เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น ชุดใหม่ 2556 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> แนวข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น ชุดใหม่ 2556 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-07-07 09:57

แนวข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น ชุดใหม่ 2556

1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก. 
31 มกราคม 2540 ข. 31 มีนาคม 2540
ค. 31 พฤษภา 2540 ง. 31 ตุลาคม 2540
ตอบ ข้อ ง. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 31 ตุลาคม 2540

2. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ให้ใช้บังคับเมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ค. ตั้งแต่ 
90
วันนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. ตั้งแต่
180 
วันนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอบ ข. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ให้ยกเลิกกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.
2498
ข. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 93 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515
ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2523
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
 
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499
4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2506
5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2509

6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2510
7) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2511
8) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2511
9) ประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 93 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515
10) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2521
11) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2523

4. คำว่า ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ตามความหมายในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 หมายความว่า
ก. เทศบาล สุขาภิบาล
ข. องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร
ค. ราชการส่วนท้องตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
 
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น นอกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

5. บุคคลใดรักษาการแทนตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
ก. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ตอบ ก. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
 
มาตรา 6 ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้แล้วให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ประกาศ  และระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

6. ผู้รักษาการแทนตามพระราชบัญญัติบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีอำนาจออกกฎหมายฉบับใด
ก. กฎกระทรวง ข. ประกาศ
ค. ระเบียบ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
 กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
 

7. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามข้อใดต่อไปนี้
ก. จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
ข. จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ค. จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง เลขานุการหรือที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ 
ง. ถูกทุกข้อ
 
มาตรา 9 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อมห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการหรือที่ปรึกษาท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
 

8. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. จังหวัดใดมีราษฎร ไม่เกิน 500,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 24 คน
ข. จังหวัดใดมีราษฎร เกิน
500,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 30
คน
ค. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน
1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 36 
คน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเกณฑ์จำนวน
ราษฎรแต่ละจังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกินห้าแสนคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ยี่สิบสี่คน จังหวัดใดมีราษฎร เกินห้าแสนคน แต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบคน จังหวัดใดมีราษฎรเกิน
หนึ่งล้านคน แต่ไม่เกินหนึ่งล้าน
ห้าแสนคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบหกคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านห้าแสนคน แต่ไม่เกินสองล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สี่สิบสองคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองล้านคนขึ้นไป ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สี่สิบแปดคน9. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกำหนดคราวละกี่ปีนับจากวันเลือกตั้ง
ก.
2 ข. 3
ค. 4 ง. 5
ตอบ ค. 
4
 
มาตรา 10 อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกำหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 

10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดติดต่อกันโดยไม่มีสาเหตุ
ข. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ราษฎรมีสิทธิเลือกในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจำนวนไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 
มาตรา 11 สมาชิกภาพของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมสิ้นสุดลง เมื่อ
 1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
2) 
ตาย
 
3) 
ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
4) 
ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 
 5) 
เป็นผู้มีส่วนได้เสียว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นกระทำ
 
6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 
วรรคสอง
 
7) 
 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา และมติดังกล่าวต้องคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ให้สมาชิกสภาพสิ้นสุดนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ
 
8) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

11. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการปฏิญาณตนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนเข้ารับหน้าที่
ก. จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ข. จะซื่อสัตย์สุจริต
ค. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ 
ง. ถูกทุกข้อ
 
มาตรา 12 ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน

12. ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคนและให้มีรองประธานจำนวนกี่คน
ก. 
1 คน ข. 2 คน
ค. 
3 คน ง. 4 
คน
ตอบ ข. 2 คน
 
มาตรา 17 ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสองคน 

นอกจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อใดต่อไปนี้เป็นเหตุที่ทำให้ประธานและรองประธานสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง
ก. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากตำแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
 มาตรา 
18  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ประกอบด้วย 247 หน้า 
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ


แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

admin 2012-07-07 10:08
ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร
แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา
แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนาการ

[size=15pt]
ดาวโหลดข้อสอบที่

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

admin 2012-07-16 00:35

1. ทุ่งมะขามหย่อง คือโครงการในพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องใด

 . ความยากจนของประชาชน . ความสามัคคี ของประชาชน

 . ลดปัญหาน้ำท่วม และแก้ปัญหาความแห้งแล้ง . ไม่มีข้อถูก

2. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คนปัจจุบัน คือ

ก. นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา ค. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร

ข. นายไพรัตน์ สกลพันธุ์ ง. นายนายสุรชัย ขันอาสา

3. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบัน คือ

ก. นายโรเบริ์ต โซลิค  ค. นายบัน คี มุน

ข. นายเบน เบอร์นานกี้ ง. นายสุรเกียรติ เสถียรไทย

4. การเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำ ของพระมหากษัตริย์ไทยเรียกว่าอะไร

ก. พยุหยาตราสถลมารค ค. พยุหยาตราสาชลมารค

ข. พยุหยาตราชลมารค ง. พยุหยาตราธารายมารค

5. เรือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประทับเพื่อเปิดโครงการของกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2555 มีชื่อว่า

 ก. เรืออังสมา ค. เรือหลวงจักรีนฤเบศร

ข. เรืออังสนา ง. เรือสนานัง

6. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีอักษรย่อว่า

ก. อปท.  ค. กส.ท.

ข. สถ.  ง. กปถ.

7. ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบันคือคือ

ก. นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ค. นายนรนิติ เศรษฐบุตร

ข. น.ต. ประสงค์ สุ่นศิริ ง. นายแก้วสรร อติโพธิ

8. ใครเป็นผู้เสนอ พรบ.ปรองดองแห่งชาติ จนทำให้รัฐสภามีปัญหาในปัจจุบัน

ก. นายปองพล อดิเรกสาร  ค. นายบรรหาร ศิลปอาชา

ข. พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ง. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ

9. ตำแหน่งข้าราชการประจำสูงสุดของไทยคือ

ก. รัฐมนตรี  ค. ปลัดกระทรวง

ข. อธิบดี ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

10. บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 ข. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ง. เจ้าหน้าที่พัสดุ
ข้อใดคือวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (
Vision)

ก. การยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ค. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คำปรึกษา

 ข. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

ง. เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้ อปท. เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

11. เมืองหลวงใหม่ของพม่าล่าสุด คือ

ก. เนปิดอว์  ค. ย่างกุ้ง

 ข. มัณฑะเลย์ ง. เปียงมะนา

12. ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น

ก. อำเภอ  ค. เทศบาล

 ข. องค์การบริหารส่วนตำบล ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

13. สำนักงานเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่ประเทศใด

ก. ฟิลิปปินส์  ค. มาเลเซีย

 ข. อินโดนีเซีย ง. ไทย

 สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comเวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น ชุดใหม่ 2556 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.056335 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us