ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (กฟผ.) เปิดสอบ 2557
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (กฟผ.) เปิดสอบ 2557

แชร์กระทู้นี้

1. “ Did  you  do  the  shopping  all  right ?   Did you get any good meat? ”

“ Now,  don’t  fuss.  I  got  a  good  piece  off beef,  and  it  wasn’t  too  expensive

either , ….. these  days. ”

a.   as  the  meat  price                                     b.   as meat  prices  go

c.   that  meat  costs                                          d.   because of  the  meat  price

ตอบ ข้อ b ในที่นี้  prices  เป็น N. , price go แปลว่า  ราคาสูงขึ้น

2.  “The train’s going to stop soon.  We must get out immediately.”

“ All right.  I’ll get out ….. it stops. ”

a.   unless                                                             b.   until

c.   as long as                                                      d.   as soon as

ตอบ  ข้อ d   as soon as = ทันที  เมื่อใช้  as soon as  นำหน้า  adv.  Clause ที่แสดงเวลาและการกระทำหลังคำแสดงเวลาจะต้องใช้ present simple ประโยคแรกมี immediately อยู่จึงควรใช้ as soon as เพื่อให้ใจความสอดคล้องกัน

3. “Have you ever visited John ?  I’ve heard he’s moved to Chiengmai. ”

“ Oh, yes.  His  house  is ….. delightful. ”

a.   quite  really  unbelievable                        b.   quite  unbelievable  really

c.   really  quite  unbelievable                        d.   really  quite  unbelievable

ตอบ  ข้อ d            really  ควรอยู่หน้า quite

4.            “ I  live  in  Bangkok  with  my  relatives. ”

“Oh, ………. ? ”

a.   when  did  you  live  there                      

b.   when  have  you  been  living  there

c.   how  long  have  you  been  living  there

d.   how  many  year  did  you  live  there

 ตอบ  ข้อ c  how long ใช้กับ present perfect และใช้กับระยะเวลา

5. ….. six cans of beer,  Wichai handed his car – keys to one of his friends.

a.   Drinking                                                        b.   To drink

c.   Being drunk                                                 d.   Having drunk

ตอบ  ข้อ d            V.  ที่ขึ้นต้นประโยคจะได้เป็น  V. ไม่แท้เสมอ  ได้แก่  V. ing  ประธานเป็นผู้กระทำ  และ V.3  ประธานถูกกระทำ  ในที่นี้ประธานเป็นผู้กระทำจึงใช้ V.ing

ในรูป perfect participle สำหรับการกระทำแรกที่เสร็จก่อน

6. Young people should not ….. as a mass ….. on to set right the ills of society for which they are not responsible.

a. consider , to call

b. consider , to be called

c. be considered , to be called

d. be considered , to call

ตอบ  ข้อ d  to call on =  to appeal to  เรียกร้อง (คนหนุ่มสาวไม่ควรถูกพิจารณาใน

ฐานะกลุ่มคนที่เรียกร้องให้สภาพสังคมดีขึ้นซึ่งเขาไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ)

7. ….. they knew that their opponents had been playing well recently , they knew that were in for a hard match.

a.   Though                                                          b.   Since

c.   However                                                        d.  Moreover

ตอบ  ข้อ b   since  อาจใช้ในความหมายโดยที่  , เพราะว่าเป็นคำเชื่อ  clause  ที่แสดง

สาเหตุของการกระทำตามด้วยประโยค

8. Although students use figures of speech quite well when speaking , they seem to have ….. difficulty with them in writing.

a.   too                                                                   b.  enough

c.   more                                                               d.   so

 ตอบ  ข้อ c            more เป็นการเปรียบเทียบกับประโยคแรกว่ายากกว่า

9. A financial crisis often has the effect of making many people ….. to more stable and prosperous lands.

a.   decide to emigrate                                      b.   decided to emigrate

c.   to decide to emigrate                                 d.   to decide emigrate

 ตอบ  ข้อ a            make + กรรม + infinitive  ไม่มี  to = กรรมเป็นผู้กระทำ

10. Peter is spending too much time on girls, ….. is not good for his work.

a.   who                                                                 b.   which

c.   that                                                                  d.   it

