ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : พระราชบัญญัติ ทั้งหมดของประเทศไทย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

พระราชบัญญัติ ทั้งหมดของประเทศไทย

แชร์กระทู้นี้พรบ. เรือไทย พ.ศ. 2481 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 6/2540)
พรบ. เรือไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
พรบ. เรือนจำทหาร พ.ศ. 2479 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2550)
พรบ. เรือนจำทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
พรบ. เรือนจำทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
พรบ. แร่ พ.ศ. 2510 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2534)
พรบ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 
พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2534)
พรบ. แรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 
พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2523 
พรบ. โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 
พรบ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 
พรบ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 (ยกเลิก)
พรบ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
พรบ. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2551
พรบ. โรงแรม พ.ศ. 2478 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2503) (ยกเลิก)
พรบ. โรงแรม พ.ศ. 2547
พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535
พรบ. โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550
พรบ. โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2534)
พรบ. รถยนต์ทหาร พ.ศ. 2476 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2507)
พรบ. รถยนต์ทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2507 
พรบ. รถยนตร์ พ.ศ. 2522 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 10/2542)
พรบ. รถยนตร์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2544
พรบ. รถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546
พรบ. รถยนต์ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2550
พรบ. รถยนต์ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2551
พรบ. รถลาก ร.ศ. 120
พรบ. รถลาก แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2475 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 7/2495)
พรบ. รถลาก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2484 
พรบ. รถลาก (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2495 
พรบ. ระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2537)
พรบ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
พรบ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 
พรบ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 
พรบ. ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 
พรบ. ระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
พรบ. ระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
พรบ. ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2534)
พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พรบ. ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2538)
พรบ. ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 5/2538)
พรบ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527
พรบ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2531
พรบ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
พรบ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538
พรบ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2547
พรบ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2551
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 8/2538)
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 5/2538)
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2531
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 6/2538) (ยกเลิก)
พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 (ยกเลิก)
พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2538) (ยกเลิก)
พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 (ยกเลิก)
พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538 (ยกเลิก)
พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2544 (ยกเลิก)
พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 
พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
พรบ. ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554
พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2534)
พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2536)
พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536
พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543
พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546
พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2542)
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
พรบ. ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554
พรบ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 
พรบ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
พรบ. ระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึกฯ พ.ศ. 2508 
พรบ. ระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึกฯ พ.ศ. 2519
พรบ. รักษาคลอง พ.ศ. 2445
พรบ. รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526
พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
พรบ. รับรองการกู้เงินนอกประเทศ พ.ศ. 2500 
พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2516)
พรบ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2523)
พรบ. ราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2520
พรบ. ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2485 (ยกเลิก)
พรบ. ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544 
