ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

แชร์กระทู้นี้

ข้อสอบ พระราชบัญญัติสำภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

1. ผู้ที่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางศึกษาฉบับปัจจุบันคือข้อใด
. ครู

. ผู้บริหารสถานศึกษา
. บุคลากรทางการศึกษาอื่น

. ถูกทั้งข้อ 1, 2, และ 3

2. ข้อใดไม่ได้ถึง ครู ตามพ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 . ครูมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

. ครูวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
. ครูโรงเรียนอนุบาลอนุบาลร้อยเอ็ด

ง.ครูโรงเรียนธีรภาดา 

3. คุรุสภา มีชื่อเรียกว่าอะไร
. สภาการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา

. สภาครุและบุคลากรทางการศึกษา
. สภาวิชาชีพครู

. สภาการศึกษา

4. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของคุรุสภาตามพ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546
 . กำหนดนโยบายและพัฒนาวิชาชีพครู
 . ประสานส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู
 . กำหนดมาตรฐานวิชาชีพออกและเพิกถอนใบอนุญาตกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 . กำหนดนโยบายการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ

5. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
 . รับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ
 . ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ
 . พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
 . ผลิตบัณฑิตเชี่ยวชาญพิเศษด้านวิชาชีพครู
6. ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการคุรุสภา
 . รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 . ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 . เลขาธิการสภาการศึกษา
 . หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

7. คุรุสภาสามารถออกข้อบังคับเพื่อบริหารของคุรุสภาโดยความเห็นชอบของใคร
 . คณะรัฐมนตรี

. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 . ประธานกรรมการคุรุสภา

. เลขาธิการคุรุสภา

8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจยับยั้งร่างข้อบังคับของคุรุสภาภายในระยะเวลาตามข้อใด
 . ภายในระยะเวลา 10 วัน

. ภายในระยะเวลา 15 วัน
 . ภายในระยะเวลา 30 วัน

. ภายในระยะเวลา 45 วัน

9. กรณีร่างข้อบังคับของคุรุสภาถูกยับยั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถ้ากรรมการคุรุสภา
ประชุมใหม่และยืนยันต้องยืนยันด้วยมติตามข้อใด
 . ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งคณะ
 . ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ
 . ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการทั้งคณะ
 . ด้วยมติเอกฉันท์

10. ร่างข้อบังคับของคุรุสภาที่ส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงมติเห็นชอบใหม่รัฐมนตรี
ต้องลงนามภายในระยะเวลาตามข้อใด
 . ภายในระยะเวลา 10 วัน

. ภายในระยะเวลา 15 วัน
 . ภายในระยะเวลา 30 วัน

. ภายในระยะเวลา 45 วัน

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 )

11.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551) ประกาศใช้เมื่อใด

ก. 8 เมษายน 2551

ข. 9 เมษายน 2551

ค. 10 เมษายน 2551 

ง. 11 เมษายน 2551

12.“คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกโดยย่อว่าอย่างไร

ก. ก.ค.ศ. 

ข. ก.ค.ส. 

ค. อ.ก.ค.ศ. 

ง. อ.ก.ก.ศ. 

13.กรรมการโดยตำแหน่งของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวนกี่คน 

ก. 5 คน

ข. 7 คน

ค. 9 คน

ง. 11 คน

14.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี 

ก. 2 ปี

ข.3 ปี

ค.4 ปี

ง. 5 ปี

15. สำนักงาน ก.ค.ศ. มีอำนาจและหน้าที่อย่างไร 

ก.กำหนดนโยบาย วางแผน และกำหนดเกณฑ์อัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากร 

 ทางการศึกษารวมทั้งให้ความเห็นชอบจำนวนและอัตราตำแหน่งของหน่วยงานการศึกษา 

 ข.พิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้เมื่อ 

 ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้วให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น 

ค.กำหนดมาตรฐานพิจารณา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยการออกจากราชการ 

 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

ง. วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลาก

ทางการศึกษาและการจัดระบบบริหารราชการในหน่วยงานการศึกษา 

16. คณะกรรมการสถานศึกษามีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอย่างไร

 ก. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ 

 การศึกษามอบหมาย 

ก. กำกับ ดูแลการบราหรงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบข้อบังคับ 

หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากำหนด 

 ค. พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 ง. ข้อ  และ  ถูก 

17. ในกรณีที่มีการสอบสวนหรือพิจารณาข้าราชการครูหรือข้าราชการพลเรือนที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำความผิดทางวินัยโดยถูกต้องตามกฎหมายจะมีผลตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ 

 ก. เมื่อมีการสอบสวนพิจารณาความผิดทางวินัยเสร็จสิ้น 

 ข. เมื่อพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ 

 ค. พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังสอบสวนไม่ไม่แล้วเสร็จ 

 ง. ข้อ  และ  ถูก 

18ในกรณีที่ยังมาได้ดำเนินการให้มีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ 

 

คณะกรรมการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการช้าราชการครูตามพระราชบัญญัตินี้มีกำหนดระยะเวลากี่วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 ก. 25 วัน

ข.30 วัน

ค. 35 วัน

ง. 40 วัน

19.ในการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาต้องอาศัยอำนาจตามมาตราใดมาใช้บังคับ 

 ก. มาตรา 12,13,14,15

 ข. มาตรา 13,14,15,16

ค. มาตรา  14,15,16,17

 ง. มาตรา 15,16,17,18

 

20.อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อาศัยกฎหมายมาใช้บังคับ 

 ก. กฎหมายว่าด้วยข้าราชการครูและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ข. กฎหมายว่าด้วยข้าราชการครูและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู 

 ค. กฎหมายว่าด้วยข้าราชการครูและเงินประจำตำแหน่ง 

 ง. กฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน
 

ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

คำสั่ง  จงเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 

21.  พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ คือ ฉบับใด 

   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

  ข.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 

  ค.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2538 

จ. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2544 

22.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก.พ. 

  ก.  รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน 

  ข.  พิจารณาโทษของข้าราชการพลเรือน 

  ค.  ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังของส่วนราชการ 

จ. ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

23. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท 

ก.  2 ประเภท                       

ข.  3 ประเภท                                     

ค.  4 ประเภท                                    

ง.  5 ประเภท 

24. การปรับเงินเดือนประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญเพิ่มไม่เกินร้อยละสิบเป็นอำนาจของใคร 

ก.  คณะรัฐมนตรี           

ข.  นายกรัฐมนตรี               

ค.  เลขาธิการ ก.พ.             

ง.  หัวหน้าส่วนราชการ 

25. โทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือนมีกี่สถาน 

ก.  4 สถาน                      

ข.  5 สถาน                           

ค.  6 สถาน                           

ง.  4 สถาน 

26. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือน 

ก.  ภาคทัณฑ์                  

ข.  ตัดเงินเดือน                   

ค.  ลดเงินเดือน                   

ง.  ให้ออก         

  

27. กรณีตามข้อใดยังไม่ถือว่าเป็นกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ 

ก.  ตาย 

ข.  พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

ค.  วิกลจริต 

ง.  ถูกสั่งลงโทษปลดออก 

28. ข้าราชการพลเรือนสามัญประสงค์จะลาออกต้องยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้ากี่วัน 

ก.  15 วัน                        

ข.  30 วัน                              

ค.  45 วัน                              

ง.  60 วัน 

29. การร้องทุกข์กรณีที่เกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้ร้องทุกข์ต่อใคร 

ก.  ผู้บังคับบัญชา                                                                          

ข.  ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป 

ค.  อธิบดี                                                                                        

ง.  ปลัดกระทรวง 

30. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์เป็นไปตามข้อใด 

ก.  เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย 

ข.  เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

ค.  เป็นไปตามข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี 

ง.  เป็นไปตามข้อเสนอของเลขาธิการสำนักพระราชวัง


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๐
31.การแต่งตั้งคณะกรรมการ  การเลื่อนขั้นขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากี่คน  ขึ้นพิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้อำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

ก.  2  คน

ข.  3  คน

ค.  4  คน

ง.  5  คน

32.  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พิจารณาจากสิ่งใด

ก.  ผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารเป็นหลัก

ข.  ผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนเป็นหลัก

ค.  ผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลัก

ง.  ผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาเป็นหลัก

33.  การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนปีละ

สองครั้งเมื่อใดบ้าง

ก.  ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรกเลื่อนวันที่๑เมษายนของปีที่ได้เลื่อน

