ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. 2556-57
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. 2556-57

แชร์กระทู้นี้

1.  สินเชื่อที่มีอายุ 3 ปี คือ

. สินเชื่อระยะสั้น  .  สินเชื่อระยะกลาง

. สินเชื่อระยะยาว  . สินเชื่อที่กำหนดระยะเวลา

2. สินเชื่อบัตรเครดิต เป็นสินเชื่อประเภทใด

. สินเชื่อระยะสั้น  .  สินเชื่อระยะกลาง

 . สินเชื่อระยะยาว  . สินเชื่อที่กำหนดระยะเวลา

3. ข้อใด มิใช่ องค์ประกอบของสินเชื่อ

. ความเชื่อใจ  .  ความเที่ยง

. เวลาในอนาคต  . การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

4. สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว มีเงินหมุนเวียนในกิจการอย่างไม่ขาดมือ เพียงพอที่จะจับจ่ายใช้สอยประจำวัน และมีเงินพอที่จะจ่ายให้กับเจ้าหนี้ทันทีทันใดเรียกว่า

. สินเชื่อ  .  สภาพคล่อง

. เครดิต  . การพาณิชย์  

5. กระบวนการทางด้านสินเชื่อมีกี่ขั้นตอน

. 2 ขั้นตอน  .  3 ขั้นตอน

. 4 ขั้นตอน . 5 ขั้นตอน

7. จากเหตุการณ์ต่อไปนี้ให้เรียงลำดับก่อนหลังของขั้นตอนในกระบวนการของการบัญชี

 1. จัดทำงบทดลอง

 2. จากเอกสารทางการค้านำมาวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกลงในสมุดรายการขั้นต้น

 3. จัดทำงบการเงิน

 4. ผ่านรายการไปบันทึกในบัญชีแยกประเภท

. 2 , 3 , 4 ,1  .  2 , 1 , 4 ,3 

. 1 , 2 , 4 ,3 . 2 , 4 , 1 ,3 

8. ท่านสามารถทราบข้อมูลจำนวนเงินของกำไรของกิจการสำหรับระยะเวลาหนึ่งๆจากที่ไหน

. รายงานการผลิตเกี่ยวกับจำนวนที่ผลิต  

.  รายงานผู้ตรวจสอบบัญชี

. งบกำไรขาดทุน 

.  กรมสรรพากร

9. กำไรสะสม หมายถึง

. กำไรในอดีตทั้งหมดที่คงสะสมไว้ในธุรกิจ  

.  ความเติบโตในอนาคตของธุรกิจ

. เงินที่เจ้าของนำมาลงทุนในธุรกิจทั้งหมด 

. จำนวนเงินที่สะสมไว้จ่ายเจ้าหนี้

10. ข้อใด มิใช่ สถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการบัญชี

. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  .  กรมสรรพาสามิต

. ธนาคารแห่งประเทศไทย . สภาวิชาชีพบัญชี

11. ใครที่นำแม่บทการบัญชีมาเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

. คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี  .  ผู้จัดทำงบการเงิน

. ผู้สอบบัญชี  . ผู้ใช้งบการเงิน

12. หากการได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องติดต่อหน่วยงานใด

. สภาวิชาชีพบัญชี  .  กรมบัญชีกลาง

. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย . กรมสรรพากร

13. หน่วยงานใดมีหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันการเงินต่างๆ

. กรมบัญชีกลาง  .  กระทรวงการคลัง

. ธนาคารแห่งประเทศไทย . ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14. แม่บทการบัญชีมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินอย่างไร

. ทำให้ทราบข้อมูล แนวทางในการกำหนดมาตรฐานของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี 

.  สามารถเข้าใจความหมายที่แสดงในงบการเงินที่จัดทำขึ้นได้

. ใช้เป็นแนวทางในการแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าตรงตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่

