ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2556 ใหม่ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2556 ใหม่ล่าสุด

แชร์กระทู้นี้

1.กิจการไปรษณีย์จัดตั้งเมื่อใด
. 4  สิงหาคม 2426                                             ข. 14  สิงหาคม 2426
. 4  สิงหาคม 2526                                             ง. 14  สิงหาคม 2526
2. บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้แยกออกจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยมาเป็นบริษัทเมื่อใด
. 4  สิงหาคม 2426                                             ข. 14  สิงหาคม 2426
. 4  สิงหาคม 2526                                             ง. 14  สิงหาคม 2526
3. บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สังกัดกระทรวงใด
. กระทรวงคมนาคม                                         
. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ               
. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคนปัจจุบันคือใคร
.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม                                ข. น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
. นายสือ  ล้ออุทัย                                               ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์
5.  ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คือใคร  (2555)
. พลเอกสมชัย  มาระเนตร์                              ข. นายมั่น  พัธโนทัย
. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์                                ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์
6. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คือใคร  (2555)
. พลเอกสมชัย  มาระเนตร์                              ข. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์
. นายวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์                       ง. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ
7. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีชื่อภาษาอังกฤษว่า
. THATLAND POST                                      ข. THATLAND POST CO
. THATLAND POST CO, LTD                    ง. THAT POST  CO.LTD
8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พุทธศักราช 2550 เป็นฉบับที่เท่าไร
.  ฉบับที่ 16                                                         ข. ฉบับที่ 17                         
. ฉบับที่ 18                                                          ง. ฉบับที่ 19                         
9. คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดอำนาจการปกครองในสมัย พ. ต . ท .ทักษิณ  ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี เกิดขึ้นเมื่อใด
. 19  สิงหาคม 2549                                          ข. 29  สิงหาคม 2549
. 19 กันยายน 2549                                           ง. 29 กันยายน 2549
10. ข้อใดไม่ใช้สาเหตุของการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
. การไร้ประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน                                           
. การไร้ประสิทธิภาพในการตรวจสอบอำนาจรัฐ
. การเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
. การมุ่งแปรรูปรัฐวิสาหกิจมากเกินไป
11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรตราที่มีปัญหาและเป็นข่าวในปัจจุบันคือ
.  มาตราที่ 67                                                      ข. มาตราที่ 110
. มาตราที่ 112                                                     ง. มาตราที่ 122
12.  ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550  คณะองคมนตรี อยู่วาระดำรงตำแหน่งกี่ปี
.  3  ปี                                                                   ข.  4  ปี  
. 5  ปี                                                                    ง.  6  ปี  
13. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550  สส.แบบบัญชีรายชื่อมีได้กี่คน (แก้ไขเพิ่มเติม)
.  100  คน                                                           ข.  115  คน
.  125 คน                                                            ง.   135  คน
14. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกาศใช้เมื่อวันใด
. 4  สิงหาคม 2550                                             ข. 14  สิงหาคม 2550
. 21 สิงหาคม 2550                                           ง. 24  สิงหาคม 2550
15.  ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550   พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นได้อีกไม่เกินกี่คน
.  35  คน                                                              ข.  36  คน
.  40  คน                                                              ง.   45  คน
 16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร
. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ                                     
. ประธานวุฒิสภา
. ประธานสภาผู้แทนราษฎร                                          
. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
17 . ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550   สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกกี่คน
.  250  คน                                                           ข.  400  คน
.  480  คน                                                           ง.   500  คน
18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 1 ม.ค. 2555) คือ
.  นายยงยุทธ ติยะไพรัช                                  ข.  นายประสพสุข บุญเดช

. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์                                           ง.  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

19. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 วุฒิสภา (ส.ว. ) มีสมาชิกทั้งหมดกี่คน

. ทั้งหมด 150 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  74  คน                                          

. ทั้งหมด 152 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  76  คน          

.ทั้งหมด 146 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  70 คน                                            

. ทั้งหมด 100 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  24  คน          

20. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน

.  17  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  16  คน                                      

. 18  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  17  คน       

. 19  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  18  คน                                                       

. 20  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  19  คน




โรงเรียนการไปรษณีย์ ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนไปรษณีย์ รวม 210 อัตรา ประจำปี 2557 

<สมัครได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง> (18-31 เม.ย.57)


เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 1.53 MB )



จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบโรงเรียนไปรษณีย์ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทยและโรงเรียนการไปรษณี
แนวข้อสอบเกี่ยวกับบริษัทไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาการทดสอบทัศนคติ ชุด 1
- แนวข้อสอบวิชาการทดสอบทัศนคติ ชุด 1
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ติวภาษาอังกฤษ  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 

โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
clash12355 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
รวบรวมคู่มือเตรียมสอบ และ แนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์  โรงเรียนการไปรษณีย์ ใหม่ล่าสุด ปี 2556

ไปรษณีย์ไทย ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ จำนวน 100 คน ประจำปีการศึกษา 2556

จำนวน 100 คน
ชาย 60 คน
หญิง 40 คน

คุณวุฒิการศึกษา
สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ม.6
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

รับสมัคร
วันที่ 18 - 30 เมษายน 2556

กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบ
วันที่ 23 มิถุนายน 2556

อ่านประกาศ
http://www.thailandpost.com/upload/news/recruit/_20130327_093935.pdf

ข้อมูลเพิ่มเติมพิเศษโดย อาจารย์ ที่เคยออกข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์
1. ทำความรู้จักกับโรงเรียนการไปรษณีย์
2. สาเหตุใดที่มีผู้นิยมสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์เป็นจำนวนมาก
3. การเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์
    3.1 แนวทางการอ่านหนังสือ
    3.2 วิชาที่สอบและตัวอย่างโจทย์
4. การเขียนเรียงความหรือข้อสอบประเภทบรรยายให้ได้คะแนนดี
5. สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด          
0846809544ee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้แนวขอ้สอบโรงเรียนไปรษณีย์
หำำ
jib ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ลองติดต่อมาซิคับ
kung54 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
สั่งแล้วคับ ข้อสอบเยาะดี น่าสนใจคับคุ้มมากๆรวดเร็วส่งทางเมล์

0846809544ee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้แนวข้อสอบโรงเรียนจ่าอากาศ
หำำ
aujung ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอแนวข้อสอบ
อยากได้แนวข้อสอบการประปานครหลวง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
rapeepun ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้แนวข้อสอลก.พ.54
esamama ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอเบอร์โทรติดต่อสอบถามเรื่องสั่งซื้อแนวข้อสอบไปรษณีย์ 2554
wongsawut ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ถ้าจะช์้อเองต้องติดต่อที่ไหนครับ ไปหาซื้อที่ไหนได้ครับ แนวข้อสอบไปรษณีย์ 2554
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้