ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน : ตำแหน่งอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน : ตำแหน่งอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.)

แชร์กระทู้นี้

ถามตอบ

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน  .. ๒๕๕๕๒๕๕๙

**********************

 

1. แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
.. ๒๕๕๕๒๕๕๙ มีเป้าหมายสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์ใด

ตอบ  ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

2. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
.. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  มีอะไรบ้าง

ตอบ   สิ่งที่อยากเห็นในยุทธศาสตร์ พ.. ๕๕-๕๙

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

เป็นรูปธรรมมากขึ้น

สาธารณะชนยอมรับ ประชาชนได้ประโยชน

ทุกยุทธศาสตร์มีงบประมาณสนับสนุนการทำงาน

แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑

วัดความสุขมวลรวมประชาชาติ

วางระบบการจัดสวัสดิการ

พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายรัฐบาล

การประกาศสงครามแก้ไขปัญหาความยากจน

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (OTOP)

การส่งเสริมกองทุน (กทบ./กองทุนพัฒนาสตรี)

เป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกของประชาชน

ปัญหาสังคมไทย ณ ปัจจุบัน

ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในสังคม

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยขาดภูมิคุ้มกัน

ขาดความปรองดองสมานฉันท

ปัญหายาเสพติด

 3. กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจและอำนาจหน้าที่อย่างไร

ตอบ  กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับ
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
โดยสนับสนุนให้มีการ จัดทำและใช้ประโยชนจากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์วิจัย จัดทำยุทธศาสตรชุมชน
ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยให้มีอำนาจหน้าที่
ดังนี้

. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชนได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน

. จัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับประเมินความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน

. พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การจัดการความรู้
การอาชีพ การออม และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน
ชุมชน ผู้นำชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชน

. สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน
ส่งเสริมการใช้ประโยชนและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพื่อใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
พัฒนา และสร้างองค์ความรู
$เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน และการจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน

. ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ทักษะ
ทัศนคติ และสมรรถนะในการทำงาน รวมทั้งให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม
หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

4. กรมการพัฒนาชุมชนมีพันธกิจอย่างไร

ตอบ . พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน

. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน

. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

 5. ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
มีจำนวนเท่าใด 

ตอบ   5   ยุทธศาสตร์   15 
กลยุทธ์
    ประกอบด้วย

. สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

.๑ การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ

.๒ เสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชนโดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

๒ เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน

.๑ บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย

.๒ เพิ่มขีดความสามารถผู้นำองค์กร เครือข่าย

.๓ ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ

.๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ของชุมชน

   ๓ ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค

.๑ พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
และการตลาด

.๒ ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเผยแพร่สู่เวทีโลก

.๓ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

   ๔ เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน

.๑ ส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชน

.๒ พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค

 ๕เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

.๑ พัฒนาองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรแห่งการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชน

.๒ บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร

.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์

.๔ เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบอาสาพัฒนา กรมพัฒนาชุมชน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน

ถาม-ตอบ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 55-59

แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน‏และแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2559

การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

- บทบาท หน้าที่ อาสาพัฒนาชุมชน _อสพ

- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

รวมข้อสอบอาสาพัฒนาชุมชน

สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก

สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบ โดยมีเนื้อหารายเอียดคร่าวๆ ดังต่อไปนี้คือ
 ความรู้เบื้องต้นเรื่องการพัฒนาชุมชน
1. สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย (สพอ.) มีวัตถุประสงค์การทำงาน 3 ข้อคือ
1.1. การช่วยเหลือประชาชน ข้าราชการและลูกจ้าง กทม. ผู้มีรายได้น้อยเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย
1.2. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดที่อยู่อาศัย
1.3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรอื่นของรัฐ องค์กรเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย
2. ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน เป็นการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานของความศรัทธา โดยเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถ พลัง และพร้อมที่จะพัฒนาได้มีโอกาส
3. อุดมการณ์ในการพัฒนาชุมชน คือ การสร้างพลังชุมชนและใช้พลังชุมชนในการพัฒนา ซึ่งพลังชุมชนเหล่านี้ จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของการพัฒนาให้กับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
4. การพัฒนาชุมชน หมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทุกรูปแบบทุกด้านทั้งทางด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ อนามัยจิตใจ โดยความร่วมมือของประชาชนในชุมชนเอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนอย่างพึงปราถนา
 5. การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ จะเน้นการพัฒนาอย่างมีระบบขั้นตอน โดยเริ่มจาก 1.สำรวจ 2.พิจารณา 3.จัดลำดับความสำคัญของปัญหา 4.วางแผน 5.ประเมินผลกิจกรรม
6. การพัฒนากระบวนการ เน้นขั้นตอนของการพัฒนาตั้งแต่การสำรวจชุมชนจนถึงการประเมินผลเพื่อดำเรินการต่อไป ฯลฯ
สามารถคลิกดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ได้ตามลิงค์ เป็นแนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของนักพัฒนาชุมชน"
ข้อ  1.        ข้อใดถูกต้องสำหรับความเหมาะสมของชุมชนเมือง
1.  ชุมชนที่มีความหนาแน่นของบ้านเรือนน้อยกว่า 15  หลังคาเรือนต่อ  1  ไร่
2. 
ชุมชนที่มีความหนาแน่นของบ้านมากกว่าชุมชนแออัด
3. 
ชุมชนที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแออัด
4.  ชุมชนที่มีการเคหะแห่งชาติเข้าไปดำเนินการ
ข้อ  2.        ข้อใดถูกต้องสำหรับชุมชนแออัด
1.  ชุมชนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก
2.  ชุมชนที่มีความหนาแน่นของบ้านเรือนอย่างน้อย 15 หลังคาเรือนต่อ 1
ไร่
3. 
ส่วนใหญ่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี
4.  ประชาชนมีการศึกษาต่ำส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ข้อ  3.        ชุมชนขนาดเล็กมีเกณฑ์ในการจัดจำนวนหลังคาเรือนอย่างไร
1.  จำนวนบ้านไม่ต่ำกว่า  500  หลังคาเรือน
2.  จำนวนบ้านระหว่าง  141 – 199
หลังคาเรือน
3.  จำนวนบ้านไม่เกิน 140
หลังคาเรือน
4.  จำนวนบ้านไม่เกิน 100 หลังคาเรือน
ข้อ  4.        ข้อใดสอดคล้องกับลักษณะของการทำงานพัฒนาชุมชน
1.  WORK  FOR                                                                      2.  WORK  WITH
3.  WORK  OFF                                                                      4.  WORK  AWAY
ข้อ  5.        ข้อใดคือคำขวัญของการพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร
1.  ร่วมด้วย  ช่วยกัน
2. 
ร่วมแรง  ช่วยรัฐ  พัฒนาชุมชน
3. 
ร่วมคิด  ช่วยกันทำ
4.  ร่วมแรง  ประสานใจ  ให้ชุมชน
ข้อ  6.        สีเขียวของสัญลักษณ์ของการพัฒนาชุมชน  กรุงเทพมหานคร  หมายถึง
1.  รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
2. 
ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร  และประชาชน
3. 
ความสามัคคี
4.  ความร่มเย็น  อุดมสมบูรณ์  และสิ่งแวดล้อมที่ดี
ข้อ  7.        โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง มีเป้าหมายสูงสุดคืออะไร
1. 
สิ่งแวดล้อม
2. 
พัฒนาศาสนา
3. 
พัฒนาคน
4.  ระบบสาธารณูปโภค
ข้อ  8.        โครงการชุมชนพ้นน้ำเน่า เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปีใด
1.  พ.ศ.  2534                                                                           2.  พ.ศ.  2535
3.  พ.ศ.  2536                                                                           4.  พ.ศ.  2537
ข้อ  9.        โครงการชุมชนพ้นน้ำเน่าเริ่มดำเนินการครั้งแรกในเขตใด
1.  เขตสาธร
2. 
เขตจตุจักร
3. 
เขตพระโขนง
4.  เขตดินแดง
ข้อ  10.     มิติใหม่ของการบริหารกรุงเทพมหานครคือข้อใด
1.  ประชาคมเมือง
2.  จับ –
ปรับ  ผู้ทิ้งขยะ
3. 
ถนนปลอดฝุ่น
4. 
ถนนตัวอย่าง
ข้อ  11.     พื้นที่กรุงเทพมหานครเขตใดมีจำนวนชุมชนมากที่สุด
1.  กรุงเทพมหานครเหนือ
2.  กรุงเทพมหานครใต้
3. กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี
4. กรุงเทพมหานครชั้นใน
ข้อ  12.     ชุมชนประเภทใดมีจำนวนมากที่สุด
1.  ชุมชนแออัด
2. 
ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร
3. 
ชุมชนชานเมือง
4.  ชุมชนเมือง
ข้อ  13.     พื้นที่เขตใดที่มีจำนวนชุมชนมากที่สุด
1.  เขตประเวศ                                                                          2.  เขตหนองจอก
3.  เขตสวนหลวง                                                                     4.  เขตจัตุจักร
ข้อ  14.     ชุมชนประเภทใดที่มีจำนวนน้อยที่สุด
1.  ชุมชนบุกรุก
2. 
ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร
3. 
เคหะชุมชน
