ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ บช.ศ., ภ.1-ภ.9, ศชต.
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ บช.ศ., ภ.1-ภ.9, ศชต.

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้

1.       ตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันประธานรัฐสภา  คือ

          ก.  วุฒิสมาชิกผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

          ข.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

          ค.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งซึ่งมาจากพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งขึ้นมามีเสียง

                 ข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร

          ตอบ  ข.  
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
                   

2.       มักมีการกล่าวอยู่เสมอว่า กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ข้อใดสนับสนุนคำกล่าวนี้

          ก.  ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

          ข.  ผู้รักษากฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

          ค.  ผู้รักษากฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความเที่ยงธรรม

          ง.   ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม่บางมาตรา

          ตอบ  ค.  
ผู้รักษากฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความเที่ยงธรรม
     

3.       ในระหว่างที่บ้านเมืองเกิดการจลาจล  และรัฐบาลต้องประกาศกฎอัยการศึก  ผู้ใดกระทำความผิด

          ในคดีอาญาอุกฉกรรจ์  จะต้องขึ้นศาลทหาร  ซึ่งมีผลอย่างไร

          ก.  การตัดสินรวดเร็วแบบทหาร

          ข.  ผู้พิพากษาเป็นเจ้ากรมพระธรรมนูญทหาร

          ค.  โทษรุนแรงกว่าในเวลาปกติสองเท่า

          ง.   ไม่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ฎีกาเหมือนเวลาปกติ

          ตอบ  ง.  
ไม่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ฎีกาเหมือนเวลาปกติ       

4.       เมื่อบัตรประจำตัวของผู้ถือบัตรคนใดหมดอายุ  ผู้ถือบัตรคนนั้นจะต้องขอมีบัตรใหม่ภายในกี่วัน

                     ก.  60  วัน                                                                  ข.  90  วัน

                     ค.  120  วัน                                                                ง.   กี่วันก็ได้

          ตอบ  ข.  
90  วัน

5.       นายเอกจ้างนายโทไปฆ่านายตรี 
นายโทฆ่านายตรีตาย 
นายเอกต้องรับโทษอย่างไร

          ก.  รับโทษมากกว่านายโท  เพราะเป็นผู้ใช้

          ข.  รับโทษ 
1  ใน  3 
ของนายโท  เพราะไม่ได้เป็นตัวการ

          ค.  รับโทษเท่ากับนายโท  เพราะเป็นผู้ใช้รับโทษเสมือนเป็นตัวการ

          ง.   รับโทษน้อยกว่า  นายโท 
เพราะเป็นผู้สนับสนุน

          ตอบ  ค.  
รับโทษเท่ากับนายโท 
เพราะเป็นผู้ใช้รับโทษเสมือนเป็นตัวการ

6.       เหตุการณ์กรณีใดที่ใช้กฎหมายอาญาบังคับ

          ก.  แดง 
ผู้กู้ไม่ชำระเงินให้ดำ 
ตามข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้

          ข.  หนึ่ง 
ไม่ประสงค์โดยตรงจะฆ่าสอง 
แต่ได้ยิงปืนเล็งไปในหมู่คนซึ่งโดยสารอยู่ในรถและกระสุนปืนถูกสองตาย

          ค.  เขียวเป็นนายจ้างต้องร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนร่วมกับนายเหลืองลูกจ้างซึ่งขับรถไปในทางที่จ้างชนนายแดงตาย

          ง.   หนึ่ง 
ซื้อปูนซีเมนต์จากสอง  50  กระสอบ 
แต่สองส่งมอบให้เพียง  30  กระสอบ 
หนึ่งจะฟ้องสองให้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายได้

          ตอบ  ข.  
หนึ่ง 
ไม่ประสงค์โดยตรงจะฆ่าสอง 
แต่ได้ยิงปืนเล็งไปในหมู่คนซึ่งโดยสารอยู่ในรถ

                            และกระสุนปืนถูกสองตาย

7.       ข้อใดที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณเนื้อที่ของนาย  ก. 
ซึ่งสร้างโรงงานอุตสาหกรรมไว้

          ก.  ต้นยางที่ขึ้นบริเวณโรงงาน

          ข.  กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

          ค.  ต้นข้าวที่ครอบครัวนาย  ก. 
ปลูกไว้สำหรับใช้บริโภคในแต่ละปี

          ง.   พลังงานน้ำตกที่นาย  ก. 
นำมาใช้ในการปั่นกระแสไฟฟ้า

                ตอบ  ก.  
ต้นยางที่ขึ้นบริเวณโรงงาน

8.       การที่รัฐออกกฎหมายยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศ  เมื่อปี 
พ.ศ.2532  แสดงถึงความสำคัญ

          ของกฎหมายในด้านใด

          ก.  เป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ

          ข.  ช่วยคุ้มครองในสิทธิและเสรีภาพของสมาชิกในสังคม

          ค.  เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม

          ง.   เป็นแนวทางกำหนดความประพฤติของบุคคลในสังคม

          ตอบ  ก.   เป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ

9.       การกระทำอะไรดังต่อไปนี้เรียกว่า  เป็นนิติกรรม   

          ก.  มีผู้ทาบทามจะให้ซื้อที่ดิน

          ข.  บริจาคเงินให้แก่ผู้รับบริจาคทาน

          ค.  ได้รับหนังสือเตือนให้นำเงินภาษีไปชำระ  ณ 
ที่ว่าการอำเภอ

          ง.   ทำพินัยกรรมให้ผู้รับมรดก

          ตอบ  ง.   ทำพินัยกรรมให้ผู้รับมรดก

10.    เมื่อมีคนเกิดภายในบ้าน  เจ้าบ้านจะต้องไปแจ้งเกิดภายใน  15 
วัน  ณ  สถานที่ใดและจะต้องนำ

