เวอร์ชันเต็ม: [-- เอกสารเตรียมสอบภาค ก+ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> เอกสารเตรียมสอบภาค ก+ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-07-09 09:44

เอกสารเตรียมสอบภาค ก+ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับที่
ตำแหน่งที่สอบ
ระดับ
1
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1
2
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1
3
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
1
4
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
1
5
เจ้าหน้าที่พัสดุ
1
6
เจ้าหน้าที่การประปา
1
7
ช่างโยธา
1
8
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1
ลำดับที่
ตำแหน่งที่สอบ
ระดับ
9
เจ้าพนักงานธุรการ
2
10
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2
11
เจ้าพนักงานพัสดุ
2
12
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
2
13
นายช่างโยธา
2
14
นายช่างไฟฟ้า
2
15
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
2
16
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
2
17
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
2
ลำดับที่
ตำแหน่งที่สอบ
ระดับ
18
นักพัฒนาชุมชน
3
19
นักวิชาการเงินและบัญชี
3
นักวิชาการศึกษา
นิติกร
วิศวกรโยธา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
บุคลากร
เจ้าหน้าที่สันทนาการ

เจ้าหน้าที่บริหารทะเ้บียนและบัตร

27
นักวิชาการคลัง
3
28
นักวิชาการพัสดุ
3
29
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3
30
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
3
31
เจ้าพนักงานเทศกิจ
3
32
ครูผู้ช่วย
3
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


รั


admin 2012-07-09 09:45

1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก. 
2 มกราคม 2532 ข. 12 มกราคม 2532
ค. 2  ธันวาคม 2537 ง. 22 ธันวาคม 2537
ตอบ ค. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 2  ธันวาคม 2537 

2. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อ
ก. พ้นกำหนด เก้าสิบวันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข. พ้นกำหนด หนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ค. พ้นกำหนด หนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
ง. พ้นกำหนด สองร้อยสี่สสิบวัน นับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

ตอบ ก. พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 2 พ้นกำหนด เก้าสิบวันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

3. มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้บัญญัติให้ยกเลิกกฎหมายใด
ก. ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 
326
ข. ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 327

ค. ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 
328
ง. ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 
316
ตอบ ง. พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537  มาตรา 3 ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 316 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515

4. คำว่า หน่วยการบริหารราชการส่วนท่องถิ่น มิได้รวมถึงข้อใด
ก. เทศบาล ข. สุขาภิบาล
ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ง. ถูกทั้ง ก และ ข
ตอบ ค. หน่วยการบริหารราชการส่วนท่องถิ่น หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล และราชการส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

5. ผู้ใดไม่ใช่สมาชิกสภาตำบล ตามความหมายในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
ก. กำนัน ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ค. แพทย์ประจำตำบล ง. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ตอบ ง. มาตรา 7 สภาตำบลประกอบด้วยสมาชิกโดยตำแหน่งได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของทุกหมู่บ้านในตำบล และแพทย์ประจำตำบล และสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในตำบลนั้นเป็นสมาชิกสภาตำบลหมู่บ้านละหนึ่งคน

6. บุคคลใด เป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง
ก. กำนัน ข. แพทย์ประจำตำบล
ค. ผู้ใหญ่บ้าน ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. มาตรา มาตรา 7 สภาตำบลประกอบด้วยสมาชิกโดยตำแหน่งได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของทุกหมู่บ้านในตำบล และแพทย์ประจำตำบล และสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในตำบลนั้นเป็นสมาชิกสภาตำบลหมู่บ้านละหนึ่งคน

7. ใครเป็นผู้รักษาตามพระราชบัญญัตินี้
ก. นายอำเภอ ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง. นายกรัฐมนตรี
ตอบ ค. มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

8. ผู้ใดมีหน้าที่จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลได้
ก. นายอำเภอ ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. นายกรัฐมนตรี
ตอบ ก. มาตรา 10 ให้นายอำเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

9. สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 
2 ปี ข. 3 ปี
ค. 
4 ปี ง. 5 
ปี
ตอบ ค. มาตรา 11 สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

10. บุคคลใดเป็นประธานสภาตำบลโดยตำแหน่ง
ก. กำนัน ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ค. แพทย์ประจำตำบล ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ 
ก. กำนัน
 
มาตรา 16  สภาตำบลมีกำนันเป็นประธานสภาตำบลคนหนึ่ง ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาตำบลตามมติของสภาตำบล

11. รองประธานสภาตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 
2 ปี ข.  3 ปี
ค. 
4 ปี ง. 5 
ปี
ตอบ ค. 4 ปี 
 
มาตรา 16 วรรค 2 รองประธานสภาต้องมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี

12. เมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระหรือมีการยุบสภาตำบล ให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในกำหนดกี่วัน
ก. 
30 วัน ข. 60 วัน
ค. 
90 วัน ง. 120 
วัน
ตอบ ข. 60 วัน
 
มาตรา 14 เมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระหรือมีการยุบสภาตำบล ให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ดำเนินการเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างก็ได้

13. ในการประชุมสภาตำบลในหนึ่งเดือนต้องมีไม่น้อยกว่ากี่ครั้งและในแต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกสภาตำบลจำนวนเท่าใด เข้าประชุมจะเป็นองค์ประชุม
ก.
1 ครั้ง , หนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่
ข.
2
ครั้ง , หนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
ค. 
1
ครั้ง , ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสภาตำบลทั้งหมดที่มีอยู่
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ค. 1 ครั้ง , ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสภาตำบลทั้งหมดที่มีอยู่
 
มาตรา 18  ให้มีการประชุมสภาตำบลไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุมต้องมีสมาชิกสภาตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงเป็นองค์ประชุม

14. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ บุคคลใดเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. สมาชิกสภาตำบล
ข. เลขานุการสภาตำบล
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. สมาชิกสภาตำบล และเลขานุการสภาตำบล
ตอบ 
ง. สมาชิกสภาตำบล และเลขานุการสภาตำบล
 
มาตรา 21 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ให้สมาชิกสภาตำบลและเลขานุการสภาตำบลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

เมื่อสภาตำบลจะทำกิจกรรมนอกเขตสภาตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยงานส่วนราชการท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลใด
ก. สมาชิกสภาตำบล
ข. สภาตำบลอื่น
ค.  หน่วยการบรอหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอบ ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ประกอบด้วย 247 หน้า 
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2012-07-16 00:31
ออกหนังสือเวียน เตรียมเปิดสอบใหญ่ทั่วประเทศ อบจ. เทศบาล อบต.ทั้งภาค ก และ/หรือ ภาค ข. เร็วๆ นี้

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมเปิดสอบใหญ่ทั่วประเทศ อบจ. เทศบาล อบต.ทั้งภาค ก และ/หรือ ภาค ข. เร็วๆ นี้

คาดว่าเปิดภายใน 2-3 เดือนนี้ครับ

ข่าวคืบหน้าอย่างไรทาง ชีทราม จะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

เตรียมอ่านหนังรอสอบได้เลยครับ !!  โดยเฉพาะภาค ก เปิดสอบแน่นอนครับ !!

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 369.16 KB )เวอร์ชันเต็ม: [-- เอกสารเตรียมสอบภาค ก+ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.017361 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us