พรบ. ราชองครักษ์ พ.ศ. 2480 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2521)
พรบ. รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2534)
พรบ. รายได้สุขาภิบาล พ.ศ. 2498 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2534)

สั่งซื้อที่
[img]http://testthai1.com/pig/l1.jpg[/img]
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
[img]http://testthai1.com/pig/test1.jpg[/img]


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
หมวดความรู้ความสามารถทั่วไป                                        
k_gen0101 แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) ชุดที่ 1  
k_gen0102 แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) ชุดที่ 2 VIP  
k_gen0201 แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(อุปมา อุปไมย) ชุดที่ 1
k_gen0202 แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(อุปมา อุปไมย) ชุดที่ 2 VIP  
k_gen0203 แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(อุปมา อุปไมย) ชุดที่ 3 VIP  
k_gen0301 แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาษาไทย) ชุดที่ 1  
k_gen0302 แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาษาไทย) ชุดที่ 2 VIP  
k_gen0303 แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาษาไทย) ชุดที่ 3 VIP  
k_gen0304 แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาษาไทย) ชุดที่ 4 VIP  
k_gen0305 แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาษาไทย) ชุดที่ 5 VIP  
k_gen0306 แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาษาไทย) ชุดที่ 6 VIP  
k_gen0307 แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาษาไทย) ชุดที่ 7 VIP  
k_gen0401 แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(การคิดและวิเคราะห์เหตุผล) ชุดที่ 1  
k_gen0402 แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(การคิดและวิเคราะห์เหตุผล) ชุดที่ 2 VIP  
k_gen0403 แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(การคิดและวิเคราะห์เหตุผล) ชุดที่ 3 VIP  
k_gen0404 แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป(การคิดและวิเคราะห์เหตุผล) ชุดที่ 4 VIP  
หมวดความรู้เฉพาะตำแหน่ง  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
k_law0101 แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ชุดที่ 1  
k_law0102 แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ชุดที่ 2 VIP  
k_law0103 แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ชุดที่ 3 VIP  
     (บรรยายสรุป เวลา 2 ชั่วโมง 44 นาที)  
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
k_law0201 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 1  
k_law0202 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 2 VIP  
k_law0203 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่ 3 VIP  
     (บรรยายสรุป เวลา 2 ชั่วโมง 36 นาที)  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
k_rul0101 แนวข้อสอบ งานธุรการและ งานสารบรรณ (ชุดที่ 1)  
k_rul0102 แนวข้อสอบ งานธุรการและ งานสารบรรณ (ชุดที่ 2) VIP  
k_rul0103 แนวข้อสอบ งานธุรการและ งานสารบรรณ (ชุดที่ 3) VIP  
k_rul0104 แนวข้อสอบ งานธุรการและ งานสารบรรณ (ชุดที่ 4) VIP  
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
k_law0301 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 1  
k_law0302 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 2 VIP  
      (บรรยายสรุป 1 ชั่วโมง 31 นาที)  
พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
k_law0401 แนวข้อสอบ พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ชุดที่ 1  
k_law0402 แนวข้อสอบ พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ชุดที่ 2 VIP  
k_law0403 แนวข้อสอบ พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ชุดที่ 3 VIP  
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
k_law0501 แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ 2537 ชุดที่ 1  
k_law0502 แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ 2537 ชุดที่ 2 VIP  
k_law0503 แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ 2537 ชุดที่ 3 VIP  
      (บรรยายสรุป 2 ชั่วโมง 2 นาที)  
พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ 2540 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
k_law0601 แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ 2540 ชุดที่ 1  
k_law0602 แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ 2540 ชุดที่ 2 VIP  
k_law0603 แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ 2540 ชุดที่ 3 VIP  
      (บรรยายสรุป 1 ชั่วโมง 54 นาที)  
พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2596 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
k_law0701 แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 ชุดที่ 1  
k_law0702 แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 ชุดที่ 2 VIP  
k_law0703 แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 ชุดที่ 3 VIP  
      (บรรยายสรุป 2 ชั่วโมง 4 นาที)  
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
k_law0801 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ชุดที่ 1  
k_law0802 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ชุดที่ 2 VIP  
k_law0803 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ชุดที่ 3 VIP  
      (บรรยายสรุป 1 ชั่วโมง 52 นาที)  
พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
k_law0901 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ชุดที่ 1 VIP  
      (บรรยายสรุป 1 ชั่วโมง 23 นาที)  
พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
k_law1001 แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่ 1 VIP  
พรบ. ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
k_law1101 แนวข้อสอบ พรบ. ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ชุดที่ 1 VIP  