          หลักฐานอะไรไปด้วย

          ก.  สำนักงานสถิติแห่งชาติ สูติบัตร

          ข.  สถานีตำรวจใกล้บ้าน สำเนาทะเบียนบ้าน

          ค.  สำนักทะเบียนท้องถิ่น  ณ 
ที่ว่าการอำเภอ
สำเนาทะเบียนบ้าน

          ง.   กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน บัตรประจำตัวประชาชน

          ตอบ  ค.   สำนักทะเบียนท้องถิ่น  ณ 
ที่ว่าการอำเภอ
สำเนาทะเบียนบ้าน

11.    รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้เมื่อใด

          ก.  19  กันยายน 
25
50                                            ข.  24  สิงหาคม 
25
50

          ค.  1 
พฤศจิกายน  25
50                                         ง.   11 
พฤศจิกายน  25
50

          ตอบ  ข. 24  สิงหาคม 
25
50

12.    ใครเป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติครั้งสุดท้าย  ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อลง

          พระปรมาภิไธยแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา

          ก.  รัฐสภา                                                                  ข.  คณะรัฐมนตรี

          ค.  สภาผู้แทนราษฎร                                               ง.   รัฐมนตรีประจำกระทรวง

          ตอบ  ก.   รัฐสภา

13.    ในการจัดทำกฎหมาย 
จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยในข้อใด

          ก.  ระบอบการปกครอง 
วัฒนธรรมทางการเมือง  กษัตริย์  ศีลธรรม

          ข.  พระธรรมศาสตร์ 
ราชศาสตร์  พระราชกำหนด  บทพระอัยการ

          ค.  ศาสนา 
จารีตประเพณี 
ความเห็นของนักกฎหมายและเหตุการณ์

          ง.   ศีลธรรม 
กฎบัตรสหประชาชาติ  ศาสนา  จารีตประเพณี

          ตอบ  ค.   ศาสนา 
จารีตประเพณี 
ความเห็นของนักกฎหมายและเหตุการณ์

14.    คำกล่าวที่ว่า ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว หมายความว่าอย่างไร

          ก.  กฎหมายบังคับให้ทุกคนรู้กฎหมาย

          ข.  เมื่อมีการทำผิดกฎหมาย 
จะอ้างว่าไม่รู้ว่ามีกฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้นไม่ได้

          ค.  ถึงไม่รู้กฎหมายก็ไม่เป็นไร  แต่อย่าทำผิดกฎหมายก็แล้วกัน

          ง.   ทุกคนจำเป็นต้องรู้กฎหมาย

          ตอบ  ข.   เมื่อมีการทำผิดกฎหมาย 
จะอ้างว่าไม่รู้ว่ามีกฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้นไม่ได้

15.    ก่อนรัชสมัยรัชกาลที่  5 
มีวิธีการไต่สวนผู้ต้องหาด้วยวิธีการใช้อำนาจขู่เข็ญทรมานจำเลย

          อย่างทารุณ  เรียกวิธีนี้ว่า

          ก.  ขนบธรรมเนียม                                                  ข.  ลัทธิประเพณี

          ค.  จารีตประเพณี                                                      ง.   ธรรมเนียมประเพณี

          ตอบ  ค.   จารีตประเพณีจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ บช.ศ., ภ.1-ภ.9, ศชต.
 รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  
ประกอบด้วย

 C

ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Cความสามารถทางด้านเหตุผล+แนวข้อสอบ

Cความสามารถด้านการคิดคำนวณ+แนวข้อสอบ

Cความสามารถด้านภาษาและการใช้ภาษา+แนวข้อสอบ

Cแนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้

Cแนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

Cแนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม

Cแนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

Cสรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ Reading Sentence Grammar  Conversation

