เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักบริหารงานพัสดุ กปน.การประปานครหลวง --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายเอกสารติวสอบงานราชการ -> แนวข้อสอบนักบริหารงานพัสดุ กปน.การประปานครหลวง [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-08-02 23:07

แนวข้อสอบนักบริหารงานพัสดุ กปน.การประปานครหลวง

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันฉบับที่
ก. ฉบับที่ 5                                                                            ข. ฉบับที่ 6
ค. ฉบับที่ 7*                                                                          ง. ฉบับที่ 8

ตอบ  ค. ฉบับที่ 7*

2. ผู้รักษาการตามระเบียบนี้ คือ
ก. ปลัดกระทรวงการคลัง*                                                ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. นายกรัฐมนตรี                                                                 ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ตอบ  ก. ปลัดกระทรวงการคลัง*

3. การพัสดุ ตามระเบียบฯ หมายความว่า
ก. การจัดทำเอง                                                                    ข. การซื้อ
ค. การจ้างที่ปรึกษา                                                              ง. ถูกทุกข้อ*

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ*

4. ข้อใดไม่ได้หมายถึงการจ้างตามระเบียบนี้
ก. จ้างทำของ                                                                        ข. จ้างเหมาบริการ
ค. จ้างลูกจ้างของส่วนราชการ*                                        ง. การรับขน

ตอบ  ค. จ้างลูกจ้างของส่วนราชการ*

5.  เงินงบประมาณ หมายความว่า
ก. งบประมาณรายจ่ายประจำปี                                         ข. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ค. เงินคงเหลือจ่ายข้ามปี                                                    ง. ถูกทุกข้อ*

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ*

6. ตามระเบียบฯ อาคาร หมายความว่า
ก. อาคารที่ทำการ                                                                 ข. โรงเรียน
ค. สนามกีฬา                                                                        ง. ถูกทุกข้อ*

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ*

7. คำว่า ส่วนราชการ ตามระเบียบฯ หมายความว่า
ก. กระทรวง                                                                          ข. กรม
ค. สำนักงาน                                                                         ง. ถูกทุกข้อ*

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ*

8. หัวหน้าส่วนราชการ คือ
ก. อธิบดี                                                                                ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. เลขาธิการ ก.พ.                                                                ง. ถูกทุกข้อ*

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ*

9. ใครคือ เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตำแหน่ง
ก. หัวหน้าหน่วยงานระดับกอง*                                     ข. เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ค. เลขานุการสำนักงาน ซึ่งได้รับแต่งตั้ง                        ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ก. หัวหน้าหน่วยงานระดับกอง*         

10. คำว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จะต้องถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ.....
ก. 25*                                                                                    ข. 30
ค. 40                                                                                       ง. 50

ตอบ  ก. 25*

11. การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หมายความว่า
ก. การสมยอม                                                                       ข. การรับว่าจะให้
ค. การใช้กำลังประทุษร้าย                                                 ง. ถูกทุกข้อ*

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ*

12. ข้อใดหมายถึง งานก่อสร้างสาธารณูปโภค
ก. การประปา                                                                       ข. การโทรคมนาคม
ค. การระบายน้ำ                                                                   ง. ถูกทุกข้อ*

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ*

13. ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดย
ก. เงินงบประมาณ                                                               ข. เงิน
ค. เงินช่วยเหลือ                                                                   ง. ถูกทุกข้อ*

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ*

14. การมอบอำนาจตามระเบียบนี้ ให้ผู้มอบอำนาจส่งสำเนาหลักฐานการมอบอำนาจให้กับ
ก. กรมสรรพกร                                                                    ข. สตง.*
ค. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ                                      ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ข. สตง.*

 

15. ถ้าการกระทำที่มีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง การดำเนินการลงโทษอย่างต่ำ คือ
ก. ปลดออก*                                                                         ข. ไล่ออก
ค. ตัดเงินเดือน                                                                     ง. ตักเตือน

ตอบ  ก. ปลดออก*


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักบริหารงานพัสดุ (ก.ป.น.)  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
- แนวข้อสอบ พรบ. การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_การประปานครหลวง
- การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม CSR
- ธรรมมาภิบาล (Good Governance)
- เกี่ยวกับการประปานครหลวง
ข้อสอบเก่า กปน. 2554 ความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องพัสดุ
- แนวข้อสอบหลักการบัญชี

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ และ VCD ติวสอบ Aptitude Test  ราคา 679 บาท


กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 

เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.comเวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักบริหารงานพัสดุ กปน.การประปานครหลวง --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.008603 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us