เวอร์ชันเต็ม: [-- เตรียมสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อปท.ท้องถิ่น --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายเอกสารติวสอบงานราชการ -> เตรียมสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อปท.ท้องถิ่น [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-07-20 12:35

เตรียมสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อปท.ท้องถิ่น

1.    GUI คือ  อะไร
ก.    Graphic User  Interface :  การเขียนโปรแกรมโดยออกแบบให้มีส่วนในการติดต่อกับผู้ใช้
ข.    Graphic User  Interface   :  การเขียนโปรแกรมโดยออกแบบโดยผู้ใช้
ค.    Graphic User   International  :  การเขียนโปรแกรมโดยออกแบบให้มีส่วนในการติดต่อกับผู้ใช้
ง.    Graphic User   International  :  :  การเขียนโปรแกรมโดยออกแบบโดยผู้ใช้
ตอบ  ก.  Graphic User  Interface :  การเขียนโปรแกรมโดยออกแบบให้มีส่วนในการติดต่อกับผู้ใช้
2.    คีย์บร์อดมาตรฐานมีกี่ปุ่ม
ก.    101 ปุ่ม                ค. 110  ปุ่ม
ข.    111    ปุ่ม                ง. 100   ปุ่ม
ตอบ  ก.  101 ปุ่ม
3.    ข้อใดสามารถประชุมทางไกลได้
ก.    ระบบ Video  Conference
ข.    ระบบ  Video  Links
ค.    ระบบ Video  on  demand
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ  ก.  ระบบ Video  Conferene
4.    ข้อใดคือ นามสกุล PowerPoint
ก.    . ppt                ค. .pxt
ข.    .pjt                    ง. .pppt
ตอบ  ก.  . ppt
5.    ข้อใดคือโปรแกรมด้านกราฟฟิค
ก.    Paint                ค. Vista
ข.    Office                ง.  Software
ตอบ  ก.  Paint
6.    ข้อใดคือโปรแกรมใดใช้พัฒนาเว็บไซค์
ก.      XP Software            ค.  Windows XP Software
ข.    DreamWeaver            ง.   Windows Software
ตอบ  ข.  DreamWeaver
7.    ข้อใดมีหน้าที่ประมวลผลกลาง
ก.    CPU                ค. PCU
ข.    Keyboard                ง.  Monitor
ตอบ   ก.  CPU
8.    เว็บหน้าแรกเรียกว่าอะไร
ก.    Web  board                ค.  home page
ข.    Window page            ง.  win page
ตอบ  ค.  home page
9.    ใครมีหน้าที่ดูแลเว็บไซค์
ก.    min                    ค.  President
ข.    Jailer                ง.  Admin
ตอบ  ง.  Admin
10.    ต้องการส่งข้อมูลไปเก็บไว้อีกเครื่องหนึ่ง โดยมีการบริการพื้นที่ ต้องผ่านระบบใด
ก.    FTP                ค.  TPF
ข.    FPT                ง.  TFP
ตอบ  ก.  FTP
11.    ข้อใดคือการเก็บข้อมูลโดยต้องผ่านเน็ต
ก.    FTP                ค.  TPF
ข.    FPT                ง.  TFP
ตอบ  ก.  FTP
12.     ต้องการเชื่อมต่อ Internet ต้องไปติดต่อองค์กรใด
ก.    ISP                    ค.  FTP
ข.    SPI                    ง. TFP
ตอบ  ก.  ISP
13.    ต้องการเพิ่มหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องเพิ่มส่วนไหน
ก.    Control  Unit            ค.  Rom/Ram
ข.    CPU                ง.  Main  Memary
ตอบ  ค.  Rom/Ram
14.    ข้อใดไม่ใช้โปรโตคอล
ก.     http                ค.  Pop3
ข.    www                          ง.    ip
ตอบ ข.   www
15.    หน่วยที่เล็กที่สุดของคอมพิวเตอร์คือ
ก.    Bit                    ค. CPU
ข.    Admin                ง.  Hard  Disk
ตอบ  ก.  Bit

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อบต. อบจ. เทศบาล ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

- สรุป พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ. 2542

- สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517

- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- แนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- แนวข้อสอบเก่าเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อบต. อบจ. เทศบาล