Cแนวข้อสอบเก่านายสิบตำรวจ ปี พ.ศ.2555

Cแนวข้อสอบเก่านายสิบตำรวจ ปี พ.ศ.2556
รูปภาพ: ตำรวจสายปาบปาม (Large).jpg 

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สรุปรายงานการประชุม ที่ สกพ.เสนอ ก.ต.ช.เพื่อพิจารณายกเลิกการดำเนินการรับบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ส.ต.ต.และให้ ตร.รับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเช่นเดิม ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า 1.จะมีการกลับมารับตำรวจชั้นประทวนวุฒิ ม.6 , ปวช. เป็นที่แน่นอนแล้ว เพราะ พล.ต.อ.ปทีป ท่านได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว โดย สกพ.ให้เหตุผลไว้ 7 ประการ 1.1 บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีซึ่งมีผลการเรียนดีหรือสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ จะไม่มาสมัครสอบเนื่องจาก ตร.รับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จึงขาดแรงจูงใจในการสมัครสอบแข่งขัน 1.2 ผู้ที่สมัครสอบส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่มีอายุมากและสำเร็จการศึกษามาแล้วหลายปี ซึ่งไม่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในสายงานป้องกันและปราบปราม 1.3 ในการสอบแข่งขันแต่ละครั้ง ได้จำนวนผู้ผ่านการสอบน้อยกว่าจำนวนที่ต้องการ เนื่องจากผู้ที่มาสอบส่วนใหญ่ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานตามที่ต้องการ 1.4 หากเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นที่รับวุฒิ ป.ตรี เช่นกัน เช่นกรมการปกครอง หน่วยงานเหล่านี้จะได้คนคุณภาพเข้าไป เนื่องจากรับเข้าไปเพื่อเป็นปลัดอำเภอ คนเก่งๆจึงให้ความสนใจ ซึ่งแตกต่างจากตำรวจที่รับเข้าไปเป็นชั้นประทวน 1.5 การรับ วุฒิ ป.ตรีมาเป็นชั้นประทวนอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในอนาคต เช่นเมื่อ ตร.ต้องการรับพนักงานสอบสวนซึ่งต้องใช้วุฒิ ป.ตรีทางนิติศาสตร์ จะทำได้ยากขึ้น เนื่องจากของเดิมรับมาเป็นชั้นประทวนซึ่งนำไปเป็นพนักงานสอบสวนไม่ได้ 1.6 ตำรวจ ป.ตรีขาดความภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากจบ ป.ตรี แต่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในชั้นประทวน 1.7 ผบ.หมู่บางหน้าที่ไม่จำเป็นต้องใช้คนจบ ป.ตรี ก็ทำหน้าที่ได้ สรุปก็คือใช้คนไม่เต็มความรู้ความสามารถ ด้วยเหตุและผลดังกล่าว สกพ.จึงได้ทำเรื่องเพื่อขอให้กลับมารับวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.และให้ปลดล็อคให้ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนทั้งสามรุ่นที่ดำเนินการรับเข้าเป็นชั้นประทวนไปแล้ว จำนวน 9030 ราย ให้สามารถมีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้โดยไม่ต้องติดเงื่อนไข 4 ปี โดยให้ดำเนินการพร้อมกันกับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่มีวุฒิปริญญาตรีรุ่นอื่นๆ และให้จัดสรรอัตราว่างที่มีอยู่มาดำเนินการ สรุปก็คือ 1.การเยียวยาตำรวจ ป.ตรีทั้ง 3 รุ่น ทำโดยการปลดล็อค 2.การสอบชั้นประทวน ให้กลับไปรับ ม.6 หรือ ปวช. ...ส่วนการสอบของกลุ่ม ป.ตรี เป็นประทวน หรือ เป็นสัญญาบัตร เขาไม่ได้พูดถึง แต่ถ้าจะให้พูดแบบไม่เกรงใจใคร ป.ตรี เป็นชั้นประทวนน่าจะถูกยกเลิกไป ส่วน ป.ตรี เป็นสัญญาบัตร แหล่งข่าวบอกว่า อาจจะมีในอนาคต แต่คงต้องรอดูว่าเขาจะมีอะไรคืบหน้าไหม คงต้องรอดูหลังการแต่งตั้งนายพล ..แต่มีแน่นอน จะช้าหรือเร็วแค่นั้น
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
วันที่ 26 ธ.ค.54 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(ก.ต.ช.) ซึ่งการประชุมครั้งนี้กรรมการเข้าร่วมประชุม 2 คน คือ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) และนายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักการให้เปิดรับสมัครเพื่อทดสอบสอบบุคคล เข้าเป็นตำรวจชั้นประทวน โดยกำหนดคุณสมบัติให้ผู้สมัครอายุตั้งแต่ 18 ปี วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าระดับปวช.-ปวส.เข้าบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน เป็นกรณีพิเศษเร่งด่วน โดยให้ดำเนินการภายในปี 2555 ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ตร.)เสนอ โดยทางตช.รายงานว่า ขณะนี้ตร.ขาดแคลนตำรวจชั้นประทวนทั่วประเทศถึง 1.5 หมื่นคน และพบว่าโครงสร้างตำรวจนั้นชั้นสัญญาบัตรมีเป็นจำนวนมาก ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือชั้นประทวนมีน้อยกว่าและส่วนใหญ่อายุมาก ทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร เห็นได้ชัดจากการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ปรากฎว่ากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปช่วยเหลือประชาชนส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นประทวนและมีอายุมากแล้ว อย่างไรก็ตามในที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตุว่าตำรวจชั้นประทวนที่สอบเข้ามา ใหม่นี้อาจจะยังมีวุฒิภาวะในการปฎิบัติในฐานะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย จึงเป็นได้หรือไม่ที่เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วให้เป็นกำลังพลสำรองและปฎิบัติงานในสายอำนวยการก่อนที่บรรจุ นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายตร.พิจารณาโครงสร้างในระยะยาวมานำเสนอที่ประชุมอีกครั้ง.