ตอบ  ข้อ b            which แทน spending too much time on girls

11. ….. I have to work to pay for my college tuition, I don’t have time for many social events.

a.   Besides                                                           b.   Because

c.   Although                                                       d.   Even

ตอบ  ข้อ b            Because นำหน้า adv.  Clause แสดงสาเหตุ

12. In ordinary conversation I concentrate my gaze ….. both eyes of the person addressing me.

a.   in                                                                     b.   on

c.   at                                                                     d.   to

ตอบ  ข้อ b            concentrate  ใช้กับ  prep.  on แปลว่า  จดจ่อ

13. Before the widespread availability of telephones and personal transportation over good roads, handwritten letters, both personal and business, ….. the principal means of communication.

a.   to be                                                               b.   were

c.   would be                                                       d.   having been

ตอบ  ข้อ b            ประธานเป็นพหูพจน์  คือ  both personal and business hand written

Letters และเป็น past simple tense ธรรมดา

14. When some of ….. employees did not go out on ….. strike, there was tension between the striking and nonstriking workers.

a.   - , the                                                             b.   - , -

c.   the , the                                                         d.   the , -

ตอบ  ข้อ d            some of + the + N.  นับไม่ได้และนับได้พหูพจน์ , strike ใช้คู่กับ on โดยไม่

มี  article กั้น

15.          It has been hypothesized that differences in the behavior of the sexes may be ….. differences in metabolism.

a.   due                                                                  b.   up to

c.   alike to                                                           d.   in addition to

ตอบ  ข้อ a            due to = เพราะ , เนื่องมาจาก

16. There are many inconveniences that you have to put ….. when you go camping.

a.   off to                                                              b.   away from

c.   out from                                                        d.   up with

ตอบ  ข้อ d            put up with = นำไปด้วย

17.  Wilson, you ….. more patient with that customer ; I’m sure that selling him the rocking – horse was quite a possibility.

a.   must be                                                          b.   might be

c.   can have been                                              d.   should have been

ตอบ  ข้อ d            should have been more patient = ควรจะมีความอดทนกว่านี้ (ความจริง

เขาไม่มีความอดทน)

18.I think you’d better sort ….. the things you want to keep and the things you want to throw …. Before we leave.

a.   out , away                                                     b.   with , out

c.   away , out                                                     d.   of , away

ตอบ  ข้อ a            sort out = คัดเลือก , throw away = โยนทิ้ง  แต่ throw out = โยนออกไป

19.  The announcement that all the flights from Singapore ….. because of the heavy rain …. the waiting passengers.

a. were delayed , was greatly disappointed

b. had delayed , was greatly disappointing

c. were delayed , greatly disappointed

d. were delaying , had greatly been disappointed

 ตอบ  ข้อ c            disappointed เป็น V. แท้ของประธาน  the announcement ประโยคหลัก

คือ  The announcement greatly disappointed the waiting passengers

ส่วนในอนุประโยคเป็น passive voice จึงใช้ were delayed

20.  They prefer that I …..

a. do not serve them about anything alcoholic

b. had not served them anything alcoholic

c. have not served them anything alcoholic

d. not serve them anything alcoholic

 ตอบ  ข้อ d            เป็น present subjunctive รูปการใช้ subject + prefer + that + subject +

V.1 (ไม่มี s) ในที่นี้ละ should¬ Note: propose that , recommend that , suggest that , require that ก็ใช้เช่นเดียวกัน

 

PART II

EXPRESSION

 

A. Directions:     In   each  group  of  sentences  below , choose  the  alternative

that is  meaningful  and  grammatically  correct. 

21.         a.   Improve our pronunciation , we should practice.

                 b.   To practice can improve our pronunciation

 c.  We can improve our pronunciation by practicing;

                d.  For practice , we can improve our pronunciation.

 ตอบ  ข้อ c

22.          He doesn’t mind coming on Friday but it’s more convenient for him to come on Saturday.  This means :

a. He’d prefer Saturday than Friday.

b. He’d rather come on Saturday.

c. He’d better come on Saturday.

d. He’d like coming on Saturday.

