เวอร์ชันเต็ม: [-- MP3 VCD แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. สพป.สพม. 2556 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สพฐ. สพม. สอศ. กทม. ครูเทศบาล -> MP3 VCD แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. สพป.สพม. 2556 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-01-18 12:57

MP3 VCD แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. สพป.สพม. 2556

 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2556  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ประกอบด้วย ภาค ก
- แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรอบรู้

- แนวข้อสอบความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

ประกอบด้วย ภาค ข

- แนวข้อสอบวิชาการศึกษา
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอก  (เลือกเอกที่จะสอบ)
 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

หนังสือ 2 เล่ม + MP3  ราคา 999  บาท

VCD ติวสอบ กพ. ราคา 2500 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

1. เจตคติ(Atttitude)หมายถึงข้อใด?
ก. การรับรู้พฤติกรรมในการสื่อสาร
ข.การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการแสดงออก
ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ง. การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับ
            ตอบ     ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
            ก. เจตคติเปลี่ยนแปลงไม่ได้                       
ข.เจตคติเกิดจากความรู้สึกของบุคคลเฉพาะทางบวกเท่านั้น
            ค. เจตคติเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกกับวัยรุ่น           
ง. ไม่มีข้อถูก
            ตอบ     ง. ไม่มีถูกข้อถูก
3. เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ?
ก.ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม
            ข. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม
            ค. ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก
ง. ไม่มีข้อใดถูก
            ตอบ     ก. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม
4. ข้อใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ?
            ก. ประสบการณ์ความรู้สึก                                     ข. อารมณ์และสิ่งแวดล้อม
            ค.  เอาแบบอย่างจากพ่อแม่                                  ง. การรับรู้และสิ่งเร้า
            ตอบ     ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง?
            ก. เจตคติเกิดจากการเรียนรู้                                   ข. เจตคติเป็นสิ่งที่ซับซ้อน
            ค. เจตคติเกิดจากการเลียนแบบ                             ง. ไม่มีคำตอบ
            ตอบ     ง. ไม่มีคำตอบ
6. จากคำกล่าวที่ส่า”เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้”อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
    ที่สุด
            ก.พฤติกรรม                                                        ข. ความรู้สึก
            ค.ความคิด                                                         ง.ไม่มีข้อถูก
ตอบ     ค. ความคิด
7. วิธีการที่ใช้วัดเจตคติของผู้เรียนที่เหมาะที่สุดคือข้อใด?
ก. การสอบถาม                                                   ข. การสังเกต
            ค. การตรวจผลงาน                                              ง. ไม่มีข้อใดถูก
            ตอบ     ก. การสอบถาม
8. เจตคติ คือ ความพร้อม โน้มเอียง ที่แสดงออกว่าชอบไม่ชอบเป็นคำกล่าวของใคร?
            ก. Hilgacd                                                         ข. .Anastasi
            ค. Frederic                                                        ง. Good
             ตอบ    ข. Anastasi
9. ประสบการณ์ที่ทำไห้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่าอะไร?
            ก. การระลึกได้                                                    ข. การทดสอบ
            ค. การสอน                                                         ง. การเรียนรู้
            ตอบ     ง. การเรียนรู้
10. ข้อใดหมายถึง เจตคติจากประสบการณ์รุนแรง?
            ก. กฎระเบียบของโรงเรียน
            ข.แม่ดุลูกที่ไม่ตั้งใจเรียน
            ค. เขียวเล่นคอมพิวเตอร์                           
ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง
ตอบ     ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง
11. ข้อใดมีอิทธิพล ต่อการเกิดเจตคติ ต่อเด็กมากที่สุด?
            ก.อิทธิพลจากสื่อมวลชน                                       ข. อิทธิพลจากการเลี้ยงดู
            ค.อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน                   ง. อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง
            ตอบ     ค. อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน
12. ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด?
            ก. เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงได้เพียงครั้งเดียว
            ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว
             ค. เจตคติ เกิดขึ้นจากความต้องการขั้นพื้นฐาน
             ง. เจตคติ เกิดขึ้นจากประสบการณ์เป็นอันดับแรก
            ตอบ     ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว
13. เราสามารถรู้พฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมาได้อย่างไร?
            ก. การสัมผัส                                                       ข. การซักถาม
            ค. การสังเกต                                                      ง. การทดสอบ
            ตอบ     ค. การสังเกต
14. เด็กเกิดเจตคติจากสื่อมวลชนข้อใดมากที่สุด?
            ก. วิทยุ                                                              ข. หนังสือพิมพ์
            ค. โทรทัศน์                                                         ง. นิตยสาร
            ตอบ     ค. โทรทัศน์
15. การวัดเจตคติที่นิยมกัน ได้แก่ การวัดของใคร?
            ก. Maslow                     ข. Likert                                    ค. Pavlova                     ง. Skinner
            ตอบ     ข. Likert 
beau55 2011-01-19 15:44

