เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบตำแหน่งสันทนาการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> ข้อสอบตำแหน่งสันทนาการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-09-14 11:30

ข้อสอบตำแหน่งสันทนาการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. นันทนาการ(Recreation)  หมายถึง อะไรตอบ กิจกรรมที่กระทำในยามว่างจากภารกิจงานประจำ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมกระทำด้วยความสมัครใจและมีความพึงพอใจ
โดยกิจกรรมนั้นไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและกฎหมายบ้านเมือง ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี


2. กิจกรรมนันทนาการ
Voluntary Service  คืออะไร

              ตอบ การบริการอาสาสมัคร

3. กิจกรรมที่กระทำเพื่อนันทนาการ
แบ่งเป็น
กี่ประเภทอะไรบ้างตอบ  11 
ประเภท  ได้แก่


1 ศิลปหัตถกรรม (Art and Crafts)

                           2 เกมและกีฬา (Games and Sports)
                            3 การเต้นรำ (Dances)

                           4 การละคร (Drama)

                            5 งานอดิเรก (Hobby)

                            6 การดนตรีและร้องเพลง (Music and Singing)

                            7  กิจกรรมกลางแจ้ง/นอกเมือง  (Outdoor

Recreation)

                            8 วรรณกรรม (อ่าน เขียน พูด) (Reading ,Speaking and

Writing)

                            9 กิจกรรมทางสังคม (Social Recreation)
                           10 กิจกรรมพิเศษตามเทศกาลต่างๆ (Special Event)

11การบริการอาสาสมัคร (Voluntary Service)4. แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ
ฉบับที่ 2
เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.ใด ถึงปี พ.ศ. ใดตอบ พ.ศ. 2555 –
พ.ศ. 2559


5. องค์กรหลักที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติฯคือองค์กรใด


ตอบ สำนักนันทนาการ
สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


6. วิสัยทัศน์แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ
ฉบับที่ 2
คืออะไรตอบ นันทนาการสร้างความสุขให้แก่คนไทย
สังคมสมานฉันท์ เศรษฐกิจรุ่งเรือง พัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
โดยมุ่งสู่มาตรฐานสากล


7. นโยบายของแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ
ฉบับที่ 2
 
ได้แก่อะไรบ้างตอบ เพื่อเสริมสร้างคนให้เป็นคนดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม
มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีระเบียบวินัยและมีสุขภาพดี นันทนาการสร้างสัมพันธภาพของคนในชุมชน
ทำให้รู้รักสามัคคี มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเครือข่ายชุมชนให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาชนบทและเมืองให้เกิดความน่าอยู่
มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย


8. แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2
เป็นแผนแม่บทระดับชาติที่มีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่
เท่าใดตอบ ฉบับที่ 11


9. แผน 4 ยุทธศาสตร์  ได้แก่อะไรบ้าง

ตอบ       ยุทธศาสตร์ที่

1 การส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์และประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำจนเป็นวิถีชีวิต
ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเองครอบครัวและสังคม

                                                ยุทธศาสตร์ที่

2 การพัฒนาบุคลากรในการเป็นผู้นำและจัดบริการนันทนาการ


                                                ยุทธศาสตร์ที่
3 การพัฒนาการบริหารจัดการนันทนาการ


                                    ยุทธศาสตร์ที่
4 การพัฒนาสภาวะแวดล้อมทางนันทนาการและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

10. นันทนาการเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพคนโดยผ่านกระบวนการด้านใด

ตอบ การเรียนรู้การศึกษาการใช้เวลาว่าง (leisure
education)


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2013-01-10 23:15

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสันทนาการ อปท.เทศบาล
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550

แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542

- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- ความรู้เกี่ยวกับนันทนาการ

แนวข้อสอบ เรื่องนันทนาการ _ถาม- ตอบ

แนวข้อสอบแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

- พรบ.ส่งเสริมและประสานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2521


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.comเวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบตำแหน่งสันทนาการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.032940 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us