 ตอบ  ข้อ c   would rather = อยากจะ

23.          a.   After working for a long time, he felt tired very much.

                b.   Feeling so much tired after he worked for a long time.

                c.   He felt very tired after working for a long time.

                d.   Working for a long time, he felt much tired.  

 ตอบ  ข้อ c  feel เป็น V. ที่ตามด้วย  adj.  ได้เหมือน  V. to be  ระหว่าง  adj. และ V.

สามารถมี  adv.  ที่ขยาย  adj. มาแทรกได้  very เป็น adv. of degree

(adv. ที่บอกระดับความมากน้อย)  จะวางหน้าคำที่มันขยาย คือ tired

24.          a.  The teacher explained  me until I understood the lesson.

                b.   The lesson was explained until I had understood.

                c.   The teacher explained the lesson until it had understood.

                d.   I had not understood the lesson until the teacher explained it.

 ตอบ  ข้อ d

25.          a.   Kawi won the first prize ; Panee , the second.

                b.   Kawi and Panee won the first and second prizes respectfully.

                c.   Respectively Kawi wond the first prize and the second went to Panee.

                d.   The first and second prizes were won by Kawi and Panee with respect.

 ตอบ  ข้อ a           

26.          a.   She does not enjoy both watching TV, going shopping, and reading.

                b.   She does not enjoy either watching TV, going shopping, or reading.

                c.   She enjoys neither watching TV, going shopping, or reading.

                d.   She never enjoys watching TV, going shopping, or reading.

 ตอบ  ข้อ c     neither  ใช้กับ  N.  มากกว่า 2 ขึ้นไปได้

27.          a.   Working in this room is pleasant.

                b.   This room is pleasant to work.

                c.   To work is pleasant in this room

                d.   It is pleasant by working in this room.

 ตอบ  ข้อ a           

28.          a.   Except that Mrs. Watson is nearly seventy five, she is in good health.

                b.   Even though Mrs. Watson is in good health, she is nearly seventy five.

                c.   However Mrs. Watson is nearly seventy five, she is in good health.

                d.   Mrs. Watson is nearly seventy five.  She is in good health, though.

 ตอบ  ข้อ d     thought = ถึงแม้ว่า , ทั้ง ๆ ที่  +  clause  สามารถวาง ๆ ไว้ท้ายประโยคได้ถ้าใช้ however แทนที่จะเอา  however วางหน้า adj. หรือ adv.  ที่มาเน้นอยู่หน้าประธาน

29.          a.  To increase welfare, to minimize suffering, and to improve education  are  our goals.  

                b.  It is our goals of increasing welfare, to minimize suffering, and improving

                c.  Our goals are as follows : (1) increase welfare, (2) to minimize suffering,

                   and (3) improve education.

                d. Our goals are to be like this follows: (1) to increase welfare, (2) to minimize suffering, and

     (3)  improve education.

ตอบ  ข้อ a

30.          a.  It is possible for him that he will pass the entrance examination.  

                b.  It encourages him that he is possible to pass the entrance examination.

                c.  The fact that he might pass the entrance examination is encouraged by  him.

                d.  The possibility that he will pass the entrance examination encourages him.

 ตอบ  ข้อ d

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
atm013 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

B. Directions :    Each  of  the  following  is  comprised  of  a  set  of  four

                              statements.  Choose  the  alternative  that  shows  the  best

                              logical  sequence.

31.          A.   It was very heavy.

                B.   Give me that bid stone !  the man shouted.

                C.   The old man took the stone and stood near the net.

                D.   Boon picked it up and carried it to him.

 a.  B, D, A, C                                                    b.   C, A, D, B

 c.   B, C, A, D                                                   d.   A, C, B, D

ตอบ  ข้อ a

32.          A.   Unlike the English browns, the French striped or the American plain, Thai bags tell a story.

                 B.   Some have been most intriguing.

                 C.   Thai bags are special.

                 D.   For the past two months I’ve been collecting bags.

                 a.   D, C, B, A                                                                   b.   B, A, D, C

                 b.   C, B, D, A                                                                  d.   D, B, C, A

