เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.นครราชสีมา ใหม่ล่าสุด --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สพฐ. สพม. สอศ. กทม. ครูเทศบาล -> แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.นครราชสีมา ใหม่ล่าสุด [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-10-03 17:38

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.นครราชสีมา ใหม่ล่าสุด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.นครราชสีมาใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ
ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป
-  แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
-  แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
-  แนวข้อสอบเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ในปัจุบัน
วิชาพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546
กฎหมายจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ อบจ.
-  แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
-  แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลา
กฎหมายการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
-  นโยบาย อบจ.นครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษา
-  แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
-  แนวข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
-  แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน (AEC)
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู
-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-  แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษ
-  แนวข้อสอบการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comadmin 2012-10-03 17:38
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย
๐ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์   จำนวน 16 อัตรา
๐ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ   จำนวน 7 อัตรา
๐ สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา   จำนวน 11 อัตรา
๐ สาขาวิชาเอกฟิสิกส์   จำนวน 10 อัตรา
๐ สาขาวิชาเอกชีววิทยา   จำนวน 8 อัตรา
๐ สาขาวิชาเอกภาษาไทย   จำนวน 9 อัตรา
๐ สาขาวิชาเอกเกษตรกรรม   จำนวน 2 อัตรา
๐ สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์   จำนวน 1 อัตรา
๐ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์   จำนวน 2 อัตรา
๐ สาขาวิชาเอกดนตรีสากล   จำนวน 2 อัตรา
๐ สาขาวิชาเอกศิลปะ   จำนวน 4 อัตรา
๐ สาขาวิชาเอกคหกรรม   จำนวน 2 อัตรา
๐ สาขาวิชาเอกแนะแนว   จำนวน 1 อัตรา
๐ สาขาวิชาเอกบรรณารักษ์   จำนวน 1 อัตรา
๐ สาขาวิชาเอกเคมี   จำนวน 3 อัตรา
๐ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา/พละศึกษา   จำนวน 4 อัตรา
๐ สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรม   จำนวน 1 อัตรา
๐ สาขาวิชาเอกภาษาจีน   จำนวน 1 อัตรา
๐ สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา   จำนวน 2 อัตรา

เอกสารประกอบ
http://www.koratpao.go.th/admin/0955/pdf/AMJR1348920223.pdf


ขอรับใบสมัครและยื่นได้ที่
อาคารอนุสรณ์ 200 ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 4 วัดสุทธจินดา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2555 (ในวันและเวลาราชการ)

(เพิ่มเติม) รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มวิชา และหลักสูตรการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
http://www.koratpao.go.th/admin/1055/pdf/THPI1349061263.pdf

admin 2012-10-04 07:31
1. ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. การมีส่วนร่วม
ข. การกระจายอำนาจ
ค. การกำกับติดตามประเมินผล
ง. การยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. เห็นความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้การ
จัดการศึกษามีคุณภาพ
ก. การวางแผน
ข. การดำเนินการตามแผน
ค. การนิเทศ
ง. การกำกับ ติดตาม ประเมินผล
3. กระบวนการที่แตกต่างจากข้ออื่น
ก. การวางแผน
ข. การกำกับติดตาม
ค. การนิเทศ
ง. การประเมินผล
4. เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน ท่านคิดว่าควรจะมีการประเมินผลการ
จัดการศึกษาระดับใดบ้าง
ก. ระดับสถานศึกษา
ข. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ระดับชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่แนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษา
ก. การจัดทำสาระของหลักสูตร
ข. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
               ค. แนวทางการจัดและประเมินผล
               ง. การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์

