ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : จำหน่ายสื่อ cai รู้และเข้าใจประชาคมอาเซียน ตามงบโรงเรียนดีประจำตำบล 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

จำหน่ายสื่อ cai รู้และเข้าใจประชาคมอาเซียน ตามงบโรงเรียนดีประจำตำบล 2556

แชร์กระทู้นี้


สื่อ Interactive & Animation เรื่อง “รู้และเข้าใจประชาคมอาเซียน”
บรรจุใน USB ราคา 8,000 บาท ติดต่อ 085-0127724
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเข้าเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ทางบริษัทฯ
มีความยินดีที่จะนาเสนอสื่อ Interactive & Animation เรื่อง “รู้และเข้าใจประชาคมอาเซียน” ใน
รูปแบบของ USB ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประวัติความเป็นมาของการ
รวมตัวของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
อย่างราบรื่น
เนื้อหาสื่อ
เพื่อให้การเกิดความรู้และความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียนอย่างเป็นระบบ สื่อชุดนี้จึงได้ถูก
เรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นลาดับขั้นตอน โดยเริ่มจากคาถาม “ทาไมต้องเป็นประชาคมอาเซียน?” ตาม
ด้วยการนาเสนอเรื่องประวัติความเป็นมา และแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมในการเชื่อมโยงประเทศ
สมาชิกเพื่อนาไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่เป็นปึกแผ่น
รายละเอียดเนื้อหา
1. ทาไมต้องเป็นประชาคมอาเซียน? – Cartoon Animation พร้อมเสียงและตัวอักษร
บรรยายไทย ที่นาเสนอภาพรวมของความจาเป็นในการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน
2. ลาดับเหตุการณ์สาคัญ - สือในรูปแบบ Interactive Graphic Animation พร้อมเสียงและ
ตัวอักษรบรรยายไทย โดยแสดงลาดับเหตุการณ์สาคัญตั้งแต่การก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (Association of South East Asian Nations : ASEAN) ในปี 2510 
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (ปี 2555) เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงที่มาที่ไปก่อนที่จะมีการรวมตัวกันเป็น
ประชาคมอาเซียน
3. ข้อมูล 10 ประเทศสมาชิก – สื่อในรูปแบบ Interactive Graphic Animation พร้อมเสียง
และตัวอักษรบรรยายไทย ซี่งรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกทั้ง 10 ประเทศที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหา
เต็มเปี่ยมตั้งแต่ ประวัติความเป็นมา การแต่งกาย เมืองหลวง วันชาติ สกุลเงิน ขนาดพื้นที่ ศาสนา 
ภาษา จานวนประชากร การเมืองการปกครอง ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทรัพยากรและเศรษฐกิจ และ 
อาหารประจาชาติ
4. ความเชื่อมโยงระหว่างกัน - Cartoon Animation พร้อมเสียงและตัวอักษรบรรยายไทย ที่
อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างกัน (ASEAN Connectivity) ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญใน
การขับเคลื่อนการรวมตัวของประเทศสมาชิกอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและจะทาให้การรวมตัวกันเป็น
ประชาคมอาเซียนเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งประกอบด้วย 
1. ความเชื่อมโยงทางกายภาพ 
2. ความเชื่อมโยงทางสถาบันและกฏระเบียบ 
3. ความเชื่อมโยงด้านประชาชน
5. ความร่วมมือ 3 เสาหลัก - 
Cartoon Animation พร้อมเสียงและตัวอักษรบรรยายไทย ที่
นาเสนอเรื่องราวความร่วมมือหลักของการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วยเสาหลัก 3 
เสาด้วยกันคือ 
1. ประชามคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security 
Community – APSC) 
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) 
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Commuity – ASCC)
6. กฏบัติอาเซียน – Cartoon Animation พร้อมเสียงและตัวอักษรบรรยายไทย เป็นสื่อเชิง
เปรียบเทียบเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องการร่วมมือกันทางานต้องมีกฏเกณฑ์ และ มีเป้าหมายร่วมกัน
รูปแบบและคุณสมบัติของสื่อ
สื่อเรื่อง “รู้และเข้าใจอาเซียน” ได้ถูกจัดทาในรูปแบบที่เป็น Interactive & Animation มี
ความแตกต่างจากสื่อทั่วไปคือ
1. การนาเสนอเนื้อหา: เนื้อหาที่นาเสนอในรูปแบบ Interactive ซึ่งผู้ใช้ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
กับสื่อทาให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการดูสื่อ รวมทั้งมีภาพเคลื่อนไหวแบบ Cartoon Animation ที่มี
ทั้งภาพและเสียง เพื่อให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น 
2. การแสดงผล: การแสดงผลแบบเต็มหน้าจอ (Full Screen) 
3. การควบคุม: มีปุ่มปิด-
เปิดเสียง และ ปุ่มเพิ่ม-
ลดระดับเสียง
คุณสมบัติขั้นต่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สาหรับ USB Package
1. มีความเร็วหน่วยประมวลผลกลางขั้นต่า 1 GHz 
2. หน่วยความจาสารองขั้นต่า 1 GB 
3. ติดตั้งระบบปฎิบัติการ Microsoft Windows XP หรือใหม่กว่า
4. ติดตั้ง Adobe Flash Player version ล่าสุด 
บรรจุใน USB ราคา 8,000 บาท ติดต่อ 085-0127724

