เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 3 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 3 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

joey 2011-02-22 23:04

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 3 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1.   ข้อใดกล่าวถึงการเกษตรแบบผสมผสานไม่ถูกต้อง
   ก   เกษตรทฤษฎีใหม่         ข   เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต
   ค   เกษตรแบบยั่งยืน         ง   เกษตรแบบยังชีพ
ตอบ  ค   เกษตรแบบยั่งยืน
2.   ข้อใดคือประโยชน์ของการเกษตรแบบผสมผสาน
ก.   มีกิจกรรมหลากหลาย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ใช้ทรัพยากรในไร่นาอย่างคุ้มค่า มีอาหารบริโภคในครอบครัว
   ข   ผลประโยชน์ที่ได้รับทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
   ค   ทำให้สภาพไร่นาได้รับการบำรุง การดูแล และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี
   ง   ใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเต็มที่และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำไร่นา
ตอบ  ข   ผลประโยชน์ที่ได้รับทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3.   ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของดิน
   ก   อินทรียวัตถุ            ข   น้ำ   
   ค   แร่ธาตุ            ง.   เม็ดดิน
ตอบ   ข   น้ำ
4.   สิ่งมีชีวิตในดิน เช่น แมลง ไส้เดือน เชื้อรา แบคทีเรีย เป็นต้น มีประโยชน์อย่างไร
   ก   ทำให้เกิดพลังงานนำมาใช้ในการดูดซับน้ำ
   ข   ช่วยทำให้ดินร่วนซุย
   ค   ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในดิน
   ง   ทำให้เกิดการระบายอากาศในดินได้ดี
ตอบ  ง   ทำให้เกิดการระบายอากาศในดินได้ดี
5.   ข้อใดกล่าวถึงปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของสิ่งมีชีวิตไม่ถูกต้อง
   ก   ปุ๋ยผสม            ข   ปุ๋ยคอก
   ค   ปุ๋ยหมัก            ง   ปุ๋ยพืชสด
ตอบ  ง   ปุ๋ยพืชสด
6.   คุณสมบัติของปุ๋ยเคมีมีลักษณะใด
   ก  ทำให้รากพืชสามารถหยั่งรากลงลึกและแผ่กว้าง
   ข   ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำ ถ่ายเทน้ำ และระบายอากาศได้ดี
   ค   สามารถกำหนดปริมาณธาตุอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชแต่ละชนิดได้
   ง   เป็นที่อยู่และเป็นอาหารแก่จุลินทรีย์ที่จะช่วยย่อยทำลายซากพืชซากสัตว์
ตอบ  ข   ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำ ถ่ายเทน้ำ และระบายอากาศได้ดี
7.   ข้อใดคือความหมายของเกษตรทฤษฎีใหม่
ก.   เกษตรทฤษฎีใหม่ทำให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น
ข.   ทำให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งปี
ค.   เป็นการแบ่งสัดส่วนในการใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ง.   เกษตรกรได้บริหารและจัดการเกี่ยวกับดิน น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเกิดผลผลิตและรายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างเพียงพอ
ตอบ   ค. เป็นการแบ่งสัดส่วนในการใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
8.   ลักษณะพันธุ์พืชที่คัดเลือก ควรเป็นอย่างไร
   ก   ให้ผลผลิตสูง รสชาติดี รูปร่างสวยงาม      ข   ให้ผลผลิตตามธรรมชาติ
   ค   สามารถปลูกได้ในทุกที่         ง   ดูแลพืชตามฤดูกาลปกติ
ตอบ  ค   สามารถปลูกได้ในทุกที่
9.   การตอนกิ่ง มีความหมายว่าอย่างไร
ก.   การนำกิ่งพันธุ์ดีมาเสียบบนสำต้นของต้นอื่นเพื่อให้เติบโตเป็นต้นใหม่
ข.   การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของพืชสองต้นเข้าด้วยกันโดยต้นหนึ่งเป็นต้นตอและอีกต้นหนึ่งเป็นพันธุ์ดี
ค.   การทำให้กิ่งพืชเกิดรากขึ้นขณะติดอยู่กับต้นแม่แล้วตัดไปปลูกเป็นพืชต้นใหม่มีลักษณะเหมือนต้นเดิม แต่ไม่มีรากแก้ว
ง.   การนำเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช เช่น ราก ลำต้น ไปปลูกในดินที่เหมาะสมหรือ วัสดุเพาะชำ และเกิดการงอกหรือยอดใหม่ตรงบริเวณที่ตัด
ตอบ  ข.  การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของพืชสองต้นเข้าด้วยกันโดยต้นหนึ่งเป็นต้นตอและอีกต้นหนึ่งเป็นพันธุ์ดี
10.   ข้อใดกล่าวถึงปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชไม่ถูกต้อง
   ก   น้ำ                  ข   สารละลาย   
   ค   ธาตุอาหาร               ง   อุณหภูมิ
ตอบ   ค   ธาตุอาหาร
11.   ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยมือควรใช้กับพืชผักและไม้ผลชนิดใด
   ก   ขิงกับพริก               ข   ข้าวโพดกับสับปะรด
   ค   มันสำปะหลังกับคะน้า         ง   ใบโหระพากับผักบุ้ง
ตอบ  ค   มันสำปะหลังกับคะน้า
12.   ข้อใดคือการกำจัดวัชพืชโดยทางชีวภาพ
   ก   ใช้วิธีการตามธรรมชาติ ใช้สิ่งมีชีวิตด้วยกันเป็นตัวกำจัด
   ข   ใช้สารเคมีเป็นตัวกำจัดวัชพืชโดยการฉีดพ่น
   ค   การถอนวัชพืชที่งอกใหม่ทิ้ง
   ง   การตัดต้นวัชพืชให้เตี้ยลง
ตอบ  ก   ใช้วิธีการตามธรรมชาติ ใช้สิ่งมีชีวิตด้วยกันเป็นตัวกำจัด
13.   การทำความสะอาดผลผลิตอาจใช้น้ำผสมกับอะไร เพื่อฆ่าเชื้อโรคและปลอดภัยกับผู้บริโภค
   ก   น้ำส้มสายชู               ข   เกลือ
   ค   คลอรีน               ง   น้ำยาล้างจาน
ตอบ  ข   เกลือ
14.   ข้อเสียของการบ่มผลไม้แบบใช้ถ่านแก๊สอะเซทิลีน คือเรื่องใด
   ก   ความสม่ำเสมอในการสุกของผลไม้      ข   เกิดความชื้นขึ้นกับผลไม้
   ค   สีของผลไม้คล้ำหมองลง         ง   รสชาติของผลไม้เปลี่ยนไป
ตอบ  ง   รสชาติของผลไม้เปลี่ยนไป
15.   การแปรรูปผลผลิตก่อให้เกิดประโยชน์ ยกเว้น ข้อใด
   ก   เกิดอาหารรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น
   ข   ทำให้คุณภาพของการผลิตสูงขึ้น
   ค   ผลผลิตมีรูปร่างลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
   ง   สามารถเก็บรักษาผลผลิตไว้ใช้ได้นาน
ตอบ   ก   เกิดอาหารรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 3 พนักงานส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดในไฟล์ E-book และหนังสือ ประกอบด้วย  
 