6. กิจกรรมต่อไปนี้ไม่ใช่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ก. การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีและรายภาค
ข. การกำหนดสาระการเรียนรู้รายปีและรายภาค
ค. การกำหนดเวลาจำนวนหน่วยกิต สำหรับสาระการเรียนรู้
ง. ผลงานวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น
7. เป็นขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ก. วิเคราะห์ วางแผน เก็บข้อมูล สรุปผลรายงาน
ข. วางแผน เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลนำไปใช้
ค. วิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการ เก็บข้อมูลสรุปผล
ง. เก็บข้อมูล วางแผน วิเคราะห์ สรุป รายงานผล
8. การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการวิจัยในลักษณะใด
ก. การวิจัยในชั้น
ข. การวิจัยเพื่อพัฒนา
ค. การวิจัยเพื่อใช้เป็นผลงานวิชาการ
ง. การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
9. ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ก. การจัดทำสาระของหลักสูตร
ข. การจัดหน่วยการเรียนรู้
ค. การจัดทำแผนจัดการเรียนรู้
ง. การกำหนดอัตราเวลาเรียน
10. กำหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายภาคและกำหนดจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้
               ก. ช่วงชั้นที่ 1
             ข. ช่วงชั้นที่ 2
               ค. ช่วงชั้นที่ 3
               ง. ช่วงชั้นที่ 4
11.ข้อใด คือเกณฑ์พิจารณาที่ใช้เวลาจัดการเรียนรู้
               ก. 20 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าเท่ากับ1 หน่วยกิต
            ข. 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าเท่ากับ1 หน่วยกิต
              ค. 20 ชั่วโมงต่อปีมีค่าเท่ากับ1 หน่วยกิต
              ง. 40ชั่วโมงต่อปีมีค่าเท่ากับ1 หน่วยกิต
12. ไม่มีในคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             ก. ชื่อรายวิชา
             ข. จำนวนเวลา หน่วยกิต
             ค. สื่อการเรียนรู้
             ง. มาตรฐานการเรียนรู้
13. ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนโดยปฏิบัติโครงงานอย่างน้อยกี่โครงงาน
            ก. 1 โครงงาน
           ข. 2 โครงงาน
           ค. 3 โครงงาน
          ง. เป็นดุลยพินิจโรงเรียน
14. การจัดทำแผนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีแผนการเรียนรู้ของใครบ้าง
         ก. แผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
       ข. แผนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน
        ค. แผนการจัดการเรียนรู้ร่วม
        ง. เฉพาะ ก และ ข
15. สถานศึกษาต้องคำนึงถึงเรื่องใดในการจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
      ก. วัย
       ข. วุฒิภาวะ
      ค. ความแตกต่างบุคคล
     ง. ถูกทุกข้อ

16. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           ก. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
           ข. กิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด
          ค. กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมทางการเมือง
          ง. กิจกรรมประเภทบริการ
17. สถานศึกษาร่วมกับชุมชนกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนด้านใดบ้าง
          ก. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
          ข. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีไทย
          ค. ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมไทย
         ง. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมไทย
18. การประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นการประเมินในลักษณะใด
          ก. การประเมินเพื่อตัดสินผล
          ข. การประเมินเพื่อสร้างเสริม
          ค. การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนา
          ง. การประเมินรอบด้าน
19. การจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านใด
          ก. การอ่าน การคิด การใช้คอมพิวเตอร์
          ข. การเขียน การคิดวิเคราะห์ การใช้ อังกฤษ
         ค. การอ่าน การเขียน การคิด การใช้คอมพิวเตอร์
       ง. การอ่าน การเขียน การคิด และการใช้ภาษาอังกฤษ
20. การฝึกให้เขียนหนังสือเป็นเล่มเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด
        ก. ช่วงชั้นที่1
        ข. ช่วงชั้นที่ 2
       ค. ช่วงชั้นที่ 3
       ง. ช่วงชั้นที่ 4
21. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้อใดที่สัมพันธ์กันที่สุด
              ก. ช่วงชั้นที่1 / เน้นการคิดวิเคราะห์
             ข. ช่วงชั้นที่ 2 / เน้นตามความสนใจผู้เรียน
             ค. ช่วงชั้นที่ 3 / เน้นความเป็นอิสระ
            ง. ช่วงชั้นที่ 4 / เน้นความพร้อมในการศึกษาต่อ
22. เป็นกระบวนการแรกของการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
            ก. การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
           ข. การกำหนดวิสัยทัศน์
           ค. การจัดหลักสูตรสถานศึกษา
          ง. การกำหนดสาระการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้
23. ใครเป็นผู้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
          ก. ผู้บริหารสถานศึกษา
         ข. ผู้ปกครอง ชุมชน
         ค. คณะกรรมการสถานศึกษา
          ง. ทุกฝ่ายร่วมกัน
24. ใครเป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ก. ผู้บริหารโรงเรียน
          ข. ครูผู้สอน
          ค. สถานศึกษา
          ง. กรมวิชาการ
25. ข้อใดคือความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่ถูกต้อง
         ก. หลักสูตรของตนเอง
         ข. หลักสูตรท้องถิ่น
         ค. การเรียนรู้และประสบการณ์
         ง. สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
26. ผลลัพธ์ที่อันเป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
               ก. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้
              ข. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านจิตวิญญาณจริยธรรม สังคมและวัฒนธรรม
              ค. สร้างผู้เรียนให้พร้อมเป็นผู้บริโภคตัดสินใจแบบมีข้อมูลและเป็นอิสระ
              ง. ถูกทุกข้อ
27. ข้อใดเป็นการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นผู้นำในด้านวิชาการ
             ก. พัฒนาเป็นครูแกนนำ ครูต้นแบบ
             ข. จัดประชุมอบรมสัมมนา
            ค. กำหนดครูพี่เลี้ยง ครูพัฒนาหลักสูตร
            ง. ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
28. การเทียบโอนผลการเรียนรู้สถานศึกษาต้องดำเนินการตามข้อใด
           ก. เทียบโอนได้สำหรับการศึกษาทุกรูปแบบ
           ข. พิจารณาจากความรู้ ทักษะและประสบการณ์
           ค. เทียบโอนโดยยึดกฎกระทรวง
           ง. เทียบโอนตามกฎกระทรวงและระเบียบที่กำหนด
29. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การจบการศึกษาภาคบังคับ
         ก. ได้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มและได้หน่วยกิตครบ ได้รับการตัดสินผลการเรียน
       ข. ผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน
       ค. ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
       ง. เข้าร่วมและผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
30. ใครเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       ก. กระทรวงศึกษาธิการ
       ข. กรมวิชาการ
       ค. สถานศึกษา
      ง. คณะกรรมการสถานศึกษา
31. การจัดการเรียนรู้ในช่วงชั้นใดที่เริ่มเน้นเข้าสู่เฉพาะทางมากขึ้น มุ่งเน้นความสามารถความคิดระดับสูง ความถนัด ความต้องการของผู้เรียนทั้งในด้านอาชีพ การศึกษาเฉพาะทาง ตลอดจนการศึกษาต่อ
               ก. ช่วงชั้นที่ 1
               ข. ช่วงชั้นที่ 2
               ค. ช่วงชั้นที่ 3
               ง. ช่วงชั้นที่ 4
32. ข้อใดไม่ใช่การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              ก. การวัดและประเมินผลผู้เรียน
             ข. การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
             ค. การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา
             จ. การประเมินผลคุณภาพระดับชาติ
33. จบการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึงจบการศึกษาชั้นใด
            ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
            ข. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
            ค. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
            ง. ข้อ ข และ ข้อ ค ถูก
34. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ก. ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม และได้รับการตัดสินผลการเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
           ข. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
           ค. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
           ง. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและด้านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานตามสถานศึกษากำหนด
35. ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับหมายถึงจบชั้นใด
           ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
           ข. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 9
           ค. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
           ง. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
36. กระบวนการที่ครูผู้สอน ได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศแสดงพัฒนาการความก้าวหน้า ความสำเร็จและนำไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ก. การวางแผนการเรียนรู้    
ข. การจัดการเรียนรู้
ค. การวัดผลการเรียนรู้
ง. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
37. ผู้เรียนระดับชั้นใดที่ไม่ต้องได้รับการประเมินคุณภาพระดับชาติ
ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ข. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ค. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ง. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
38. ข้อใดคือลักษณะของสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. เรียนรู้ด้วยตนเองต่อเนื่องตลอดชีวิต
ข. ครอบคลุม เพียงพอ
ค. มีคุณค่า น่าสนใจ เข้าใจง่าย
ง. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันจัดทำ
39. การจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับช่วงชั้นใด
ที่มีหลักการ ทฤษฎีที่ยาก ซับซ้อน อาจจัดแยกเฉพาะ
ก. ช่วงชั้นที่ 1
ข. ช่วงชั้นที่ 2
ค. ช่วงชั้นที่ 3
ง. ช่วงชั้นที่ 4
40. ลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ต่างๆ
กับหัวข้อเรื่องที่สอดคล้องกับชีวิตจริง หรือสาระที่กำหนดขึ้นมา เป็นการจัดการการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามลักษณะใด
ก. แบบโครงงาน
ข. แบบรายวิชา
ค. แบบบูรณาการ
ง. แบบเชื่อมโยง
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comเวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.นครราชสีมา ใหม่ล่าสุด --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.060875 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us