ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบผู้ช่วยการเงิน ธ.ก.ส. 2556-2557
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบผู้ช่วยการเงิน ธ.ก.ส. 2556-2557

แชร์กระทู้นี้

ข้อสอบการบัญชี 

1. จากเหตุการณ์ต่อไปนี้ ให้เรียงลำดับก่อนหลังของขั้นตอนในกระบวนการของการบัญชี 

 (1) จัดทำงบทดลอง 

 (2) จากเอกสารทางการค้านำมาวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกลงในสมุดรายการขั้นต้น 

 (3) จัดทำงบการเงิน 

 (4) ผ่านรายการไปบันทึกในบัญชีแยกประเภท 

 ก. 2, 4, 3, 1 ข. 2, 1, 4, 3 

 ค. 1, 2, 4, 3  ง.  2, 4, 1, 3 

 ตอบ ง. 2, 4, 1, 3 

 วงจรบัญชี (Accounting Cycles) หมายถึง กระบวนการทางบัญชี ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และบันทึกลงในสมุดรายการขั้นต้น แล้วผ่านรายการบัญชีไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปหายอดคงเหลือเพื่อจัดทำงบทดลองและงบการเงินเพื่อเสนอต่อผู้ใช้งบการเงิน

2. ข้อผิดพลาดใดต่อไปนี้ที่ทำให้งบทดลองไม่ลงตัว รายการกู้เงินจากธนาคาร 

 ก. ผ่านรายการโดยเดบิทเงินสดและเครดิตเงินกู้ 

 ข. ไม่ได้ผ่านรายการไปเลย 

 ค. ผ่านรายการโดยเดบิทเงินกู้และเครดิตเงินสด 

 ง. ผ่านรายการโดยเครดิตเงินกู้ 

   ตอบ ง. ผ่านรายการโดยเครดิตเงินกู้

 ข้อผิดพลาดที่เกิดจากงบทดลองมียอดไม่เท่ากันหรือไม่ลงตัว คือ 

 1. บันทึกรายการค้ากลับข้างกันในบัญชีแยกประเภท 

 2. บันทึกรายการค้าผิดประเภทบัญชี 

 3. ลืมบันทึกรายการค้าหรือบันทึกรายการค้าซ้ำซ้อน 

 4. บันทึกจำนวนเงินผิดทั้งด้านเดบิตและเครดิต ซึ่งอาจจะบันทึกด้วยจำนวนที่สูง 

  หรือต่ำไปจากความเป็นจริง 

3. บัญชีใดต่อไปนี้จะไม่ถูกปิดบัญชี ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

 ก. ต้นทุนขาย ข. เงินปันผลจ่าย 

 ค. ดอกเบี้ยค้างจ่าย ง. ค่าเสื่อมราคา 

   ตอบ ค. ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

 การปิดบัญชี (Closing Entries) คือ การบันทึกรายการเพื่อทำให้บัญชีชั่วคราว ซึ่งได้แก่ บัญชีประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายมียอดเท่ากับศูนย์ โดยโอนยอดคงเหลือสุทธิไปเข้าบัญชีกำไรขาดทุนและบัญชีกำไรสะสมในขั้นตอนสุดท้าย 

4. จากข้อมูลต่อไปนี้ ณ วันสิ้นงวดบัญชี เป็นดังนี้ 

 สินทรัพย์รวม =  380,000 บาท 

 หนี้สินรวม = 220,000 บาท 

 ทุนหุ้นสามัญ =  60,000 บาท

 รายได้ = 170,000 บาท

 ค่าใช้จ่าย = 140,000 บาท

 กำไรสะสมต้นปีเท่ากับเท่าใด 

 ก. 100,000 ข. 70,000 

 ค. 90,000 ง. 160,000 

   ตอบ ข. 70,000

 จากสมการบัญชี : สินทรัพย์รวม = หนี้สินรวม + ส่วนของผู้ถือหุ้น

 \ ส่วนของผู้ถือหุ้น = สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม

 = 380,000 220,000

 = 160,000 บาท

 ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นงวด ประกอบด้วย ทุนหุ้นสามัญและกำไรสะสม ณ วันสิ้นงวด 

 ดังนั้น กำไรสะสม ณ วันสิ้นงวด = ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนหุ้นสามัญ

