ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ 3 (ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ 3 (ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล)

แชร์กระทู้นี้

red;">เอกสารคู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ 3 (ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล)
รายละเอียดในไฟล์ E-book ประกอบด้วย 250 หน้า 
 

- ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน ท้องถิ่น
- สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
- สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
- แนวข้อสอบว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สาระสำคัญ+ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบ_มท.ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น_2535_และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบเก่า อบต.เทศบาล อบจ. ที่ ม.ราม ออกให้ใช้สอบทั่วประเทศ 200 ข้อ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุ
- การบริหารงานพัสดุภาครัฐและแนวทางปฏิบัติ
- คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและพัสดุ
- การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
- การเบิก-จ่ายพัสดุ  
- การตรวจสอบพัสดุประจำปี
- ถาม – ตอบเกี่ยวกับงานพัสดุ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

 เป็นหนังสือพร้อมซีดี ติวภาค ก ราคา 679 รวมค่าส่ง EMS

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

 เป็นหนังสือพร้อมซีดี ติวภาค ก ราคา 679 รวมค่าส่ง EMS

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ 
ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1. ระเบียบฉบับนี้ให้ยกเลิกระเบียบฉบับใดก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณสุขาภิบาล พ.ศ. 2531ง. ถูกทุกข้อตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ                                ข้อ 3  ให้ยกเลิก1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 25402. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 25283. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาภิบาล พ.ศ. 25314. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 25315. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 25382. ผู้รักษาการตามระเบียบฉบับนี้คืออะไรก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยข. ปลัดกระทรวงมหาดไทยค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นง. ผู้ว่าราชการจังหวัดตอบ        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย                                ข้อ 4  ให้ปลัดกระทรวงหมาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา 
ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้


3. คณะผู้บริหารท้องถิ่น หมายความว่าก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดข. คณะเทศมนตรีค. ประธานกรรมการสุขาภิบาลง. ถูกทุกข้อตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ                                “คณะผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะเทศมนตรี 
ประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลัดเมืองพัทยา 
และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล4. เจ้าหน้าที่งบประมาณ หมายความว่าก. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดข. ปลัดเทศบาล , ปลัดสุขาภิบาลค. หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา ,
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลง. ถูกทุกข้อตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ                                “เจ้าหน้าที่งบประมาณ”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล  ปลัดสุขาภิบาล 
หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา 
และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณก. เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ
เสนองบประมาณรายรับและรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบ
ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยข. วิเคราะห์งบประมาณ
และการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆค. สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล
เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร งบประมาณและรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีง. ถูกทุกข้อตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ                                ข้อ 8  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้  และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ
ดังต่อไปนี้1. เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับ
และรายจ่ายตามแบบ 
และหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามระเบียบ ข้อบังคับ
คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย2. วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง3. สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล
เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี6. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใดก. กระทรวงมหาดไทยข. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นค. สภาท้องถิ่นง. ไม่มีข้อใดถูกต้องตอบ        ค.  สภาท้องถิ่น                                ข้อ 11  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น7. เงินงบประมาณประเภทใดที่อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้ก. งบประมาณรายจ่ายทั่วไปกับงบประมาณกลางข. งบประมาณเพิ่มเติมกับงบประมาณเฉพาะการค. งบประมาณเฉพาะการกับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปง. ไม่มีข้อใดถูกตอบ        ค.  งบประมาณเฉพาะการกับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป                                ข้อ 12   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้8. รายจ่ายตามแผนงานจำแนกเป็นสองลักษณะ  ลักษณะที่ 1 เป็นลักษณะรายจ่ายประจำ 
อยากทราบว่ารายจ่ายลักษณะที่สองคือรายจ่ายเพื่อการลงทุนประกอบด้วยอะไรบ้างก. หมวดค่าครุภัณฑ์ข. ค่าที่ดินค. ค่าสิ่งก่อสร้างง. ถูกทุกข้อตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ                                ข้อ 14   รายจ่ายตามแผนงาน  จำแนกเป็นสองลักษณะคือ1. รายจ่ายประจำ 
ประกอบด้วยก. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำข. หมวดค่าจ้างชั่วคราวค. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุง. หมวดค่าสาธารณูปโภคจ. หมวดเงินอุดหนุนฉ. หมวดรายจ่ายอื่น ๆ2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ประกอบด้วย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและก่อสร้าง 
รายละเอียดประเภทจ่ายงบกลาง  หมวดรายจ่ายต่าง
ๆ และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด9. ประมาณรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยเงินหมวดใดบ้างก. หมวดภาษีอากรข. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาตค. หมวดรายได้จากทรัพย์สินง. ถูกทุกข้อตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ                                ข้อ 17   ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยรายได้ที่จำแนกเป็น1. หมวดภาษีอากร2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  และกิจการพาณิชย์5. หมวดเงินอุดหนุน6. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด10. รายละเอียดประเภทรายได้
และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย 
เฉพาะการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานใดกำหนดก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นข. กรมการปกครองค. สภาท้องถิ่นง. กระทรวงมหาดไทยตอบ        ข.  กรมการปกครอง