เดลินิวส์

วันที่ 26 ธ.ค.54 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า เมื่อเวลา 10.00 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) แหล่งข่าวที่ประชุม ก.ต.ช. เปิดเผยว่า ที่ประชุม ก.ต.ช..ได้มีการพิจารณาถึงการเปิดสอบข้าราชการตำรวจในอัตราพิเศษที่เดิมเปิด ให้ผู้จบปริญญาตรีสอบเข้าตำรวจ หากสอบได้จะอบรม 3 เดือน ซึ่งจะได้ยศสิบตำรวจตรี แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นการเกษียณอายุราชการกับการเข้ารับราชการไม่สมดุลกัน ตำรวจที่ปฎิบัติงานอยู่ในขณะนี้ส่วนใหญ่อายุมากแล้ว เพราะเริ่มรับอายุเฉลี่ยประมาณ 27 ปี ถือว่ามาก มีบางคนพูดถึงขนาดว่าเข้ามาก็แก่เลย เพราะฉะนั้น จึงอยากจะขอยกเว้น ระเบียบ ข้าราชการตำรวจ ในส่วนของการรับราชการตำรวจว่า ขอในช่วงหนึ่งปีนี้ ขอรับตำกว่าปริญญาตรี ซึ่งหมายถึงผู้ที่ จบม.6 ปวช. ปวส. สามารถเข้ารับราชการตำรวจได้ แต่ทางสตช.จะขอปรับเงื่อนไข โดยจะรับบุคลากรภายนอกโรงเรียนตำรวจ ซึ่งยศจะเริ่มที่สิบตำรวจตรี ที่จะมียศตำกว่าปริญญาตรี เมื่อสอบได้จะได้รับการบรรจุก็จะมีการฝึกอบรม 1 ปี

แหล่งข่าวกล่าวด้วยว่า สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีแล้วมาสมัครเป็นข้าราชการตำรวจ ถ้าอายุ 27 ปี แล้วก็จะไม่เอาอะไรแล้ว เลยไม่มีจิตวิญญาณของการเป็นตำรวจ บางคนรอเพื่อจะสอบเป็นนายร้อยทำให้ในช่วงเวลานั้นไม่เป็นอันทำงาน ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอ่านหนังสือสอบ บางคนยังมีเวลาไปเรียนปริญญาโท และไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา เพราะคิดว่าวันหนึ่งตัวเองก็จะเป็นนายร้อยทำให้ขาดวินัยไม่เคารพเชื่อฟังผู้ บังคับบัญชา ซึ่งตอนนี้ตำรวจขาดแคลนอยู่ประมาณ 15,000 อัตรา แต่ใน 3 ปี จะขาดแคลนถึง 60,000 ถ้าไม่ทำอะไรเลย อย่างเช่นภาคใต้ต้องการ 1,000 อัตราแต่มาสมัครเพียงแค่ 200 และใน 200 นี้ผ่านแค่ 18 คน ดังนั้น จึงจำเป็น ต้องใช้ช่องทางนี้ ในการที่จะรับพิเศษ 1 ปี แต่ถ้าครบ 1 ปีแล้วยังไม่ได้ ก็สามารถขอผ่อนผันต่อไปได้

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ในที่ประชุม นายเรวัตร ฉ่ำเฉลิม กตร.ได้แสดงความเห็นว่า ตำรวจก็คือตำรวจ มีวิจารณญาณ มีคุณสมบัตร และมีความนิ่งทางอารมณ์ ถ้าจบ ม.6 แล้ว มาสมัคร หากมาบังคับใช้ กฎหมาย ไม่ถูกต้องจะทำอย่างไร ดังนั้นไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ แต่สุดท้ายแล้ว ที่ประชุมจะผ่อนผันให้ 1 ปี โดยนายกฯกำชับว่า ใน 1 ปี ที่รับตำรวจวุฒิม.6 ขึ้นไป จะต้องไปเขียนรายละเอียดมาให้ถูกต้องว่าทำหน้าที่อะไรบ้าง ที่ไม่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้นายกฯ ได้วางกรอบไว้ว่าในเรื่องของการขาดแคลนกำลังพลจะต้องให้แล้ว เสร็จก่อนเดือนมีนาคม 55 ส่วนการโอนย้ายตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไปมหาดไทยจะต้องไม่เกิน เดือนพฎษภาคม

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาระเบียบ¢้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการทำประกัน ชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งมี กรรมการ ก.ต.ช.บางท่านเสนอว่าควรจะมีการใช้เงินจากค่าปรับตามระเบียบจราจร แต่นายกฯไม่เห็นด้วย โดยเห็นว่าอาจจะมีการปรับสวัสดิการอะไรก็แล้วแต่ ไม่ควรจะไปเอาเงินจากส่วนอื่นมา แต่อยากให้เป็นการอนุมัติเงินจริงๆ เพราะประชาชนคงไม่เข้าใจหากตำรวจจะไปเร่งในการจับและปรับประชาชนเพื่อเอา เงินมาเข้าประกันชีวิต และจะทำให้ตำรวจเร่งจับกันใหญ่ ดังนั้นหากจะให้มีการทำประกันชีวิตก็ควรจะนำเข้าครม. และควรจะให้แก่ข้าราชการส่วนอื่นในอัตราและระนาบเดียวกัน

ทั้งนี้ในที่ประชุมยังมีการพิจารณาเรื่องระเบียบการบริหาราชการตำรวจ ซึ่งขณะนี้กองบัญชาการนครบาลตำรวจภูธรมี 9 ภาค โดยเฉพาะกรณี พล.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา อดีตผู้กำกับบันนังสตา จังหวัดปัตตานี ที่ขอย้ายมาจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ไม่ได้รับการพิจารณาจนถูกผู้ก่อความไม่สงบสังหาร อันเกิดจากปัญหาตำรวจในพื้นที่ 3 จังหวัด ไม่สามารถ ขอย้ายออกจากพื้นที่ 3 จังหวัดได้ เนื่องจากจะเป็นการผิดระเบียบ ขณะที่รัฐบาลที่แล้วต้องการดึงส่วนนี้ให้มารวมอยู่ในส่วนของตำรวจภูธรภาค 9 เพื่อให้เกิดการโยกย้ายได้ ไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายไปอยู่ใน จ.สงขลาหรือพัทลุง แต่ทำไม่ได้ ¢ณะที่นายกฯเองก็ไม่เห็นด้วย เพราะความจริงแล้วไม่ได้ติดขัดในเรื่องของระเบียบข้อบังคับ และที่ประชุมเองก็ไม่เห็นด้วย การทำงาของตำรวจหน่วยเฉพาะกิจพื้นที่ส่วนหน้านั้นก็ต้องดำเนินการต่อไป แต่ขณะเดียวกันถ้าหากมีกรอบระเบียบปฏิบัติ ซึ่งหากมีกรอบระเบียบปฏิบัติซึ่งควรจะพิจารณาเรื่องปรับโครงสร้างให้มีการ โยกย้ายได้

