เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ กทม. พ.ศ.2556 เตรียมสอบ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> แนวข้อสอบ กทม. พ.ศ.2556 เตรียมสอบ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-07-11 14:28

แนวข้อสอบ กทม. พ.ศ.2556 เตรียมสอบ

1. กรุงเทพมหานคร เดิมเรียกว่าอะไรก. เมืองบางมะกอก                                                          ค. เมืองบางโคก


ข. เมืองบางกอก                                                                ง. เมืองบางเกาะตอบ   ข. เมืองบางกอก2. ข้อใด คือที่มาของคำว่า  บางกอกก. บางเกาะ                                                                          ค. บางมะกอก

            ข. บางโคก                                                                           ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ3. พื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เดิมเป็นที่ตั้งของเมืองอะไรก. เมืองธนบุรีศรีสมุทร                                                     ค. เมืองธนบุรี


ข. เมืองธนบุรีศรีสุนทร                                                     ง. เมืองศรีธนบุรีตอบ   ก.  เมืองธนบุรีศรีสมุทร4. บริเวณปากน้ำตรงอ่าวไทย เรียกว่าอะไรก. นิวอัมสเตอร์ ค.นิวอัมสตรอง


ข. นิวอัมสเตอร์ดัม                                                             ง. นิวอัมสตรองดัมตอบ    ข. นิวอัมสเตอร์ดัม5. บริเวณปากน้ำตรงอ่าวไทยมีชุมชนใหญ่และโกดังของชาวต่างประเทศไว้สำหรับพักสินค้า
ปัจจุบันคือพื้นที่อำเภอใดก. อำเภอพระนคร                                                             ค.  อำเภอพระประแดง


ข. อำเภอบางกอกน้อย                                                      ง. อำเภอทุ่งครุตอบ    ค. อำเภอพระประแดง6. การเปลี่ยนชื่อพระนครจาก
บวรรัตนโกสินทร์ เป็น อมรรัตนโกสินทร์ เกิดขึ้นในรัชสมัยใดก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช


ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ง. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวตอบ   ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว7.  ใน พ.ศ. 2552
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองค่าครองชีพสูงสุดอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศใดก. เวียดนาม                                                                          ค. จีน

            ข. สิงคโปร์                                                                          ง. มาเลเซียตอบ   ข.  สิงคโปร์8. กรุงเทพมหานครมีค่าครองชีพสูงสุดเป็นอันดับที่เท่าใดของโลกก. 65  ของโลก                                                                    ค.  67  ของโลก


ข. 66 ของโลก                                                                          ง.  68  ของโลก         
                                                            


ตอบ    ข.  66 ของโลก9. กรุงเทพฯได้รับการประกาศ ให้เป็นเมืองหนังสือโลก หรือ World Book Capital ประจำปี พ.ศ. ใดก. .ศ. 2553                                                                       ค. พ.ศ. 2555


ข. .ศ. 2554                                                                       ง. พ.ศ. 2556ตอบ   ง.  พ.ศ. 255610. กรุงเทพมหานครมีเขตการปกครองจำนวนกี่เขตก. 47  เขต                                                                            ค.  49  เขต


ข. 48  เขต                                                                            ง.  50  เขตตอบ  ง.  50  เขต11. เขตใดในกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่น้อยที่สุดก. เขตสัมพันธวงศ์                                                               ค.  จตุจักร


ข. เขตหนองจอก                                                                ง.  หนองแขมตอบ   ก.  เขตสัมพันธวงศ์ ( มีพื้นที่  1.416  ตร.กม. )12. เขตใดในกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่มากที่สุดก. เขตสัมพันธวงศ์  ค. จตุจักร


ข. เขตหนองจอก                                                                ง. หนองแขมตอบ    ข. เขตหนองจอก    ( มีพื้นที่  236.261ตร.กม )13. กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นเขตการปกครองก. ปกครองพิเศษ                                                              ค. ปกครองส่วนจังหวัด


ข. ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                  ง. ถูกทั้ง  ก  และ  คตอบ   ก.  ปกครองพิเศษ   14. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็น
ทบวงการเมืองมีฐานะเป็นอะไรก. ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น                                      ค. ราชการบริหารส่วนตำบล