. ถูกทุกข้อ

15. ข้อใด เป็นประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี

. ช่วยในการตรวจสอบ  .  ป้องกันข้อผิดพลาด

. ให้ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ . ถูกทุกข้อ

16. ส่วนของเจ้าของ ได้มาจากอะไร

. สินทรัพย์ทั้งหมด หักด้วย หนี้สินทั้งหมด .  รายได้ หักด้วย รายจ่าย

. รายได้ หักด้วย หนี้สิน  . สินทรัพย์ หักด้วย รายจ่าย

17. ข้อใด มิใช่ องค์ประกอบของงบการเงิน

. รายได้  .  ค่าใช้จ่าย

. งบดุล  . สินทรัพย์

18. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ สินทรัพย์

. เงินเดือน  .  ลิขสิทธิ์

. สินค้า  . ลูกหนี้

19. หนี้สิน หมายถึง

. หุ้นกู้  .  เงินกู้

. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  . ถูกทุกข้อ

20. ส่วนได้เสียของเจ้าของในสินทรัพย์ของบริษัทหนึ่งๆคือ

. สินทรัพย์ถาวร  . ส่วนของผู้ถือหุ้น

. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน . ทุนหุ้นสามัญ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจ  ธ.ก.ส. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวม 300 หน้า

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.

- ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.

การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ

ความสามารถการวิเคราะห์ปัญหาและการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ

ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ

- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ 

- แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ 200 ข้อเฉลยละเอียด

ความรู้เกี่ยวกับธนาคาร เศรษฐกิจ สังคมการเมือง การพัฒนาชนบท/ชุมชน การตลาด การให้บริการที่ดี
หลักการบริหารเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ/บัญชีเบื้องต้น จริธรรม/จรรยาบรรณ


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เก็งแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2556-57
1.ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ  ศีลธรรม กฎศีลธรรม เรียกว่าอะไร
ก. ศีลธรรม                ข. จริยธรรม
ค. คุณธรรม                ง. จรรยาบรรณ
2..หลักความประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงปฎิบัติในการประกอบวิชาชีพที่บุคคลในแต่ละวิชาประมวลขึ้นเป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกยึดถือ ปฏิบัติ หมายถึง ข้อใด
ก. ศีลธรรม                ข. จริยธรรม
ค. คุณธรรม                ง. จรรยาบรรณ
3.สภาพคุณงามความดีหรือหน้าที่อันมีพึงอยู่ในตัว ทางความประพฤติและจิตใจ หมายถึง ข้อใด
ก. ศีลธรรม                ข. จริยธรรม
ค. คุณธรรม                ง. จรรยาบรรณ
4. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือ ธรรมในระดับศีล หมายถึง ข้อใด
ก. ศีลธรรม                ข. จริยธรรม
ค. คุณธรรม                ง. จรรยาบรรณ
5. ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารจัดการและสังคมที่ดี ซึ่งเป็นหลักปฎิบัติสำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ
    ก. หลักนิติธรรม                ข.หลักคุณธรรม
    ค. หลักสันติบาล                ค. หลักความคุ้มค่า
6. หลักใดมีความสำคัญต่อธนาคาร เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาธนาคาร
    ก. หลักคุณธรรมและนิติธรรม            ข. หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ
    ค. หลักจรรยาบรรณและนิติธรรม            ง. หลักจรรยาบรรณและจริยธรรม
7. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณต่อลูกค้า
    ก. พึงรักษาความลับของลูกค้า            ข. พึงให้บริการที่ประทับใจ
    ค. พึงมีทัศนคติที่ดี                ง. พึงละเว้นการรับทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินสมควร
8.ข้อใดคือจรรยาบรรณต่อองค์กร
    ก. พึงดูแลการใช้ทรัพย์สินของธนาคาร        ข. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคี
    ค. พึงตั้งตนไว้ชอบ                ง. พึงให้บริการประทับใจ
9. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ที่ให้พนักงาน ธ.ก.ส. มีจรรยาบรรณ
ก.    เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และความยั่งยืน
ข.    สร้างความมั่นคงของตนเอง
ค.    มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในการทำงาน
ง.    ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดคือจรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน
    ก. พึงดูแลการใช้ทรัพย์สินของธนาคาร        ข. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคี
    ค. พึงตั้งตนไว้ชอบ                ง. พึงให้บริการประทับใจ

