ นายทหารประทวนทำด้วยแถบไหมสีทองเหลือง    บั้ง คือ

            . สิบตรี . สิบโท            

            . สิบเอก            . จ่าสิบตรี

๑๒. นศท. ควรจะได้ทราบว่า เหล่าทหารบกมีกี่เหล่า

            . ๑๕ เหล่า         . ๑๖ เหล่า                    

            .  ๑๗  เหล่า       .  ๑๘  เหล่า

๑๓. ทหารการข่าว  มีหน้าที่เกี่ยวกับอะไร

            . ข่าวทหารทั้งปวง            . เบิกจ่ายเงินเดือน          

                .  การรักษาพยาบาล          . ให้ความบันเทิง

๑๔. ยศทหารนั้น  มีกี่ประเภท  คือ

            .    ประเภท     .   ประเภท                

            .    ประเภท     .    ประเภท

๑๕. ผู้ใดแต่งเครื่องแบบทหารโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย  มีอย่างไร

            . จำคุกตั้งแต่    เดือน ถึง ๕ ปี        . จำคุกตั้งแต่    ปี  ถึง    ปี

            . จำคุกตั้งแต่ ๓ ปี ถึง ๕ ปี   .  จำคุกตั้งแต่ ๖ เดือน ถึง ๓ ปี

๑๖. กรมสวัสดิการทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร

            . สก.    . สห.                          

            . สพ.   .  สบ.

๑๗. กรมการสัตว์ทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร

            . กส.    . สส.                          

            . สบ.   . สพ.

๑๘. กรมการแพทย์ทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร

            . พบ.   . พธ.                          

            . กธ.    . กง.

 

๑๙. กรมยุทธศึกษาทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร

            . ยศ.    . ผท.                          

            . จย.    . ยย.

๒๐. กรมกำลังสำรองทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร

            . กสร.  . สบส.                        

            . สบบ. . สตธ.

วิชา  การกำลังพลสำรอง 

๒๑.  กำลังสำรองหมายถึงกำลังที่ไม่ใช่กำลังประจำการที่เตรียมไว้ในยามสงครามมีอะไรบ้าง  ?

. กำลังกึ่งทหาร    .  กลุ่มพลังมวลชนที่ได้จัดตั้งแล้ว

            .  กลุ่มพลังมวลชนอื่น ๆ    .  ถูกทุกข้อ     

๒๒.  กำลังกึ่งทหารได้แก่.-

            . กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)          .  กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) 

. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)          .  ทหารกองเกิน   

๒๓.  กลุ่มพลังมวลชนอื่น ๆ ได้แก่.-

            . กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)          .  กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) 

. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)          .  ทหารกองเกิน 

๒๔.  ข้อใดเป็นกลุ่มพลังมวลชนที่ได้มีการจัดตั้งแล้ว

            . กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)        .  กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) 

. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)       .  ทหารกองเกิน     

๒๕.  ข้อใดเป็นกำลังพลสำรอง

            . กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)        .  กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) 

. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)       .  ทหารกองเกิน    

๒๖.  กำลังพลสำรองหลักประเภท ส..กองประจำการและพลทหารได้มาจากไหน  ?

            .  พลทหารที่รับราชการครบกำหนดแล้วปลดเป็นทหารกองหนุน

            .  นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)      

            . หน่วยกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน

            .  กลุ่มกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ      

๒๗.  กำลังพลสำรองหลักประเภท นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนได้มาจากไหน  ?

            .  พลทหารที่รับราชการครบกำหนดแล้วปลดเป็นทหารกองหนุน

            .  นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)      

            . หน่วยกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน

            .  กลุ่มกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ      

๒๘.  ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (พลทหารที่รับราชการครบตามกำหนดแล้วปลดเป็นกองหนุน) จะอยู่ใน

          ชั้นกองหนุนต่าง ๆ รวม ๓ ชั้น อย่างไร  ? จึงจะปลดเป็นพ้นราชการประเภทที่ ๑

            .  ชั้นที่ ๑ จำนวน ๑๐ ปี ชั้นที่ ๒ จำนวน ๗ ปี และชั้นที่ ๓ จำนวน  ๖ ปี

            .  ชั้นที่ ๑ จำนวน ๗ ปี ชั้นที่ ๒ จำนวน ๖ ปี และชั้นที่ ๓ จำนวน  ๑๐ ปี

            .  ชั้นที่ ๑ จำนวน ๖ ปี ชั้นที่ ๒ จำนวน ๗ ปี และชั้นที่ ๓ จำนวน  ๑๐ ปี

            .  รวม ๓ ชั้น เป็นเวลา  ๒๓  ปี       

๒๙.  ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ หมายถึงใคร  ?

            .  ทหารกองประจำการที่ต้องโทษจำคุกรวมกันเกินกว่า ๑ ปีขึ้นไป                                       

. ทหารกองประจำการที่กระทำให้เสื่อมเสียแก่ทางราชการและถูกปลด

            .  ทหารกองเกินที่ไม่ถูกคัดเลือกเข้าเป็นทหาร (จับสลากไม่ได้ใบแดง)                                

.  ถูกทุกข้อ      

๓๐.  นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปีคือนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนชั้นยศอะไร ?