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 182 แห่งมีดังนี้
สพท.กระบี่ ร.ร.บ้านพรุดินนา
สพท.กาญจนบุรี เขต 1 ร.ร.หนองขาวโกวิทพิทยาคม
สพท.กาญจนบุรี เขต 3 ร.ร.บ้านห้วยเสือ
สพท.กาญจนบุรี เขต 2 ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
สพท.กาญจนบุรี เขต 4 ร.ร.อนุบาลหนองปรือ
สพท.กาฬสินธุ์ เขต 2 ร.ร.ปอแดงวิทยา
สพท.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร.ร.นาขามวิทยา
สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร.ร.ชุมชนหนองสอวิทยาคาร

สพท.กำแพงเพชร เขต 1 ร.ร.บ้านลาด
สพท.กำแพงเพชร เขต 2 ร.ร.อนุบาลคลองลาน
สพท.ขอนแก่น เขต 4 ร.ร.บ้านเฟี้ยฟานโนนสวรรค์
สพท.ขอนแก่น เขต 3 ร.ร.บ้านหนองแขมอีโล
สพท.ขอนแก่น เขต 5 ร.ร.บ้านใหม่โสกส้มกบ
สพท.ขอนแก่น เขต 1 ร.ร.สาวะถีพิทยาสรรพ์
สพท.จันทบุรี เขต 2 ร.ร.บ้านปั้นหม้อ

สพท.จันทบุรี เขต 1 ร.ร.อนุบาลบ้านหนองคล้า
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ร.ร.ปากคลองบางขนาก
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพท.ชลบุรี เขต 2 ร.ร.วัดสุวรรณารัญญิกาวาส
สพท.ชลบุรี เขต 1 ร.ร.บ้านป่ายุบ
สพท.ชลบุรี เขต 3 ร.ร.วัดมโนรม
สพท.ชัยนาท ร.ร.ชุมชนวัดดักคะนน
สพท.ชัยภูมิ เขต 1 ร.ร.แหลมทองผดุงวิทย์
สพท.ชัยภูมิ เขต 3 ร.ร.อนุบาลเทพสถิต
สพท.ชัยภูมิ เขต 2 ร.ร.บ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์)
สพท.ชุมพร เขต 1 ร.ร.บ้านเนินทอง