ตอบ  ข้อ d

33.          A.   I thanked him and went on my way.

                B.   He knew a lot about cars, and together we made it go again.

                C.   Another car stopped by me, and the driver got out and helped me with my car.

                D.   Once when I was about half way to Burton Hill, the car stopped on theRoad.

                a.   A, B, D, C                                                                    b.   D, C, A, B

                c.   C, B, A, D                                                                    d.   D, C, B, A

 ตอบ  ข้อ d

34.          A.   But this one was to tell me that he couldn’t marry me.

B.   I always loved getting his letters – they made me very happy.

C.   One day I got a letter from him.

D.   There was someone else and they were going to be married quite quickly.

a.   B, C, A, D                                                                    b .   C, A, D, B

c.   C, B, A, D                                                                    d.   A, D, B, C

 ตอบ   ข้อ c

35.          A.   The telescope, for example, was invented to allow him to took at

                       faraway objects.

                B.   Through the years, he has invented many instruments to help him see

                       better and understand more.

                C.   To see the very small things in the world, the microscope was

                      developed.

                D.   Men has always been interested in extending the range of his senses

                        and the power of his mind.

                a.  B, A, C, D                                                                     b.   D, B, A, C

                c.   D, C, B, A                                                                    d.   A, B, D, C

 ตอบ  ข้อ b

36.          A.   The ancient Egyptians used a brush made from reeds, and dipped it

                        into and ink made from a mixture of lampblack and water.

                B.   The Chinese also used a brush, lampblack, and water.

                C.   Various instruments and fluids have been used for writing manuscripts

                        through the ages.

                D.   They used the brush much as we do a pen.

                a.   A, B, C, D                                                                    b.   C, A, D, B

                c.   B, A, C, D                                                                    d.   C, D, B, A

 ตอบ   ข้อ b

 

37.          A.   His mother gave him two dollars to buy some food at the school

                       canteen during the recess.

                B.   To start with, he woke up late and had to go to school without having

        had anything to eat.

                C.   Tuesday, 1st December, was an unlucky day for Peter Chung, aged 12.

                D.   Unfortunately, Peter left the money on a table at home.

                a.  B, C, A, D                                                                     b.   C, D, A, B

                c.   D, B, A, C                                                                    d.   C, B, A, D

 ตอบ   ข้อ d

38.          A.   It can gain much of its meaning and considerable power from the

                       Surrounding sentences.

                 B.   Sentences can surprise you.

                 C.   Used with other sentences, that same sentence can come alive.

                 D.   Looked at in isolation, a single sentence may be uninteresting, even

                        Boring .

                 a.    B, C, D, A                                                                 b.   A, B, C, D

                 c.    B, D, C, A                                                                 d.   C, D, A, B

 ตอบ   ข้อ c

39.          A.   I should perhaps add “reasonableness” too.

                B.   For the latter, we are indebted to the industry, skill and intelligence of

                   our people.

                C.   To provide goods at the right prices we have to keep our costs low and

                    our production high.

                D.   The former is difficult because of freight costs and the shortage of land.

                a.   C, D, B, A                                                                    b.   A, D, B, C

                c.   C, A, D, B                                                                    d.   D, B, C, A

 ตอบ   ข้อ a

40.          A.   By accepting a particular philosophy, a person can begin to seek

                       certain goals and to direct his behavior.

                 B.   Philosophy has great value in our complicated world.

                 C.   Philosophy can provide them with a reasoned framework withing which

                        to think.

                 D.   Many persons have no real foundation or set of beliefs.

                 a. B, A, C, D                                                                     b.   B, D, C, A

                 c.   C, A, D, B                                                                   d.   D, B, A, C

 ตอบ  ข้อ b

 

C. Directions :    Parts  of  the  sentences  in  the  following  passage  have  been

                                replaced  by  numbered  blanks.   Read  the  passage  for

                                understanding  of  the  whole, and  then  from  the  choices

                                given  choose  the  phrase  which  you  think  gives  the  best

                                meaning  for  each  blank.  (10 marks)

 

                A rainbow of paper umbrellas photographed in the sate afternoon sun is

...(41)... the mysterious Orient in the latest Eastman Kodak Colorama on

display in Grand Central Terminal, New York City :

                The exotic scene…(42)… on a band–painted umbrella, was photographed

By …(43)… using 120 Kodacolor film.