ตัวอย่างแนวข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ
วิชากฎหมายที่ประชาชนควรทราบ

1. ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
1. สมชัยไปแจ้งเกิดที่อำเภอหลังคลอดโดยรีบด่วน
2. สมหมายไปแจ้งความที่โรงพักเพราะถูกทำร้ายร่างกาย
3. สมบูรณ์ไปแจ้งอำเภอหลังจากนายจ้อยตายแล้ว 2 วัน
4. สมชายพาลั่นทมไปจดทะเบียนสมรสหลังแต่งงาน 1 ปี
2. กฎหมายเอกชน คือข้อใด
1. กฎหมายแพ่ง – พาณิชย์
2. กฎหมายปกครอง
3. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
4. กฎหมายอาญา
3. กลุ่มบุคคลคณะใดเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์
1. คณะรัฐมนตรี
2. องคมนตรี
3. รัฐสภา
4. ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
4. มักมีการกล่าวอยู่เสมอว่า “กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์”ข้อใดสนับสนุนคำกล่าวนี้
1. ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
2. ผู้รักษากฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
3. ผู้รักษากฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความเที่ยงธรรม
4. ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม่บางมาตรา
5. บุคคลใดไม่ใช่ผู้เกี่ยงข้องในกระบวนการยุติธรรมโดยตรง
1. ตำรวจ
2. พนักงานอัยการ
3. ศาลและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
4. เจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
6. ข้อใดสอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “กฎหมายต้องมาจากรัฏฐาธิปัตย์”
1. รัฐต้องบัญญัติกฎหมายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
2. ประชาชนเป็นผู้ตรากฎหมายโดยตรง
3. พระมหากษัตริย์ทรงตรากฎหมายขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
4. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
7. ตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันประธานรัฐสภา คือ
1. วุฒิสมาชิกผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
2. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
3. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งซึ่งมาจากพรรคการเมืองที่ได้รับการ
เลือกตั้งขึ้นมามีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร
4. ประธานวุฒิสภา
8. ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางถือเป็นศาลประเภทใด
1. ศาลชั้นต้น
2. ศาลอุทธรณ์
3. ศาลฎีกา
4. ศาลทหาร
9. กรณีซึ่งกฎหมายยกเว้นโทษให้เป็นกรณีซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นการ
กระทำความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ คือ
1. เด็กอายุกว่า 7 ปี แต่ยังไม่เกิน 14 ปี กระทำการอันกฎหมาย
บัญญัติเป็นความผิด
2. ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม
3. การกระทำผิดโดยประมาท
4. การกระทำผิดด้วยความจำเป็น เพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้
อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้
10. หนี้อาจระงับไปด้วยเหตุดังนี้
1. เจ้าหนี้แสดงเจตนาต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ให้
2. ลูกหนี้ตาย
3. ลูกหนี้ทำสัญญายอมตาย
4. ลูกหนี้ล้มละลาย
11. กฎหมายเมื่อบัญญัติออกมาแล้วไม่ได้ใช้นานๆ มีผลดังนี้
1. เสียไปไม่ได้ผล
2. ต้องแก้ไขเพิ่มเติมก่อนนำไปใช้
3. ยังใช้บังคับได้อยู่เสมอ
4. อาจจะใช้ได้ถ้าประชาชนยอมรับ
12. องค์ประกอบของการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์มีดังนี้
1. เอาไป ทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย โดยทุจริต
2. เอาไป ทรัพย์ของผู้อื่นโดยเจ้าของขาดความระมัดระวัง
3. เอาไป โดยฉกฉวยขณะที่เจ้าของทรัพย์ขาดความระมัดระวัง
4. เอาไป ทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย โดยเจตนา
13. ในระหว่างที่บ้านเมืองเกิดการจลาจล และรัฐบาลต้องประกาศกฎอัยการศึก
ผู้ใดกระทำความผิดในคดีอาญา อุกฉกรรจ์ จะต้องขึ้นศาลทหาร ซึ่งมีผล
อย่างไร
1. การตัดสินรวดเร็วแบบทหาร
2. ผู้พิพากษาเป็นเจ้ากรมพระธรรมนูญทหาร
3. โทษรุนแรงกว่าในเวลาปกติสองเท่า
4. ไม่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ฎีกาเหมือนเวลาปกติ
14. สิทธิหรือการกระทำข้อใด ที่บุคคลธรรมดามีได้ แต่นิติบุคคลไม่อาจมีได้
หรือไม่อาจกระทำได้
1. การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
2. การเป็นทายาทโดยธรรม
3. การทำนิติกรรมสัญญา
4. การกระทำความผิดอาญา
15. นายทองดีไปทำงานต่างจังหวัดแล้วหายสาบสูญเป็นเวลานานเกินกว่ากี่ปี ทาง