4.  ชุมชนชานเมือง
ข้อ  15.     เขตที่มีชุมชนเป็นชุมชนเมืองทั้งหมด
1.  เขตหนองจอก                                                                     2.  เขตมีนบุรี
3.  เขตลาดกระบัง                                                                    4.  ถูกทุกข้อ
ข้อ  16.     หน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของชุมชนควบคู่กับกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด คือ หน่วยงานใด
1.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2. 
การเคหะแห่งชาติ
3. 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
4.  กรมศาสนา
ข้อ  17.     แสงรัศมีในสัญลักษณ์ของการพัฒนาชุมชนหมายถึง
1.  การประสานงาน
2. 
ความก้าวหน้าของการพัฒนา
3. 
ความขยันขันแข็ง
4.  ความเป็นผู้นำ
ข้อ  18.     การพัฒนาชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Community  Development)
1. 
ดำเนินการส่งเสริมอาชีพทุกครัวเรือน
2. 
ผนึกกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
3. 
อยู่ภายใต้การบริหารงานเพียงหน่วยงานเดียวทุกๆด้าน  ในสถานการณ์เฉพาะ
4.  การกำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องต่อเนื่องและเกื้อกูลกัน
ข้อ  19.     การพัฒนาชุมชนแบบผนึกกิจกรรม (Package Community Development)  หมายถึง
1. 
ดำเนินการส่งเสริมอาชีพทุกครัวเรือน
2. 
ผนึกกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
3. 
อยู่ภายใต้การบริหารงานเพียงหน่วยงานเดียวทุกๆด้านในสถานการณ์เฉพาะ
4.  การกำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องต่อเนื่องและเกื้อกูลกัน
ข้อ  20.     การพัฒนาชุมชนอย่างผสมผสานกลืนกันไปภายใต้สถานการณ์ปกติจัดเป็นการพัฒนาชุมชนแบบใด
1.  แบบผสมผสาน                                                                   2.  เน้นการส่งเสริมอาชีพ
3.  แบบเบ็ดเสร็จ                                                                      4.  แบบผนึกกิจกรรม
ข้อ  21.     นักพัฒนาชุมชนเป็นนักศึกษา  (Educator)  คำที่ขีดเส้นใต้เน้นการศึกษาประเภทใด
1. 
การศึกษาต่อเนื่อง
2. 
การศึกษาทางไกล
3. 
การศึกษานอกระบบ
4.  การศึกษาในระบบ
ข้อ  22.     Land Sharing หมายถึงอะไร
1. 
การให้ความมั่นคงในที่ดิน
2. 
การสร้างแหล่งงานในที่ดินเดิม
3. 
การสร้างบ้านเพื่อขายแล้วนำเงินมาชดเชยแก่เจ้าของที่ดิน
4.  การแบ่งปันที่ดินเพื่อเป็นสาธารณกุศลจากประชาชนในชุมชน
ข้อ  23.     ปัจจุบันกรุงเทพมหานครใช้ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ.ใด
1.  พ.ศ. 2534                                                                            2.  พ.ศ.  2535
3.  พ.ศ.  2536                                                                           4.  พ.ศ.  2537
ข้อ  24.     การพัฒนาชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครเริ่มระยะแรกในปีใด
1.  พ.ศ. 2503                                                                            2.  พ.ศ.  2505
3.  พ.ศ.  2515                                                                           4.  พ.ศ.  2530
ข้อ  25.     มาตรฐานในการดูแลป้องกันการขยายตัวของชุมชนคือข้อใด
1.  ป้องกัน  ควบคุม  รื้อร้าง  และพัฒนา
2.  ไฟไหม้  ไล่ที่  และเวนคืน
3. 
ปรับปรุง  ป้องกัน  ส่งเสริม  และพัฒนา
4.  เวนคืน  ส่งเสริม  พัฒนา และหาที่อยู่ใหม่
ข้อ  26.     ประเทศใดริเริ่มการพัฒนาชุมชนเป็นประเทศแรก
1.  สหรัฐอเมริกา                                                                      2.  อังกฤษ
3.  ไทย                                                                                       4.  ฝรั่งเศส
ข้อ  27.     งานพัฒนาชุมชนชุมชนเริ่มแพร่หลายในยุคเริ่มแรกในกลุ่มประเทศใด
1.  ลาตินอเมริกา                                                                      2.  สแกนดิเนเวียร์
3.  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้                                                   4.  อาณานิคม
ข้อ  28.     คำว่า “พัฒนาชุมชน” เริ่มมาใช้ครั้งแรก ณ มหาวิทยาลัยใด
1. 
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
2. 
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
3. 
มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด
4.  มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
ข้อ  29.     “How to Mobilize”   หมายถึงข้อใด
1. 
จะหาเงินทุนอย่างไร
2. 
จะหาทรัพยากรอย่างไร
3. 
จะหาวิธีระดมคนอย่างไร
4.  ถูกทุกข้อ
ข้อ  30.     หลักพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนคือข้อใด
1.  ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
2. 
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
3. 
สัตว์บอกย่อมมากกว่าสัตว์น้ำแล
4.  ตนเป็นที่พึงแห่งตน
ข้อ  31.     บิดาของการบูรณชนะบทคือใคร
1.  Dr. Y.C.  James Yen
2.  Dr. A.W.  Phillipes
3.  Zahle  Ahmed
4.  Peter  du  Sautoy  and  Ross D. Waller
ข้อ  32.     การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนหมายถึง
1.  การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
2. 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ไขปัญหา
3. 
การมีส่วนร่วมในการใช้สอยประโยชน์ที่เกิดจากกิจกรรมชุมชน
4.  ถูกทุกข้อ
ข้อ  33.     ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน
1.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2. 
ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. 
ผู้อำนวยการเขต
4.  กรรมการชุมชน
ข้อ  34.     “สมาชิกชุมชน” หมายถึงข้อใด  ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน            พ.ศ.  2534 
1.  ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่ 3
