ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย

แชร์กระทู้นี้

หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย


 ภาค ก. ความรอบรู้
ความสามารถทั่วไป และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

(คะแนนเต็ม 350 คะแนน)
ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ด้วยวิธีสอบข้อเขียน
โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่ง
ดังต่อไปนี้

   1. ความรอบรู้  (คะแนนเต็ม
75 คะแนน)
   ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
       1.1  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง  และเหตุการณ์ปัจจุบัน
       1.2  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
       1.3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       1.4  วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
       1.5  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
            
1.5.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
               1.5.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
               1.5.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
               1.5.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
              1.5.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
              1.5.6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
               1.5.7  กฎกระทรวง กฎก.ค.ศ. ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  ที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา กำหนด 
เช่น
                                1). กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
                                2). กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544
                                3). ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                                4). ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขวันเดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ.2548
                                5). กฎ ก.ค.ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
พ.ศ.
2523 ว่าด้วยกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ
บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการที่ปรากฏชัดแจ้ง

                                6). กฎ ก.ค.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2545
                                7). กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
                                8). กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549
                                9). ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2548
                                10). ระเบียบก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
                                11). ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษาพ.ศ.2547
                                12). มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                                13). หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
                                14). หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
                                15). หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.
                                16). การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล
                                17). ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548
2.  ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม 75  คะแนน)  ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
             2.1  ความสามารถด้านตัวเลข  ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลขสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
             2.2  ความสามาร  ถด้านภาษาไทย  ทดสอบความเข้าใจภาษา  การอ่านจับใจความการสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ 
การแต่งประโยค และคำศัพท์
            2.3 ความสามารถด้านเหตุผล  ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย

3.  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน)

           3.1  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 100  คะแนน)  ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน
ในเรื่องต่อไปนี้

         3.1.1  หลักการศึกษา
         3.1.2  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
         3.1.3  การจัดกระบวนการเรียนรู้
         3.1.4  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
         3.1.5  สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
         3.1.6  การวัดและประเมินผลการศึกษา

3.2  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  ทดสอบ

โดยวิธีการสอบข้อเขียน เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

  ภาค ข.  ความเหมาะสมกับวิชาชีพ  (คะแนนเต็ม  150 µ คะแนน)

1.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในเรื่องต่อไปนี้
    1.1  เจตคติต่อวิชาชีพ
    1.2  จรรยาบรรณวิชาชีพ
    1.3  คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
    1.4  ความมีวินัยและรักษาวินัย
   1.5  ความเป็นพลเมืองดี
   1.6   การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
    1.7   การทำงานร่วมกับผู้อื่น
    1.8   ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
    1.9   การจัดการความรู้
    1.10  การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
   2. ประเมินความเหมาะสมของบุคคล 
(คะแนนเต็ม  50  คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์  สังเกต
ดังต่อไปนี้
       2.1  ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
       2.2  บุคลิกภาพ
       2.3  การมีปฏิภาณไหวพริบ
       2.4  การมีปฏิสัมพันธ์

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
00000000000000000
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้