ฝ่ายภรรยาจึงจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้อง
1. 3 ปี 3. 10 ปี
2. 5 ปี 4. 15 ปี
16. กฎหมายอาญาและกำหมายแพ่งมีข้อแตกต่างที่สำคัญในเรื่องความเคร่งครัดใน
1. การเสนอร่างกฎหมาย
2. การตีความกฎหมาย
3. การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
4. การประกาศใช้
17. “บุคคลย่อมเสมอภาคภายใต้กฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร
1. กฎหมายใช้บังคับได้กับทุกคน
2. บุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันย่อมได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับโทษ เช่นเดียวกัน
3. บุคคลมีสิทธิ์ที่จะกระทำการใดๆ ได้ตามใจสมัครเสมอเท่าเทียมกัน
4. ไม่มีบุคคลใดมีอำนาจเหนือกฎหมาย
18. นาย ก. ยืมเงินนาย ข. เป็นเงิน 60 บาท โดยมิได้ทำสัญญากู้กันไว้ นาย ก. ไม่คืนเงินยืมเมื่อถึงกำหนด
1. นาย ข. ต้องติดตามทวงเงินคืนจาก นาย ก. เอง
2. นาย ข. ต้องร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่ง นาย ก. คืนเงินให้ นาย
ข.
3. นาย ข. ต้องจ้างทนายความให้ช่วยทวงเงินคืนจาก นาย ก.
4. นาย ข. จะฟ้องร้องต่อศาลให้บังคับคดีไม่ได้
19. การออกกฎกระทรวง กรณีใดถูกต้อง
1. ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
2. ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
3. ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร
4. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา
20. ผู้ใดมียาเสพย์ติดให้โทษประเภทเฮโรอีน ไว้เพื่อจำหน่าย ผู้นั้นต้องระวางโทษ
สถานใด
1. ประหารชีวิต
2. จำคุกตลอดชีวิต
3. จำคุก 20 ปี
4. ทั้งจำทั้งปรับ
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. องค์ประกอบที่มีปรากฏอยู่ในศาสนาสำคัญในปัจจุบันคือข้อใด
    1. ศาสดาและนักบวช    2. รูปเคารพและศาสนสถาน
    3. นักบวชและศาสนพิธี    4. ศาสนพิธีและหลักคำสอน
    ตอบ  4. ศาสนพิธีและหลักคำสอน
2. พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู มีคำสอนในเรื่องเดียวกัน
ยกเว้นข้อใด
    1. หลักคำสอนเรื่องพระเจ้า    2. หลักคำสอนเรื่องการเสียสละ
    3. หลักจริยธรรมและศีลธรรม    4. หลักคำสอนเรื่องนรกและสวรรค์
    ตอบ  2. หลักคำสอนเรื่องการเสียสละ
3. พิธีที่ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกินขนมปังและดื่มไวน์ที่บาทหลวงส่งให้เรียกว่าพิธีอะไร
    1. ศีลกำลัง     2. ศีลแก้บาป
    3. ศีลล้างบาป     4. ศีลมหาสนิท
    ตอบ   4. ศีลมหาสนิท
4. ความรัก ความเมตตาระหว่างเพื่อนมนุษย์ เป็นหลักธรรมสำคัญของศาสนาใด
    1. ศาสนาอิสลาม    2. ศาสนาคริสต์
    3. ศาสนาฮินดู    4. พระพุทธศาสนา
    ตอบ  2. ศาสนาคริสต์
5. ในการละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทยจะต้องทำอย่างไร
    1. ต้องกระทำตั้งแต่จำความได้เป็นต้นไป
    2. ต้องกระทำโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
    3. ต้องกระทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งคือเช้าและเย็น
    4. ต้องกระทำในมัสยิดหรือในศาสนสถาน
    ตอบ  3. ต้องกระทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งคือเช้าและเย็น
6. “บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า” เป็นพระธรรมเทศนาของศาสดาองค์ใด
    1. โมเสส     2. พระเยซู
    3. มหาวีระ     4. มุฮัมมัด
    ตอบ   2. พระเยซู
7. คำสอนในพระพุทธศาสนาที่แตกต่างจากศาสนาพราหมณ์คือเรื่องใด
    1. อัตตา    2. อนัตตา
    3. ความหลุดพ้น    4. การเวียนว่ายตายเกิด
    ตอบ  3. ความหลุดพ้น
8. “พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่เป็นทฤษฎีสากล” หมายความว่าอย่างไร
    1. เป็นคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้
    2. เป็นคำสอนที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง
    3. เป็นคำสอนที่ตรงกับของศาสนาอื่น
    ตอบ  4. เป็นคำสอนที่มุ่งประโยชน์สุขแก่คนทั่วไป
9. ข้อใดคือศาสดาที่พระพุทธเจ้าระบุให้เป็นตัวแทนหลังจากเสด็จปรินิพพาน
    1. พระอุบาลี    2. พระอานนท์
    3. พระธรรมวินัย    4. พระมหากัสสปะ
    ตอบ  3. พระธรรมวินัย
10. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ใคร
    1. ปัญจวัคคีย์    2. ชฎิล 3 พี่น้อง
    3. พระเจ้าสุทโธทนะ    4. อาฬารดาบสและอุทกดาบส
    ตอบ  1. ปัญจวัคคีย์
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ปัญหาข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 