 = 160,000 60,000

 = 100,000 บาท

 กำไรสะสม ณ วันสิ้นงวด = กำไรสะสม ณ วันต้นงวด + รายได้ - ค่าใช้จ่าย 

 กำไรสะสม ณ วันต้นงวด = กำไรสะสม ณ วันสิ้นงวด - รายได้ + ค่าใช้จ่าย 

 = 100,000 – 170,000 + 140,000

 = 70,000  บาท

5. บริษัท ศรีปราง จำกัด มียอดขายสุทธิ 400,000 บาท ต้นทุนขาย 225,000 บาท และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 100,000 บาท กำไรสุทธิของบริษัท คือ ....... บาท 

 ก. 225,000 ข. 175,000 

 ค. 125,000 ง. 75,000 

   ตอบ ง. 75,000

 คำนวณหากำไรสุทธิ 

 ยอดขายสุทธิ 400,000 บาท 

 หัก ต้นทุนขาย 225,000 

 กำไรขั้นต้น 175,000 

 หัก ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 100,000 

 กำไรสุทธิ  75,000 บาท 

6. กลุ่มบัญชีใดต่อไปนี้มียอดคงเหลือด้านเครดิต 

 ก. ค่าเสื่อมราคาสะสม เจ้าหนี้เงินกู้ และสินค้าคงเหลือ 

 ข. ดอกเบี้ยค้างจ่าย ต้นทุนขาย ทุนเรือนหุ้น 

 ค. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนลดรับ และดอกเบี้ยรับล่วงหน้า 

 ง. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เงินให้กู้ยืม และตั๋วเงินจ่าย 

   ตอบ ค. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนลดรับ และดอกเบี้ยรับล่วงหน้า

 หมวดบัญชีที่มียอดคงเหลือด้านเครดิต ประกอบด้วย หนี้สิน ทุน รายได้ และบัญชีปรับมูลค่าสินทรัพย์ 

7. ถ้าบริษัท ดาวเด่น จำกัด ซื้อเครื่องใช้สำนักงานเป็นเงินเชื่อ 8,000 บาท ดังนั้น 

 ก. สินทรัพย์และหนี้สินลดลง 8,000 บาท 

 ข. สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น 8,000 บาท 

 ค. สินทรัพย์เพิ่มขึ้นและสินทรัพย์ลดลง 8,000 บาท 

 ง. ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น 8,000 บาท 

   ตอบ ข. สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น 8,000 บาท

 บันทึกรายการบัญชีโดย 

 เดบิท เครื่องใช้สำนักงาน 8,000  -> สินทรัพย์เพิ่มขึ้น

  เครดิต เจ้าหนี้  8,000 -> หนี้สินเพิ่มขึ้น

8. ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 บริษัททีเค จำกัด มีกำไรสะสม 470,000 บาท ระหว่างปีบริษัทมีรายได้ทั้งสิ้น 850,000 บาท จ่ายเงินปันผล 10,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีกำไรสะสม 500,000 บาท ดังนั้น บริษัทมีค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2551 เท่ากับ ..... บาท 

 ก. 810,000 บาท ข. 790,000 บาท 

 ค. 40,000 บาท ง. 60,000 บาท 

   ตอบ ก. 810,000 บาท

ก. คำนวณหากำไรสุทธิ 

 กำไรสะสม ณ วันสิ้นปี 500,000 บาท 

 บวก จ่ายเงินปันผล  10,000 บาท 

 510,000 

 หัก กำไรสะสม ณ วันต้นปี 470,000 บาท 

 กำไรสุทธิ  40,000 บาท 

ข. คำนวณหาค่าใช้จ่าย 

 ค่าใช้จ่าย = รายได้ กำไรสุทธิ

  = 850,000 40,000 = 810,000 บาท

9. ณ วันที่ 1 มีนาคม 2552 บริษัท ทองอุไร มีลูกหนี้คงเหลือ 12,000 บาท ระหว่างเดือนมีนาคม ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 50,000 บาท และเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ 40,000 บาท ณ 31 มีนาคม 2552 ลูกหนี้คงเหลือเท่ากับ 