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาไทย 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาจีน 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาญี่ปุ่น 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกชีววิทยา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกฟิสิกส์        
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเคมี        
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกพลศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสุขศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรี         
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอก ดนตรีไทย 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรีสากล 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดุริยางคศิลป์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกศิลปศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์)
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเกษตร         
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคหกรรม 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกบรรณารักษ์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกการเงิน/บัญชี 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกโสตทัศนศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกประถมศึกษา/การประถมศึกษา    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาล    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกการศึกษาพิเศษ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกกายภาพบำบัด 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกกิจกรรมบำบัด 


kan_chaikan 2011-01-20 10:37

1. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่เท่าใดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                ก.  กลุ่มสาระที่ 4                                  ก.  กลุ่มสาระที่ 5

                ค. กลุ่มสาระที่ 6                                                   ง.  กลุ่มสาระที่ 7

2. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนโลยี
                ก. การเรียนรู้ยึดงาน

                ข. การเรียนรู้ที่ยึดการแก้ปัญหาเป็นสำคัญ

                ค. การเรียนรู้ที่ยึดงานและการแก้ปัญหาที่สำคัญ

                ง.  การเรียนรู้ที่ยึดงานและการแก้ปัญหาเป็นสำคัญบนพื้นฐาน

3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                ก. มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบแยกส่วน                     ข. มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม

                ค. มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบผสมผสาน  ง. ถูกทุกข้อ

4. ประยุกต์เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมเป็นคุณภาพของผู้เรียนในช่วงชั้นใด
                ก. ช่วงชั้นที่ 1                                                       ข. ช่วงชั้นที่ 2

                ค. ช่วงชั้นที่ 3                                                       ง. ช่วงชั้นที่ 4

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีกี่สาระ
                ก.  3                                                                        ข.  4

                ค. 5                                                                         ง.  6

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีกี่มาตรฐาน
                ก.  3                                                                        ข.  4

                ค. 5                                                                         ง.  6

7. เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพเป็นสาระที่เท่าใด
ก.  3                                                                        ข.  4

                ค. 5                                                                         ง.  6

8. ขั้นตอนแรกของการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงคือข้อใด
                ก. วางแผน                                                            ข. ปฏิบัติ

                ค. ศึกษาและวิเคราะห์                                        ง. ประเมินปรับปรุง

 

9. ขั้นตอนแรกของการเรียนรู้จัดประสบการณ์คือข้อใด
                ก. ครูผู้สอนสร้างกิจกรรม                 

ข.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

                ค. ผู้เรียนวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรม

ง. สรุปผล

10. ลำดับความคิดหรือจินตนาการให้เป็นขั้นตอนเพื่อนำไปสู่การวางแผนการแก้ปัญหาเป็นความหมายของคำในข้อใด
                ก. ธรรมชาติของเทคโนโลยี                              ข. กระบวนการเทคโนโลยี

                ค. การออกแบบทางเทคโนโลยี                        ง. เทคโนโลยีสารสนเทศ

11. ข้อใด ไม่ใช่  ประโยชน์จากการนำสารสนเทศมาใช้กับการลงทะเบียนของนักศึกษา
                ก. สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ทันที

                ข.  ทำให้เป็นคนทันสมัยขึ้น

                ค. เป็นการประมวลผลข้อมูลแบบเชื่อมตรง

                ง. เป็นที่นิยมใช้กับการลงทะเบียนของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ทำการลงทะเบียน

12. ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทของเทคโนโลยี

                ก. เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

                ข. เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น

                ค. เทคโนโลยีทำให้มีการผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมาก

                ง.  ไม่มีข้อถูก

13. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
                ก. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวัน

                ข. เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันด้านธุรกิจ

                ค. เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างช้าๆ

                ง. คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
                ก. แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศจะค่อยๆ กลายเป็นระบบรวม

                ข. การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร

                ค. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ

                ง. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 

15. เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง

                ก. การนำเทคโนโลยีมาสร้าวคุณค่าให้กับสารสนเทศ

                ข. การประยุกต์เอาความรู้มาทำให้เกิดประโยชน์ต้อมวลมนุษย์

                ค. ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

                ง. การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

16. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
                ก. ก่อให้เกิดการรับวัฒนธรรม                          ข. ผลด้านศีลธรรม