 


- การวิจัยและพัฒนาการเกษตร-
- การอนุรักดิน การปรับปรุ่งดินแบบต่างๆ การทำเกษตรแบบยังยืน
- แนวข้อสอบ  พืชไร  การปรับปรุงพันธ์พืช  วิจัยงานการเกษตร
- แนวข้อสอบเก่านักวิชาการเกษตร  ท้องถิ่น
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
- แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.ที่ ม.ราม ออกให้  ใช้สอบทั่วประเทศ
- แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
- พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร-


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

admin 2011-03-17 22:57

Normal
0

false
false
false


MicrosoftInternetExplorer4


1. ข้อใดกล่าวถึงการเกษตรแบบผสมผสานไม่ถูกต้อง  เกษตรทฤษฎีใหม่  เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต   เกษตรแบบยั่งยืน  เกษตรแบบยังชีพตอบ  เกษตรแบบยั่งยืน2. ข้อใดคือประโยชน์ของการเกษตรแบบผสมผสาน


  ก. มีกิจกรรมหลากหลาย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ใช้ทรัพยากรในไร่นาอย่างคุ้มค่า

มีอาหารบริโภคในครอบครัว


  ผลประโยชน์ที่ได้รับทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


  ทำให้สภาพไร่นาได้รับการบำรุง การดูแล
และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี


  ใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเต็มที่และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำไร่นาตอบ  ผลประโยชน์ที่ได้รับทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น3. ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของดิน  อินทรียวัตถุ   น้ำ 

  แร่ธาตุ  . เม็ดดิน

ตอบ  น้ำ4. สิ่งมีชีวิตในดิน เช่น แมลง ไส้เดือน เชื้อรา แบคทีเรีย
เป็นต้น มีประโยชน์อย่างไร  ทำให้เกิดพลังงานนำมาใช้ในการดูดซับน้ำ


  ช่วยทำให้ดินร่วนซุย


  ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในดิน


  ทำให้เกิดการระบายอากาศในดินได้ดีตอบ  ทำให้เกิดการระบายอากาศในดินได้ดี5. ข้อใดกล่าวถึงปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของสิ่งมีชีวิตไม่ถูกต้อง  ปุ๋ยผสม  ปุ๋ยคอก


  ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยพืชสดตอบ  ปุ๋ยพืชสด

 

6. คุณสมบัติของปุ๋ยเคมีมีลักษณะใด  ทำให้รากพืชสามารถหยั่งรากลงลึกและแผ่กว้าง


  ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำ ถ่ายเทน้ำ
และระบายอากาศได้ดี


  สามารถกำหนดปริมาณธาตุอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชแต่ละชนิดได้


  เป็นที่อยู่และเป็นอาหารแก่จุลินทรีย์ที่จะช่วยย่อยทำลายซากพืชซากสัตว์ตอบ  ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำ ถ่ายเทน้ำ
และระบายอากาศได้ดี7. ข้อใดคือความหมายของเกษตรทฤษฎีใหม่


ก. เกษตรทฤษฎีใหม่ทำให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น


ข. ทำให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งปี


ค. เป็นการแบ่งสัดส่วนในการใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ง. เกษตรกรได้บริหารและจัดการเกี่ยวกับดิน น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อเกิดผลผลิตและรายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างเพียงพอตอบ  ค. เป็นการแบ่งสัดส่วนในการใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด8. ลักษณะพันธุ์พืชที่คัดเลือก ควรเป็นอย่างไร


 ก. ให้ผลผลิตสูง รสชาติดี รูปร่างสวยงาม   ข. ให้ผลผลิตตามธรรมชาติ

 ค. สามารถปลูกได้ในทุกที่ ง. ดูแลพืชตามฤดูกาลปกติ

ตอบ  สามารถปลูกได้ในทุกที่9. การตอนกิ่ง มีความหมายว่าอย่างไร


ก. 
การนำกิ่งพันธุ์ดีมาเสียบบนสำต้นของต้นอื่นเพื่อให้เติบโตเป็นต้นใหม่
ข. 
การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของพืชสองต้นเข้าด้วยกันโดยต้นหนึ่งเป็นต้นตอและอีกต้นหนึ่งเป็นพันธุ์ดี
ค. 
การทำให้กิ่งพืชเกิดรากขึ้นขณะติดอยู่กับต้นแม่แล้วตัดไปปลูกเป็นพืชต้นใหม่มีลักษณะเหมือนต้นเดิม

แต่ไม่มีรากแก้ว

ง. การนำเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช เช่น ราก ลำต้น ไปปลูกในดินที่เหมาะสมหรือ

วัสดุเพาะชำ และเกิดการงอกหรือยอดใหม่ตรงบริเวณที่ตัดตอบ ข.  การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของพืชสองต้นเข้าด้วยกันโดยต้นหนึ่งเป็นต้นตอและอีกต้นหนึ่งเป็นพันธุ์ดี10. ข้อใดกล่าวถึงปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชไม่ถูกต้อง