11.ข้อใดคือจรรยาบรรณต่อตนเอง
    ก. พึงดูแลการใช้ทรัพย์สินของธนาคาร        ข. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคี
    ค. พึงตั้งตนไว้ชอบ                ง. พึงให้บริการประทับใจ

12. การบริการ คือ อะไร
ก.    การให้ความช่วยเหลือหรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น
ข.    การกระตือรือร้น ในการช่วยเหลือผู้อื่น
ค.    การทำความดีต่อสังคมและผู้อื่น
ง.    การให้คำแนะนำที่ดีต่อผู้อื่น
13.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของงานบริการ
ก.    ได้รับความพอใจหรือไม่พอใจจะรู้สึกทันที
ข.    ผลของการบริการเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและแปรผลได้รวดเร็ว
ค.    การบริการที่ผิดพลาดบกพร่อง สามารถเปลี่ยนความรู้สึกของผู้รับบริการให้กลับมาดีได้
ง.    ผลของการบริการเชื่อมโยงไปถึงคนและองค์กร    
14. ในการปฏิบัติในการให้บริการ สามารถแยกออกเป็นด้านใดได้บ้าง
    ก. ทางกาย            ข.ทางวาจา
    ค. ทางใจ            ง. ถูกทุกข้อ
15. การปฏิบัติทางวาจา ควรทำอย่างไร
    ก. ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สดชื่น    
    ข. ใช้ถ้อยคำชวนฟัง น้ำเสียงไพเราะชัดเจน
ค.ทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส ไม่รู้สึกขุ่นเครื่อง  
ง. ถูกทุกข้อ
16. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการให้บริการ
ก.    ไม่เลือกให้บริการเฉพาะหน้าที่ของตนเอง
ข.    ไม่สนใจความต้องการของผู้รับบริการ
ค.    ให้บริการดำเนินการล่าช้า
ง.    ให้บริการขาดตกบกพร่อง
17.ข้อใดคือศิลปะของหัวใจการให้บริการ
ก.    การจัดบรรยากาศสถานที่ทำงานให้สะอาด
ข.    การเอาใจเขามาใส่ใจเรา
ค.    การสื่อสารที่ดี
ง.    ถูกทุกข้อ
18. เป้าหมายของการบริการคืออะไร
ก.    การทำให้ลูกค้าพึงพอใจในการรับบริการ
ข.    การเอาใจใส่ลูกค้าทุกคนที่มาใช้บริการ
ค.    การช่วยเหลือลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการ
ง.    การสื่อสารที่ดีแก่ลูกค้าให้ได้รับข้อมูลครบถ้วน
19. ข้อใดไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยในระบบธนาคารปัจจุบัน
    ก. อัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวผสม        ข. อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะหนึ่ง
    ค.อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ปรับใหม่ทุกรอบเวลา    ง. อัตราดอกเบี้ยฉลอตัว
20. ข้อใดไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
    ก. MLR                ข. MMR
    ค. MOR                ง. MRR
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.ชุด 1


แนวข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 4 
http://8cc6e031.linkbucks.com 

 แนวข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 5 
http://3cc58909.linkbucks.com 

 แนวข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 6 
http://8e944293.linkbucks.com 

 แนวข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 7 
http://39a6671b.linkbucks.com 

 แนวข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 8 
http://6ca5cc5e.linkbucks.com 

ครับ ง่ายมาก ปีที่แล้ว ผมก็ไปสอบ 

ข้อสอบไม่ได้ยากอะไรเลย 

แต่เน้นที่ความไวในการทำและความรอบคอบครับ 

พร้อมกับความรู้รอบตัวทั่ว ๆ ไป 

แต่ครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าข้อสอบจะเปลี่ยนแนวจากเดิมมั้ย ? 