สพท.ชุมพร เขต 2 ร.ร.บ้านไทยพัฒนา
สพท.เชียงราย เขต 3 ร.ร.สันทราย (พรหมณีวิทยา)
สพท.เชียงราย เขต 1 ร.ร.บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาการ)
สพท.เชียงราย เขต 4 ร.ร.เวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพท.เชียงราย เขต 2 ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม
สพท.เชียงใหม่ เขต 6 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา79 (บ้านหนองอาบช้าง)
สพท.เชียงใหม่ เขต 4 ร.ร.บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
สพท.เชียงใหม่ เขต 5 ร.ร.ชุมชนศูนย์อพยพแปลง4
สพท.เชียงใหม่ เขต 2 ร.ร.วัดแม่แก้ดน้อย

สพท.เชียงใหม่ เขต 1 ร.ร.บ้านแม่โป่ง
สพท.เชียงใหม่ เขต 3 ร.ร.บ้านเชี่ยงดาว
สพท.ตรัง เขต 2 ร.ร.บ้านต้นปรง
สพท.ตราด ร.ร.บ้านคลองประทุน
สพท.ตาก เขต 2 ร.ร.แม่จะเราวิทยาคม
สพท.นครนายก ร.ร.อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)
สพท.นครปฐม เขต 2 ร.ร.วัดบางหลวง
สพท.นครปฐม เขต 1 ร.ร.วัดหุบรัก
สพท.นครพนม เขต1 ร.ร.บ้านผึ้งวิทยาคม
สพท.นครพนม เขต 2 ร.ร.บ้านแพงวิทยา

สพท.นครราชสีมา เขต 7 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)
สพท.นครราชสีมา เขต 1 ร.ร.บ้านพลจลก
สพท.นครราชสีมา เขต 5 ร.ร.โนนไทย
สพท.นครราชสีมา เขต 6 ร.ร.บ้านดอนกลาง
สพท.นครราชสีมา เขต 4 ร.ร.บ้านท่าช้าง
สพท.นครราชสีมา เขต 2 ร.ร.บ้านหนองบุนนาก
สพท.นครราชสีมา เขต 3 ร.ร.ชุมชนบ้านเสิงสาง
สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร.ร.บ้านปากเชียร
สพท.นครศรีธรรมราช เขต 4 ร.ร.บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92
สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1 ร.ร.บ้านสำนักใหม่
สพท.นครศรีธรรมราช เขต 2 ร.ร.บ้านนาเส

สพท.นครสวรรค์ เขต 1 ร.ร.พยุหะศึกษาคาร
สพท.นครสวรรค์ เขต 3 ร.ร.บ้านหนองไผ่
สพท.นครสวรรค์ เขต 2 ร.ร.วัดหนองตางู
สพท.นนทบุรี เขต 2 ร.ร.วัดไทรใหญ่
สพท.นนทบุรี เขต 1 ร.ร.ประชาอุปถัมภ์
สพท.นราธิวาส เขต 1 ร.ร.บ้านบูเกะบากง
สพท.นราธิวาส เขต 3 ร.ร.บ้านสาเมะ

สพท.น่าน เขต 2 ร.ร.บ้านนาวงศ์
สพท.น่าน เขต 1 ร.ร.ยาบหัวนาวิทยา
สพท.บุรีรัมย์ เขต 1 ร.ร.รวมมิตรวิทยา
สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 ร.ร.บ้านหนองโบสถ์
สพท.บุรีรัมย์ เขต 4 ร.ร.บ้านหนองใหญ่
สพท.บุรีรัมย์ เขต 2 ร.ร.โนนเจริญพิทยาคม
สพท.ปทุมธานี เขต 1 ร.ร.วัดนาวง
สพท.ปทุมธานี เขต 2 ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร.ร.หาดสนุกราษฎร์บำรุง
สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร.ร.บ้านหนองตาเย็น

สพท.ปราจีนบุรีเขต 1 ร.ร.วัดระเบาะไผ่
สพท.ปราจีนบุรี เขต 2 ร.ร.บ้านเขาไม้แก้ว
สพท.ปัตตานี เขต 1 ร.ร.บ้านโต๊ะตีเต
สพท.ปัตตานี เขต 3 ร.ร.ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพ
สพท.ปัตตานี เขต 2 ร.ร.บ้านควนลังงา
สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ร.ร.วัดลาดบัวหลวง
สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร.ร.นครหลวง