 . น้ำ ข. สารละลาย 


 ค. ธาตุอาหาร . อุณหภูมิตอบ  ธาตุอาหาร


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comadmin 2013-01-11 18:49
1. เมื่อไม่มีบทบัญญัติ * ให้วินิจฉัยตามประเพณี
2. การจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลได้ในกรณีใด * อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
3. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น * ผู้บริหารและสมาชิกมีวาระละ 5 ปี
4. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ กกต. * การกระทำความผิดทางอาญาของผู้ใช้สิทธิในเขตเลือกตั้ง
5. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานใด * องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
6. หนังสือภายนอกให้ลงที่อยู่ของส่วนราชการที่ใด * ขอบบนขวา
7. การร่าง คือ * การพิมพ์ขั้นต้น (ข้อที่ 4)
8. การร่างมีวัตถุประสงค์ * ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบแผน
9. หนังสือประทับตราสมบูรณ์ที่สุดเมื่อใด * ลงชื่อประทับตรา
10. ปีงบประมาณ คือ * 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไปโดยใช้ปีพ.ศ. ของปีถัดไป
11. กรณีนายกและรองนายกฯไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ใครรักษาการฯ * ปลัด อบต.
12. ผู้ว่าฯไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ใคร* ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองผู้ว่าฯรักษาราชการแทน
13. หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป คือ* ความลับ / หลักฐาน สถิติ (ไม่รู้ข้อไหน)
14. ส่วนราชการใดไม่เป็นนิติบุคคล * สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัด
15. นายกฯพ้นจากตำแหน่งเมื่อใด * นายอำเภอเสนอ ผู้ว่าฯสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง
16. นายกเสนอร่างแผนแล้วสภาไม่เห็นชอบ ต้องทำอย่างไร * นายอำเภอ แต่งตั้งกรรมการวินิจฉัย
17. ประธานใน ก.อบต คือใคร * ผู้ว่าฯหรือรองผู้ว่าฯที่ได้รับมอบหมาย
18. ผู้แทนในก.อบต ใครจัดให้มีการคัดเลือก * ผู้ว่าฯ
19. ใครไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งใน ก.กลาง อบต. * นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
20. ข้อใดอำนาจหน้าที่ของ ก.อบต. * กำหนดตำแหน่ง
21. กรณีมีเหตุจำเป็นใครมีอำนาจยกเว้นผ่อนผันแล้วรายงานต่อ รมว มหาดไทย * ผู้ว่าฯ
22. ใครเป็นประธานในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น * ผู้บริหาร
23. ใครเป็นประธานในคณะกรรมการสนับสนุนฯ * ปลัด อบต.
24. การประชุมของคณะกรรมการท้องถิ่นต้อง * มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
25. ถ้าประธานกรรมการไม่มาหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ * กรรมการทั้งหมดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
26. ในกรณีของ อบต. ใครมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนแล้วรายงานต่อกระทรวง * นายอำเภอ
27. แผนที่ได้รับการอนุมัติแล้วประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ากี่วัน * 30 วัน
28. บุคคลใดไม่เป็นกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ * รมว ศึกษาฯ
29. หน่วยงานใดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ * สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ
30. แผนปฏิบัติราชการใช้บังคับเมื่อใด * ประกาศในราชกิจานุเบกษา
31. ข้อใดเป็นภารกิจการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น * การให้บริการสาธารณะ
32. เป้าหมายสูงสุดในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ * เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
33. การบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนต้องดำเนินการอย่างไรเป็นอันดับแรก * กำหนดภารกิจ
34. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่ออะไร * ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม
35. ส่วนราชการใดมีผลงานเพิ่มโดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายให้ได้รับ * เงินรางวัลเพิ่มฯ + งบประมาณที่เหลือจ่าย
36. ภารกิจแต่ละด้านที่อปถ.แต่ละแห่งมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยอปถ.แต่ละรูปแบบ คือ * แผนงาน