วิชาจริยธรรม 

1. ความสุขของมนุษย์คือข้อใด 

 1. ความร่ำรวย 

 2. มีบริวารคอยรับใช้ 

 3. ความหลุดพ้นจากกิเลส 

 4. การบริจาคทรัพย์ 

2. จิตจะมีพลังอำนาจสูงเมื่อใด 

 1. จิตฟุ้งซ่าน 

 2. เมื่อจิตถูกบีบคั้น 

 3. เมื่อจิตใจสบาย 

 4. เมื่อควบคุมจิตได้ 

3. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด ที่มีสาระสำคัญเน้นหลักเกี่ยวกับเรื่อง 

   ความรักและสันติ

 1. วันวิสาขบูชา 

 2. วันมาฆบูชา 

 3. วันอาสาฬหบูชา 

 4. วันเข้าพรรษา 

4. คนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ต้องแก้ด้วยจริยธรรมในข้อใด 

 1. เมตตา 

 2. กรุณา 

 3. เสียสละ 

 4. มีวินัย 

5. การควบคุมตัวเองให้เสมอต้นเสมอปลาย ควรยึดจริยธรรมในข้อใดเป็น 

หลักปฏิบัติ 

 1. มีวินัย 3. ซื่อสัตย์สุจริต 

 2. กตัญญูกตเวที 4. ความรับผิดชอบ 

 6. ข้อใดเป็นหลักธรรมคล้องกันทุกศาสนา 

 1. ห้ามฆ่าสัตว์ 

 2. ห้ามลักทรัพย์ผู้อื่น 

 3. ห้ามรับประทานอาหารก่อนดวงอาทิตย์ตก 

 4. ห้ามชายแต่งงานกับหญิงเกิน 1 คน 

7. หมวดธรรมใดที่มีชื่อว่า  โลกบาล

 1. ขันติ  โสรัจจะ 

 2. หิริ  โอตัปปะ 

 3. ฉันทะ  วิริยะ 

 4. เมตตา  กรุณา 

8. การกระทำในข้อใดตรงกับหลักธรรมข้อจาคะที่แท้จริง 

 1. ฉวีให้เงินเพื่อนไปเล่นการพนัน 

 2. สมรเอาบุหรี่มาแจกให้เพื่อน 

 3. สุธีแบ่งอาหารให้เด็กยากจนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

 4. ศรีสุดาให้ของขวัญเพื่อนและคิดว่าเพื่อนต้องให้ตนบ้าง 

9. ทำไมจึงกล่าวว่า  การได้เห็นสมณะเป็นมงคลอันอุดม

 1. เพราะได้เห็นผู้มีบุญทำให้ใจสบาย 

 2. เพราะจะได้ฝึกสมาธิจากท่าน 

 3. เพราะได้รับคำสั่งสอนจากท่าน 

 4. เพราะจะได้วัตถุมงคลของดีจากท่าน 

10.  มหาสมุทรที่กว้างใหญ่ แต่ก็ยังอยู่ต่ำกว่าห้วยหนองคลองบึง

 คำกล่าวข้างต้นนี้มีความหมายใกล้เคียงกับมงคลสูตรข้อใด 

 1. ความอ่อนน้อมถ่อมตน 

 2. ความเป็นผู้ว่าง่าย 

 3. ความอดทน 

 4. การพบปะสมณะ 

 11. การที่ท่านตั้งใจจะเป็นตำรวจ ท่านควรจะต้องเสียสละในเรื่องใดต่อไปนี้ 

มากที่สุด 

 1. สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ 

 2. สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต 

 3. ความอดทน 

 4. การพบปะสมณะ 

12. ตามหลักพุทธศาสนา สิ่งทั้งปวงในโลกย่อมมีสามัญลักษณะเป็น 3 เรียกว่า 

 ไตรลักษณ์ได้แก่อะไร 

 1. สุขเวทนา ทุกเวทนา อทุกขมสุขเวทนา 

 2. เวทนา สัญญา สังขาร 

 3. วิญญาณ กุศล อกุศล 

 4. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตตา 

13. ตามหลักพุทธศาสนา เหตุให้เกิดทุกข์คืออะไร 

 1. ตัณหา 3 ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา 

 2. กิเลส 2 คือ กิเลสกาม และวัตถุกาม 

 3. ขันธ์ 3 คือ เวทนา สัญญา และสังขาร 

 4. มิจฉาทิฏฐิ พยาบาท และอกุศลกรรม 

14. ศีลที่คริสต์ชนถือปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องระลึกว่าพระเยซูเสด็จกลับมาอีก 

 ได้แก่ศีลอะไร 

 1. ศีลมหาสนิท 

2. ศีลแก้บาปหรืออภัยบาป 

 3. ศีลล้างบาป 

4. ศีลบรรพชาหรือศีลบวช 

15. ธรรมกลุ่มใดที่ไม่ใช่ธรรมของผู้นำ 

 1. ทาน ศีล บริจาค 

 2. มัทวะ ตบะ อักโกธะ 

 3. อาชวะ อวิโรธนะ ขันติ 

 4. สมณทัสสนะ โสวจตัสสตา คารวะ 

              16. หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นอกาลิโก หมายความว่าอย่างไร 

 1. หลักธรรมเป็นสิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าค้นพบและเผยแผ่ 

 2. หลักธรรมจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อมีการค้นพบ 

 3. หลักธรรมจะเป็นจริงตลอดกาล 

 4. หลักธรรมเป็นสิ่งเดียวกับพุทธพจน์ที่ว่า  ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา

17. ลักษณะใดถือว่าเป็นความกตัญญู 

 1. สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

 2. ช่วยรักษาความสะอาดแก่แผ่นดิน 

 3. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ 

 4. หาทางแก้ไขเมื่อเห็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมือง 

18. ตำรวจเป็นผู้ที่มีอำนาจและเกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด จึงมีโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้อำนาจหน้าที่ หลักในกุศลธรรมบท 10 ข้อใดป้องกันการกระทำผิดข้างต้นได้ดีที่สุด 

 1. เว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ให้ 

 2. เว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นและฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 

 3. เว้นจากการพยาบาทของเวรและทำร้ายผู้อื่น 

 4. เว้นจากการละโมบอยากได้ของผู้อื่นโดยวิธีทุจริต 

19. ต่อไปนี้เป็นมูลเหตุของกำเนิดศาสนา ยกเว้น ข้อใด 

 1. ความต้องการความอบอุ่นทางจิตใจ 

 2. ความต้องการความรู้แจ้งในหลักความจริงของชีวิต 

 3. ความต้องการทางสังคมที่จะกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ 

 4. ความต้องการขยายกลุ่มสังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

20. ประชาชนขาดธรรมข้อใด ที่ทำให้ภาระการปฏิบัติหน้าที่ของ 

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพิ่มมากที่สุด 

 1. สัมมาวาจา 

 2. สัมมาสมาธิ 

 3. สัมมาอาชีวะ 

 4. สัมมาวายามะ 

        21. ท่านไม่สามารถลงอาบน้ำในแม่น้ำสายเดียวกันได้ถึงสองครั้ง คำกล่าวนี้ 

 แสดงให้เห็นถึงลักษณะใดแห่งความจริงในพระพุทธศาสนา 

 1. อนัตตลักษณะ 

 2. ทุกขลักษณะ 

 3. สามัญลักษณะ 

 4. อนิจจลักษณะ 

22. สังคมไทยนิยมเลี้ยงดูบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ที่แก่ชราแล้วด้วยตนเอง 

  ไม่ว่าจะมีฐานะร่ำรวยหรือยากจนเป็นเพราะเหตุใด 

 1. ความรับผิดชอบต่อครอบครัว 

 2. ความรู้สึกสำนึกในคุณธรรม

 3. อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออก 

 4. ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย 

23. ข้อใดที่แสดงถึงความหมายของคุณธรรมที่พัฒนาบุคลิกภาพ 

 1. พ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักมีวินัย 

 2. พ่อแม่สอนให้ลูกมีความซื่อสัตย์สุจริต 

 3. พ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตน รับฟังความคิดเห็นของ 

ผู้ใหญ่ 

 4. พ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้ ถ้าไม่มีที่ทิ้งให้เผาหรื 

ฝังให้เป็นที่เรียบร้อย 

24.  การกระทำความชั่ว การทำแต่ความดี การชำระจิตใจให้ผ่องใส ตรง 

  กับหลักคำสอนในข้อใด 

 1. ทาน ศีล ภาวนา 

 2. ศีล สมาธิ ปัญญา 

 3. อโลภะ อโทสะ อโมหะ 

 4. กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม 

         25. จริยธรรมข้อใดที่บุคคลไม่ปฏิบัติตามแล้วมีผลเสียหายต่อสังคมมากที่สุด 

 1. สติสัมปชัญญธรรม 

 2. กตัญญูกตเวทิตาธรรม 

 3. หิริโอตตัปปธรรม 

 4. อัปปมาทธรรม 

26. เหตุผลข้อใดสำคัญที่สุดในการก่อให้เกิดศาสนา 

 1. ความกลัว 

 2. ความไม่รู้ 

 3. สภาพทางภูมิศาสตร์ 

 4. อิทธิพลของบุคคลสำคัญ 

27. ในการพัฒนาบุคลิกภาพและสังคมตามหลักจริยธรรมกุศลกรรมบถ 10 นั้น 

 ข้อใดเป็นผลโดยตรง 

 1. บุคลิกภาพสุขุมรอบคอบ 

 2. น่าเคารพนับถือ 

 3. คิดดี พูดดี ทำดี 

 4. สุขกาย สบายใจ 

28. มูลเหตุการเกิดศาสนาที่สำคัญที่สุด คือข้อใด 

 1. อวิชชา 

 2. ความกลัว 

 3. ความจงรักภักดี 

 4. อิทธิพลของผู้นำ 

29. ความหมายสำคัญของกางเขนในศาสนาคริสต์ คืออะไร 

 1. ศรัทธาที่แรงกล้าในศาสนา 

 2. ความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนบ้าน 

 3. ความ เป็นคริสต์ศาสนิกชนที่เคร่งครัด 

 4. การป้องกันอันตรายรบกวนจากปีศาจ 

            30. ในทางจริยศาสตร์ มโนธรรม หมายถึงข้อใด 

 1. ความรู้สึกอะไรดี อะไรชั่ว ที่ได้รับจากหลักศีลธรรม 

 2. ความรู้สึกอะไรดี อะไรชั่ว ที่ได้รับมาจากประสบการณ์ 

 3. ความรู้สึกอะไรดี อะไรชั่ว ที่ได้รับมาจากจิตสำนึก 

 4. ความรู้สึกอะไรดี อะไรชั่ว ที่ได้รับมาจากสังคม


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111111111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้