 ก. เครดิต 22,000 บาท ข. เดบิท 22,000 บาท 

 ค. เดบิท 12,400 บาท ง. เครดิต 4,400 บาท 

   ตอบ ข. เดบิท 22,000 บาท

 คำนวณหายอดลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 

 ยอดลูกหนี้คงเหลือ ณ วันต้นงวด 12,000 บาท 

 บวก ขายเชื่อ 50,000 

 62,000 

 หัก เก็บเงินจากลูกหนี้ 40,000 

 ยอดลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 22,000 บาท 

บัญชีลูกหนี้ 

2552 

2552 

มี.ค. 1 ยอดยกมา 12,000 

มี.ค. 1 31 เงินสด 40,000

1 31 ขาย 50,000

 31 ยอดยกไป* 22,000

 62,000

  62,000

10. ณ วันที่ 1 มีนาคม 2552 บริษัท สิงห์แดง มีเจ้าหนี้คงเหลือ 60,000 บาท ระหว่างเดือนมีนาคม ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ 50,000 บาท และจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ 80,000 บาท ณ 31 มีนาคม 2552 เจ้าหนี้คงเหลือเท่ากับ 

 ก. เดบิท 60,000 บาท ข. เดบิท 30,000 บาท 

 ค. เครดิต 30,000 บาท ง. เครดิต 80,000 บาท 

   ตอบ ค. เครดิต 30,000 บาท

 คำนวณหายอดเจ้าหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 

 ยอดเจ้าหนี้คงเหลือ ณ วันต้นงวด  60,000 บาท 

 บวก ซื้อเชื่อ  50,000 บาท 

 110,000 บาท 

 หัก จ่ายชำระหนี้  80,000 บาท 

 ยอดเจ้าหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด  30,000 บาท 

บัญชีเจ้าหนี้ 

2552 

2552 

มี.ค. 1 - 31 เงินสด 80,000 

มี.ค. 1 31 ยอดยกมา 60,000

 31 ยอดยกไป 30,000

 1 - 31 ซื้อ  50,000

 110,000

 110,000

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้ช่วยการเงิน ธ.ก.ส. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวม 280 หน้า

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.

- ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.

การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ

ความสามารถการวิเคราะห์ปัญหาและการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ

ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ

- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

- แนวข้อสอบการเงินการธนาคาร

- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี เฉลยละเอียด

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง

- หลักการบัญชีเบื้องต้น

- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร1. ข้อใด คือวิสัยทัศน์ของ ธ. . .. เป็นธนาคารของชุมชน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย
                                .  เป็นธนาคารพัฒนาชุมชนเกษตรกรไทยอย่างถาวรและยั่งยืน. เป็นธนาคารเพื่อการเกษตรที่พัฒนาสู่ระดับสากล
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรรายย่อย. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง
มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยตอบข้อ
. วิสัยทัศน์ของ ธ. . . คือ เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง
มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย ”2.
Payment Function คืออะไร. หน้าที่รับฝากเงิน                                                           .