การทำงานธนาคาร ไม่ได้เน้นเก่ง นะครับ ระบบเค้ามีอยู่แล้ว ออกข้อสอบคล้าย ก.พ+G-MAT+รูปภาพมิติสัมพันธ์เนื้อหาที่ออกเท่าที่จำได้
ส่วนวิชาภาษาไทยคล้ายเเนวสอบครูผสม  ก.พ.
1)คณิตศาสตร์ทั่วไป20หรือ25ข้อนี่เเหละ เป็นเเนวก.พ. เเละผสมคณิตศาตร์G-MATผเน้นพวกตัวเเปรจริงๆใช้สูตรจริงๆใช้สูตรลัดไม่ค่อยได้
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
ammbozz ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

1. ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น เมื่อใด

. พ.ศ. 2473                  . พ.ศ. 2499

. พ.ศ. 2502                  . พ.ศ. 2509

ตอบ     . พ.ศ. 2509 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในสมัยนั้น

2. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด

 ก. พุทธศักราช 2475          . พุทธศักราช 2490

   ค. พุทธศักราช 2502         . พุทธศักราช 2486

ตอบ     พุทธศักราช 2486

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสังกัดกระทรวงใด

. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงการคลัง

. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตอบ     คกระทรวงการคลัง

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร

บุญทรง เตริยาภิรมย์                    . ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

กิตติรัตน์ ณ ระนอง                     จุติ ไกรฤกษ์

ตอบ     คกิตติรัตน์ ณ ระนอง  เริ่มดำรงตำแหน่ง  9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คนปัจจุบัน คือใคร

. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง                 . ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

. ธีระ วงศ์สมุทร                         ง. พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ

ตอบ     ก. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง 

6. ผู้จัดการใหญ่ ของ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน คือใคร

            ก. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ                    . นางพูนสุข มุสิกลัด

            ค. นายสมชัย อ่ำพันธ์                      ง. นายลักษณ์ วจนานวัช

ตอบ     ง. นายลักษณ์ วจนานวัช

7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

. . Bank for Agriculture            

. Bank for Agricultural Cooperatives

. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

 . Bank Authority Meteorological 

ตอบ     ค. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกร                     

. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท

. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                            

             ง. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ

ตอบ     ข. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท

9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ ธนาคาร ธ .ก.ส.

. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย                   

. ยึดมั่นในหลักการบริหารงาน

สนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพ

. ถูกทุกข้อ

ตอบ     ก. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย     

10. ข้อใดคือนิยามวัฒนธรรมของ ธ.ก.ส.

              .ซื่อสัตย์สุจริต

. มีสำนึกรับผิดชอบ

. ตอบสนองเป็นทีม

. ถูกทุกข้อ

ตอบ     ง. ถูกทุกข้อ6640 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

1. ข้อใด คือวิสัยทัศน์ของ ธ. . .

. เป็นธนาคารของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย                                

.  เป็นธนาคารพัฒนาชุมชนเกษตรกรไทยอย่างถาวรและยั่งยืน

. เป็นธนาคารเพื่อการเกษตรที่พัฒนาสู่ระดับสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรรายย่อย

. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย

ตอบข้อ ง. วิสัยทัศน์ของ ธ. . . คือ เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย ”

2. Payment Function คืออะไร

. หน้าที่รับฝากเงิน                                                           .  หน้าที่จ่ายเงิน

. หน้าที่ให้กู้ยืม                                                                  . หน้าที่ทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน

ตอบข้อ ข. หน้าที่จ่ายเงิน (Payment Function) หมายถึง การจ่ายคืนเงินแก่ผู้ฝาก ธนาคารพาณิชย์ที่รับฝากจากลูกค้าจะต้องเตรียมเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อการถอนคืนทุกขณะที่ลูกค้าต้องการด้วยการดำรงเงินสดสำรองไว้ ธนาคารพาณิชย์ที่สามารถจ่ายเงินคืนผู้คืนผู้ฝากได้ทุกครั้งนำมาซึ่งความเชื่อถือของผู้ฝากเงินซึ่งหมายถึงความไว้วางใจนำเงินฝากที่ธนาคารในอนาคต เพราะว่าธนาคารจะใหญ่ขึ้นหรือมีรายได้มากขึ้นเมื่อมีเงินฝากเพิ่มขึ้น เงินฝากจะเพิ่มขึ้นเมื่อธนาคารสามารถสร้างความเชื่อถือให้แก่ลูกค้าได้มากขึ้น ลูกค้าจะเชื่อถือธนาคารมากขึ้นเมื่อธนาคารมีหน้าที่การจ่ายคืนเงินฝากที่ดี ดังนั้น หน้าที่การจ่ายเงินที่ดีจะนำไปสู่ความมั่งคั่งแก่ธนาคารนั่นเอง

3. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของ ธนาคารพาณิชย์

. ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ขึ้นตรงกับธนาคารแห่งประเทศไทย

. บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์

. สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์            

. ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย

ตอบข้อ ก. ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และให้ความหมายรวมถึงธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์

4. ข้อใด มิใช่ หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์

. รับฝากเงิน                                                                       .  หน้าที่จ่ายเงิน

. หน้าที่ให้กู้ยืมเงิน                                                           . หน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการเงิน

ตอบข้อ ง. หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ 1. หน้าที่รับฝากเงิน  2. หน้าที่จ่ายเงิน 3. หน้าที่ให้กู้ยืมเงิน 4. หน้าที่ทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน

5. การฝากเงินประเภทกระแสรายวัน มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด

. เพื่อความปลอดภัยในเงินฝาก                                    

.  เพื่อความสะดวกแก่ผู้ฝากเงินเมื่อต้องการจ่ายเงิน

เพื่อก่อเกิดรายได้จากการรำเงินมาฝาก

. เพื่อช่วยให้การกู้ยืมเงินธนาคารง่ายขึ้น

ตอบข้อ ข. เพื่อสะดวกแก่ผู้ฝากเงินเมื่อต้องการจ่ายเงิน ผู้นำเงินฝากด้วยวัตถุประสงค์นี้มักฝากเงินประเภทกระแสรายวันที่จ่ายคืนด้วยเช็ค

6. ธนาคารพาณิชย์มีแหล่งเงินได้กี่แหล่ง

. 2  แหล่ง                                                                           .  3 แหล่ง

. 4  แหล่ง                                                                           .  แหล่ง

ตอบข้อ  ก. ธนาคารพาณิชย์มีแหล่งที่ได้มาของเงินใหญ่ๆ 2 แหล่ง คือ 1. ขากแหล่งเจ้าของ และ 2. จากแหล่งเจ้าหนี้ เงินที่ธนาคารพาณิชย์นำไปให้กู้ยืมหรือลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ธนาคารส่วนใหญ่มาจากเงินฝาก เมือเงินฝากมีมากขึ้น ธนาคารสามารถนำไปหาผลประโยชน์ได้มากขึ้น ดังนั้น ธนาคารจะใหญ่ขึ้นเรื่องๆ เมื่อมีเงินฝากเพิ่มขึ้น

> . Bank for Agricultural Cooperatives

. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

 . Bank Authority Meteorological 

ตอบ     ค. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกร                     

. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท

. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                            

             ง. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ

ตอบ     ข. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท

9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ ธนาคาร ธ .ก.ส.

. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย                   

. ยึดมั่นในหลักการบริหารงาน

สนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพ

. ถูกทุกข้อ

ตอบ     ก. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย     

10. ข้อใดคือนิยามวัฒนธรรมของ ธ.ก.ส.

              .ซื่อสัตย์สุจริต

. มีสำนึกรับผิดชอบ

. ตอบสนองเป็นทีม

. ถูกทุกข้อ

ตอบ     ง. ถูกทุกข้อ

mashimaro ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
pinkvespa ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากค่ะ
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111111111111111
123456 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ไม่มีเฉลยหรอค่ะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้