ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต เทศบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจ 3
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต เทศบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจ 3

แชร์กระทู้นี้

เอกสารคู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น เจ้าพนักงานเทศกิจ 3
รายละเอียดในไฟล์ E-book ประกอบด้วย 
 

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539          
- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.2542        
- พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
- สรุปสาระสำคัญ+ข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบเก่า อบต.เทศบาล อบจ. ที่ ม.ราม ออกให้ใช้สอบทั่วประเทศ 200 ข้อ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
po1sakorn ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
มีแนวไหมครับ กะลังหาอยู่
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ. ๒๕๔๒

1. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ. ๒๕๔๒  บังคับใช้เมื่อใด

ก. ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน

ค. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก้าสิบวัน

ง. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

ตอบ       ง.  หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

                มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ

ก. ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตอบ       ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

                มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายตรวจชั่งตวงวัดออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้กับกำหนดกิจการอื่นและออกประกาศตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

3. ข้อใดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี  และปรับไม่เกินสองแสนแปดหมื่นบาท

ก. ปลอมแปลงหรือแก้ไขเครื่องหมายคำรับรองของสำนักงานกลาง

ข. นำเครื่องหมายคำรับรองของสำนักงานกลางจากเครื่องชั่งตวงวัดเครื่องหนึ่งไปใช้กับเครื่องชั่วงตวงวัดอีกเครื่องหนึ่ง

ค. ลบเครื่องหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แสดงว่าเครื่องหมายคำรับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้ว

ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.

ตอบ       ง.  ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.

                มาตรา ๗๔  ผู้ใด

(๑) ปลอมแปลงหรือแก้ไขเครื่องหมายคำรับรองหรือหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองของสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา

(๒) นำเครื่องหมายคำรับรองของสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาจากเครื่องชั่งตวงวัดเครื่องหนึ่งไปใช้กับเครื่องชั่งตวงวัดอีกเครื่องหนึ่ง

(๓) ลบเครื่องหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แสดงว่าเครื่องหมายคำรับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้ว

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี  และปรับไม่เกินสองแสนแปดหมื่นบาท

4. คำรับรองเครื่องชั่วงตวงวัดมีกี่ประเภท  อะไรบ้าง

ก. 1  อย่าง  ได้แก่  คำรับรองคุณภาพ

ข. 2  อย่าง  ได้แก่  คำรับรองชั้นแรก  และคำรับรองชั้นหลัง

ค. 3  อย่าง  ได้แก่  คำรับรองชั้นแรก  คำรับรองชั้นกลาง  และคำรับรองชั้นหลัง

ง. 4  อย่าง  ได้แก่  คำรับรองคุณภาพ  คำรับรองความเที่ยงตรง  คำรับรองชั้นกลาง  และคำรับรองคุณลักษณะ

ตอบ       ข.  2  อย่าง  ได้แก่  คำรับรองชั้นแรก  และ  คำรับรองชั้นหลัง

                มาตรา ๓๒  คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดมี 2 อย่าง  คือ  คำรับรองสำหรับเครื่องชั่งตวงวัดที่ยังไม่เคยให้คำรับรองมาก่อนให้เรียกว่าคำรับรองชั้นแรก  คำรับรองซ้ำภายหลังการให้คำรับรองชั้นแรกแล้วให้เรียกว่าคำรับรองชั้นหลัง  การให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังนั้น  ความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัดต้องอยู่ภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

5. ผู้ครอบครองเครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่มีการให้คำรับรองต้องยื่นคำขอให้ทำการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อให้คำรับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาเท่าใด

ก. ภายในสามสิบวัน

ข. ภายในหกสิบวัน

ค. ภายในเก้าสิบวัน

ง. ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

ตอบ       ก.  ภายในสามสิบวัน

                มาตรา ๓๗  ผู้ครอบครองเครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่มีการให้คำรับรองต้องยื่นคำขอให้ทำการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อให้คำรับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้เครื่องชั่งตวงวัดมาไว้ในครอบครอง

6. นายตรวจชั่งตวงวัดมีอำนาจตามข้อใด

ก. เข้าไปในสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด

ข. ค้นสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิด

ค. ยึดหรืออายัดเครื่องชั่งตวงวัดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

                มาตรา ๕๒  ในการปฏิบัติหน้าที่  ให้นายตรวจชั่งตวงวัดมีอำนาจ

(๑) เข้าไปในสถานที่ผลิต  สถานที่ขาย  หรือสถานที่เก็บเครื่องชั่งตวงวัด  หรือสินค้าหีบห่อชนิดที่รัฐมนตรีกำหนดให้ผู้บรรจุต้องปฏิบัติตาม มาตรา ๖๒  ในระหว่างเวลาทำการเพื่อตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดหรือสินค้าหีบห่อนั้น

(๒) เข้าไปในสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในกิจการดังระบุไว้ใน มาตรา ๒๕

ฯลฯ

7. เครื่องที่มีลักษณะเป็นภาชนะสำหรับใช้ตวงแสดงปริมาตรของสิ่งของ  หมายความว่า

ก. เครื่องชั่ง

ข. เครื่องตวง

ค. เครื่องวัด

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ       ข.  เครื่องตวง

                มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้

 เครื่องชั่ง  หมายความว่า  เครื่องสำหรับใช้ชั่งแสดงน้ำหนัก  และให้หมายความรวมถึงตุ้มน้ำหนักที่ใช้ในการชั่งและส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

 เครื่องตวง  หมายความว่า  เครื่องที่มีลักษณะเป็นภาชนะสำหรับใช้ตวงแสดงปริมาตรของสิ่งของ  และให้หมายความรวมถึงส่วนประกอบของเครื่องตวงที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

 เครื่องวัด  หมายความว่า  เครื่องสำหรับใช้วัดแสดงปริมาณหรือหน่วยของสิ่งใดๆ แต่ไม่ใช่เครื่องชั่งหรือเครื่องตวง  และให้หมายความรวมถึงส่วนประกอบของเครื่องวัดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้