ครั้งที่สองครึ่งปีหลังเลื่อนวันที่๑ตุลาคมของปีถัดไป

ข.  ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรกเลื่อนวันที่๑พฤษภาคมของปีที่ได้เลื่อน

ครั้งที่สองครึ่งปีหลังเลื่อนวันที่๑พฤศจิกายนของปีถัดไป

ค.  ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรกเลื่อนวันที่๑มกราคมของปีที่ได้เลื่อน

ครั้งที่สองครึ่งปีหลังเลื่อนวันที่๑กรกฎาคมของปีถัดไป

ง.  ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรกเลื่อนวันที่๑ตุลาคมของปีที่ได้เลื่อน

ครั้งที่สองครึ่งปีหลังเลื่อนวันที่๑เมษายนของปีถัดไป

34.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งผู้บังคับบัญชาส่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา

ฝึกอบรมหรือวิจัยตามความจำเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในระดับปริญญาเอก  ต้องมีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าข้อใด

ก.  ระดับปริญญาเอกมีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่า๓.๐

ข.  ระดับปริญญาเอกมีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่า๒.๕

ค.  ระดับปริญญาเอกมีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่า๓.๕

ง.  ระดับปริญญาเอกมีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่า๓.๒
35.กฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา  กำหนดใช้เมื่อใด

ก.  พ.ศ.๒๕๕๐

ข.  พ.ศ.๒๕๔๙

ค.  พ.ศ.๒๕๔๘

ง.  พ.ศ.๒๕๔๗
36.  เกณฑ์การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัยแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคิดเป็นคะแนนร้อยละเท่าใด

ก.  คิดเป็นคะแนนร้อยละ 60

ข.  คิดเป็นคะแนนร้อยละ 10

ค.  คิดเป็นคะแนนร้อยละ 20

ง.  คิดเป็นคะแนนร้อยละ 40
37.  แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีทั้งหมดกี่แบบ

ก.  2  แบบ

ข.  3  แบบ

ค.  4  แบบ

ง.  5  แบบ

8.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก.  แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้สอน

ข.  แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ค.  แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

ง.  แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

39.  ข้อใดสอดคล้องตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐

ก.  เลื่อนได้สองในสามของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง

ข.  เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง

ค.  เลื่อนได้ครึ่งหนึ่งของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง

ง.  เลื่อนได้สามในสี่ของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง

40.  ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐กรณีศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกหรือโทษหนักกว่าจำคุกควรพิจารณาตามข้อใดต่อไปนี้

ก.  งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง

ข.  งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครั้งที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษ

ค.  งดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย

ง.  งดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้
กฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการสั่งให้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. 2550
41.  บุคคลใดมีอำนาจสั่งให้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักเขตพื้นที่การศึกษามากที่สุด
                ก.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                ข.  เลขาธิการกระทรวงศึกษาธิการ
                ค.  อธิบดีกระทรวงศึกษาธิการ
                 ง.  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

42.  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550  โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ตามมาตราใด
                ก.  17 และ 50
                ข.18 และ 60
                ค.19 และ 70
                ง.20 และ 80