                …(44)… garlands of flowers, graceful birds or placid village scenes,

…(45)… more as a fashion statement than anything else.  Women display them

to accentuate their outfits more than …(46)… from the rain.  They are also used

as decorative objects in the home.

                The everyday models …(47)… which are a big favorite with tourists, are

Produced with bamboo frames, skillfully assembled without nails or glue and

covered …(48)… hand – made paper …(49)… They are then beautifully painted

be hand.  Some owners are so proud of prized parasols …(50)… them up

during a downpour.

41.          a.  to have transported the commuters towards.

b.  transporting of commuters from

c.  transporting commuters to

d.  transported by the commuters for

 ตอบ   ข้อ d

42.          a.  that has shown a young girl applying expertly the finishing of the touches.

                b.  showed a Thai young girl applying expertly the finishing of the touches.

 c.  showing a Thai young girl to expertly apply the finished touches.

                d.  which shows a young Thai girl expertly applying the finishing touches.

 ตอบ   ข้อ d     adj.  clause  ที่ขยายการกระทำในประโยคหน้าจะต้องมี , เสมอ  และ adj.

                clause ที่มี , ใช้  which (that ใช้กับ adj.  clause ที่มี , ไม่ได้)  adj.  clause

                adj.  ที่บอกอายุ = a young Thai girl

43.          a.  Steve Kelly of Kodak of Photographic Illustrations Department.

                b.  Steve Kelly of Kodak’s Photographic Illustrations Department.

                c.  Kodak’s Steve Kelly at Photographic Illustrations Department.

 d.  Steve Kelly in Photographic Illustrations Department of Kodak.

ตอบ   ข้อ b

44.          a.  The picturesque, for the umbrellas featured.

                b.  The umbrellas with picturesque featured.

                c.  The umbrellas of picturesque to featured.

                d.  The picturesque umbrellas, featuring.

 ตอบ    ข้อ d     picturesque เป็น adj. = สวย , น่าดู , garland = มาลัย

45.          a.  are used by Thai women

                b.  Thai women would have

c.  Thai women have been using

                d.  could have been used by Thai women

 ตอบ   ข้อ a

46.          a.  protecting them.                                          b.  to protect them.

                c.  it will protect them.                                    d.  they will protect them.

 ตอบ   ข้อ b   (accentuate = เน้นหนัก , outfit = เครื่องใช้ในการเดินทาง)

47.          a.  that are to sell at the marketplace.

                b.  have sold at the marketplace.

                c.  sold in the marketplace.

                d.  sell in the marketplace.

 ตอบ     ข้อ c   ประธานตัวเดียวมี V. แท้ได้ตัวเดียว  V. ตัวอื่นต้องเป็น  V. ไม่แท้และเป็น

Passive  จึงใช้  V.3

48.          a.  in colorful                                                     b.  by a color

                c.  colorfully of                                                  d.  with the color of 

 ตอบ   ข้อ a          

49.          a.  to dye all of the rainbow’s hues.

                b.  dyed all the hues of the rainbow.

                c.  dyeing all of the rainbow’s hues.

                d.  that has dyed all the hues of the rainbow.

 ตอบ       ข้อ b     เพราะ  hand – made paper  กระทำเองไม่ได้  ต้องถูกกระทำ จึงใช้ V.ไม่แท้

                                 ช่อง 3

50.          a.  ,for they wouldn’t dare to open.

                b.  so they wouldn’t have dared open.

 c.  ,for they wouldn’t dare opening.

 d.  that they wouldn’t dare open.

 ตอบ     ข้อ d        (so + adj. หรือ adv. หรือ (adj. + n.) + that เป็น adv.  clause แสดงผล

(parasol = ร่มกันแดด , downpour = ฝนห่าใหญ่)

 

PART III

READING COMPREHENSION

 

Directions :         Read  the  passage  below  and  answer  the  questions  which

                                follow each passage.  Make  sure  that  your  answers  are

                                based  on  the  information  appearing  in  the  passage.