สพท.พะเยา เขต 1 ร.ร.บ้านจำไก่
สพท.พะเยา เขต 2 ร.ร.ปงรัชดาภิเษก
สพท.พังงา ร.ร.บ้านคอกช้าง

สพท.พัทลุง เขต 1 ร.ร.อนุบาลควนขนุน
สพท.พัทลุง เขต 2 ร.ร.บ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)
สพท.พิจิตร เขต 2 ร.ร.วัดเขารวก
สพท.พิจิตร เขต1 ร.ร.บ้านหนองสะแก
สพท.พิษณุโลก เขต 1 ร.ร.วัดบ้านดง
สพท.พิษณุโลก เขต 3 ร.ร.ชุมชนวัดย่านขาด
สพท.พิษณุโลก เขต 2 ร.ร.บ้านเขาสมอแคลงริ้ว

สพท.เพชรบุรี เขต 1 ร.ร.วัดไทรทอง
สพท.เพชรบุรี เขต 2 ร.ร.วัดวังไคร้
สพท.เพชรบูรณ์ เขต 2 ร.ร. บ้านดงขวาง
สพท.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง
สพท.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร.ร.ชุมชนบ้านพุเตย
สพท.แพร่ เขต 2 ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ป้าก
สพท.แพร่ เขต 1 ร.ร.บ้านเทพ
สพท.ภูเก็ต ร.ร.ถลางพระนางสร้าง
สพท.มหาสารคาม เขต 2 ร.ร.บ้านขามเรียน

สพท.มหาสารคาม เขต 3 ร.ร.บ้านโพน
สพท.มหาสารคาม เขต 1 ร.ร.บ้านบรบือ
สพท.มุกดาหาร ร.ร.ร่มเกล้า
สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร.ร.บ้านห้วยผา

สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร.ร.บ้านห้วยสิงห์
สพท.ยโสธร เขต 1 ร.ร.บ้านทุ่งแต้
สพท.ยโสธร เขต 2 ร.ร.บ้านโนนยาง
สพท.ยะลา เขต 1 ร.ร.บ้านพร่อน
สพท.ยะลา เขต 3 ร.ร.บ้านด่านสันติราษฎร์
สพท.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร.ร.บ้านหินกอง
สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร.ร.ธงธานี

สพท.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร.ร.อนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพท.ระนอง ร.ร.บ้านรังแตน
สพท.ระยอง เขต 1 ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
สพท.ระยอง เขต 2 ร.ร.ห้วยยางศึกษา
สพท.ราชบุรี เขต 2 ร.ร.อนุบาลดำเนินสะดว
สพท.ราชบุรี เขต 1 ร.ร.มหาราช 7

สพท.ลพบุรี เขต 2 ร.ร.บ้านบัวชุม
สพท.ลพบุรี เขต 1 ร.ร.บ้านโคกตูม
สพท.ลำปาง เขต 1 ร.ร.แม่ก๋งวิทยา
สพท.ลำปาง เขต 3 ร.ร.แจ้ซ้อนวิทยา
สพท.ลำปาง เขต 2 ร.ร.ล้อมแรดวิทยา
สพท.ลำพูน เขต 2 ร.ร.บ้านแม่เทย

สพท.ลำพูน เขต 1 ร.ร.วชิรป่าซาง
สพท.เลย เขต 2 ร.ร. บ้านโคกขมิ้น
สพท. เลย เขต 1 ร.ร. บ้านกกดู่
สพท.เลย เขต 3 ร.ร. บ้านทับกี่
สพท. ศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร. บ้านตาสุด
สพท. ศรีสะเกษ เขต 4 ร.ร.บ้านสังเม็ก
สพท. ศรีสะเกษ เขต1 ร.ร. บ้านหนองแวง
สพท. ศรีสะเกษ เขต 2 ร.ร.บ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
สพท. สกลนคร เขต 2 ร.ร.หนองหลวงวิทยานุกูล

