ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ นโยบาย  โครงการ และเหตุการณ์ ในปัจจุบันของ ธ.ก.ส.
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ นโยบาย  โครงการ และเหตุการณ์ ในปัจจุบันของ ธ.ก.ส.

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบนโยบาย  โครงการ และเหตุการณ์
ในปัจจุบันของ ธ.ก.ส.*************************** 1. ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ ธ.ก.ส.
ในปัจจุบันอยู่ในช่วงปี พ.ศ.ใดก. พ.ศ.2554-2558                                                   ค. พ.ศ.2556-2560ข. พ.ศ.2555-2559                                                   ง. พ.ศ.2557-2561ตอบ  ค. พ.ศ.2556-25602. ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ ธ.ก.ส. มีกี่ด้านก. 
ด้าน
                                                                   ค. 6  ด้านข. 
ด้าน                                                                   ง.
7  ด้านตอบ   ค. 6 
ด้าน3. ยุทธศาสตร์ใดเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้เกษตรกรรายย่อย
ธ.ก.ส.
 ก. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ข. พัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกค้า ค. บริหารเงินทุนให้สมดุลและเพียงพอ ง. สนับสนุนสินเชื่อเชิงรุกอย่างมีคุณภาพตอบ   ง. สนับสนุนสินเชื่อเชิงรุกอย่างมีคุณภาพ 4. ข้อใดเป็นการพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกค้า ก. เสริมสร้างการรวมกลุ่มผลิตเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง ข. พัฒนาทักษะของสถาบันเกษตรกรด้านการจัดการทางธุรกิจและการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการสู่สากลค. การพัฒนาชุมชนเกษตรให้เป็นเครือข่ายเกื้อกูลกันและกันผ่านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงง. ถูกทุกข้อตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 
5. ยุทธศาสตร์บริหารเงินทุนให้สมดุลและเพียงพอ  มุ่งเน้นสิ่งใด

ก. พัฒนาผลิตภัณฑ์ และธุรกรรมบริการใหม่ ๆ
ให้ตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของลูกค้า
 ข. การเติบโตด้านเงินฝากด้วยการรักษาลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่
ทั้งภาครัฐและเอกชน
 ค. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้เกษตรกรรายย่อย ธ.ก.ส. ง. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตอบ   ข.
การเติบโตด้านเงินฝากด้วยการรักษาลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่
ทั้งภาครัฐและเอกชน
 6. โครงการธนาคารใกล้บ้าน อยู่ในยุทธศาสตร์ใดของ
ธ.ก.ส.ก. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ข. บริหารเงินทุนให้สมดุลและเพียงพอ ค. ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมง. จัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตอบ   ก.พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน 7. เพราะเหตุใด
ธ.ก.ส.จึงต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และธุรกรรมบริการใหม่ ๆก. ตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของลูกค้า ข. อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากที่สุดค. รักษา ภาพลักษณ์ของ ธ.ก.ส. ให้ดีขึ้นกว่าเดิมง. ให้ทันกับสภาวะเหตุการณ์ในปัจจุบันตอบ   ก. ตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของลูกค้า 8. จากข้อ 
7  ธ.ก.ส.ได้นำเทคโนโลยีระบบใดมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และธุรกรรมบริการใหม่ ๆ
 ก. CSR                                                                       ค. CBSข. SCB                                                                       ง.
QMRตอบ   ค. CBS 
ระบบงานธุรกิจหลัก )9. ข้อใดเป็นการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศของ ธ.ก.ส.ก. พัฒนาการประชาสัมพันธ์สื่อสารภาพลักษณ์องค์กรเพื่อสร้างภาพจำที่ดีต่อลูกค้า
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และสังคมข. การมีแผนแม่บทในการดำเนินงานและบริหารจัดการเชิงบูรณาการค. จัดตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมพนักงานให้ทำงานอย่างมืออาชีพ ง. ถูกทุกข้อตอบ  ง. ถูกทุกข้อ10. ข้อใด ไม่ใช่
การยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมก. สร้างองค์กรให้เป็น Green
Bank โดยพัฒนาสำนักงานใหญ่ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินอาคารเขียวภาครัฐข. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามกรอบ
GRCค. สร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์ CSR
เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียง. ส่งเสริมและดูแลพนักงานให้เป็นคนเก่ง
คนดี มีความสุข ด้วยองค์กรแห่งความสุข (
Happy 8) ตอบ    ข. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามกรอบ
GRC11. ข้อใด ไม่ใช่
โครงการลงทุนที่สำคัญของธ.ก.ส.ก. การลงทุนเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม                     ค.  การลงทุนเพื่อพัฒนาลูกค้าข. การลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์            ง. การลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตอบ    ก. การลงทุนเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการลงทุนที่สำคัญของธ.ก.ส.   ได้แก่1. การลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา2. การลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ3. การลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์4. การลงทุนเพื่อพัฒนาลูกค้า5. การลงทุนในบริษัทต่าง ๆ12. ข้อใดเป็นการดำเนินงานในโครงการการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาก. การวิจัยและพัฒนาฐานความรู้ข. การวิจัยและพัฒนาสภาวะธุรกิจการเกษตร ค. การวิจัยและพัฒนาเพื่อ 
เกษตรกร สังคม และสิ่งแวดล้อม
 ง. ถูกทุกข้อตอบ  ง. ถูกทุกข้อ13. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มราคาข้าว
จัดอยู่ในการดำเนินงานวิจัยในข้อใดก. การวิจัยและพัฒนาฐานความรู้ข. การวิจัยและพัฒนาสภาวะธุรกิจการเกษตร ค. การวิจัยและพัฒนาเพื่อ  เกษตรกร สังคม และสิ่งแวดล้อม ง. ถูกทุกข้อตอบ   ข. การวิจัยและพัฒนาสภาวะธุรกิจการเกษตร 14. ข้อใด ไม่ใช่ การดำเนินงานในการวิจัยและพัฒนาเพื่อ 
เกษตรกร สังคม และสิ่งแวดล้อม
 ก. วารสารพัฒนาชนบทข. BAAC Research Center Newsค. วารสารวิจัยและพัฒนา
ธ.ก.ส.ง. สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตร ตอบ   ง. สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตร 15. ข้อใด ไม่ใช่
โครงการการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปี  2556ก. การให้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกรข. การพัฒนาระบบ Call Centerค. การขยายจุดให้บริการเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติง. การให้บริการ Mobile Phone Bankingตอบ  ก. การให้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร16. Loan
Origination System
  