Passage One 

                Famine means a state of extreme hunger due to an insufficient supply of food suffered by the population of an area.  Natural causes, such as crop failures caused by adverse climatic conditions, have, since time immemorial, produced famine conditions, Droughts, floods, excessive rainfall, cold summers, and over – long winters are common cause of crop failure, as are plagues of locusts, other production and to create conditions which may result in famine after the failure off a single crop.

                In ancient societies, famines were of more frequent occurrence because of primitive methods of food production and storage.  Medieval Europe was no less liable to such suffering than China, India, and other countries of eastern Asia ; both continents were equally devoid of efficient communication and transportation in one locality could not ordinarily be the inhabitants of a locality only 100 miles and reliance chiefly on neighboring farm lands for food supply created conditions only too favorable to the outbreak of famine in big cities.

PART III READING COMPREHENSION

PASSAGE I

                ความอดอยากเป็นภาวะที่ขาดแคลน  อาจะมีสาเหตุมาจากพืชผลให้ผลผลิตต่ำเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศไม่อำนวย ความแห้งแล้ง , น้ำท่วม, ฝนตกมากเกินไปและฤดูหนาวอันยาวนานก็เป็นสาเหตุทำให้ได้ผลผลิตต่ำพอ ๆ กับการระบาดของตั๊กแตนแมลง และหนูประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดขาดความสมดุลกับผลิตผลทางเกษตรกรรมซึ่งจะเป็นผลทำให้เกิดความอดอยากตามมา

                ในสังคมสมัยโบราณจะเกิดการขาดแคลนอาหารบ่อย ๆ เนื่องมาจากวิธีการเก็บและถนอมอาหารที่ค่อนข้างล้าสมัย  แถบยุโรปตอนกลางเองก็อดอยากไม่แพ้ประเทศจีน , อินเดียและประเทศในเอเชียตะวันออกทั้ง 2 ทวีปนี้ไม่มีการคมนาคมสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นผลให้ขาดแคลนอาหารในบริเวณหนึ่งไม่สามารถรับความช่วยเหลือทันท่วงทีจากบริเวณใกล้เคียงที่มีอาหารสมบูรณ์ทั้ง ๆ ที่ห่างกันเพียง 100 ไมล์   การเจริญของตัวเมืองพร้อม ๆ กับผลิตผลจากนาข้าวบริเวณใกล้เคียงจะให้ผลดีเฉพาะเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนอาหารในเมืองใหญ่เท่านั้น

51.          According to the passage “ famine ” is …..

a. The greatest hunger which is caused by a lack of food.

b. Extreme hunger caused by the wrong kind of food.

c. A population with underproduction of food.

d. A decrease in the food supply for the area.

ตอบ   ข้อ a

52.          Which of the following is not usually classified under “ adverse climatic conditions ? ”

a. Floods and excessive rainfall.

b. Unusually long winters.

c. Long periods of extremely dry weather.

d. Swarms of locusts and other insects.

ตอบ   ข้อ c

53.          The writer gives all of the following as causes for famines except ….

a. Floods

b. overproduction

c. excessive rainfall

d. too many people in one are

 ตอบ   ข้อ b

54.          “….. since time immemorial ….” (line 3 – 4) means “ a time ….. ”

a. which has to be remembered.

b. going back beyond the reach of memory.

c. in one remaining civilization.

d. in memory of our ancestors.

ตอบ   ข้อ b

55.          “ Droughts ”  (line 4) means …..

a. rain in the wrong season.

b. too much rain.

c. excessive dryness.

d. windstorms.

ตอบ   ข้อ  c

56.          One reason why famine could not be relieved on either continent was because of ….

a. lack of agricultural production

b. inadequate means of getting news or goods from place to place.

c. lack of motivation among the farmers.

d. lack of activity among the local people.

ตอบ   ข้อ b

57.          Famine in big cities was the result of all of the following except …..

a. dependency on adjoining farm lands for food.

b. having many people in a city not producing food.

c. a sudden growth of neighboring farm lands.

d. lack of good food production and storage facilities.