ข. ราชการบริหารส่วนจังหวัด                                       ง.ไม่มีข้อถูกตอบ  ก. ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น15. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มาจากก. การสรรหา                                                                    ค. การเลือกตั้ง

             ข. การสรรหาและเลือกตั้ง                                              ง.การคัดเลือกตอบ  ค. การเลือกตั้ง


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กทม. ภาค ก ใหม่ล่าสุด 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
ประกอบด้วย
1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3. ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
-แนวข้อสอบการปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
-แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
-แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
-แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
๑. โภชนากรปฏิบัติงาน 
๒. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
๓. นายช่างเชียนแบบปฏิบัติงาน 
๔. นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน 
๕. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน 
๖. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
๗. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
๘. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
๙. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

๑. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๒. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
๓. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ 
๔. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
๕. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
๖. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 
และตำแหน่งอื่นๆ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comadmin 2012-07-12 08:45

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด


ก. ๒๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔


ข. ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔


ค. ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔


ง. ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ตอบ       ค.  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔2. ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้เมื่อใดก. ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

             ข. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน
             ค. 
หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งอาทิตย์
              ง. 
หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งเดือน

ตอบ       ข. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน                มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป3. พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ประกาศยกเลิกก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘


ข. พระราชบัญญัติระเบียบบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘


ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครพ.ศ. ๒๕๒๘


ง. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครพ.ศ. ๒๕๔๕ตอบ       ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘                มาตรา ๓  ให้ยกเลิก(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. ๒๕๒๘(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒4. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  หมายความว่าก. ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามที่
ก.ก. กำหนด


ข. บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณหมวดค่าตอบแทนของกรุงเทพมหานคร


ค. ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
แต่ไม่รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร


ง. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานคร


ตอบ       ง. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานคร                มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้                “ข้าราชการกรุงเทพมหานคร”  หมายความว่า 
บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานครหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่กรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครนำมาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานคร


5. บุคคลใดเป็นผู้รักษาพระราชบัญญัติฉบับนี้ก. นายกรัฐมนตรี


ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

              ง. ประธานสภากรุงเทพมหานคร

ตอบ       ก. นายกรัฐมนตรี

                มาตรา ๖  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติ 6. ก.ก.  เป็นคำย่อของอะไร


ก. คณะกรรมการกำหนดระเบียบข้าราชการ


ข. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร


ค. คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร


ง. คณะกรรมการกำหนดตำแหน่งและเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครตอบ       ข. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                มาตรา ๗  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า 
“คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร”  เรียกโดยย่อว่า  “ก.ก.” 
ประกอบด้วย(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานกรรมการ

             (๒) กรรมการโดยตำแหน่ง  จำนวนห้าคน 

ได้แก่  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เลขาธิการ ก.พ.  เลขาธิการ ก.พ.ร.  เลขาธิการ ก.ค.ศ.  และเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา

             (๓) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร  จำนวนสี่คน 

ได้แก่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร

            (๔) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยข้าราชการกรุงเทพมหานครแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง  จำนวนห้าคน 

ได้แก่


(ก) ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  จำนวนสองคน


(ข) ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  จำนวนสองคน


(ค) ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา  จำนวนหนึ่งคน


(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งกรรมการตาม (๑)  (๒) 
(๓) และ (๔) 
ประชุมร่วมกันคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ 
และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหารงานส่วนท้องถิ่น  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ด้านระบบราชการ  ด้านการบริหารและการจัดการด้านกฎหมาย  ด้านการศึกษา 
หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร  จำนวนห้าคน


7. ประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครคือใครก. นายกรัฐมนตรี


ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

             ง. ปลัดกรุงเทพมหานคร

ตอบ       ค.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่กำหนดไว้ในคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครต้องมีจำนวนเท่าใด

ก. จำนวน  ๙  คน


ข. จำนวน  ๗  คน


ค. จำนวน  ๕  คน


ง. จำนวน  ๓  คนตอบ       ค.  จำนวน  ๕  คน                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comadmin 2013-03-28 11:56
1111111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ กทม. พ.ศ.2556 เตรียมสอบ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.052766 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us