37. เจ้าหน้าที่งบประมาณคือ * ปลัดอบต
38. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ * อนุมัติงบประมาณ
39. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร * สภาท้องถิ่น
40. ข้อใดไม่ใช่รายจ่ายประจำ * ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
41. ข้อมูลที่ไม่ต้องพิมพ์ในราชกิจานุเบกษา คือ * …..
42. ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานจัดเป็นข้อมูล * ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย
43. การอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วัน * 15 วัน
44. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีใด * …..
45. เมื่อมีเรื่องร้องเรียนแล้วให้รายงานโดยไม่ต้องระบุสิ่งใด * ชื่อ – สกุล , ที่อยู่
46. ข้อใดเป็นข้าราชการการเมือง * เลขาธิการนายกฯ + รองเลขาธิการฯ ฝ่ายการเมือง
47. ข้อใดเป็นการแบ่งส่วนราชการระดับจังหวัด * สำนักงานจังหวัด และส่วนราชการที่ ได้รับจัดตั้ง
48. รมว ที่เปลี่ยนจาก กระทรวงศึกษา มาเป็น สาธารณสุขคือ * จุรินทร์
49. รมว ที่ได้รับรางวัลแบงค์ 2010 คือ* กรณ์
50. รมว ประจำสำนักนายกฯ คือ * สาทิตย์
51. การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สำเร็จเพราะ * เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของนักการเมือง
52. กฎหมายที่รัฐบาลประกาศใช้ในยามฉุกเฉินคือ * พระราชกำหนด
53. นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่สำเร็จเพราะ * เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
54. ดอกไม้ประจำจังหวัดนครฯคือ * ดอกราชพฤษ์ (ต้นไม้ประจำจังหวัดคือ * ต้นแซะ)ไม่รู้ถามดอกหรือต้น
55. ผลไม้ใดไม่ใช่พืชทางเศรษฐกิจของนครฯ * เงาะ
56. ทะเลที่ลึกที่สุด คือ แปซิฟีก
57. โรคแคงเกอร์ พบในพืชใด * ....
58. พืชกึ่งเมืองร้อนคือ *......
59. ทุเรียนผสมเกสรตอนไหน *.........
60. ออกซิเจน ละลายได้ดีในน้ำตอนไหน *....
61. ยางพารานำเข้าโดย * ...
62. ใส้เดือนฝอยแก้โรคใด *........
63. ส่งออกมาที่สุดคือ * ไก่เนื้อ
64. นำเข้ามากที่สุดคือ * โค – กระบือ
65. ระยะ 8 * 8 ในพื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้กี่ต้น * 30 ต้น
66. ปลูกปาล์มมากที่สุดในโลก * อินโดนีเซีย
67. เกษตรทฤษฏีใหม่ กับ ผสมผสานต่างกันอย่างไร * เป็นการปลูกเพื่อการบริโภค
68. กระบวนการย่อยที่มีการย่อยและดูกซึมมากที่สุดคือ * ลำไส้เล็ก
69. ดินที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชคือ * ดินร่วน
70. ค่า PH ที่เหมาะสมแก่การปลูกพืช คือ ค่ากลาง
71. พืชที่มีรากยาวที่สุดคือ หญ้าแฝก
72. พืชรากตื้นต้องให้น้ำแบบใด * ทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง
73. ข้อเสียของการให้น้ำแบบหยดคือ ...
74. พืชกำลังออกดอกให้ใช้ปุ๋ยใด * ฟอสฟอรัส
75. สัตว์ต้องการธาตุใดมากที่สุด * ไม่รู้แคลเซียม หรือ ฟอสฟอรัส
76. สาเหตุที่ราคาเนื้อสุกรไม่ดีเพราะ * ความต้องการขายไม่ตรงกับความต้องการซื้อ
77. ปัจจัยที่ยับยั้งการแพร่เชื้อได้ดีที่สุดคือ * คอกที่แห้งและสะอาด
78. เชื้อโรคแพร่เชื้อได้รวดเร็วทางใด * ทางอากาศ
79. ขนุน กับ จำปาดะ ต่างกันทางพฤษศาสตร์ระดับใด *......
80. ผักxxxด อยู่ในกลุ่ม * เฟิร์นไทย
81. การปลูกพืชหลายชนิดเพื่อ * ลดปริมาณแมลงศรัตรูพืช

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

admin 2013-01-30 08:50
ข้อสอบที่เป็นเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการเกษตรของท้องถิ่นไม่อยากหรอกคะ  ถามเกี่ยวกับพื้นฐานการเกษตรทั่วไป แล้วก็ดูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ภาพรวมของพืชเศรษฐกิจของเรา  สมมุติว่าข้อสอบมี 100 ข้อจะถามเกี่ยวกับเกษตรกับเหตุการณ์ทั่วไปไม่เกิน 20 อีก 80กฎหมายล้วน ๆ เพราะฉนั้นอ่านกฎหมายให้เม่นอย่าให้พลาดแม้แต่ข้อเดี๋ยว อีก 20 ก็คงต้องอาศัยความรู้รอบตัวเอา  สู้ๆนะคะ มีอะไรก็ปรึกษาได้นะ........รุ่นพี่นักวิชาการเกษตร อปท

decho 2013-11-05 08:18
11111111111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 3 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.040971 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us