เดือนขึ้นไป
2.  ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่ 6
เดือนขึ้นไป
3. 
ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนนั้น
4.  ถูกทุกข้อ
ข้อ  35.     “กรรมการชุมชน”  มาจากการเลือกตั้ง  จำนวนอย่างน้อยชุมชนละเท่าใด
1.  7  คน                                                                                    2.  8 
คน
3.  9  คน                                                                                    4.  10  คน
ข้อ  36.     “กรรมการชุมชน”  จำนวนมากที่สุดไม่เกินกี่คน
1.  25  คน                                                                                 
2.  26 
คน
3.  27 
คน
4.  28  คน
ข้อ  37.     ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการชุมชน
1.  มีสัญชาติไทย
2.  อายุ 21
ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
3.  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนติดต่อกันถึงวันสมัครับเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 180
วัน
4.  ถูกทุกข้อ
ข้อ  38.     ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการชุมชน  กำหนดคุณสมบัติด้านอายุได้อย่างไร
1.  อายุ 18 ปีบริบูรณ์
2.  อายุ 18 บริบูรณ์ในวันที่  1
มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง
3.  อายุ 21 บริบูรณ์ในวันที่  1 มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง
4.  อายุตั้งแต่  17  ปีขึ้นไป
ข้อ  39.     บุคคลใดสามารถเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการชุมชนได้
1.  สมาชิกสภาท้องถิ่น
2. 
สมาชิกสภาเขต
3. 
ข้าราชการปกติ
4.  ข้าราชการการเมือง
ข้อ  40.     กรรมการชุมชนดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละกี่ปี
1.  2  ปี                                                                                       2.  3  ปี
3.  4  ปี                                                                                       4.  5  ปี
ข้อ  41.     เมื่อกรรมการชุมชนย้ายออกจากชุมชนจะพ้นจากตำแหน่งกรรมการชุมชนหรือไม่
1.  พ้นจากตำแหน่ง  เพราะผิดระเบียบ  พ.ศ.  2534
2. 
ไม่พ้นจากตำแหน่ง  เพราะยังไม่ครบวาระ
3. 
อยู่ที่ดุลยพินิจของประธานชุมชน
4.  ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ
ข้อ  42.     ผู้อำนวยการเขตแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งเป็นจำนวน  อย่างน้อยกี่คน
1.  7  คน                                                                                    2.  8  คน
3.  9  คน                                                                                    4.  10  คน
ข้อ  43.     การกำหนดวันรับสมัคร  วันเลือกตั้ง  สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง  และสถานที่เลือกตั้งกำหนดไว้อย่างไร
1.  ให้ทำเป็นประกาศของกรุงเทพมหานคร
2. 
ให้ทำเป็นประกาศของปลัดกรุงเทพมหานคร
3. 
ให้ทำเป็นประกาศของผู้อำนายการ
4.  ให้ทำเป็นประกาศของหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
ข้อ  44.     ใครเป็นผู้ลงนามในบัตรประจำตัวกรรมการชุมชน
1.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2. 
ปลัดกรุงเทพมหานคร
3. 
ผู้อำนวยการเขต
4.  ประธานชุมชน
ข้อ  45.     ที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุมชนโดยตำแหน่งคือใคร
1.  ผู้อำนวยการเขต
2. 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
3.
พระสงฆ์  และแพทย์ประจำชุมชน
4.  นักพัฒนาชุมชนและ/หรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้อำนวยการเขตมอบหมาย
ข้อ  46.     คณะกรรมการชุมชนจัดประชุมครั้งแรกภายในกี่วัน
1.  10  วัน                                                                                  2.  20  วัน
3.  30  วัน                                                                                  4.  40  วัน
ข้อ  47.     ตำแหน่งในคณะกรรมการชุมชนที่ทำหน้าที่จัดทำแผนที่ชุมชนคือตำแหน่งใด
1.  ประธานชุมชน                                                                   2.  เลขานุการ
3.  ประชาสัมพันธ์                                                                   4.  นายทะเบียน
ข้อ  48.     ตำแหน่งในคณะกรรมการชุมชนที่ทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์คือตำแหน่งใด
1.  ประธานชุมชน
2. 
เลขานุการ
3. 
นายทะเบียน
4.  ประชาสัมพันธ์
ข้อ  49.     ตำแหน่งใดทำหน้าที่จดรายงานการประชุม
1.  ประธานชุมชน                                                                   2.  เลขานุการ
3.  ประชาสัมพันธ์                                                                   4.  นายทะเบียน
ข้อ  50.     ข้อใดไม่ถูกต้องสำหรับหน้าที่ของตำแหน่งเหรัญญิก
1.  รับผิดชอบและรักษาเงินสดไม่เกิน 2,000 บาท
2.  จัดทำบัญชีรายรับ –
รายจ่าย
3. 
จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
4.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานชุมชนมอบหมาย
ข้อ  51.     ประธานกรรมการชุมชนมีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้ไม่เกินจำนวนเท่าใด
1.  1,000  บาท                                                                          2.  2,000  บาท
3.  3,000  บาท                                                                          4.  4,000  บาท
ข้อ  52.     ข้อใดถูกต้องสำหรับตำแหน่งนายทะเบียน
1.  จัดทำรายงานการประชุม
2.  จัดทำรายรับ –
รายจ่าย
3. 
สำรวจข้อมูลประชากร
4.  จัดทำและเผยแพร่ข่าวสาร
การประชุมคณะกรรมการชุมชนกำหนดไว้อย่างไร
1.  ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะกรรมการชุมชน
2.  เดือนละ 1 ครั้ง.

