เวอร์ชันเต็ม: [-- จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ใหม่ล่าสุด --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ การไฟฟ้า กฟภ. การประปา กปน. คู่มือสอบ ติวสอบ -> จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ใหม่ล่าสุด [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

decho 2014-04-22 06:49

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ใหม่ล่าสุด

คลิกถูกใจเพื่อรับแนวข้อสอบ กปภ เตรียมสอบการประปาส่วนภูมิภาค สมัครงาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค 
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พศ 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
- การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบภาษาไทย

- แนวข้อสอววิชาภาษาอังกฤษ
ความสามารถด้านการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณตัวเลข_แนวข้อสอบ
- สรุป ข่าวเด่น สถานการปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก ประจำปี 2557

ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งที่สอบ
วิศวกร4 โยธา 

- Hydraulic การไหลของน้ำในท่อ
Water Supply เกี่ยวกับระบบน้ำประปา
ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วิศวไฟฟ้า

- ความรู้เกี่ยวกับ ฮาร์มอนิก _ Harmonic 
Water Supply เกี่ยวกับระบบน้ำประปา
ความรู้เกี่ยวกับระบบ  SCADA
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

- แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

- แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า


วิศวเครื่องกล 

- กลศาสตร์ของไหล
Water Supply เกี่ยวกับระบบน้ำประปา
การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำ

- ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล

- แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์


วิศวคอมพิวเตอร์ 

- การพัฒนาและการประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย

- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- สรุปความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์


สถาปนิก

- การออกแบบสถาปัตยกรรม(ถาม-ตอบ)
โครงสร้างอาคาร (ถาม-ตอบ)
งานระบบภายในอาคาร (ถาม-ตอบ)
แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)

- การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control)
การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ (ถาม-ตอบ)
ความรู้เรื่องคุณภาพและมาตรฐานน้ำ

- แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์


นักบัญชี 4 

- การบริหารงบประมาณ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี _วิเคราะห์งบดุล
จริยธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ของนักบัญชี
แนวข้อสอบการเงินและบัญชี

- แนวข้อสอบหลักการบัญชี

- หลักการบัญชีเบื้องต้น

บุคคลากร 4 

- กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  พ.ศ.2543


นักประชาสัมพันธ์ 4

- หลักการประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์  ชุดที่ 1
แนวข้อสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์  ชุดที่ 2

ช่างโยธา 3 

- Hydraulic การไหลของน้ำในท่อ
การบริหารงานก่อสร้าง
การประมาณราคาก่อสร้าง

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสารวจ
แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง

ช่างไฟฟ้า 

- แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

- ความรู้เกี่ยวกับการวัดและเครื่องวัดไฟฟ้า _Measurement and Instruments_
ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า


ช่างเครื่องกล

- การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์

- แนวข้อสอบช่างเครื่องกล
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร


พนักงานการเงินและบัญชี 

- การบริหารงบประมาณ
การวิเคราะห์งบการเงิน
แนวข้อสอบการเงินและบัญชี

- แนวข้อสอบหลักการบัญชี
หลักการบัญชีเบื้องต้น


พนักงานพัสดุ

- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
สรุประเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ


นักบริหารงานทั่วไป 4 นิเทศศาสตร์

- ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
หลักการประชาสัมพันธ์


นักวิเคราะห์ระบบงาน 4

- การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล.
ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

- ความรู้เรื่องการเงิน
ถาม - ตอบ การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล

- แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ

- แนวข้อสอบข้อสอบความรู้เรื่องการเงิน

- แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์และการจัดการสมัยใหม่


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- การออกแบบระบบและใช้เครื่องมือ เช่น ER Diagram
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความรู้เรื่อง Service-Oriented Architecture _SOA

- ถาม+-ตอบ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้าน ICT
แนวข้อสอบการพัฒนาระบบงาน (Web Application)

- แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล (อัตนัย)

- แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย

- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comเวอร์ชันเต็ม: [-- จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ใหม่ล่าสุด --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.020339 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us