ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ดาวโหลด สรุประเบียบ พรบ ต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ดาวโหลด สรุประเบียบ พรบ ต่างๆ ของหน่วยงานราชการ

แชร์กระทู้นี้

  
กลับหน้าหลัก
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
  
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
  
  มาตรการในการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
  
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549
  
  ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้จากการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2548
  
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก ในการฝึกอบรมในประเทศและค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ
  
กลับหน้าหลัก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว

  
  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553)
  
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเิดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
  
  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
  
  ซักซ้อมหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  
  หลักเกณฑ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมภายในประเทศ
  
  พระราชกฎษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
  
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
  
  การเทียบตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกำหนดไว้และไม่ได้รับเงินเดือน
  
  การเทียบตำแหน่ง
  
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ
  
  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้่จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6
  
  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548
  
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเิบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
  
  การเทียบตำแหน่งลูกจ้างเพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการฯ
  
  การควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  
  แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  
  วิธีปฏิบัติกรณีกากบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการสูญหาย
  
  หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเ้ทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  
  หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (powerpoint)
  
  การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ
  
  การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ จากบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน
  
  การเบิกค่าธรรมเนียมในการคืนตั๋วเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินและรถไฟ
  
  การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย
  
  ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
  
  แนวทางปฏิบัติเรื่องการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
  
  การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
  
  การเบิกค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ
  
  การเบิกค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ 2
  
  การเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
  
  การเทียบตำแหน่ง
  
  การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในราชอาณาจักร
  
  หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
  
  หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
  
กลับหน้าหลัก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
  แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการกรณีปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
  

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553
  
 

 รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

  
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
  
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน
  
  การจ้างเอกชนดำเนินการ
  
  หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
  
กลับหน้าหลัก
ค่าเช่าบ้าน
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม
  
  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
  
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2551
  
  สรุปสาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2547
  
  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547
  
  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
  
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน
  
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549
  
  สิทธิการเบิกค่าเ่ช่าบ้านข้าราชการ
  
  แนวทางในการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีผ่อนชำระเงิืนกู้เพื่อชำระราคาบ้านของโครงการบ้านเอื้ออาทรฯ
  
กลับหน้าหลัก
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี
  
 ซ้้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเ้บียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนว่าด้วยการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
  
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
  
กลับหน้าหลักค่าเบี้ยประชุม
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกำหนดรายชื่อคณะกรรมการอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง สำหรับคณะกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
  
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกำหนดรายชื่อคณะกรรมการอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง สำหรับคณะกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
  
  หนังสือกระทรวงการคลัง ฯ เรื่องการกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ
  
  การให้บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และรถรับส่งคณะกรรมการประกวดราคานการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
  
  พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
  
  พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547
  
  หนังสือกระทรวงการคลังฯ เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือสัมมนาระหว่างประเทศ
  
 
  
กลับหน้าหลักค่าการศึกษาบุตร
  การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
  
  แนวทางปฏิบัติืเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาบุตรครั้งเดียวตลอดปี
  
  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
  
  การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้ีมีสิทธิกู้ยืมเงินเรียน จากกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
  
  การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  
  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาของทางราชการ และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
  
  เงินบำรุงรักษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551
  
  ประเภทและเงินอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ
  
  การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  
  การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  
  สรุปสาระสำคัญของการศึกษาบุตร
  
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 1-4) พ.ศ.2523
  
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2548
  
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2550
  
  พระราชกฤษฎีการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554
  
  อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเีรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ในหลักสูตรปริญญาตรี
  
กลับหน้าหลักค่ารักษาพยาบาล
  การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย
  
  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย
  
  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523
  
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  
  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
  
  แบบ 7129-7140 ที่ใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
  
  ประกาศกระทรวงการคลัีง เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลเอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
  
กลับหน้าหลักบำเหน็จ บำนาญ
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
  
กลับหน้าหลักงบประมาณ
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
  
  การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
  
  กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
  
  หนังสือเวียนเกี่ยวกับงบประมาณ
  
  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
  
กลับหน้าหลักการเบิกจ่ายเงินและการบัญชี
  ระบบการบันทึกและการควบคุมเงินทดรองราชการ
  
  การกำหนดระดับตำแหน่งผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินฯ
  
  การเบิกจ่ายเงินหรือวิธีปฏิบัติที่ได้รับความตกลงหรือความเห็นชอบเป็นกรณีพิเศษ
  
  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
  
  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
  
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
  
  การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์
  
  การบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
  
กลับหน้าหลักเงินทดรองราชการ
  ระบบการบันทึกและการควบคุมเงินทดรองราชการ
  
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547
  
  ระเบียบเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ พ.ศ.2521
  
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ.2550
  
  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองราชการของส่วนราชการที่มีส่วนราชการในต่างประเทศ
  
กลับหน้าหลักเงินทดรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
  การใช้จ่ายเงินทดรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
  
  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
  
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
  
  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551
  
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
  
กลับหน้าหลักการมอบอำนาจ
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550
  
  มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในการดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
  
กลับหน้าหลักการใช้โทรศัพท์ทางราชการ
  ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่
  
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
  
กลับหน้าหลักวันลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
  
  ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการนับวันลา
  
  ข้อหารือเกี่ยวกับการลาอุปสมบท
  
  ข้อหารือเกี่ยวกับสิทธิการสะสมวันลาพักผ่อน
  
  ข้อหารือระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535
  
กลับหน้าหลักระเบียบ/หนังสือสั่งการเกี่ยวกับรถราชการ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2-6 พ.ศ.2545
  
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2-6)
  
  ขอให้ตรวจสอบการควบคุมการใช้รถ
  
  การประกันภัยรถ
  
  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
  
กลับหน้าหลักระเบียบพัสดุ
 

 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555

  
 

 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139

  
  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 138
  
  ขอหารือโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  
  การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง
  
  การขออนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  
  มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
  
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้่เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน
  
  การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประกาศใช
  
  การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรณีเหตุอุทกภัย
  
  การอนุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแนวทางและวิธีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
  
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของมหาวิทยาลัยของรัฐ และแนวทางการปฏิบัติในการจ้างมหาวิทยาลัียของรัฐในการบริการด้านวิชาการและการวิจัย
  
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552
  
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
  
  แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  
  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  
  สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
  
  สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
  
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (แก้ไข ฉ.1- ฉ6) พ.ศ.2535
  
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
  
  แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
  
  ระเบียบประกาศ คตง. เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้