เวอร์ชันเต็ม: [-- หลักสูตรการ สอบท้องถิ่น ก.&ข.2556 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> หลักสูตรการ สอบท้องถิ่น ก.&ข.2556 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

decho 2013-09-20 14:28

หลักสูตรการ สอบท้องถิ่น ก.&ข.2556

หลักสูตรการ สอบท้องถิ่น ก.&ข.2556

สำหรับการเตรียมสอบท้องถิ่น หลังจากที่ได้ตรวจสอบคุณวุฒิเบื้องต้นกันแล้ว สิ่งต่อไปที่อยากแนะนำคือ ให้ตรวจเช็คความพร้อมในการสอบสำหรับตำแหน่งที่ท่านได้เลือกไว้ในใจ ข้อมูลต่างๆ ที่ผมนำเสนอมาตั้งแต่ต้นสำหรับการสอบท้องถิ่น เพื่อไว้ให้ท่านได้มีข้อมูลสำหรับการ "วิเคราะห์-วางแผนการสอบ" ครับ และนี่คือตัวที่จะทำให้ท่านเห็นถึงความแตกต่างระหว่าง ภาค ก. ก.พ. กับ ภาค ก. ท้องถิ่น ท่านอาจจะทำข้อสอบภาค ก. ก.พ. ผ่าน แต่เมื่อมาสอบท้องถิ่น.."ไม่แน่" ว่าจะผ่านนะครับ เพราะจะเห็นหัวข้อในหลักสูตรการสอบภาค ก. ท้องถิ่น เพิ่มเติมจากส่วนที่มีในหลักสูตรการสอบภาค ก. ก.พ. นั่นคือ "กฎหมายที่เกี่ยวข้อง" ที่มาแบ่งปันสัดส่วนคะแนนภาค ก. ไป ถึง 50% และเนื้อหาส่วนนี้เยอะมาก แต่เวลาสอบอาจจะออกในหัวข้อย่อยเพียงไม่กี่ข้อ


นอกจากจะทราบจำนวนอัตราของแต่ละตำแหน่ง ต้องเช็คความพร้อมของตัวเองด้วยนะครับ ว่าในการเตรียมตัวซึ่งสำหรับบางท่านยังไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรเลยกับระยะเวลาเพียงเท่านี้ต้องเร่งสปีดกันนิดนึง เพราะอย่าลืมว่ามีหลายท่านอ่านหนังสือเตรียมสอบตั้งแต่ปีที่แล้ว ถ้าไม่มีความพร้อมในแต่ละหัวข้อของหลักสูตรการสอบ ไม่ต้องมองไปถึงสอบได้ลำดับต้นๆ เลยเอาแค่ให้ผ่านเกณฑ์ก็อาจจะหืดจับได้ เพราะในแต่ละหัวข้อเนื้อหาค่อนข้างมาก อย่าลืมนะครับว่าเป็นการสอบภาค ก. และ ภาค ข. พร้อมกัน ไม่ว่าในความเป็นจริงจะจัดสอบวันเดียวกันหรือไม่ก็ตามจะได้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ ผมยกตัวอย่างถ้าท่านสอบภาค ก. ไม่ผ่านเกณฑ์ 60% ถึงจะทำภาค ข. ได้คะแนนมากก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับ ถือว่าสอบตก เหมือนกับท่านทำข้อสอบภาค ก. ได้มากผ่านเกณฑ์ 60% แต่ภาค ข. ไม่ผ่านเกณฑ์ และที่สำคัญกว่านั้นที่อยากเน้นย้ำก็คือ ในการสอบครั้งนี้ไม่ว่าจะภาค ก. หรือ ภาค ข. ไม่ได้เอาแค่ผ่านเกณฑ์ 60% ผู้เข้าสอบมีจำนวนมาก หากผิดพลาดสักคะแนนอาจส่งผลให้ท่านได้ลำดับที่ไม่ดีและอาจจะไม่ถูกเรียกเลยจนบัญชีหมดอายุ ฉะนั้นเมื่อทุกคะแนนมีค่าทุกหัวข้อต้องแม่นยำครับ

เนื้อหาในบทความนี้ส่วนของภาค ก. นำมาจากประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการดำเนินการจัดสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉะนั้นจึงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเว้นแต่จะมีประกาศจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ไม่เปลี่ยนหรอกครับ) แต่ในส่วนของ ภาค ข. จะรวบรวมมาจากการสอบตำแหน่งต่างๆ ครั้งที่ผ่านมาในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ อปท. ต่างๆ ได้จัดสอบ


หลักสูตรการสอบท้องถิ่น

(เบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการ)

ภาค ก.

กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน คำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตำแหน่งนี้
 1. วิชา ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (หรือที่เรียกกันว่า..คณิตศาสตร์) กำหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้
 2. วิชาภาษาไทย กำหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดัง กล่าว
 3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กำหนดคะแนนเต็ม 50 คะแนน ให้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
  1. กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  2. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
  3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
แนะนำ: สำหรับท่านที่เตรียมสอบภาค ก. คลิปติวฟรีสอบท้องถิ่น (คลิกที่นี่) เอกสารประกอบข้อสอบและเฉลย(คลิกที่นี่) แจ้งไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะครับ ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันติวใด ถามว่ารู้จักไหมขอตอบว่าเป็นเพื่อนกับหลายสถาบันติวครับ และช่วยงานเขาบ้างเล็กๆ น้อยๆ เป็นบางครั้งตามความสนิทสนม  ในส่วนนี้เพียงเห็นว่าข้อมูลมีประโยชน์จึงอยากแนะนำ ผิดถูกดีไม่ดีประการใดขอให้แจ้งกับทางเจ้าของลิงค์ บางท่านสอบถามเข้ามาก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรเพราะผมไม่ทราบจริงๆ 

ภาค ข.

(ยังไม่สมบูรณ์ กำลังดำเนินการเพิ่มเติมในบางตำแหน่งนะครับ)

No.ตำแหน่งอัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ระดับ 1
1.เจ้าหน้าที่การเกษตร 1คลิกที่นี่
2.เจ้าหน้าที่การคลัง 3คลิกที่นี่
3.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 150คลิกที่นี่
4.เจ้าหน้าที่ประปา 61คลิกที่นี่
5.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 173คลิกที่นี่
6.เจ้าหน้าที่ทะเบียน8คลิกที่นี่
7.เจ้าหน้าที่เทศกิจ13คลิกที่นี่
8.เจ้าหน้าที่ธุรการ231คลิกที่นี่
9.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล181คลิกที่นี่
10.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์23คลิกที่นี่
11.เจ้าหน้าที่ป้องกัน-
และบรรเทาสาธารณภัย
158คลิกที่นี่
12.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน10คลิกที่นี่
13.เจ้าหน้าที่พัสดุ230คลิกที่นี่
14.เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน2คลิกที่นี่
15.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ5คลิกที่นี่
16.เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ3คลิกที่นี่
17.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน1คลิกที่นี่
18.เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล11คลิกที่นี่
19.ช่างเขียนแบบ46คลิกที่นี่
20.ช่างเครื่องกล9คลิกที่นี่
21.ช่างประปา2คลิกที่นี่
22.ช่างผังเมือง6คลิกที่นี่
23.ช่างไฟฟ้า104คลิกที่นี่
24.ช่างโยธา297คลิกที่นี่
25.ช่างศิลป์1คลิกที่นี่
26.ช่างสำรวจ31คลิกที่นี่
27.ผดุงครรภ์1คลิกที่นี่
ระดับ 2
1.เจ้าพนักงานการเกษตร9คลิกที่นี่
2.เจ้าพนักงานการคลัง12คลิกที่นี่
3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี544คลิกที่นี่
4.เจ้าพนักงานประปา36คลิกที่นี่
5.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้406คลิกที่นี่
6.เจ้าพนักงานทะเบียน17คลิกที่นี่
7.ทันตสาธารณสุข20คลิกที่นี่
8.เจ้าพนักงานธุรการ484คลิกที่นี่
9.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์8คลิกที่นี่
10.เจ้าพนักงานป้องกัน-
และบรรเทาสาธารณภัย
254คลิกที่นี่
11.เจ้าพนักงาพัฒนาชุมชน30คลิกที่นี่
12.เจ้าพนักงานพัสดุ645คลิกที่นี่
13.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์2คลิกที่นี่
14.เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน5คลิกที่นี่
15.เจ้าพนักงานการเกษตร2คลิกที่นี่
16.เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว9คลิกที่นี่
17.เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ46คลิกที่นี่
18.เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ8คลิกที่นี่
19.เจ้าพนักงานสัตวบาล2คลิกที่นี่
20.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน274คลิกที่นี่
21.เจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2คลิกที่นี่
22.เจ้าพนักงานสุขาภิบาล30คลิกที่นี่
23.เจ้าพนักงานห้องสมุด2คลิกที่นี่
24.นายช่างเขียนแบบ74คลิกที่นี่
25.นายช่างเครื่องกล8คลิกที่นี่
26.นายช่างเครื่องยนต์12คลิกที่นี่
27.นายช่างประปา2คลิกที่นี่
28.นายช่างผังเมือง11คลิกที่นี่
29.นายช่างไฟฟ้า61คลิกที่นี่
30.นายช่างโยธา568คลิกที่นี่
31.นายช่างสำรวจ54คลิกที่นี่
32.พยาบาลเทคนิค2คลิกที่นี่
33.สัตวแพทย์22คลิกที่นี่
ระดับ 3
1.ครูผู้ช่วย27คลิกที่นี่
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน239คลิกที่นี่
3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร22คลิกที่นี่
4.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป16คลิกที่นี่
5.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์25คลิกที่นี่
6.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน216คลิกที่นี่
7.นักผังเมือง10คลิกที่นี่
8.นักพัฒนาการท่องเที่ยว10คลิกที่นี่
9.นักพัฒนาชุมชน110คลิกที่นี่
10.นักวิชาการเกษตร182คลิกที่นี่
11.นักวิจัยจราจร1คลิกที่นี่
12.นักวิชาการการคลัง21คลิกที่นี่
13.นักวิชาการเงินและบัญชี91คลิกที่นี่
14.นักวิชาการจัดเก็บรายได้24คลิกที่นี่
15.นักวิชาการประชาสัมพันธ์31คลิกที่นี่
16.นักวิชาการวัฒนธรรม3คลิกที่นี่
17.นักวิชาการศึกษา401คลิกที่นี่
18.นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ85คลิกที่นี่
19.นักวิชาการสวนสาธารณะ2คลิกที่นี่
20.นักวิชาการสาธารณสุข13คลิกที่นี่
21.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม9คลิกที่นี่
22.นักวิชาการสุขาภิบาล84คลิกที่นี่
23.นักวิทยาศาสตร์4คลิกที่นี่
24.นักสังคมสงเคราะห์32คลิกที่นี่
25.นิติกร407คลิกที่นี่
26.บรรณารักษ์6คลิกที่นี่
27.บุคลากร147คลิกที่นี่
28.พยาบาลวิชาชีพ39คลิกที่นี่
29.เภสัชกร2คลิกที่นี่
30.วิศวกรเครื่องกล1คลิกที่นี่
31.วิศวกรไฟฟ้า2คลิกที่นี่
32.วิศวกรโยธา153คลิกที่นี่
33.วิศวกรสิ่งแวดล้อม3คลิกที่นี่
34.วิศวกรสุขาภิบาล8คลิกที่นี่
35.ศึกษานิเทศก์8คลิกที่นี่
36.สถาปนิก29คลิกที่นี่
37.สันทนาการ39คลิกที่นี่
ระดับ 4
1.นายแพทย์1คลิกที่นี่

