เวอร์ชันเต็ม: [-- ขอแนวข้อสอบ สำนักงานประกันสงคัม บ้างคับ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> ดาวน์โหลดสำหรับสมาชิก -> ขอแนวข้อสอบ สำนักงานประกันสงคัม บ้างคับ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

tom501 2012-06-11 16:08

ขอแนวข้อสอบ สำนักงานประกันสงคัม บ้างคับ

1. กฎหมายประกันสังคม เป็นกฎหมายที่มีลักษณะอย่างไร

ก. เป็นกฎหมายที่กำหนดการให้หลักประกันแก่บุคคลในสังคมที่มีปัญหาเนื่องจากการประสบเคราะห์ภัย

ข. เป็นกฎหมายที่กำหนดการให้หลักประกันแก่บุคคลที่มีเหตุการณ์อันทำให้เกิดปัญหาในการดำรงชีพ ซึ่งต้องการได้รับความช่วยเหลือ

ค. เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะแก่บุคคลโดยการรวบรวมเงินเข้าเป็นกองทุนและจ่ายเงินช่วยเหลือ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลูกจ้างซึ่งมีฐานะเป็นผู้ประกันตน

ก. บุคคลที่สมัครเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

ข. บุคคลที่สมัครเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป

ค. บุคคลที่สมัครเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป

ง. บุคคลที่สมัครเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่กี่คนขึ้นไปก็ได้

ตอบ ค. บุคคลที่สมัครเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป

3. เมื่อพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ลูกจ้างยังคงมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในการรับบริการทางการแพทย์ต่อไปได้อีกกี่เดือน นับจากวันสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

ก. 3 เดือน  ค. 8 เดือน

ข. 6 เดือน ง. 10 เดือน

ตอบ ข. 6 เดือน 

4. กฎหมายประกันสังคมไม่ใช้บังคับแก่ใคร

ก. ข้าราชการ และลูกจ้างประจำของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

ข. ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

ค. ลูกจ้างงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 

5. ลูกจ้างจะไม่เป็นผู้ประกันตนอีกต่อไปในกรณีใด

ก. ตาย ค. ลาออก

ข. สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ง.  ถูกทั้ง  และ 

ตอบ ง.  ถูกทั้ง  และ 

6. ข้อใดคือหน้าที่ของนายจ้าง

ก. ยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจ้าง อัตราค่าจ้าง

ข. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมร่วมกับผู้ประกันตนหรือลูกจ้างและรัฐบาลฝ่ายละเท่าๆกัน

ค. หักค่าจ้างของผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างตามจำนวนที่จะต้องเป็นเงินสมทบ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

7. นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับการประกันกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนอกงาน คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย ไม่เกินร้อยละเท่าใด  ของค่าจ้าง

ก. ร้อยละ 1 ค. ร้อยละ 3

ข. ร้อยละ 1.5  ง. ร้อยละ 5

ตอบ ข. ร้อยละ 1.5  

8. นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับการประกันกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ ไม่เกินร้อยละเท่าใด  ของค่าจ้าง

ก. ร้อยละ 1 ค. ร้อยละ 3

ข. ร้อยละ 1.5  ง. ร้อยละ 5

ตอบ ค. ร้อยละ 3

9. นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับกรณีประกันการว่างงาน ไม่เกินร้อยละเท่าใด  ของค่าจ้าง

ก. ร้อยละ 1 ค. ร้อยละ 3

ข. ร้อยละ 1.5   ง. ร้อยละ 5

ตอบ ง. ร้อยละ 5

 

10. นายจ้างจะต้องหักค่าจ้างของผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างตามจำนวนที่จะต้องเป็นเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างและนำส่งสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่เท่าใด ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบ

ก.  1 ค. 30

ข. 15  ง. 10

ตอบ ข. 15

11. ข้อใดหมายถึง เงินสมทบ

ก. เงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

ข. เงินที่ลูกจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

ค. เงินที่รัฐบาลจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

ง. เงินที่นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล หรือเงินที่ผู้ประกันตนและรัฐบาลร่วมกันจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

ตอบ ง. เงินที่นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล หรือเงินที่ผู้ประกันตนและรัฐบาลร่วมกันจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

12. ประโยชน์ทดแทน หมายถึง

ก. ความช่วยเหลือที่ให้แก่นายจ้าง เมื่อนายจ้างประสบเคราะห์ภัยหรือเดือดร้อน

ข. ความช่วยเหลือที่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเมื่อประสบเคราะห์ภัยหรือเดือดร้อน