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 1. ใครเป็นผู้รักษาการระเบียบนี้ก. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค. ปลัดกระทรวงมหาดไทยง. ผู้ว่าราชการจังหวัดตอบ        ค.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย                                ข้อ 4  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอำนาจตีความ วินิจฉัยปัญหา
กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ 
เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ 
ให้ขอทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ                                ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อาจมอบหมายอำนาจตามวรรคสองให้อธิบดีกตรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้2. บุคคลตามคำตามข้างต้น  สามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดได้บ้างก. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นข. ผู้ว่าราชการจังหวัดค. ถูกทั้ง ก. และ ข.ง. ไม่มีข้อใดถูกตอบ        ค.  ถูกทั้ง ก. และ ข. คำอธิบายจากข้อข้างต้น


3. ในระเบียบนี้ “ผู้บริหารท้องถิ่น” คือใครก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดข. นายกเทศมนตรีค. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลง. ถูกทุกข้อตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ(1)  “ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี  คณะเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และผู้บริหารท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง4. หีบห่อคืออะไรก. หีบข. ถุงค. ภาชนะอื่นใดง. ถูกทุกข้อตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ (13)  “หีบห่อ” 
หมายความว่า  หีบ  หรือถุง 
หรือภาชนะอื่นใด 
ซึ่งใช้สำหรับบรรจุเงินเพื่อเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยในลักษณะหีบห่อ  หรือสำหรับบรรจุเงินเพื่อนำส่ง  หรือนำฝากส่วนราชการ 
หรือบรรจุเงินที่ขอเบิกคืนจากตู้นิรภัยของส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5. ระเบียบนี้ใบสำคัญคู่จ่ายคืออะไรก. หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงินข. หลักฐานการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากผู้รับที่ธนาคารค. หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ง. ถูกทุกข้อตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ (16)  “ใบสำคัญคู่จ่าย”  หมายความว่า  หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน 
หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้  หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร  และให้รวมถึงใบนำส่งเงินต่อหน่วยงานคลังด้วย6. บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใด ๆ
ที่ใช้ในการรับเงิน การเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดก. กระทรวงมหาดไทยข. ผู้ว่าราชการจังหวัดค. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบ        ค.  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น                                ข้อ 6  บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใด ๆ
ที่ใช้ในการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การถอนเงิน  การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนแบบบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด  เว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น7. รายการใดต่อไปนี้เป็นสาระสำคัญ  ในใบเสร็จรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก. ที่ทำการหรือสำนักงานที่ออกใบเสร็จรับเงินข. วัน เดือน ปี ที่รับเงินค. จำนวนเงินที่รับชำระทั้งตัวเลขและตัวอักษรง. ถูกทุกข้อตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ                                ข้อ 13  ใบเสร็จรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้(1) ตราเครื่องหมายและชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(2) เล่มที่และเลขที่ของใบเสร็จรับเงิน 
โดยให้พิมพ์หมายเลขกำกับเล่มและหมายเลขกำกับเลขที่ในใบเสร็จรับเงิน  เรียงกันไปทุกฉบับ(3) ที่ทำการหรือสำนักงานที่ออกใบเสร็จรับเงิน(4) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน(5) ชื่อและชื่อสกุลของบุคคลหรือชื่อนิติบุคคลผู้ชำระเงิน(6) รายการแสดงการรับเงิน  โดยระบุว่ารับชำระเงินค่าอะไร(7) จำนวนเงินที่รับชำระทั้งตัวเลขและตัวอักษร(8) ข้อความระบุว่าได้มีการรับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว(9) ลายมือชื่อพร้อมชื่อในวงเล็บ  และตำแหน่งผู้รับเงินกำกับอย่างน้อยหนึ่งคน


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้