เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบรองปลัด อบจ อบต เทศบาล --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> แนวข้อสอบรองปลัด อบจ อบต เทศบาล [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-07-20 09:29

แนวข้อสอบรองปลัด อบจ อบต เทศบาล

. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็นพระราชบัญญัติ
 ก. ข้อบังคับ ข. ระเบียบ
 
ค.ข้อบัญญัติ ง. พระราชบัญญัติ
 ตอบ
ค.ข้อบัญญัติ

2. ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ก. กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน
 ข. แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน
 ค. ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
 ง. ถูกทุกข้อ:
 ตอบ ข. แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน

3. ข้อใดคือนิยามของ "แผนงาน" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
 ก. กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน
 ข. แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน
 ค. ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
 ง. ถูกทุกข้อ
 ตอบ ก. กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน

 

4. ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร
 ก. ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 ข. นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน
 ค. นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน
 ง. นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใช้ไปพลางก่อน
 ตอบ ค. นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

5. บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ
 ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 ค. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 ง. เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ตอบ ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

6. ข้อใดไม่ใช้รายจ่ายประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
 
ก. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
 ข. หมวคค่าจ้างชั่วคราว
 ค. หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
 ง. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 ตอบ ง. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7. ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
 ก. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ข. หมวคค่าจ้างชั่วคราว
 ค. หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ง.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:
4
 ตอบ ง.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 8. ข้อใดสามารถเบิกจ่ายได้ แม้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ออกใช้ไม่ทัน
 ก. ค่าครุภัณฑ์ ข. งบลงทุน
 ค. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ:
4
 ตอบ ง. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

9. ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
 ก. อำเภอ ข. เทศบาล
 ค. องค์การบริหารส่วนตำบล ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด:
1
 ตอบ ก. อำเภอ

10. งบประจำรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น
 ก. พระราชบัญญัติ ข. ข้อบัญญัติ
 ค. ระเบียบ ง. ข้อบัญญัติ
 ตอบ ข. ข้อบัญญัติ

11. บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 ก. ประธานกรรมการบริหาร ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 ค. นายอำเภอ ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
 ตอบ ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

12. องค์กรบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็น
 ก. ราชการส่วนท้องถิ่น ข. ราชการส่วนภูมิภาค
 ค. องค์กรอิสระ ง. ราชการส่วนกลาง
 ตอบ ก. ราชการส่วนท้องถิ่น

13. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่
 ก.
1 ปี ข. 2 ปี
 ค.
3 ปี ง.:4 ปี
 ตอบ ง.
4 ปี

14. ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน
 
ก. 4 คน ข. 6 คน
 ค.
10 คน ง. 12 คน
 ตอบ ข.
6 คน

15. ข้อใดไม่ใช่ส่วนบริหารราชการส่วนกลาง
 ก. กรุงเทพมหานครฯ ข. สำนักนายกรัฐมนตรี
 ค. กระทรวง ทบวง ง. กรม
 ตอบ ก. กรุงเทพมหานครฯ

16. ใครมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
 ก. นายอำเภอ ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง. อธิบดีกรมการปกครอง
 ตอบ ก. นายอำเภอ

17. ใครมีอำนาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี
 ก. นายอำเภอ ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. ประธานกรรมการบริหาร
 ตอบ ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

18. ข้อใดเป็นรายได้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 ก. ภาษีบำรุงท้องที่ ข. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 ค. ภาษีสรรพสามิต ง. ถูกทุกข้อ
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

19. การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่สามารถขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาติจากใคร
 ก. นายอำเภอ ข. ประธานสภา อบต
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. อธิบดีกรมการปกครอง

 ตอบ ก. นายอำเภอ

20:ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 ก. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล
 ข. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล
 ค. ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
 ง. ถูกทุกข้อ
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

21. ในปีหนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีสมัยประชุมสามัญไม่เกินกี่สมัย
 ก.
2 สมัย ข. 3 สมัย
 ค.
4 สมัย ง. 5 สมัย
 ตอบ ค.
4 สมัย

22. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุกี่ปี
 ก. อายุไม่ต่ำกว่า
20 ปีบริบูรณ์ ข. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
 ค. อายุไม่ต่ำกว่า
30 ปีบริบูรณ์ ง. อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์:2

23:ข้อใดไม่ใช่วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ
 ก. ตกลงราคา ข.สอบราคา
 ค. จ้างเหมาราคา ง. ประกวดราคา
 ตอบ ค. จ้างเหมาราคา

24. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวีธีตกลงราคาจะต้องมีวงเงินไม่เกินเท่าไร
 ก.
10,000 บาท 
ข. 50,000 บาท
 ค.
100,000 บาท ง. 500,000 บาท
 ตอบ ค.
100,000 บาท

25. ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 ก. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 ข. ภาษีอากร
 ค. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด
 ง. ถูกทุกข้อ
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 

26.  "หนังสือภายใน" หมายถึง
 ก. หนังสือที่ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
 ข. หนังสือที่ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
 ค. หนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
 ง. ถูกทุกข้อ
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

27. ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์
 ก. บันทึกข้อความ ข. ข้อบังคับ
 ค. ประกาศ ง. คำสั่ง
 ตอบ ค. ประกาศ

28. ลักษณะของผู้ที่จะทำงานสารบรรณได้ดีคือ
 ก. ผู้มีความรู้ภาษไทยดี 
 ข. ผู้รู้ระเบียบงานสารบรรณดี
 
ค. ผู้ที่สามารถติดต่อ โต้ตอบ ประสานงานคล่องแคล่ว ว่องไว
 ง. ถูกทุกข้อ:
4

29. ในงานสารบรรณ "หนังสือ" หมายถึง
 ก. หนังสือเรียน ข. หนังสือราชการ
 ค. หนังสือนอกหลักสูตร ง. หนังสือทุกประเภท
 ตอบ ข. หนังสือราชการ

30. บรรดาข้อความทั้งหลายที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายเรียกว่าอะไร
 ก. คำสั่ง ข. ข้อบังคับ
 ค. ระเบียบ ง. กฎกระทรวง
 ตอบ ก. คำสั่ง

31. บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป เรียกว่าอะไ
 ก. แถลงการณ์ ข. ประกาศ
 ค. คำสั่ง ง. ข่าว
 ตอบ ข. ประกาศ

32. หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่หน่วยงานราชการหรือมีถึงบุคคลภายนอก คือ
 ก. หนังสือภายใน
 ข. หนังสือภายนอก
 ค. หนังสือประทับตรา
 ง. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน
 ตอบ ข. หนังสือภายนอก


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comเวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบรองปลัด อบจ อบต เทศบาล --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.048599 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us