 ตอบ   ข้อ   c

Passage Two 

                He lay there in the darkness hearing the voice of father sternly warning him and Lamin never to wander off anywhere alone ; Kunta desperately wished that he had heeded his father’s warnings.  His heart sank with the thought that he would never again be able to listen to his father, that for the rest of whatever was going to be his life, he was going to have to think for himself.

                “ All thing are the will of Allah ! ”  That statement – which had begun with the alcala *  - went from mouth to ear, and when it came to Kunta from the man lying on his left side, he turned his head to whisper the words to his Wolof shackle mate.  After a moment, Kunta realized that the Wolof hadn’t whispered the word on to the next man, and after wondering for a while why not, he thought that perhaps he hadn’t said them clearly, so he started to whisper the message once again.  But abruptly the Wolof spat out loudly enough to be heard across the darkness cam several loud exclamations of agreement with the Wolof, and arguments broke out here and there.

                Kunta was deeply shaken.  The shocked realization that he lay with a pagan burned into his brain, faith in Allah being as precious to him as life itself.  Until now he had respected the friendship and the wise opinions of his older shacklemate.  But now Kunta knew that there could never be any more companionship between them.

PASSAGE II

เขาหมอบเงียบอยู่ในความมืด  นึกถึงคำของพ่อที่เตือนไม่ให้เขาและลามีนออกไปข้างนอกเพียงลำพัง   คุนต้าคิดอย่างหมดหวังว่าเขาควรจะเชื่อฟังคำเตือนของพ่อ  ใจเขาวูบลงเมื่อคิดว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่ได้ยินเสียงของพ่ออีก  ไม่ว่าชีวิตเขาจะเป็นอย่างไร  เขาต้องพึ่งตัวเองเท่านั้น

                “ทุกสิ่งเป็นการดลบันดาลของพระอาหล่า”   ประโยคนี้ตั้งต้นจาก alcala กระซิบจากปากเข้าหูต่อกันไปเรื่อย ๆ จนถึงคุนต้า   เขาหันไปกระซิบกับ  Wolof  เพื่อนร่วมชะตาเดียวกับเขาคอยอยู่ครู่หนึ่งคุนต้าสังเกตเห็นว่า  Wolof  อาจไม่ได้ยินคำที่เขากระซิบ  เขาจึงกระซิบใหม่อีกครั้ง   แต่ทันใดนั้น  Wolof  ได้สบถคำพูดออกมาดัง ๆ พอได้ยินกันไปทั่วว่า  ถ้าพระอาหล่าพอใจอย่างนี้  จงสาปแช่งให้ฉันเป็นปีศาจเถอะ”    เสียงพึมพำเห็นด้วยดังมาจากทุกแห่งในความมืด  และการโต้เถียงก็ได้ระเบิดขึ้น

                คุนต้า  ช็อคและสั่นไปทั้งตัวเมื่อคิดได้ว่า  กำลังหมอบใกล้กับพวกนอกศาสนา   ความเชื่อมั่นศรัทธาในพระอาหล่าเป็นสิ่งที่มีค่าพอ ๆ กับชีวิตของเขา  จนกระทั่งบัดนี้เขาจึงเกิดความนับถือ  เคารพในความเห็นที่ฉลาดของผู้อาวุโส  แต่เดี๋ยวนี้คุนต้ารู้ว่าจะไม่มีมิตรภาพความเป็นเพื่อนระหว่างเขาเหล่านั้นอีก

* alcala = sort of elder counselor

58.          “ Kunta desperately wished that he had heeded his father’s warning ”  (line 2 – 3) means ….

a. Kunta knew that his wishes could come true.

b. Kunta wished that his rather had warned him.

c. Kunta hopelessly wished that his father would warm him again.

d. Kunta had not taken his father’s warnings.

ตอบ   ข้อ d

59.          In the darkness, Kunta ….

a. listened to his father’s voice.

b. remembered hearing his father’s warning.

c. thought his father spoke but it was the Wolof.

d. was talking with his father and Lamin.

ตอบ   ข้อ  b

60.          Which of the followings is true?

a. Kunta obeyed his father in everything.

b. Kunta wondered what his father said.

c. Kunta disobeyed his father by going off by himself.

d. Kunta and Lamin always did things together.

ตอบ   ข้อ  c

decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้