ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 1-9
suwathana ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 1-9

แชร์กระทู้นี้

อ้างอิง: กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบ (ภาค ก.) ก.พ. 54 เมื่อเวลา(2011-05-16)
 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1.       จรรยา มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด ?

. กริยา                                                                  . จริยา

. มรรยาท                                                             . ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ข. จริยา

2.       ความประพฤติที่ผู้ประกอบการวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ โดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหมายถึง ?

. จรรยาบรรณ                                                     . สัตตยาบรรณ

.มาตรฐานวิชาชีพ                                             . จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ตอบข้อ ก. จรรยาบรรณ    

3.       ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู ?

. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ                                               

. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ

.แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ                                   

. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ

4.       จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด ?

. รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบการวิชาชีพครู                                   

. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียงของผู้ประกอบการวิชาชีพครู

.รักษาและส่งเสริมฐานะ ของผู้ประกอบการวิชาชีพครู                                           

. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

5.       จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด ?

. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. .2535                                        

. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. .2546            

.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. .2546                                    

. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

6.       ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด ?

. 18 ปีบูริบูรณ์                                                    . ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์

. 20 ปีบูริบูรณ์                                                    . ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์

ตอบข้อ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์

7.       ผู้ที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด ?

. 18 ปีบูริบูรณ์                                                    . ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์

. 20 ปีบูริบูรณ์                                                    . ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์

ตอบข้อ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์

8.       มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน ?

.  3 มาตรฐาน                                                     . 4 มาตรฐาน

. 5 มาตรฐาน                                                      . 6 มาตรฐาน

ตอบข้อ ก.  3 มาตรฐาน

9.       มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ ?

. มาตรฐานการปฏิบัติตน                                

. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

. มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์ชาชีพ

. มาตรฐานการสอน

ตอบข้อ ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน

10.    จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจำนวนเท่าใด ?

. 4 จรรยาบรรณ                                 . 5 จรรยาบรรณ

. 6 จรรยาบรรณ                                 . 7 จรรยาบรรณ

ตอบข้อ ข. 5 จรรยาบรรณ

11.     จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ?

. จรรยาบรรณต่อตนเอง   จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  จรรยาบรรณต่อสังคม

. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

12.    หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู ?

. คุรุสภา                                             

. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                          

.  ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ก. คุรุสภา

13.    จรรยาบรรณครู พ. .2539 มีจำนวนกี่ข้อ ?

.  6 ข้อ                                                                  . 7 ข้อ

. 8 ข้อ                                                                   . 9 ข้อ

ตอบข้อ ง. 9 ข้อ

14.    ข้อใดไม่ได้กำหนดไว้ใน จรรยาบรรณครู พ. .2539 ?

. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์                                             

. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู

. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์

. ไม่มีคำตอบ

ตอบข้อ ค. ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์

15.    บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผู้ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาต โดยยื่นเรื่องต่อผู้ใด ?

. คุรุสภา                                                             

. คณะกรรมการคุรุสภา

. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ                          

. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตอบข้อ ก. คุรุสภา

 

 

16.    จากข้อ 15 สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาตามข้อใดนับแต่ผู้กล่าวโทษรู้เรื่อง การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด ?

. พ้น 1 ปี                                                             . พ้น 2 ปี

. พ้น 3 ปี                                                             . พ้น 4 ปี

ตอบข้อ ก. พ้น 1 ปี

17.    จากข้อ 15 ผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดโทษ คือใคร ?

. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                          

. คณะกรรมการคุรุสภา

. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ                                          

.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตอบข้อ ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

18.    โทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีกี่สถาน ?

.  4 สถาน                                                            . 5 สถาน

. 6 สถาน                                                             . 7 สถาน

ตอบข้อ ข. 5 สถาน

19.    ข้อใดไม่เป็นโทษของผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ?

. ยกข้อกล่าวหา                                                  . ตักเตือน

. ภาคทัณฑ์                                                         . ตัดเงินเดือน

ตอบข้อ ง. ตัดเงินเดือน

20.    โทษ พักใบอนุญาต ผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีจำนวนกี่ปี ?