 หน้าที่จ่ายเงิน

. หน้าที่ให้กู้ยืม                                                                  .
หน้าที่ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินตอบข้อ
. หน้าที่จ่ายเงิน (Payment Function) หมายถึง
การจ่ายคืนเงินแก่ผู้ฝาก
ธนาคารพาณิชย์ที่รับฝากจากลูกค้าจะต้องเตรียมเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อการถอนคืนทุกขณะที่ลูกค้าต้องการด้วยการดำรงเงินสดสำรองไว้
ธนาคารพาณิชย์ที่สามารถจ่ายเงินคืนผู้คืนผู้ฝากได้ทุกครั้งนำมาซึ่งความเชื่อถือของผู้ฝากเงินซึ่งหมายถึงความไว้วางใจนำเงินฝากที่ธนาคารในอนาคต
เพราะว่าธนาคารจะใหญ่ขึ้นหรือมีรายได้มากขึ้นเมื่อมีเงินฝากเพิ่มขึ้น
เงินฝากจะเพิ่มขึ้นเมื่อธนาคารสามารถสร้างความเชื่อถือให้แก่ลูกค้าได้มากขึ้น
ลูกค้าจะเชื่อถือธนาคารมากขึ้นเมื่อธนาคารมีหน้าที่การจ่ายคืนเงินฝากที่ดี ดังนั้น
หน้าที่การจ่ายเงินที่ดีจะนำไปสู่ความมั่งคั่งแก่ธนาคารนั่นเอง3. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของ ธนาคารพาณิชย์.
ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ขึ้นตรงกับธนาคารแห่งประเทศไทย. บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์. สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์            . ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยตอบข้อ
. ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง
บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
และให้ความหมายรวมถึงธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
และสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์4. ข้อใด มิใช่ หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์. รับฝากเงิน                                                                       .  หน้าที่จ่ายเงิน. หน้าที่ให้กู้ยืมเงิน                                                           .
หน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินตอบข้อ
. หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ 1. หน้าที่รับฝากเงิน  2. หน้าที่จ่ายเงิน 3.
หน้าที่ให้กู้ยืมเงิน 4. หน้าที่ทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน5. การฝากเงินประเภทกระแสรายวัน มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด. เพื่อความปลอดภัยในเงินฝาก                                    .  เพื่อความสะดวกแก่ผู้ฝากเงินเมื่อต้องการจ่ายเงินเพื่อก่อเกิดรายได้จากการรำเงินมาฝาก. เพื่อช่วยให้การกู้ยืมเงินธนาคารง่ายขึ้นตอบข้อ
. เพื่อสะดวกแก่ผู้ฝากเงินเมื่อต้องการจ่ายเงิน ผู้นำเงินฝากด้วยวัตถุประสงค์นี้มักฝากเงินประเภทกระแสรายวันที่จ่ายคืนด้วยเช็ค6. ธนาคารพาณิชย์มีแหล่งเงินได้กี่แหล่ง. 2  แหล่ง                                                                           .  3
แหล่ง. 4  แหล่ง                                                                           .  แหล่งตอบข้อ
 ก
. ธนาคารพาณิชย์มีแหล่งที่ได้มาของเงินใหญ่ๆ 2 แหล่ง
คือ
1. ขากแหล่งเจ้าของ และ 2. จากแหล่งเจ้าหนี้
เงินที่ธนาคารพาณิชย์นำไปให้กู้ยืมหรือลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ธนาคารส่วนใหญ่มาจากเงินฝาก
เมือเงินฝากมีมากขึ้น ธนาคารสามารถนำไปหาผลประโยชน์ได้มากขึ้น ดังนั้น
ธนาคารจะใหญ่ขึ้นเรื่องๆ เมื่อมีเงินฝากเพิ่มขึ้น7. ข้อใด มิใช่ เหตุผลในการฝากเงินไว้กับธนาคาร. เพื่อความสะดวกในการจ่ายเงิน                                 .  เพื่อความปลอดภัยในเงินฝาก. ใช้รายการบัญชีเงินฝากเป็นสถิติการรับ
– จ่ายเงินของเจ้าของบัญชี
                                 . ใช้รายการบัญชีเงินฝากเป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์แห่งรัฐตอบข้อ
. เหตุผลในการฝากเงินไว้กับธนาคาร1. เพื่อความสะดวกแก่ผู้ฝากในการจ่ายเงิน                                  2.  เพื่อความปลอดภัยในเงินฝาก3. เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการนำฝาก4. เพื่อช่วยให้การกู้ยืมง่ายขึ้น5. เพื่อใช้เป็นสถิติการรับ –
จ่ายเงินของเจ้าของบัญชี


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
cai.darunee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

1. ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น
เมื่อใด. พ.ศ. 2473                  . พ.ศ. 2499. พ.ศ. 2502                  . พ.ศ. 2509ตอบ     . พ.ศ.
2509
 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในสมัยนั้น2.
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์
จัดตั้งขึ้นเมื่อใด ก. พุทธศักราช 2475          . พุทธศักราช 2490   ค. พุทธศักราช 2502         . พุทธศักราช
2486ตอบ     พุทธศักราช 24863. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสังกัดกระทรวงใด. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  . กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงการคลัง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอบ     คกระทรวงการคลัง4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใครบุญทรง เตริยาภิรมย์                    . ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาลกิตติรัตน์ ณ ระนอง                     จุติ ไกรฤกษ์ตอบ   
 ค
กิตติรัตน์ ณ ระนอง  เริ่มดำรงตำแหน่ง  9 ตุลาคม พ.ศ. 25555. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คนปัจจุบัน คือใคร. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง                 . ศักดิ์ชัย
ศรีบุญซื่อ. ธีระ วงศ์สมุทร                         ง. พรศักดิ์ เจริญประเสริฐตอบ   
 ก
. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง 6. ผู้จัดการใหญ่ ของ ธ.ก.ส.
คนปัจจุบัน คือใคร