43.  คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักเขตพื้นที่การศึกษาเป็นการชั่วคราวเป็นเวลากี่เดือนนับตั้งแต่วันที่สั่งให้ประจำการ
                ก.  3  เดือน
                ข.  6  เดือน
                ค.  9  เดือน
                 ง.  12  เดือน
44.  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550  ได้รับอนุมัติจากใคร
                ก.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
                ข.  ปลัดกระทรวง
                 ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                ง.  คณะรัฐมนตรี
45.  การขอขยายเวลาให้ขออนุมัติขยายเวลาต่อ ก.ค.ศ. ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาเดิมไม่น้อยกว่ากี่วัน
                ก.  30 วัน
                 ข.60 วัน
                  ค.90 วัน
                  ง.120 วัน
46.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือมีการใช้สำนวนการสอบสวน  พิจารณาดำเนินการตามมาตราใด
                   ก.  มาตรา  110
                ข.  มาตรา  111
                  ค.  มาตรา  112
                 ง.  มาตรา  113
47.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน พิจารณาดำเนินการตามมาตราใด
                ก.  มาตรา  110 (4)
                 ข.  มาตรา  111 (4)
                 ค.  มาตรา  112 (4)
                 ง.  มาตรา  113 (4)
48.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ประกาศใช้ กฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการสั่งให้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. 2550 ณ วันที่เท่าใด
                 ก.  14  กันยายน2550
                ข.  14  ตุลาคม2550
                ค.  14  พฤศจิกายน2550
                 ง.  14  ธันวาคม2550
49.   ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่มีตำแหน่งวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  และตำแหน่งซึ่งได้รับเงินเดือนในระดับใดลงมาในเขตพื้นที่การศึกษา
                ก.  ระดับ 6
                 ข.  ระดับ 7
                 ค.  ระดับ 8
                 ง.  ระดับ 9
50.  บุคคลใดที่เป็นประธาน ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการสั่งให้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. 2550
                ก.  พันตำรวจโททักษิณ   ชินวัตร
                ข.  นายวิจิตร   ศรีสอ้าน
                 ค.  นายชวน  หลีกภัย
                 ง.  นายกษิต ภิรมย์
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑

51.   ข้อใดต่อไปนี้ไม่ตรงกับความหมายของคำว่า “ปลัดกระทรวง” ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

ก.       ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข.       ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ค.       ปลัดกระทรวงที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

ง.       ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

52.      การร้องทุกข์คำสั่งให้ออกจากราชการ ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.ภายในกี่วัน

ก.      30 วัน

ข.      45 วัน

ค.      15 วัน

ง.      50 วัน

53.      ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ประสงค์จะปรึกษาหารือหรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับคำชี้แจงหรือผู้บังคับบัญชามิได้ดำเนินการใดๆ ในกรณีที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการใด

ก.      แจ้งความประสงค์ที่จะปรึกษาหารือ รับฟังหรือสอบถามกับผู้บังคับบัญชาอีกครั้งภายใน 30 วัน

ข.      ให้ผู้บังคับบัญชานั้นให้โอกาสและรับฟังหรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น

ค.      ทำเป็นหนังสือยื่นหรือส่งต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีภายในสามสิบวันและให้ร้องทุกข์ได้สำหรับตนเองเท่านั้น

ง.      การร้องทุกข์ให้ทำเป็นหนังสือยื่นหรือส่งต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา โดยมอบมอบหมายให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทนอีกครั้ง

54.      หนังสือร้องทุกข์ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา จำเป็นต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ก.      ลายมือชื่อที่อยู่ ตำแหน่งผู้ร้องทุกข์คำร้องทุกข์

ข.      ลายมือชื่อที่อยู่ คำร้องทุกข์ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ค.      ลายมือชื่อที่อยู่ ตำแหน่งผู้ร้องทุกข์ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ง.      ลายมือชื่อที่อยู่ตำแหน่งผู้ร้องทุกข์ผู้รับรอง

55.      การร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.ให้ทำหนังสือร้องทุกข์ถึงใคร

ก.      ประธาน ก.ค.ศ. หรือเลขาธิการก.ค.ศ.

ข.      เลขานุการของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง

ค.      ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ง.      ถูกทุกข้อ

56.      ในกรณีที่มีผู้นำหนังสือร้องทุกข์มายื่นเอง จะได้รับอะไรไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณและให้ถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสือร้องทุกข์

ก.      ใบรับฝากเป็นหลักฐานฝากส่ง

ข.      ใบรับพร้อมประทับตรารับและลงทะเบียน

ค.      ใบลงทะเบียนและตาประทับ

ง.      ใบแสดงการร้องทุกข์และใบรับ

57.       ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการหรือกรรมการผู้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด

ก.      เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์

ข.      มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ร้องทุกข์

ค.      มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ร้องทุกข์

ง.      ไม่คุ้นเคยกรรมการผู้พิจารณา

58.      ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต่อไปจะขอถอนเรื่องร้องทุกข์ก่อนที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.พิจารณาเรื่องร้องทุกข์เสร็จสิ้นจะต้องกระทำการโดยวิธีใด

ก.      ทำเป็นหนังสือยื่นหรือส่งตรงต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.