3.  2 เดือนต่อครั้ง
4.  ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสำนักงานเขต


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบ โดยมีเนื้อหารายเอียดคร่าวๆ ดังต่อไปนี้คือ ความรู้เบื้องต้นเรื่องการพัฒนาชุมชน
1. สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย (สพอ.) มีวัตถุประสงค์การทำงาน 3 ข้อคือ
1.1. การช่วยเหลือประชาชน ข้าราชการและลูกจ้าง กทม. ผู้มีรายได้น้อยเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย
1.2. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดที่อยู่อาศัย
1.3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรอื่นของรัฐ องค์กรเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย
2. ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน เป็นการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานของความศรัทธา โดยเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถ พลัง และพร้อมที่จะพัฒนาได้มีโอกาส
3. อุดมการณ์ในการพัฒนาชุมชน คือ การสร้างพลังชุมชนและใช้พลังชุมชนในการพัฒนา ซึ่งพลังชุมชนเหล่านี้ จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของการพัฒนาให้กับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
4. การพัฒนาชุมชน หมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทุกรูปแบบทุกด้านทั้งทางด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ อนามัยจิตใจ โดยความร่วมมือของประชาชนในชุมชนเอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนอย่างพึงปรารถนา
5. การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ จะเน้นการพัฒนาอย่างมีระบบขั้นตอน โดยเริ่มจาก 1.สำรวจ 2.พิจารณา 3.จัดลำดับความสำคัญของปัญหา 4.วางแผน 5.ประเมินผลกิจกรรม
6. การพัฒนากระบวนการ เน้นขั้นตอนของการพัฒนาตั้งแต่การสำรวจชุมชนจนถึงการประเมินผลเพื่อดำเรินการต่อไป ฯลฯ
สามารถคลิกดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ได้ตามลิงค์ เป็นแนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของนักพัฒนาชุมชน"
อ่านต่อ : http://www.caithai1.com
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
suwatt ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