 

.
นายเอ็นนู
ซื่อสุวรรณ
                    . นางพูนสุข มุสิกลัด

 

.
นายสมชัย
อ่ำพันธ์
                     
. นายลักษณ์ วจนานวัชตอบ   
 ง
. นายลักษณ์ วจนานวัช7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีชื่อภาษาอังกฤษว่า. . Bank for Agriculture            . Bank for Agricultural Cooperatives. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives . Bank Authority Meteorological ตอบ   
 ค
. Bank for Agriculture and Agricultural
Cooperatives8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกร                     . สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                                       
 ง. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพตอบ   
 ข
. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ
ธนาคาร ธ .ก.ส.. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง
มีการจัดการที่ทันสมัย
                   . ยึดมั่นในหลักการบริหารงานสนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพ. ถูกทุกข้อตอบ   
 ก
. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง
มีการจัดการที่ทันสมัย
     10. ข้อใดคือนิยามวัฒนธรรมของ
ธ.ก.ส.

 

.ซื่อสัตย์สุจริต. มีสำนึกรับผิดชอบ. ตอบสนองเป็นทีม. ถูกทุกข้อตอบ   
 ง
. ถูกทุกข้อ


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comau_jeng ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

1. เงินตราต่างประเทศเป็นเงินได้พึงประเมินต้องคำนวณเป็นเงินตราไทย
โดยอ้างอิงคำนวณเป็นเงินตราไทย โดยอ้างอิงการคำนวณเป็นเงินตราไทยจากที่ใด                ก.  ธนาคารแห่งประเทศไทย                ข. 
ธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์                ค.  ธนาคารกลางโลก                ง´ ข้อ ก. และ ข. ถูกต้องตอบ       ง´ ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง2.  เงินตราต่างประเทศที่เป็นเงินได้พึงประเมินต้องคำนวณเป็นเงินตราไทย
ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อใด                ก.  อัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน                ข.  อัตราการแลกเปลี่ยนในวันถัดไป                ค.  อัตราการเปลี่ยนในทุกวันจันทร์ต่อสัปดาห์
ของตลาดหลักทรัพย์                ง.  อัตราการเปลี่ยนในทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์  ของตลาดหลักทรัพย์ตอบ       ข. 
อัตราการแลกเปลี่ยนในวันถัดไป3. กรณีที่ใช้อัตราการแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย
หรือธนาคารพาณิชย์ต้องใช้เพียงธนาคารใด ธนาคารหนึ่งเพียงธนาคารเดียว
หากต้องการเปลี่ยนธนาคารที่อ้างอิงอัตราการแลกเปลี่ยนต้องอนุมัติจากผู้ใด                ก.  อธิการบดีสรรพากร                ข.  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย                ค.  รัฐมนตรีการกระทรวงการคลัง                ง.  ปลัดกระทรวงการคลังตอบ       ก. 
อธิการบดีสรรพากร4.  รางวัลที่ได้จากการชิงโชค
เป็นเงินพึงประเมินรูปแบบใด                ก.  ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณเป็นเงินได้                ข.  ไม่มีการประเมินใดๆในรางวัล                ค.  ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน                ง.  ทรัพย์สินหรือรางวัลได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องเสียภาษีตอบ       ก. 
ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณเป็นเงินได้5.  บ้านพักที่จัดให้อยู่ฟรี
จัดเป็นเงินได้พึงประเมินรูปแบบใด                ก.   ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณเป็นเงินได้                ข.  ประโยชน์ซึ่งอาจคำคำนวณได้เป็นเงิน                ค.  ทรัพย์สินหรือรางวัลได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี                ง.  ถูกทุกข้อตอบ       ข. 
ประโยชน์ซึ่งอาจคำคำนวณได้เป็นเงิน6.  ได้รับค่าตอบแทนเป็น “หุ้น” จัดเป็นเงินได้พึงประเมินรูปแบบใด                ก.  ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณเป็นเงินได้                ข.  ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน                ค.  ค่าตอบแทน ที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี                ง.  ถูกทุกข้อตอบ       ก. 
ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณเป็นเงินได้


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


chompoo206 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้