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
decho.by@hotmail.comadmin 2013-01-21 21:44
1.อำนาจอธิปไตยเป็นของใคร***ประชาชนชาวไทย
2.พรบ.กระจายอำนาจบังคับใช้เมื่อ***ประกาศในราชกิจจานุเษกษา
3.ที่ปรึกษาผู้ว่าเรียกว่า***คณะกรรมการจังหวัด/คณะกรรมการประจำจังหวัดจังหวัด/ที่ปรึกษาจังหวัด/ที่ปรึกษาผู้ว่า
4.การเลื่อนขั้นเงินเดือน อบจ. ต้องได้รับมัติจากใคร***คณะกรรมการจ้าราชการ อบจ./คณะกรรมการกลาง อบจ.
5.การแต่งตั้ง ถอดถอน ใน อบจ.ต้องได้รับมัติจากใคร***คณะกรรมการจ้าราชการ อบจ.
6.ข้อใด้ไม่ใช้การบริหารใน กระทรวง ***สำนักปลัดกระทรวง/กรม/สำนักนายก/กอง
7.หนังสือเวียน คือ***โครงสร้าง+ใจความเดียวกัน/ผู้รับที่เดียวกัน/ซองแบบเดียวกัน/
8.คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา มาจาก***คัดเลือก/แต่งตั้ง/เลือกตั้ง/สรรหา
9.คณะกรรมการ ก.พ.ร มีวาระกี่ปี*** 4 ปี
10.ข้อใดคือการใช้สิทธ์ในท้องถิ่น ของประชาชน ***ถอดถอนผู้แทนท้องถิ่น/เสนอร่างกฎหมาย/ตรวจงบประมาณ/ถูกทุกข้อ
11.นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่ ยังไงกับ นายก อบต.  *** ยับยั้ง นายก อบต.
12.นายอำเภอยับยั้ง ***ผู้ว่าราชการจังหวัดถอดถอน
13.ใครเป็นเลขานุการ คณะกรรมการ กระจายอำนาจ 2542***หัวหน้า สนง.การกระจายอำนาจ
14.หน่วยงานรัฐ ไม่เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนเข้าดู ควรอุทรธ์ต่อใคร***คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
15.ข้อใดไม่ควรลงตีพิมพ์ในราชกิจจานุเษกษา ***ประวัติสุขภาพ
16.หน่วยงานรัฐ ไม่ให้ประชาชนเข้าดูข่าวสาร อุทรธ์ภายในกี่วัน***30 วัน
17.การโอนภารกิจให้ อบต. ***ออกกฎหมายบังคับใช้ใน อบต.
18.สำนักนายกรัฐมรตรี มีหน้าที่***เกี่ยวกับการเมือง
19.การบริหารบ้านเมืองที่ดี เน้นใครเป็นจุดสำคับ***ประชาชนเป็นหลัก
20.กรณี สภา อบต.ไม่รับหลักการงบประมาณ คือ***นายอำเภอแต่งคณะกรรมการตรวจสอบ
21.รายงานการประชุมจัดเป็นหนังสือ***รัฐจัดทำขึ้นเป็นหลักฐานในราชการ
22.การร่างหนังสือ เพื่อ ***ร่างเป็นโครงสร้างคร่าวๆ/จัดลำดับ/
23.การเก็บหนังสือ ปกติ เก็บไว้กี่ปี *** 10 ปี
24.สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ เป็นองค์ใด***องค์กอื่นตามรัฐธรรมนูญ
25.เมื่อไม่มี บทบาทบัญญัติบังคับ แก่กรณี ใด***ให้วินิจฉัยตามประเพณีฯ
26.คณะกรรมการ อบต. ควรมี***คณะหนึ่งต่อหนึ่งจังหวัด /คณะหนึ่งต่อตำบล
27.หนังสือประทับตรา จะสมบูรณ์เมื่อ***ลงชื่อกำกับ ตราที่ประทับ
28.อบต. ต้องการฉัน้เงินต้องได้รับมัติจากใคร***สภา อบต.
29.ข้อมูลข่าสารส่วนบุคคล เปิดเผยได้ เมื่อ ***ถูกทุกข้อ
30.การตั้งยุบ โอน ย้าย อำเภอต้องตราเป็น***พระราชกษฏฎีกา
31.ข้อใดไม่ควรมีก็ได้ ในหนังสือราชการ***สิ่งที่ส่งมาด้วย
32.การประชุม อบจ. ต้องมีผู้มาประชุม***กึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุม
33.ใครมีอำนาจเปรียบเทียบคดีละเมิด ของ อบต.***นายก อบต./นายอำเภอ/ประธานสภา/ผู่ว่า
*****************************************
วิชา คอม คับ
1.   GUI คือ Graphic User  Interface  (การเขียนโปรแกรมโดยออกแบบให้มีส่วนในการติดต่อกับผู้ใช้)
2.   คีย์บร์อดมาตรฐานมีกี่ปุ่ม ***101 ปุ่ม
3.   ข้อใดสามารถประชุมทางไกลได่***ระบบ วีดีโด คอนเฟอร์เร้น
4.   นามสกุล PowerPoint *** .ppt
5.   ข้อใดคือโปรแกรมด้านกราฟฟิค***paint