                ค. การทำงานเปลี่ยนไป                                      ง. การมีส่วนร่วมของสังคม

17. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อมนุษย์ในด้านลบคือข้อใด
                ก. ก่อให้เกิดการรับวัฒนธรรม                          ข. การบริโภคเปลี่ยนไป

                ค. การทำงานเปลี่ยนไป                                      ง. การติดต่อสื่อสาร

18. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ
                ก. มีรูปแบบและขั้นตอน                                    ข. ความน่านับถือ

                ค. มีประสิทธิภาพ                                                ง. ความถูกต้อง

19. ข้อใด ไม่ใช่  ผลกระทบต่อสังคมโดยตรงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
                ก. อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวกับการรวบรวมประมวลผล เก็บรักษา

                ข. การประมวลผลที่เป็นสารสนเทศ

                ค. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือข้อมูลดิบ

                ง. ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว

20. ข้อใด ไม่ใช่  ผลกระทบต่อสังคมโดยตรงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
                ก. ช่วยทำให้การผลิตในอุตสาหกรรมดีขึ้น

                ข. ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์

                ค. ช่วยให้อัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นรวดเร็ว

                ง.  ช่วยส่งเสริมสติปัญญาของมนุษย์

21. ข้อมูล (DATA) คือ
                ก. ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ สิ่งของและสถานที่

                ข. เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องคน สัตว์ สิ่งของและสถานที่

                ค. ข้อเท็จจริง

                ง. รายละเอียด

 

 

22. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารสนเทศ
                ก. สารสนเทศที่ดีคือต้องเกิดจากข้อมูลที่ดี

                ข. สารสนเทศคือความถูกต้องของข้อมูล

                ค. ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้เมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลา

                ง. สิ่งที่ได้จากการนำเอาข้อมูลที่เก็บรวมรวบไว้มาประมวลผล

23. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลและสารสนเทศได้
                1. ข้อมูล                                2. การประมวลผล                               3.สารสนเทศ
                ก. 2-1-3                                                                                 ข. 3-2-1

                ค. 2-3-1                                                                                 ง. 1-2-3

24. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ
                ก. การจัดเรียงข้อมูล                                            ข.  สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล

                ค. การจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล                                     ง.  การคำนวณ

25. จงเรียงลำดับขั้นตอนการทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
                1.  การประมวลผล             2. การดูแลรักษาสารสนเทศ             3. การรวบรวมตรวจสอบ
                ก. 3-1-2                                                                                 ข.  3-2-1

                ค. 1-2-3                                                                                 ง. 2-1-3

26. โครงสร้างของข้อมูลคอมพิวเตอร์เรียงลำดับจากใหญ่สุดเล็กสุด คือข้อใด
                ก. bit , character, field, file, record, database

                ข. file , record , field , character , bit , database

                ค. character , field , file, record, database, bit
                ง. database, file , record, character , bit
27. ส่วนขยาย ( File Extension ) ใด หมายถึงแฟ้มโปรแกรม ( Application Program )
                ก.  EXE                                                                                  ข.  DOC

                ค. PRO                                                                                  ง.  APP

28. การเข้าถึงข้อมูลแบบใดที่ใช้กับเทปแม่เหล็ก ( Magnetic Tape )
                ก.  Sequential                                                                       ข. Random  Access

                ค.  Direct  Access                                                                ง.  ไม่มีคำตอบ

29.  ข้อมูล 19.64 เป็นข้อมูลชนิดใด
                ก. จำนวนเต็ม                                                                       ข.  จำนวนจริง

                ค.  ตัวอักษร                                                                           ง.  ค่าตรรกะ

 

30. การทำงานใดต่อไปนี้ ไม่เหมาะที่จะใช้การประมวลผลแบบสุ่ม
                ก. การพิมพ์รายงานประจำเดือน                      ข. การออกใบแจ้งหนี้ผู้เช่าห้องพัก

                ค. การซื้อขายหลักทรัพย์                                    ง.  การตรวจข้อสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์

31. ข้อมูลชนิดใดมีได้เพียง 2 ค่าเท่านั้น
                ก. ค่าตรรกะ                                                          ข.  จำนวนเต็ม

                ค. จำนวนจริง                                                       ง.  วันที่และเวลา

32. หนึ่งตัวอักขระมีกี่บิต
                ก. 2  บิต                                                                 ข.  4  บิต