      (บรรยายสรุป 0 ชั่วโมง 47 นาที)  
พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
k_law1201 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่ 1 VIP  
k_law1202 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่ 2 VIP  
k_law1203 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่ 3 VIP  
      (บรรยายสรุป 1 ชั่วโมง 7 นาที)  
พรบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2545
k_law1301 แนวข้อสอบ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2545 ชุดที่ 1 VIP  
      (บรรยายสรุป 1 ชั่วโมง 38 นาที)  
พรบ. วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
k_law1401 แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ชุดที่ 1 VIP  
k_law1402 แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ชุดที่ 2 VIP  
      (บรรยายสรุป 1 ชั่วโมง 48 นาที)  
พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
k_law1501 แนวข้อสอบ พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ชุดที่ 1
k_law1502 แนวข้อสอบ พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ชุดที่ 2 VIP  
k_law1503 แนวข้อสอบ พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ชุดที่ 3 VIP  
k_law1504 แนวข้อสอบ พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ชุดที่ 4 VIP  
พรบ. การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547
k_law1601 แนวข้อสอบ พรบ. การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547 ชุดที่ 1 VIP  
k_law1602 แนวข้อสอบ พรบ. การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547 ชุดที่ 2 VIP  
พรบ.ควบคุมอาคาร
k_law1701 แนวข้อสอบ พรบ. ควบคุมอาคาร ชุดที่ 1 VIP  
k_law1702 แนวข้อสอบ พรบ. ควบคุมอาคาร ชุดที่ 2 VIP  
พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
k_law1801 แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ชุดที่ 1 VIP  
k_law1802 แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ชุดที่ 2 VIP  
พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
k_law1901 ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมชุดที่ 1 VIP  
k_law1902 ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมชุดที่ 2 VIP  
k_law1903 ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมชุดที่ 3 VIP  
k_law1904 ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมชุดที่ 4 VIP  
พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
k_law2001 ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษป้าย .ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 1 VIP
k_law2002 ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษป้าย .ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 2 VIP  
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
k_law4801 ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 1  
k_law4802 ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.สหกรณ์ พ..ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 2 VIP  
     (บรรยายสรุป 3 ชั่วโมง 19 นาที)  
  พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
k_law2301 แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ชุดที่ 1 VIP  
  พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
k_law2401 แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่ 1 VIP  
k_law2402 แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่ 2 VIP  
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พร้อมด้วย กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2546  
k_law2501 แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ชุดที่ 1 VIP  
k_law2502 แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ชุดที่ 2 VIP  
      (บรรยายสรุป 1 ชั่วโมง 28 นาที)  
  พรบ.ราชทัณฑ์ 2479  
k_law2601 แนวข้อสอบ พรบ.ราชทัณฑ์ 2479 ชุดที่ 1 VIP  
k_law2602 แนวข้อสอบ พรบ.ราชทัณฑ์ 2479 ชุดที่ 2 VIP  
      (บรรยายสรุป 1 ชั่วโมง 10 นาที)  
  พรบ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ 2482
k_law2701 แนวข้อสอบ พรบ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ 2482 ชุดที่ 1 VIP  
      (บรรยายสรุป 0 ชั่วโมง 34 นาที)  
  พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 2542  
k_law2801 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ชุดที่ 1 VIP  
k_law2802 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ชุดที่ 2 VIP  
k_law2803 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ชุดที่ 3 VIP  
  พรบ.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 2503  
k_law2901 แนวข้อสอบ พรบ.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ชุดที่ 1 VIP  
k_law2902 แนวข้อสอบ พรบ.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ชุดที่ 2 VIP  
ประมวลรัษฎากร  
k_law3001 แนวข้อสอบ ประมวลรัษฎากร ชุดที่ 1
k_law3002 แนวข้อสอบ ประมวลรัษฎากร ชุดที่ 2 VIP  
k_law3003 แนวข้อสอบ ประมวลรัษฎากร ชุดที่ 3 VIP  
  พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2528  
k_law3101 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ชุดที่ 1  
k_law3102 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ชุดที่ 2  
      (บรรยายสรุป 0 ชั่วโมง 46 นาที)  
  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
k_law3301 แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 ชุดที่ 1  
k_law3301 แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 ชุดที่ 2  
  พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2518  
k_law3401 แนวข้อสอบ พรบ.การผังเมือง 2518 ชุดที่ 1 VIP  
k_law3402 แนวข้อสอบ พรบ.การผังเมือง 2518 ชุดที่ 2 VIP  
k_law3403 แนวข้อสอบ พรบ.การผังเมือง 2518 ชุดที่ 3 VIP  
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547  
k_law3501 แนวข้อสอบ พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 ชุดที่ 1  