6.   โปรแกรมใดใช้พัฒนาเว็บไซค์*** DreamWeaver
7.   ข้อใดมีหน้าที่ประมวลผลกลาง***CPU
8.   เว็บหน้าแรกเรียกว่า*** home page
9.   ใครมีหน้าที่ดูแลเว็บไซค์***Admin
10. ต้องการส่งข้อมูลไปเก็บไว้อีกเครื่องหนึ่ง โดยมีการบริการพื้นที่ ต้องผ่านระบบใด***FTP
11. ข้อใดคือการเก็บข้อมูลโดยต้องผ่านเน็ต***FTP
12. ต้องการเชื่อมต่อ Internet ต้องไปติดต่อองค์กรใด***ISP
13. ต้องการเพิ่มความจุของเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องเพิ่มส่วนไหน***Rom/Ram
14. ข้อใดไม่ใช้โปรโตคอล***www
15. หน่วยที่เล็กที่สุดของคอมพิวเตอร์คือ***bit
16. องค์ประกอบของคอม***นำเข้า+ประมวลผลกลาง+ความจำหลัก+ความจำสำรอง+ส่งออก
17. 1 m มีค่า***1024 kb
18. คอมผิวเตอร์ประเภทใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด***ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
19. ข้อใดคือการประมวลผลแบบเร็ว***กดเงินจาดตู้ ATM
20. เพราะเหตุใด ผู้พัฒนาระบบ จึงใช้ GUI มาใช้พัฒนา***พัฒนาได้เร็ว
21. ซอฟแวร์ระบบ คือ***
22. การแปลคำทีละคำคือข้อใด***interpreter
23. ข้อใดไม่ใช่ฮาร์ดแวร์*** แฮกเกอร์
24. แฮกเกอร์ คือ***ผู้ที่บุกรุกเครื่องผู้อื่นและอยากลองเทคโนโลยี
25. อุปกรณ์ใดไม่ใช้อุปกรณ์ in put***
26. เลขฐาน 10 คือ***0-9
27. เพราะเหตุใดจึงใช้เลขฐาน 2 มาใช้กับคอม***ถูกทุกข้อ
28. สี GRB คือ แดง เขียว น้ำเงิน
29. ข้อใดคือโปรแกรมพร้อมรับคำสั่ง***promt/Root
30. การนำข้อมูล(load)มาเก็บในระบบ ***Loading
31. โปรแกรมใดที่นักบัญชีและการเงิน ใช้กัน ***Exel
32. แถว ตัดกับ คอลลัม เรียกว่า***เซลล์/คอลลัม
33. Microsoft Word ไม่นิยมทำงานใด***จอหมายเวียน/นามบัติ/เกียติบัติ/ปฏิทิน
34. ข้อใดควรทำเป็นหนังือเวียน***หนังสือถืงผู้ปกครองนักเรียน
35. t = 2*5+8/4-2  *** t =  4/10/16/18
36. โปรแกรมใดเหมาะแก่การทำแผนผัง*** java/C++/pascal
37. หาค่าเฉลี่ย Average (B:6,B:10) คือ ***(B:6,B:10)/5
38. การคลิกคำนวล คัลลัมผิด คือ ***
39. ข้อใดเมื่อคลิกเพิ่ม แล้วซิดซ้าย***ตัวเลข/วันที่
40. ทำถึงนำเลขฐาน 2 มาใช้***ถูกทุกข้อ
41. การเข้าแก้ไข Font เข้าเมนูใด***รูปแบบ
42. prin pevew คือ การข้อดูตัวอย่างก่อนพิมพ์
43. ใช้โปรแกรมอะไรทำ databases ***Acess
44. ข้อใดคือเกิดจากการใช้โปรแกรม ***Login/User/I/o
45. ข้อใดไม่ใช้ข้อดีของคอมพิวเตอร์***สามารถหาวิธีแก้ปัญหาเองได้
46. ข้อใด เรียกถูกต้อง*** บิต-ไบท์-คอลลัม-ระเบียง-แฟ้มข้อมูล-databaess
47. ข้อใดคือประโยชน์การนำเทคโนโลยีมาใช้***ความสะดวกสบายของประชาชน ต่อ ภาครัฐ
48. ข้อมูลสารสนเทศ คือ **ประมวลผล/ผ่านการกรอง เรียง สามารถนำไปใช้ได้เลย
49. ข้อใด้ไม่ใช้ผลของการนำเทคโนโลยีมาใช้***ลดพนักงาน/ลดข้อมูลของรัฐ
50. ข้อใดคือ ไซเบอร์ลิงค์***การกำหนดผู้ใช้/การตังเวิร์คกรุ๊ป/การเชื่อมต่อเอกสาร
51. ต้องการเปลี่ยนชื่อ ไฟล์***Rename
52. การ คัดลอด ข้อมูล แผ่นแม่เหล็กเป็นแบบใด***แบบสุ่ม/เรียงลำดับ/กระจ่าย
53. ข้อใดไม่ใช้การอัพเดทข้อมูล***การค้นหาข้อมูล
54. ภาษาใดใช้เขียนเชิงวัตถุ***จาวา
55. นามสกุล Exel *** .xls
56.Paper lease คือ การลดใช้กระดาษ


เวอร์ชันเต็ม: [-- เตรียมสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อปท.ท้องถิ่น --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.012255 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us