 1. การพัฒนาชุมชน 
  ถูกนำมาใช้ครั้งแรกที่ประเทศใด
  ก.  สหรัฐอเมริกา                                                                   ข.อังกฤษ
  ค.  ฝรั่งเศส                                                                              ง.  สวีเดน
  คำตอบ   ข. การพัฒนาชุมชน  มีที่มาจากคำว่า
  การศึกษามวลชน (Mass Education) โดยถูกนำ
  มาใช้ครั้งแรกในประเทศอังกฤษ

 2. การพัฒนาชุมชน มีทรัพยากรที่สำคัญสุด คือ
  ก.  คนในสังคม                                                                      ข.  นายกรัฐมนตรี
  ค.  กำนัน                                                                                ง.  ผู้ใหญ่บ้าน
  คำตอบ  ก. ปรัชญาในการพัฒนาชุมชนเชื่อมั่นในความสามารถของคน  การดำรงอยู่หรือล่มสลายของสังคม  การพัฒนาหรือเสี่ยมถอยของสังคม  ขึ้นอยู่กับคนในสังคมเป็นสำคัญ

 3. ใครเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน
  ก.  นายอำเภอ                                                                         ข.  ปลัดอำเภอ
  ค.  กำนันผู้ใหญ่บ้าน                                                              ง.  คนในชุมชน
  คำตอบ  ง. การพัฒนาชุมชนต้องใช้คนในสังคมเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
  คือพัฒนาให้มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและชุมชนให้มีมาตรฐานในการดำรงชีพ  มีคุณภาพที่ดี
  มีความพร้อมที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง

 4. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาคิด  ร่วมปฏิบัติและรับผิดชอบในทุกขั้นตอนเป็นแนวคิดความเรื่องใดในการพัฒนาชุมชน
  ก.  การมีส่วนร่วมของประชาชน                                         ข.  การใช้ทรัพยากรในชุมชน
  ค.  การร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน                             ง.  การริเริ่มของประชาชนในชุมชน
  คำตอบ  ก. แนวความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาคิด ร่วมปฏิบัติ
  และรับผิดชอบในทุกขั้นตอน เป็นแนวคิดความคิดในการพัฒนาชุมชน
 5. แนวคิดของการพัฒนาชุมชนข้อใด ที่นำไปสู่การพัฒนาคนโดยการให้การศึกษา
  ก.  ความต้องการของชุมชน                                                 ข.  การช่วยเหลือตนเอง
  ค.  การศึกษาภาคชีวิต                                                            ง.  การริเริ่มของประชาชน
  คำตอบ  ค.  การศึกษาภาคชีวิต 
  (Life-Long Education) เป็นงานพัฒนาชุมชนซึ่งถือเป็นกระบวนการให้การศึกษาภาคชีวิตแก่ประชาชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคน 
  การให้การศึกษาต้องให้อย่างต่อเนื่องกันไป  ตราบเท่าที่ยังดำรงชีวิตอยู่ในสังคม

 6. การพัฒนาชุมชนที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยประชาชนในชุมชนจะมีลักษณะอย่างไร
  ก.  มีสิทธิและเสรีภาพ                                                           ข.  มีอิสรภาพ
  ค.  ความเสมอภาค                                                                 ง.  ถูกทุกข้อ
  คำตอบ  ง.
    การพัฒนาชุมชนต้องมีลักษณะเป็นประชาธิปไตย เป็นการใช้สิทธิ เสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพแก่คนในชุมชน ตามระบอบประชาธิปไตย
  เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเป็นผู้กำหนดวิถีดำรงชีวิตของตนและชุมชนด้วยตนเอง

 7. ข้อใด มิใช่ แนวความคิดของกรมพัฒนาชุมชน

  ก. มนุษย์ทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นคน
  ข. มนุษย์ทุกคนมีความสามารถหรือศักยภาพ
  ค. ความสามารถของมนุษย์ทุกคนพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส
  ง. มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐ จึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
  คำตอบ  ง.  กรมพัฒนาชุมชนมีความเชื่อเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนว่า
  1.  มนุษย์ทุกคนมีเกรียติและศักดิ์ศรีของความเป็นคน
  2.  มนุษย์ทุกคนมีความสามารถหรือศักยภาพ
  3.  ความสามารถของมนุษย์ทุกคนพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส
 8. การพัฒนาชุมชนในเรื่องความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาล 
  เป็นการนำเอาเรื่องใดมาผนวกเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชนให้ดีขึ้น
  ก. บริการของรัฐกับความต้องการของประชาชน
  ข. นโยบายระหว่างประเทศกับนโยบายของรัฐ
  ค. นโยบายทางเศรษฐกิจกับความต้องการของประชาชน
  ง. นโยบายสาธารณะกับความต้องการของปัจเจกชน
  คำตอบ  ก.  การพัฒนาชุมชนเป็นการร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นวิถีที่นำเอาบริการของรัฐบาลกับความต้องการของประชาชนมาผนวกเข้าด้วยกัน
  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