ข.      ส่งเอกสารหรือหลักฐานโดยมีคำชี้แจงประกอบ

ค.      ส่งสำเนาหนังสือร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว

ง.      ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้นจัดส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมทั้งสำเนาและเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

59.      ถ้ามีความจำเป็นอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์ ให้ขยายเวลาพิจารณาได้อีกกี่วัน

ก.      ไม่เกิน  15 วัน

ข.      ไม่เกิน 30 วัน

ค.      ภายใน 1 สัปดาห์

ง.      แล้วแต่จะกำหนดเวลา
60.                เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์จะแล้วเสร็จในกรณีใด

ก.      ผู้บังคับบัญชาได้ใช้อำนาจหน้าที่หรือปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วให้มีมติยกคำร้องทุกข์

ข.      ผู้บังคับบัญชาได้ใช้อำนาจหน้าที่หรือปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มีมติเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติ

ค.      เห็นว่าการร้องทุกข์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้มีมติไม่รับคำร้องทุกข์

ง.      ถูกทุกข้อ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน  และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  พ.ศ. 2548และ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน  และนักศึกษา  พ.ศ. 2548

61.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน  และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

พ.ศ. 2548อาศัยอำนาจในมาตราใดในการวางระเบียบ

                ก.  มาตรา  10

                ข.  มาตรา  11

                ค.  มาตรา  12

                ง.  มาตรา  13

62.  การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาหมายความว่าอย่างไร

ก.  ครู  อาจารย์หรือหัวหน้าสถานศึกษาพานักเรียนและนักศึกษาไปทำกิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  ซึ่งอาจเป็นเวลาเปิดทำการสอนหรือไม่ก็ได้

ข.  ครู อาจารย์ พานักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ  ยุวกาชาด  และเนตรนารี  

นอกสถานศึกษา

ค.  ครู อาจารย์พานักเรียนนักศึกษาไปเดินทางไกลนอกสถานศึกษา

ง.  ครู อาจารย์พานักเรียนนักศึกษาไปแข่งทักษะนอกสถานที่

63.  การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  จำแนกออกเป็นกี่ประเภท

ก. 2  ประเภท

ข.  3  ประเภท

ค.  4  ประเภท

ง.  5  ประเภท

64.   หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ควบคุม  จะต้องมีครูเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมดูแลในการเดินทาง  ซึ่งโดยครู  1  คน  ต่อจำนวนนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เกินกี่คน

ก. 20  คน

ข.  25  คน

ค.  30  คน

ง.  35  คน

65.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน  และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  

พ.ศ. 2548ประกาศใช้ ณ วันที่เท่าใด  

                ก.  30  สิงหาคม  2548

                ข.  30  กันยายน  2548

                ค.  30  ตุลาคม  2548

                ง.  30  พฤศจิกายน  2548

66.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา  อาศัยอำนาจตามความในมาตราใดแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ. 2546

ก.  มาตรา  6  และมาตรา  62

ข.  มาตรา  6  และมาตรา  63

ค.  มาตรา  6  และมาตรา  64

ง.  มาตรา  6  และมาตรา  65

67.  โทษที่จะลงโทษแก่เด็กนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด  มีกี่สถาน

                ก.  4  สถาน

                ข.  5  สถาน

                ค.  6  สถาน

                ง.  7  สถาน

68.  ข้อใดต่อไปนี้  ไม่ใช่  โทษที่จะลงโทษแก่เด็กนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด

                ก.  ว่ากล่าวตักเตือน

                ข.  ทำทัณฑ์บน

                ค.  บำเพ็ญประโยชน์

                ง.  ตัดคะแนนความประพฤติ

69.  การรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบ  และมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ  ให้บุคคลใดเป็นผู้รักษาการ

                ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                ข.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

                ค.  ผู้อำนวยการกระทรวงศึกษาธิการ

                ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกลาโหม
70.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านใด  ที่ประกาศให้ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน  และนักศึกษา  พ.ศ. 2548

                ก.  จาตุรนต์ฉายแสง

                ข.  ปองพลอดิเรกสาร

                ค.  สุวิทย์คุณกิตติ

                ง.  อดิศัยโพธารามิก

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้