                ค.  8 บิต                                                                 ง.  16 บิต

33. ข้อใดหมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เก็บในคอมพิวเตอร์อาจเป็นแฟ้มโปรแกรม หรือรูปภาพ หรือวีดีโอ
                ก. ค่าตรรกะ                                                          ข. ไบนารี

                ค.  สายอักขระ                                                      ง.  วันที่และเวลา

34. เมื่อทราบว่าระเบียนมีความยาว 10 ตัวอักษรและตำแหน่งเริ่มต้นระเบียนแรกเป็น 31 จงหาตำแหน่ง เริ่มต้นของระเบียนที่ 2
                ก.  31                                                                      ข. 41

                ค. 51                                                                       ง. 61

35. แฟ้มแบบใดเข้าถึงข้อมูลได้ดีทั้งข้อมูลปริมาณมาก และแบบเฉพาะเจาะจง
                ก. แฟ้มลำดับ                                                        ข. แฟ้มลำดับดรรชนี

                ค. แฟ้มสุ่ม                                                             ง.  แฟ้มดรรชนี

36. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนจัดการข้อมูล
                ก. การวิเคราะห์ข้อมูล                                         ข. การเรียกข้อมูล

                ค. การแจกจ่ายข้อมูล                                           ง.  การจัดเก็บข้อมูล

37. เอนทิตี้ (Entity) คือ
                ก. ระบบฐานข้อมูล                                              ข. วิธีการจัดการข้อมูล

                ค. รายละเอียดต่างๆของข้อมูล                          ง. สิ่งที่เราสามารถมองเห็นภาพลักษณ์ได้

38. ระเบียน ( Record) คือ
                ก.  การจัดเก็บข้อมูลเข้าเป็นแฟ้ม

                ข.  การนำเขตข้อมูลทั้งหมดของแฟ้มมาวางเรียงกัน

                ค.  การรวบรวมข้อมูลแล้วมาวางรางกัน         

ง.  รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมูล


bostza 2011-01-23 11:26
แนวข้อสอบจะสอบปี2554 ดีมาก

kanyapakjan 2011-01-27 17:27

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (ความรอบรู้ ชุดที่ 4)

วัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น

1. สิ่งที่ดีงามที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เรียกว่า

. คุณธรรม

. จริยธรรม

. วัฒนธรรม

. ค่านิยม

2. ข้อใดคือวัฒนธรรมไทย

. การเคารพพระสงฆ์

. สงกรานต์

. ฮีตสิบสอง

. การไหลเรื่อไฟ

3. การกราบครั้งที่สองของการกราบแบบเบญจางค์ประดิษฐ์ หมายถึงกราบใคร

. กราบเพื่อระลึกถึงองค์พระพุทธเจ้า

. กราบพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้า

. กราบพระสงฆ์ตัวแทนพระพุทธเจ้า

. กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

4. ข้อใดเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

. เมื่อพระสงฆ์เดินผ่านให้ไหว้โดยให้ปลายนิ้วมือจรดตีนผม

. ผู้ชายให้ถวายของให้พระต่อมือพระสงฆ์โดยตรงและคุกเข่ากราบไม่แบมือครั้งเดียว

. การตักบาตรควรถอดรองเท้าก่อน

. ผู้หญิงไปหาพระต้องนั่งพับเพียบให้เรียบร้อย ไม่ควรอยู่ตามลำพังกับพระสงฆ์

5. เป็นครูควรมีมารยาททางใจ โดยนำหลักธรรมพรหมวิหาร 4 มายึดและปฏิบัติ

. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

. ทุกข์ สมุทัย นิโรจ มรรค์

. สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ

 

 

 

 

6. ข้อใดคือมารยาททางใจที่ถูกต้อง

. ในงานมงคลควรแสดงสีหน้าเบิกบานสดชื่นอยู่เสมอ

. การไปเยี่ยมคนป่วยควรใช้คำพูดที่อ่อนโยนปลอบใจผู้ป่วย

. ในงานเผาศพควรแสดงกริยาสงบสงวนความรื่นเริงเอาไว้

. ถูกทุกข้อ

7. ข้อใดเป็นมารยาททางกายที่ไม่เหมาะสม

. ถ้านั่งต่อหน้าผู้ใหญ่กับพื้นให้นั่งพับเพียบ หันหน้าไปหาผู้ใหญ่ในลักษณะเงยหน้า

. ไม่ถือวิสาสะใช้หรือรับประทานของที่เขาจัดไว้สำหรับผู้อื่นโดยเฉพาะ

. ล้วง แคะ แกะเกา หาว เรอหากจำเป็น

. เห็นของผู้ใหญ่ตก หรืออาจจะเสียหายโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ควรจะบอก

