ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 3 กทม. ใหม่ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 3 กทม. ใหม่ล่าสุด

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบ  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง  การพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๘

1. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘  ตราเป็นกฎหมายเมื่อใด

ก. ๓๐
 มกราคม  พ.ศ. ๒๕๓๘

ข. ๓๐
 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๘

ค. ๓๐
 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๘

ง. ๓๐
 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๓๘

ตอบ       ค. 
๓๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๘

2. ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน

ค. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งอาทิตย์

ง. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งเดือน

ตอบ       ง. 
หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งเดือน

                ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด  ๓๐ 
วัน 
นับแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3. บุคคลใดเป็นผู้รักษาข้อบัญญัตินี้

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ค. ประธานสภากรุงเทพมหานคร

ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตอบ       ข. 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

                ข้อ ๔ 
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ  ระเบียบ 
คำสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

 

4. ผู้มีอำนาจดำเนินการตามข้อบัญญัตินี้จะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดต้องดำเนินการอย่างไร

ก. ทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ

ข. ทำเป็นคำสั่ง

ค. ทำเป็นคำสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ง. ทำเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร

ตอบ       ก. 
ทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ

                ข้อ ๗ 
ผู้มีอำนาจดำเนินการตามข้อบัญญัตินี้จะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้โดยให้คำนึงถึงระดับ  ตำแหน้ง 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ 
หากเกิดการเสียหายขึ้นผู้มอบและผู้รับมอบจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

5. ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริตหรือเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครเสียหายอย่างร้ายแรง  จะต้องดำเนินการลงโทษตามข้อใด

ก. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการปลดออกจากราชการ

ข. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการตัดเงินเดือน

ค. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการว่ากล่าวตักเตือน

ง. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

ตอบ       ก. 
ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการปลดออกจากราชการ

                ข้อ ๘ 
ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามข้อบัญญัตินี้  หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการโดยจงใจ  หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  หรือกระทำการโดยมีเจตนาทุจริต  หรือกระทำการโดยปราศจากอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ 
รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ส่อให้มีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยตามกฎหมายที่กรุงเทพมหานครนำมาบังคับอยู่ในขณะนั้นโดยอนุโลม  หรือตามกฎหมายเฉพาะของกรุงเทพมหานครภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) ถ้าการกระทำมีเจตนาทุจริตหรือเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครเสียหายอย่างร้ายแรง 
ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการหรือให้เลิกจ้าง  แล้วแต่กรณี

(๒) ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง  ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือนหรือตัดค่าจ้าง

(๓) ถ้าการกระทำไม่เป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครเสียหาย  ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าวตักเตือน  โดยทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

การลงโทษทางวินัยตาม
(๑) หรือ (๒) 
ไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทำหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในทางแพ่งตามระเบียบความรับผิดของข้าราชการในทางแพ่งหรือความรับผิดชอบทางอาญา
(ถ้ามี)

6. ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง  จะต้องดำเนินการลงโทษตามข้อใด

ก. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการปลดออกจากราชการ

ข. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการตัดเงินเดือน

ค. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการว่ากล่าวตักเตือน

ง. ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

ตอบ       ข. 
ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำโดยการตัดเงินเดือน

                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

7. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  มีวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละกี่ปี

ก. ๑  ปี

ข. ๒  ปี

ค. ๓  ปี

ง. จนหมดวาระของสภาของกรุงเทพมหานคร

ตอบ       ข. 
๒  ปี

                ข้อ ๙  ให้มีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุประกอบด้วย  ปลัดกรุงเทพมหานคร 
หรือผู้ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมายเป็นประธานกรรมการ  ผู้อำนวยการสำนักการคลัง  ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพมหานคร  ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี  ผู้อำนวยการกองงบประมาณ  ผู้อำนวยการกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  ผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  และผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งละ  ๑  คน 
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีหนังสือเชิญมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งอีกไม่เกิน  ๓  คน 
ผู้อำนวยการกองระบบการคลังเป็นกรรมการและเลขานุการกับให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการไม่เกิน  ๒  คน

                ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ
๒ ปี 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

8. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  จะสามารถดำรงตำแหน่งได้เมื่อใด

ก. เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง

ข. เมื่อประธานสภากรุงเทพมหานครแต่งตั้ง

ค. เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง

ง. สามารถดำรงตำแหน่งทันทีที่ได้รับเลือก

ตอบ       ก. 
เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง

                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

9. ผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีอำนาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้จำนวนกี่คน

ก. จำนวน
๓ คน

ข. ไม่เกิน
๓ คน

ค. จำนวน
๕ คน

ง. จำนวนไม่เกิน
๕ คน

ตอบ       ข. 
จำนวนไม่เกิน ๓ คน

                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

10. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ก. พิจารณาการอนุมัติยกเว้น  หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข. พิจารณาคำร้องเรียนเกี่ยวกับการที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ค. เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัตินี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ง. ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ตอบ       ค. 
เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัตินี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

                ข้อ ๑๐  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

(๒) พิจารณาการอนุมัติยกเว้น  หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

(๓) พิจารณาคำร้องเรียนเกี่ยวกับการที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

(๔) เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัตินี้ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(๕) กำหนดแบบหรือตัวอย่าง  รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง 
และกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 3 กทม. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- การสอบสัมภาษณ์

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538

- แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529

- แนวข้อสอบระเบียบ กทม.ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ 2533
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เอกสารเตรียมสอบ : นักวิชาการคลัง 3 กทม

เอกสารระเบียบต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการเตรียมตัวสอบ

การจัดทำงบประมาณรายจ่าย


หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   ๐ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529
   

   ๐ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
   

   ๐ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2536
   


ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   ๐ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายฯ พ.ศ. 2533
   

   ๐ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2536
   

   ๐ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540
   


คู่มือการปฏิบัติงานงบประมาณ
   ๐ คู่มือการปฏิบัติงานงบประมาณ_1
   

   ๐ คู่มือการปฏิบัติงานงบประมาณ_2
   


เอกสารวิชาการด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ  โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เล่มที่ 1 "งบประมาณ การเงิน การคลัง"


เล่มที่ 2 "การพัสดุ"


เล่มที่ 3 "การพัสดุ" (หนังสือสั่งการ)


การบริหารงานด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง (ปี 2551)  ...ศึกษาดูตัวอย่าง


ข้อมูลสถิติด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร


สถิติ...ด้านเศรษฐกิจ


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


และ


ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

ขอบคุณที่มา  [url]www.thailocalmeet.com[/url]


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้