. ไม่เกิน 3 ปี                                                        . ไม่เกิน 4 ปี

. ไม่เกิน 5 ปี                                                        . ไม่เกิน 6 ปี

ตอบข้อ ค. ไม่เกิน 5 ปี       

21.    ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะขออีกได้เมื่อใด ?

. พ้น 2 ปี นับตั้งแต่ถูกสั่งเพิกถอน                                

. พ้น 3 ปี นับตั้งแต่ถูกสั่งเพิกถอน

. พ้น 4 ปี นับตั้งแต่ถูกสั่งเพิกถอน                                

. พ้น 5 ปี นับตั้งแต่ถูกสั่งเพิกถอน

ตอบข้อ ง. พ้น 5 ปี นับตั้งแต่ถูกสั่งเพิกถอน

22.    ครู ถูกลงโทษ สำหรับผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีสิทธิดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิของตนเองได้ตามข้อใด ?

. ร้องทุกข์                                                            . ร้องเรียน

. อุทธรณ์                                                             . ฎีกา

ตอบข้อ ค. อุทธรณ์

23.    จากข้อ 22 ต้องดำเนินการต่อองค์คณะบุคคลในข้อใด ?

. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                          

. คณะกรรมการคุรุสภา

. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ                                          

.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตอบข้อ ข. คณะกรรมการคุรุสภา

24.    จากข้อ 23 ต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าใด ?

. 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย                                   

. 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย 

. 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย                                 

.  30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย 

ตอบข้อ ง.  30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย

25.    ผู้ประกอบการวิชาชีพครูโดยไม่ได้รับใบอนุญาตต้องได้รับระวางโทษตามข้อใด ?

. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ                                        

. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ                                        

.  จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตอบข้อ ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

26.    ผู้ประกอบวิชาชีพครูในระหว่างพักใบอนุญาตต้องได้รับการระวางโทษตามข้อใด ?

. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ                                        

. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ                                        

.  จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตอบข้อ ง.  จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

27.    ผู้แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิ์พร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษตามข้อใด ?

. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ                                        

. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ                                        

.  จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตอบข้อ ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

28.    ครูควรรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด ?

. โรงเรียน                                                           . นักเรียน

. ผู้ร่วมงาน                                                          . ชุมชน

ตอบข้อ ข. นักเรียน

29.    อาชีพใดที่ใช้กำลังความคิดและสมองเป็นกลัก ?

. Technican                                                         . Labour

. Profession                                                        . Semilabour

ตอบข้อ ค. Profession

30.    พฤติกรรมในข้อใดที่แสดงว่าไม่มีความสามารถทางวิชาชีพครู ?

. ใช้อุปกรณ์การสอนชนิดเดียวกันทุกเนื้อหาวิชา                                     

. เขียนจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมได้ถูกต้อง

. จัดบรรยากาศในชั้นเรียนได้เหมาะสมทุกเนื้อหาวิชา

. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา

ตอบข้อ ก. ใช้อุปกรณ์การสอนชนิดเดียวกันทุกเนื้อหาวิชา      

31.    เรื่องต่อไปนี้ มิใช่ลักษณะสำคัญของวิชาชีพชั้นสูง ?

. วิธีการแห่งปัญญา                                           . ทักษะและเทคนิคพิเศษ

. จรรยาบรรณ                                                     .  เสรีภาพในการใช้วิชาชีพ

ตอบข้อ ข. ทักษะและเทคนิคพิเศษ

จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
 เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจาก

หนังสือมากกว่า สิบเล่ม
และแนวข้อสอบเก่าครูผู้ช่วยมากกว่ากว่า 3,000 ข้อตลอดจนแนววิชาเอกที่จะสอบ
มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู  
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 

 มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู

มาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทยบิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724


สนใจสั่งซื้อมาที่  
decho.by@hotmail.com
 
 

suwathana
tangnoy ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1
lotuskung ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากค่ะ
kwangthida ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
thankkkkkkkkkkkkkkkkkkk
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้