8. การับไหวในขณะที่ยืนและเราอยู่ในฐานะที่อาวุโสกว่า

. พนมมือระดับอก

. พนมมือเหนือระดับอก นิ้วจรดคาง

. พนมมือระดับอก ก้มศรีษะเล็กน้อย

. พนมมือระดับอกและพยักหน้าเล็กน้อย

9. หากเราจะผ่านผู้คนมากๆและมีผู้ที่อาวุโสนั่งอยู่กับพื้นควรใช้วิธีการใด

. เดินก้มหน้า

. เดินย่อตัว

. หมอบ

. คลาน

10. เมื่อใดควรยืนตรง

. เมื่อเห็นคนเชิญธงชาติผ่านหน้า

. เมื่อเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาถึงบริเวณพิธี

. เมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี

. ถูกทุกข้อ

11. ข้อใดคือมารยาทแบบสากลทางกายแสดงการทักทาย

. การยิ้ม

. การไหว้

. การคำนับ

. การจับมือ

 

 

12. ข้อใดคือมารยาทในการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง

. ให้ผู้อาวุโสรับประทานก่อนเราจึงรับประทาน

. ไม่ท้าวศอกบนโต๊ะอาหาร และนั่งตัวตรง

. แตะต้องหรือหยิบอาหารให้ผู้อาวุโสกว่าตามสมควร

. ควรถือช้อนด้วยมือขวาและส้อมด้วยมือซ้าย

13. มารยาทในการใช้วาจาที่ถูกต้องได้แก่ข้อใด

. ต้องระวังมิใช้วาจาเท็จ ยุยงส่อเสียดให้ผู้อื่นแตกร้าว

. ไม่พูดเสียงดังเกินไปหรือพูดพลางหัวเราะพลาง

. รู้จักพูดให้ผู้ฟังพอใจและเป็นนักฟังที่สนใจ

. ถูกทุกข้อ

14. “ฮีตสิบสองจัดไว้ในข้อใด

. วัฒนธรรมไทย

. ประเพณี

. ความเชื่อ

. ค่านิยม

15. เทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวเป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดใด

. กาฬสินธุ์

. มหาสารคาม

. ขอนแก่น

. อุดรธานี

16. ประเพณีไหลเรื่อไฟของจังหวัดนครพนม เป็นประเพณีที่เกิดจากความเชื่อของประเทศใด

. จีน

. อินเดีย

. เนปาล

. อียีป

17. ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งของจังหวัดบุรีรัมย์จัดในเดือนใด

. ธันวาคม

. มกราคม

. เมษายน

. กรกฎาคม

 

 

18. ประเพณีบวชลูกแก้วนิยมจัดในภาคใด

. ภาคเหนือ

. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

. ภาคกลาง

. ภาคใต้

19. ประเพณีท้องถิ่นที่นิยมจัดทุกภาคของไทย

. บวชนาค

. สงกรานต์

. ลอยกระทง

. ถูกทุกข้อ

20. หากจะรักษาประเพณีไทยโดยการทำบุญ ควรปฏิบัติตามข้อใด

. การให้ทาน

. การรักษาศีล

. ภาวนา

. ถูกทุกข้อ

21.ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีแต่งงาน

. ขึ้นหอ

. สู่ขวัญ

. ขันหมาก

. หมั้น

22.” ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรสัมพันธ์กับประเพณีใด

. แต่งงาน

. บวช

. ลอยกระทง

. สงกรานต์

23. ประเพณีบายศรีสู่ขวัญมักพบอยู่ทุกจังหวัดทั้งภาคเหนือและอีสาน คำว่า บายศรีหมายถึงสิ่งใด

. ดอกไม้

. พาน

. ข้าว

. ด้ายขาว

 

 

24. ความเชื่อตามประเพณีบุญป้องไฟสัมพันธ์กับอาชีพใด

. ค้าขาย

. ทำนา

. อุตสาหกรรม

. ทุกอาชีพที่กล่าว

25. ประเพณีผีตาโขนเป็นของจังหวัดใด

. ลำปาง

. พะเยา

. อุบลราชธานี

. เลย

26. “วันเนาของประเพณีสงกรานต์ตรงกับวันใด

. 12 เมษายน

. 13 เมษายน

. 14 เมษายน

. 15 เมษายน

27.เหล้า ต้นกล้วย ต้นอ้อย จัดอยู่ในส่วนใดของประเพณีแต่งงาน

. ค่าดอง

. สู่ขวัญ

. ขันหมากเอก

. ขันหมากโท

28. ประเพณีชักพระหรือลากพระมักนิยมจัดในภูมิภาคใด

. ภาคเหนือ

. ตะวันออกเฉียงเหนือ

. ภาคกลาง

. ภาคใต้

29. ประเพณีอุ้มน้ำดำพระเป็นของจังหวัดใด

. ตาก

. เพชรบูรณ์

. ปัตตานี

. นครศรีธรรมราช

 