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comdecho 2013-09-22 11:32
หลักสูตรการสอบท้องถิ่น (ยังไม่เป็นทางการ แต่เป็นแนวเพื่อให้เตรียมตัวสอบไว้)

ภาค ก.

กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน คำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตำแหน่งนี้

วิชา ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (หรือที่เรียกกันว่า..คณิตศาสตร์) กำหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้
วิชาภาษาไทย กำหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดัง กล่าว
วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กำหนดคะแนนเต็ม 50 คะแนน ให้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546


ภาค ข.

ระดับ 1

ดูแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ 1ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

ดูแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

ดูแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

ดูแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

ดูแนวข้อสอบช่างโยธา 1 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

ดูแนวข้อสอบช่างไฟฟ้า 1 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

ดูแนวข้อสอบช่างเขียนแบบ 1 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

ดูแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การประปา 1 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

ดูแนวข้อสอบช่างสำรวจ 1 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
 
ดูแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

ดูแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

ระดับ 2

ดูแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

ดูแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

ดูแนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

ดูแนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ 2 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

ดูแนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

ดูแนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

ดูแนวข้อสอบนายช่างโยธา 2 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

ดูแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการประปา 2 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

ดูแนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล


ระดับ 3

ดูแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 3 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

ดูแนวข้อสอบบุคลากร 3 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

ดูแนวข้อสอบนิติกร 3 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

ดูแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

ดูแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 3 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

); position: relative; top: 0px; left: 0px;">ดูแนวข้อสอบวิศวกรโยธา 3 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
 
ดูแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี 3 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

ดูแนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล 3 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

ดูแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

ดูแนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comเวอร์ชันเต็ม: [-- หลักสูตรการ สอบท้องถิ่น ก.&ข.2556 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.060155 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us