            .  ร้อยตรี ร้อยเอก          .  พันตรี - พันโท 

            .  พันเอก - พันเอกพิเศษ   .  นายพล ขึ้นไป 

๓๑.  ความมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหารของ นศท.มีอย่างไร  ?

            .  ให้มีคุณลักษณะเป็นผู้นำ                        

            .ให้เป็นผู้มีวินัย

            .  เชื่อมั่นในตนเอง และให้ดำรงตนเป็นพลเมืองดี  

                . ถูกทุกข้อ

๓๒.  การปฏิบัติตัวของ นศท.ระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารในการแต่งกาย นศท. ต้องปฏิบัติอย่างไร

            .  เครื่องแบบต้องถูกต้องตามระเบียบ  .เครื่องแบบต้องสะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา

            .  ผมต้องตัดสั้นตามที่หน่วยฝึกกำหนด           .  ถูกทุกข้อ

๓๓.  การเข้ารับการฝึกสอน นศท.ต้องกระทำตามเวลาที่กำหนด หากไม่สามารถเข้ารับการสอนได้ด้วยเหตุใด  ก็ตาม นศท.ผู้นั้นต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อผู้ใด ? ก่อนถึงวันเข้ารับการฝึกสอนไม่น้อยกว่า ๑ วัน

            .  ผู้บังคับบัญชาที่หน่วยฝึก  . ผู้กำกับ นศท.ณ สถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่

            .  ครูฝึก ณ สถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่  .  ไม่มีข้อใดถูก

๓๔.  จากข้อ ๑๓ หากไม่สามารถรายงานก่อนเข้ารับการฝึกสอนได้ ให้กระทำอย่างไร  ?

            .  รายงานเมื่อมาเข้ารับการเรียนการสอน         .  รายงานภายหลังไม่เกิน    วัน 

            .  รายงานภายหลังไม่เกิน    วัน    .  ไม่มีข้อใดถูก

 

 

 

 

๓๕.  เมื่อ นศท.สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๑ หรือ ชั้นปีที่ ๒ แล้วไม่ประสงค์จะเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้นไปอีก

ด้วยเหตุผลใดก็ตาม  นศท.จะต้องทำอะไรบ้าง  ?

            .  ต้องดำเนินการขอหลักฐานหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ

            .  ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียน กองการเตรียมพล นสร.เพื่อสอบถามในเรื่องสิทธิต่า ๆ

            .  ไม่ต้องทำอะไรเลย

            .  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

๓๖. การยกเว้น  นศท.ผู้มีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ใน พ..ใด ให้นำใบสำคัญ (สด.) พร้อมกับเขียนชื่อสถานศึกษาวิชาทหาร ชั้น / .., เลขทะเบียน นศท. และที่อยู่ปัจจุบัน ไว้ด้านหลังของใบสำคัญ (สด.) แล้วนำไปมอบให้กับใคร ? ในการขอยกเว้นไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติ

            .  อาจารย์ที่โรงเรียน         .  ผู้กำกับ นศท. ณสถานฝึกวิชาทหาร

            .  สัสดีอำเภอ      .  ครูฝึก

๓๗. การยกเว้น  การนำหลักฐานต่าง ๆ ไปมอบ ( ตามข้อ ๑๖ ) จะต้องนำไปมอบภายในเดือนใด  ?

            .  สิงหาคม                           .  กันยายน                    .  ตุลาคม                          .  พฤศจิกายน

๓๘.  เมื่อ นศท.พ้นสภาพการเป็น นศท. ถือว่าหมดสิทธิได้รับการยกเว้น ฯ เมื่อหมดสิทธิ นศท.ต้อง

ปฏิบัติอย่างไร  ?

            .  รายงานตัวต่อ ผกท.ของสถานศึกษาวิชาทหารของตน

            .  ติดต่อสัสดีอำเภอ ณ ภูมิลำเนาทหารของตนภายใน  ๓๐  วัน

            .  แจ้งต่อสถานศึกษาที่ตนศึกษาก่อนเข้าเป็น นศท.        

            .  ถูกทั้ง ข้อ ก และข้อ ข

๓๙.  สิทธิในการได้รับคะแนนเพิ่ม   นศท.มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มจากการสอบในโอกาสใด  ?

            .  สอบเลื่อนชั้นในโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่        .  สอบเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เลือก

            .  สอบเข้าโรงเรียนทหาร   .  ไม่มีข้อใดถูก

๔๐.  จากข้อ ๑๙  ในการได้รับคะแนนเพิ่มจะได้รับอย่างไร. ?

            .  สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑  เพิ่มให้ร้อยละ ๓

            .  สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๒  เพิ่มให้ร้อยละ ๔

            .  สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓  เพิ่มให้ร้อยละ ๕

            .   ถูกทุกข้อ

 

จำหน่ายเอกสารแนวแนวข้อสอบ.ยศ.ทบ.สายงานทั่วไป ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

- แนวข้อสอบความรู้ทางทหารเบื้องต้น
- กฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาศาสนาและศีลธรรม
- แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด
- แนวข้อสอบความรู้รอบตัว

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.comเวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบนายทหารประทวน คุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะฯ ยศ.ทบ.‏ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.044838 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us