ค. ความช่วยเหลือที่ให้แก่ผู้ประกันตน หรือผู้มีสิทธิ เมื่อผู้ประกันตนประสบเคราะห์ภัยหรือเดือดร้อน

ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ ค. ความช่วยเหลือที่ให้แก่ผู้ประกันตน หรือผู้มีสิทธิ เมื่อผู้ประกันตนประสบเคราะห์ภัยหรือเดือดร้อน

13. รูปแบบของประโยชน์ทดแทนมีกี่รูปแบบ

ก. รูปแบบเดียว ค. 3 รูปแบบ

ข. 2 รูปแบบ ง. 4 รูปแบบ

ตอบ ง. 4 รูปแบบ

 

14. การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี สงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่ปี

ก. 1 ปี ค. 3 ปี

ข. 2 ปี ง. 4 ปี

ตอบ ก. 1 ปี 

15. การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี ชราภาพ ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า กี่ปี ไม่ว่าระยะเวลานั้นจะติดต่อกันหรือไม่

ก. 5 ปี ค. 10 ปี

ข. 15 ปี ง. 20 ปี

ตอบ ข. 15 ปี

16. การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี ประกันอันตรายเพื่อเจ็บป่วยนอกงาน ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่วัน ก่อนรับบริการทางการแพทย์ 

ก. 30 วัน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ค. 90 วัน ภายในระยะเวลา 15 เดือน

ข. 60 วัน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ง. 120 วัน ภายในระยะเวลา 15 เดือน

ตอบ ค. 90 วัน ภายในระยะเวลา 15 เดือน

17. การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี คลอดบุตร ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่วัน ก่อนรับบริการทางการแพทย์ 

ก. 100 วัน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ค. 210 วัน ภายในระยะเวลา 15 เดือน

ข. 160 วัน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ง. 120 วัน ภายในระยะเวลา 15 เดือน

ตอบ ค. 210 วัน ภายในระยะเวลา 15 เดือน

18. การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี ทุพพลภาพ ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่วัน ก่อนทุพพลภาพ

ก. 90 วัน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ค. 45 วัน ภายในระยะเวลา 15 เดือน

ค. 30 วัน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ง. 120 วัน ภายในระยะเวลา 15 เดือน

ตอบ  ก. 90 วัน ภายในระยะเวลา 15 เดือน

19. การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี  ตาย ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่วัน ก่อนตาย

ก. 30 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ค. 60 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน

ข. 30 วัน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ง. 60 วัน ภายในระยะเวลา 15 เดือน

ตอบ ก. 30 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน

 20. การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี  ว่างงาน ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่เดือน ก่อนว่างงาน

ก. 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 ปี ค. 6 เดือน ภายในระยะเวลา 10 ปี

ข. 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 ปี ง. 3 เดือน ภายในระยะเวลา 10 ปี

ตอบ ก. 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 ปี

21. ในกรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสมีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกี่ครั้ง

ก. ไม่เกิน 2 ครั้ง ค.  2 ครั้ง

ข. ไม่เกิน 3 ครั้ง ง. 3 ครั้ง

ตอบ ก. ไม่เกิน 2 ครั้ง 

22. ในกรณี สงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนมีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนสำหรับจำนวนบุตรกี่คน

ก. 2 คน ค. ไม่เกิน 2 คน

ข. 3 คน ง. ไม่เกิน 3 คน

ตอบ ค. ไม่เกิน 2 คน

23. ในกรณี ชราภาพ ผู้ประกันตนมีสิทธิรับประโยชน์ทดแทน เมื่อมีอายุครบกี่ปีขึ้นไป

ก.  50 ปีบริบูรณ์ ค. 60 ปีบริบูรณ์

ข.  55 ปีบริบูรณ์ ง. 65 ปีบริบูรณ์

ตอบ ข. 55 ปีบริบูรณ์ 

24. ในกรณี ว่างงาน ผู้ประกันตนต้องไปขึ้นทะเบียนและรายงานตัวที่ใด

ก. สำนักงานประกันสังคม ค. สำนักจัดหางานของรัฐ

ข. กรมสรรพกร ง. ถูกทั้ง  และ 

ตอบ ค. สำนักจัดหางานของรัฐ

25. จากข้อ 24 ผู้ประกันตนต้องไปรายงานตัวเดือนละกี่ครั้ง

ก.  1 ครั้ง ข. 2 ครั้ง

ข. ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ง. ไม่น้อยกว่าเดือนละ 2 ครั้ง

ตอบ ข. ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


fanc_beer 2012-06-30 18:55
ขอขอบคุณมากนะค่ะ ^_^


เวอร์ชันเต็ม: [-- ขอแนวข้อสอบ สำนักงานประกันสงคัม บ้างคับ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.019959 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us