 

30. ประเพณีท้องถิ่นต่อไปนี้ข้อใดต่างจากกลุ่ม

. สู่ข้าวขวัญ

. ก่อพระเจดีย์ทราย

. ทอดกฐิน

. บุญเบิกฟ้า


jang2517 2011-02-03 15:59
Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH MicrosoftInternetExplorer4

ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดนครพนม 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดสกลนคร 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดมุกดาหาร 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดอุบลราชธานี 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดหนองคาย 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดอำนาจเจริญ 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดหนองบัวลำภู 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดศรีสะเกษ 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดอุดรธานี 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดยโสธร 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดเลย 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดมหาสารคาม 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดสุรินทร์ 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดขอนแก่น 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดชัยภูมิ 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดนครราชสีมา 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดเชียงใหม่ 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัด-เชียงราย 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดพะเยา 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดลำพูน 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดน่าน 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดลำปาง 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดแพร่ 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดตาก 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดพิษณุโลก 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดกำแพงเพชร 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดพิจิตร 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดนครสวรรค์ 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดอุทัยธานี 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดชัยนาท 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดลพบุรี 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดสิงห์บุรี 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดปราจีนบุรี 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดสระบุรี 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดนครนายก 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดอ่างทอง 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดราชบุรี 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดสุพรรณบุรี 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดอยุธยา 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดสมุทรสงคราม 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดสมุทรสาคร 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดสระแก้ว 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดตราด 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดจันทบุรี 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดระยอง 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดชลบุรี 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดเพชรบุรี 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดชุมพร 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดระนอง 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดพังงา 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดกระบี่ 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดตรัง 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดพัทลุง 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดภูเก็ต 
ติวสอบ ครูผู้ช่วย จังหวัดสงขลา


bb01 2011-02-04 10:57
ดีดี

mazzo 2011-02-08 21:18
ขอบคุณนะคะ

noi102 2011-02-24 14:09
อยากได้วิชาเอกเกษตรค่ะ  

noi102 2011-02-24 14:10
ขอดูแนวข้อสอบได้ไหมค่ะ สนใจอยากซื้อนะ แต่ขอดูแนวข้สอบได้ไหมว่าเป็นอย่างงัยบ้างค่ะ
noi_duang@yahoo.com

gungfoo 2011-02-24 22:56
ขอบคุณนะคะ

kookie 2011-02-24 23:17
ขอบคุณค่ะ ช่วยได้เยอะเลย

piyaman 2011-02-26 00:55
ขอบคุณค่ะ

จิรา 2011-03-07 08:35
ขอบคุณค่ะ

berserkred 2011-03-13 11:09
ขอบคุงคับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

kookkik999 2011-03-24 15:57
ขอบคุณ

inny 2011-03-25 01:10
ขอด้วยคนนะคะ

wiphada_p 2011-03-26 15:59
สุดยอดจริงๆ ขอบพระคุณมากๆจริงๆค่ะ

wiphada_p 2011-03-26 16:00
อยากได้แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ค่ะ ถ้ามีขอบพระคุณค่ะ

kattikar 2011-03-29 15:50
Thanz a lot naka...Ann

puttimat 2011-04-16 11:33
ขอบคุณมากนะคะ

กาแฟ 2011-04-26 20:19
อยากได้ขอสอบ พร้อมเฉลย เอกสังคม ภาค ข

jib999 2011-08-08 14:22
ขอบคุง

nssm 2011-08-25 13:46
แนวข้อสอบแยอะดี ขอของตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการด้วยได้ไหมค่ะ


joomjim1519 2011-09-06 17:22
ดีดี

aaa555 2012-06-06 11:56
iiii

aaa555 2012-06-06 11:58
ขอบคุณครับ


เวอร์ชันเต็ม: [-- MP3 VCD แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. สพป.สพม. 2556 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.238501 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us