k_law3502 แนวข้อสอบ พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 ชุดที่ 2 VIP  
k_law3503 แนวข้อสอบ พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 ชุดที่ 3 VIP  
k_law3504 แนวข้อสอบ พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 ชุดที่ 4 VIP  
      (บรรยายสรุป 2 ชั่วโมง 16 นาที)  
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
k_law3601 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 ชุดที่ 1  
k_law3602 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 ชุดที่ 2 VIP  
k_law3603 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 ชุดที่ 3 VIP  
  พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
k_law3701 แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 ชุดที่ 1  
k_law3701 แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 ชุดที่ 2  
k_law3701 แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 ชุดที่ 3  
k_law3701 แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 ชุดที่ 4  
  พรบ. ศุลกากร พ.ศ. 2469  
k_law3801 แนวข้อสอบ พรบ.ศุลกากร 2469 ชุดที่ 1  
k_law3802 แนวข้อสอบ พรบ.ศุลกากร 2469 ชุดที่ 2  
k_law3803 แนวข้อสอบ พรบ.ศุลกากร 2469 ชุดที่ 3  
k_law3804 แนวข้อสอบ พรบ.ศุลกากร 2469 ชุดที่ 4  
  พรก.พิกัดอัตราศุลกากร 2530  
k_law3901 แนวข้อสอบ พรก.พิกัดอัตราศุลกากร ชุดที่ 1  
k_law3901 แนวข้อสอบ พรก.พิกัดอัตราศุลกากร ชุดที่ 2  
  พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547  
k_law4001 แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 1  
k_law4002 แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 2  
      (บรรยายสรุป 2 ชั่วโมง 9 นาที)  
  พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546  
k_law4101 แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546 ชุดที่ 1  
k_law4102 แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546 ชุดที่ 2  
  พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518  
k_law4201 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 ชุดที่ 1  
k_law4202 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 ชุดที่ 2  
  พรบ.จัดระเบียบปฎิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518  
k_law4301 แนวข้อสอบ พรบ.จัดระเบียบปฎิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 ชุดที่ 1  
k_law4302 แนวข้อสอบ พรบ.จัดระเบียบปฎิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 ชุดที่ 2  
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542  
k_law4401 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ชุดที่ 1  
k_law4402 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ชุดที่ 2  
  พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502  
k_law4501 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 ชุดที่ 1  
k_law4502 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 ชุดที่ 2  
  พรบ.เงินคงคลัง พ.ศ.2491  
k_law4601 แนวข้อสอบ พรบ.เงินคงคลัง พ.ศ. 2491ชุดที่ 1  
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543  
k_law4701 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ชุดที่ 1  
      (บรรยายสรุป 0 ชั่วโมง 32 นาที)  
  พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
k_law4901 แนวข้อสอบ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ชุดที่ 1  
k_law4902 แนวข้อสอบ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ชุดที่ 2  
  พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
k_law5001 แนวข้อสอบ พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ขุดที่ 1  
k_law5002 แนวข้อสอบ พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ขุดที่ 2  
  พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
k_law5101 แนวข้อสอบ พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ขุดที่ 1  
k_law5102 แนวข้อสอบ พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ขุดที่ 2  
  พรบ.วิธีปฎิบัึิติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506  
k_law5201 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฎิบัึิติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506 ชุดที่ 1  
  พรบ.สถิติ พ.ศ. 2550
k_law5301 แนวข้อสอบ พรบ.สถิติ พ.ศ. 2550 ชุดที่ 1  
  พรบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติิ พ.ศ. 2547
k_law5401 แนวข้อสอบ พรบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติิ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 1  
  พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
k_law5501 แนวข้อสอบ พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 1  
ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
k_rul0201 แนวข้อสอบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ชุดที่ 1 VIP  
k_rul0202 แนวข้อสอบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ชุดที่ 2 VIP  
ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517
k_rul0301 แนวข้อสอบ ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 ชุดที่ 1  
k_rul0302 แนวข้อสอบ ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 ชุดที่ 2 VIP  
k_rul0303 แนวข้อสอบ ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 ชุดที่ 3 VIP  
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
k_rul0401 แนวข้อสอบ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ชุดที่ 1 VIP  
k_rul0402 แนวข้อสอบ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ชุดที่ 2 VIP  
k_rul0403 แนวข้อสอบ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ชุดที่ 3 VIP  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
k_rul0501 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ชุดที่ 1 VIP  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ของ อปท. พ.ศ. 2547  