 9. ข้อใด มิใช่พื้นฐานสำคัญของการที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาต่อไป
  ก.  การทำให้คนมีคุณภาพ                                                    ข.  การทำให้คนมีคุณธรรม
  ค.  การทำให้คนมีความสุข                                                   ง.  การทำให้คนมีความมั่งคั่ง
  คำตอบ  ง.  การทำให้คนมีคุณธรรม คุณภาพ และมีความสุข
  เป็นพื้นฐานสำคัญของการที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาในลำดับต่อไป

 10. การที่สมาชิกสำนึกในตนเองว่าเป็นเจ้าของชุมชนมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมรับผิดชอบปัญหาต่างๆร่วมกับคนอื่น  อย่างเท่าเทียมกันและมีมิตรภาพเป็นสามัญสำนึกในเรื่องใด
  ก.  การมีจิตสำนึกชุมชน                                                       ข.  การมีจิตวิญญาณชุมชน
  ค.  การจัดการชุมชนที่ดี                                                       ง.  การมีภาวะผู้นำชุมชน
  คำตอบ  ก.  การมีจิตสำนึกชุมชนเป็นการสำนึกว่าตนเองเป็นเจ้าของชุมชน มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมรับผิดชอบปัญหาต่างๆร่วมกับคนอื่น มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาชุมชน

 11. การที่สมาชิกมีความจงรักภักดีต่อชุมชน  เสียสละ และหวงแหนชุมชนเป็นสามัญสำนึกในเรื่องใด
  ก.  การมีจิตสำนึกชุมชน                                                       ข.  การมีจิตวิญญาณชุมชน
  ค.  การจัดการชุมชนที่ดี                                                       ง.  การมีภาวะผู้นำชุมชน
  คำตอบ  ข.  การมีจิตวิญญาณชุมชน  เป็นการที่สมาชิกมีความจงรักภักดีต่อชุมชนเสียสละทำงานเพื่อชุมชน หวงแหนชุมชน 
  และมีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกัน

  12.ข้อใดมิใช่องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน
  ก.  คนในชุมชน                                                                     ข.  สิ่งแวดล้อมในชุมชน
  ค.  นักพัฒนาชุมชน                                                               ง.  เทคโนโลยี
  คำตอบ
    ง.  การพัฒนาชุมชนนั้น  มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ  คนในชุมชน  สิ่งแวดล้อมในชุมชน  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  กลวิธีในการพัฒนา  กระบวนการพัฒนา  การสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ  การบริหารและการจัดการ  นักพัฒนาชุมชน  การประสานงานและผลงานที่เกิดขึ้น
 12. ข้อใดมิใช่เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชน
  ก.  การทำให้คนมีคุณภาพ                                                    ข.  การทำให้คนมีความมั่งคั่ง
  ค.  การทำให้คนมีคุณธรรม                                                  ง.  การทำให้คนมีความสุข
  คำตอบ  ข.  เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชนนั้น  ถ้าหากทำให้คนมีคุณภาพ  มีคุณธรรมและมีความสุขแล้ว  ชุมชนเข้มแข็ง 
  ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน  และสามารถที่จะทำให้คนมีความพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาในด้านอื่นๆได้
  แนวข้อสอบหลักการและวิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
 13. การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ หมายถึงข้อใด
  ก. การจัดการเรื่องใดหรือกิจกรรมใดให้เสร็จสิ้นไปทีเดียว
  ข. การดำเนินงานการวางแผนโครงการโดยเร็ว
  ค. การพัฒนาโดยดำเนินการพร้อมกันไปในหลายๆด้าน
  ง.  การดำเนินการโดยได้รับการพัฒนาจากภาครัฐทุกด้าน
  คำตอบ  ค.  การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จเป็นการดำเนินการพัฒนาชุมชนในทุกๆด้านไปพร้อมกันโดยไม่มุ่งเรื่องหนึ่งเพราะชุมชนมีหลายกิจกรรมที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกันไป

 14. ข้อใดมิใช่พื้นฐานของการพัฒนา
  ก.  การสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ                               ข.  ขนบธรรมเนียมประเพณี
  ค.  ทรัพยากรธรรมชาติ                                                        ง.  ทรัพยากรในชุมชน
  คำตอบ  ก. การสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือภาคเอกชน  ไม่ใช่ความจำเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
  เพราะทำได้แต่เฉพาะในสิ่งที่จำเป็นหรือเกินขีดความสามารถของชุมชนเท่านั้น