สพท.สกลนคร เขต 3 ร.ร.บ้านดงหม้อทอง
สพท. สกลนคร เขต1 ร.ร.ดงมะไฟวิทยา
สพท. สงขลา เขต 2 ร.ร.วัดหูแร่
สพท.สงสขลา เขต 1 ร.ร.ในเมือง
สพท.สตูล ร.ร.นิคมพัฒนาภาคใต้ 3
สพท.สมุทรปราการ เขต 2 ร.ร.วัดนิยมยาตรา
สพท. สมุทรปราการ เขต1 ร.ร. มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
สพท.สมุทรสงคราม ร.ร.วัดเทพประสิทธิคณาวาส
สพท. สมุทรสาคร ร.ร.วัดท่าเสา
สพท.สระแก้ว เขต 1 ร.ร.บ้านพระเพลิง

สพท.สระแก้ว เขต 2 ร.ร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
สพท.สระบุรี เขต2 ร.ร. ซับน้อยเหนือวิทยาคม
สพท.สิงห์บุรี ร.ร.ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
สพท.สุโขทัย เขต 2 ร.ร.บ้านผาเวียง
สพท. สุโขทัย เขต 1 ร.ร.บ้นเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์”
สพท.สุพรรณบุรี เขต 2 ร.ร.สระยายโสมวิทยา
สพท.สุพรรณบุรี เขต 3 ร.ร.อนุบาลด่านช้าง
สพท.สุพรรณบุรี เขต 1 ร.ร.บ้านท่าเสด็จ

สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร.ร. วัดพุมเรียง
สพท. สุราษฎร์ธานี เขต 1 ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
สพท.สุรินทร์ เขต 1 ร.ร.บ้านยางเตี้ย
สพท.สุรินทร์ เขต 3 ร.ร.เจริญราษฎร์วิทยา
สพท.สุรินทร์ เขต 2 ร.ร.เมืองบัววิทยา
สพท. หนองคาย เขต 1 ร.ร.ฝางพิทยาคม
สพท.หนองคาย เขต 2 ร.ร.บ้านแบง สพท.
หนองคาย เขต 3 ร.ร.บ้านหนองผักแว่น

สพท.หนองบัวลำภู เขต 2 ร.ร.บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา
สพท.หนองบัวลำภู เขต 1 ร.ร.บ้านขามพิทยาคม
สพท.อ่างทอง ร.ร.วัดม่วงคัน
สพท.อำนาจเจริญ ร.ร.นาผือโคกกอก
สพท. อุดรธานี เขต 1 ร.ร.บ้านเหล่าดอนเงิน
สพท. อุดรธานีเขต 3 ร.ร.บ้านเชียงวิทยา
สพท. อุดรธานี เขต 2 ร.ร.ชุมชนจำปี
สพท. อุดรธานี เขต 4 ร.ร.บริบาลภูมิเขตต์
สพท. อุตรดิตถ์เขต 2 ร.ร.ชุมชนไกรลาศวิทยาคม
สพท.อุตรดิตถ์เขต 1 ร.ร.ชุมชนเมืองปากฝาง

สพท.อุทัยธานี เขต 2 ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง
สพท. อุทัยธานี เขต 1 ร.ร.บ้านวังเกษตร
สพท.อุบลราชธานี เขต 3 ร.ร.บ้านโพธิ์ศรี
สพท. อุบลราชธานี เขต 4 ร.ร.บ้านนาดี
สพท. อุบลราชธานี เขต 5 ร.ร.บ้านกลาง
สพท. อุบลราชธานีเขต 1 ร.ร.บ้านปะอาว
สพท. อุบลราชธานี เขต 2 ร.ร.บ้านหนองผือ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้