k_rul0601 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯของ อปท. พ.ศ. 2547 ชุดที่ 1 VIP  
k_rul0602 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯของ อปท. พ.ศ. 2547 ชุดที่ 2VIP  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2548
k_rul0701 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2548 ชุดที่ 1 VIP  
k_rul0702 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2548 ชุดที่ 2VIP  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2548 **(ยกเลิกแล้ว) **  
k_rul0801 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2548 ชุดที่ 1  
k_rul0802 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2548 ชุดที่2VIP  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2538
k_rul0901 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2538 ชุดที่ 1  
k_rul0902 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2538 ชุดที่2VIP  
k_rul0903 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. 2538 ชุดที่ 3 VIP  
  ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551
k_rul1001 แนวข้อสอบ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551 ชุดที่ 1  
k_rul1002 แนวข้อสอบ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551 ชุดที่ 2  
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551
k_rul1101 แนวข้อสอบ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551 ชุดที่ 1  
k_rul1102 แนวข้อสอบ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551 ชุดที่ 2  
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรืองการพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
k_rul1201 แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรืองพัสดุ พ.ศ.2538 ชุดที่ 1  
k_rul1202 แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรืองพัสดุ พ.ศ.2538 ชุดที่ 2  
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535  
k_rul1301 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 ชุดที่ 1  
k_rul1302 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 ชุดที่ 2  
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  
k_rul1401 แนวข้อสอบ ระเบีัยบสำนักนายกรัฐมนตรี่ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ชุดที่ 1  
k_rul1402 แนวข้อสอบ ระเบีัยบสำนักนายกรัฐมนตรี่ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ชุดที่ 2  
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545  
k_rul1501 แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545 ชุดที่ 1  
k_rul1502 แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545 ชุดที่ 2  
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2544
k_rul1601 แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2545 ชุดที่ 1  
k_rul1602 แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2545 ชุดที่ 2  
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2545
k_rul1701 แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2545 ชุดที่ 1  
k_rul1702 แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2545 ชุดที่ 2  
  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฎิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549  
k_rul1801 แนวข้อสอบ ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฎิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549 ชุดที่ 1  
k_rul1802 แนวข้อสอบ ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฎิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549 ชุดที่ 2  
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
k_rul1901 แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ชุดที่ 1  
รวมระเบีัยบกรมการพัฒนาชุมชน
k_rul2001 แนวข้อสอบ รวมระเบีัยบกรมการพัฒนาชุมชน ชุดที่ 1  
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน  
k_rul2101 แนวข้อสอบ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน ชุดที่ 1  
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
k_rul2201 แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณ พ.ศ.2548 ชุดที่ 1  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549 และ แก้ไขเพิ่มเติม
k_rul2301 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549 ชุดที่ 1  
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
k_rul2401 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ชุดที่ 1  
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520
k_rul2501 แนวข้อสอบ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520 ชุดที่ 1  
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551  
k_rul2601 แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ชุดที่ 1  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการพ.ศ. 2553  
k_rul2701 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการพ.ศ. 2553 ชุดที่ 1  
ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป
k_law2201 แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป ชุดที่ 1
k_law2202-22012 แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป ชุดที่ 2 - ชุดที่ 12 VIP  
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
k_com1 แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1  
k_com2 แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 2 VIP  
k_com3 แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 3 VIP  
k_com4 แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 4 VIP  
k_com5 แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 5 VIP  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (ปี 2550 - 2554)  
      (บรรยายสรุป 1 ชั่วโมง 12 นาที)  

k_plan1 แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1  
k_plan2 แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2 
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้