 15. กระบวนการที่ประชาชนได้เข้าร่วมกันในการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอน  เป็นหลักการพัฒนาชุมชนในเรื่องใด
  ก.  การมีส่วนร่วมของประชาชน
  ข.  การพึ่งพาตนเองของชุมชน
  ค.  การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
  ง.  การประสานงาน
  คำตอบ   ก.  หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทุกด้าน  คือ 
  ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมงานแผน  แก้ไขปัญหารับผิดชอบอย่างแท้จริงและสมัครใจ ไม่ใช่เพราะความเกรงใจหรือถูกบังคับ

 16. จุดมุ่งหมายสูงสุดของหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนคือข้อใด
  ก.  ความมั่งมีของประชาชนในชุมชน                                 ข.  การพึ่งตนเองของประชาชนในชุมชน
  ค.  การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ                                    ง.  การดำรงตนอย่างมีความสุขในชุมชน
  คำตอบ  ข.  หลักการพึ่งตนเองของชุมชนเป็นหลักการที่มีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือ การพึ่งตนเองของประชาชนในชุมชน 
  ตามศักยภาพหรือกำลังความสามารถที่มีในชุมชน

 17. สังคมหรือชุมชน จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาจะต้องมีการค้นหาสิ่งใดก่อน
  ก.  ปัญหาและอุปสรรค                                                        ข.  ผู้นำ
  ค.  การกำหนดนโยบาย                                                        ง.  การวางแผน
  คำตอบ  ก. สังคมหรือชุมชนจะต้องทราบปัญหาภายในของตนก่อนแล้วจึงดิ้นรนหาลู่ทางพัฒนาหรือแก้ไขให้หมดสิ้นไป

 18. ตามหลักการพึ่งพาตนเองของสังคม ชุมชนจะขอการสนับสนุนหรือช่วยเหลือจากภายนอกเมื่อใด
  ก. เมื่อกิจกรรมหรือการแก้ไขนั้นเกิดขีดความสามารถของชุมชน
  ข. เมื่อต้องการให้ภายนอกเข้ามาแก้ไขปัญหาชุมชนให้
  ค. เมื่อมีความต้องการให้งานที่กำลังทำอยู่นั้นสำเร็จไปโดยเร็ว
  ง. เมื่อชุมชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาปัญหาได้แล้ว
  คำตอบ  ก.  จากปรัชญาความเชื่อในเรื่องศักยภาพและพลังชุมชน การพัฒนาชุมชนเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้ชุมชนในการพัฒนาตนเอง 
  การขอความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชนต้องเป็นเรื่องกิจกรรมหรือการแก้ไขนั้นเกินขีดความสามารถของชุมชน

 19. การกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินการพัฒนาชุมชน  จะต้องสอดคล้องกับเรื่องใด
  ก.  แนวพื้นฐานนโยบายของรัฐบาล
  ข.  ความต้องการของประชาชนในชุมชน
  ค. ความเหมาะสมกับสภาพพื้นฐานของชุมชน
  ง.  ถูกทุกข้อ
  คำตอบ  ง.   การพัฒนาชุมชนเป็นวิธี
  (Mothod) ที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 
  จึงต้องกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวพื้นฐานนโยบายของรัฐบาล  ความต้องการของประชาชนในชุมชน  ความเหมาะสมกับสภาพพื้นฐานของชุมชน
 20. การพัฒนาชุมชนโดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะใช้วิธีใด
  ก.  หลักการมีสิ่งตอบแทน                                                   ข.  หลักการแรงจูงใจ
  ค.  หลักการความเชื่อค่านิยม                                               ง.  หลักการบังคับ
  คำตอบ  ข.  การพัฒนาชุมชนจะต้องใช้แรงจูงใจกระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัวเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
    เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
  สั่งซื้อที่

  ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
  สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
  ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
  กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
  เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
  ธ.กสิกรไทย  
  ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

  ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
  ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
  ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comsuwatt ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
sitorn ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
javascript://
sitorn ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
javascript://ขอขอบคุณคนใจดี  ขอให้ผลบุญนี้ส่งเสริมให้คุณได้ดียิ่งๆๆขึ้นเด้อ
ohmjung ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ผมขอแนวเฉลยด้วยครับผม  ohmjungkrubpom@gmail.com
nunuy05 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอเฉลยข้อสอบด้วยค่ะ

nunuy05 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอเฉลยข้อสอบ  กรุณาส่งเมล์ nunuy05@hotmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้