คืออะไรก. การจัดหาระบบการหักบัญชีด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค ข. การให้บริการ Mobile Phone Bankingค. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้สินเชื่อง. การขยายจุดให้บริการเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ ตอบ   ค. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้สินเชื่อ17. ข้อใด ไม่ใช่
การดำเนินงานตามโครงการการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก. การฝึกอบรมบุคลากรของธนาคารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศข. การให้ทุนการศึกษาทั้งแก่บุคลากรของธนาคารและบุคคลภายนอกค. พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงาน  ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมพัฒนาจิตใจให้มีสติและจริยธรรมในการทำงานง. การศึกษาดูงานในบริษัทต่างๆตอบ  ง.
การศึกษาดูงานในบริษัทต่างๆ18. ข้อใดเป็นโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาลูกค้าก. การจัดตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรไทย เมืองอี้อู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนข. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
(
ValueChain) โคเนื้อคุณภาพค. การเพิ่มมูลค่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครบวงจรง. ถูกทุกข้อตอบ   ง. ถูกทุกข้อ19. ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ของ
ธ.ก.ส. มีกี่ศูนย์ก. 74  ศูนย์                                                                ค. 84  ศูนย์ข. 82  ศูนย์                                                                ง.  65 
ศูนย์ตอบ   ค. 84  ศูนย์20. โครงการเพิ่มมูลค่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครบวงจร  มีการดำเนินงานในพื้นที่รวมกี่จังหวัดก. 15  จังหวัด                                            ค. 25  จังหวัดข. 21  จังหวัด                                            ง. 17   จังหวัดตอบ   ข.21 
จังหวัด


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ
‏ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
***************

1.    ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2473                           ข. พ.ศ. 2499
ค. พ.ศ. 2502                              ง. พ.ศ. 2509
ตอบ     ง. พ.ศ. 2509 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในสมัยนั้น
2.    พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. พุทธศักราช 2475                      ข. พุทธศักราช 2490
ค. พุทธศักราช 2502                     ง. พุทธศักราช 2486
ตอบ     พุทธศักราช 2486
3.    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.  กระทรวงการคลัง
ง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอบ     ค.  กระทรวงการคลัง
4.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร
ก.  บุญทรง เตริยาภิรมย์            ข. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
ค.  กิตติรัตน์ ณ ระนอง            ง.  จุติ ไกรฤกษ์
ตอบ     ค.  กิตติรัตน์ ณ ระนอง  เริ่มดำรงตำแหน่ง  9 ตุลาคม พ.ศ. 2555
5.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง            ข. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
ค. ธีระ วงศ์สมุทร                                 ง. พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
ตอบ     ก. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง    
6.    ผู้จัดการใหญ่ ของ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ            ข. นางพูนสุข มุสิกลัด
ค. นายสมชัย อ่ำพันธ์                              ง. นายลักษณ์ วจนานวัช
ตอบ     ง. นายลักษณ์ วจนานวัช
7.    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. Bank for Agriculture            
ข. Bank for Agricultural Cooperatives
ค. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
ง. Bank Authority Meteorological
ตอบ     ค. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
8.    ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ก.    ให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกร        
ข.    สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท
ค.    พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                          
ง.    พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ
ตอบ     ข. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท
9.    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ ธนาคาร ธ .ก.ส.
ก. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย        
ข. ยึดมั่นในหลักการบริหารงาน
ค.  สนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ     ก. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย    
10.    ข้อใดคือนิยามวัฒนธรรมของ ธ.ก.ส.
ก.ซื่อสัตย์สุจริต                ข. มีสำนึกรับผิดชอบ
ค. ตอบสนองเป็นทีม            ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ     ง. ถูกทุกข้อ
11.    เว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีชื่อว่าอะไร
ก.  www.baac.com                ข.  www.baac.co.th
ค.  www.baac.or.th                ง. www.baac.org
ตอบ     ค.  www.baac.or.th    
12.    เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีชื่อว่าอะไร
ก. www.tgs.go.th                ข. www.maco.go.th
ค.www.moct.org                ง. www.moac.go.th    
ตอบ     ง. www.moac.go.th        

13.    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบันมีกี่สาขา
ก.  850  สาขา                               ข.  980 สาขา
ค.  1002  สาขา                ง.   1,101 สาขา
ตอบ     ง.   1,101 สาขา   ณ.ปี 2555
14.    ธ.ก.ส. ได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ไว้กี่ด้าน
ก. 6 ด้าน                    ข. 5 ด้าน
ค. 4 ด้าน                    ง. 3 ด้าน
ตอบ     ง. 3 ด้าน
15.    วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ธ.ก.ส. ขึ้นคือข้อใด
ก.  ให้ข้อมูลเรื่องการเงินเกษตรกร        ข.  ให้ความรู้ด้านการเกษตร
ค.  ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น        ง.   ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร
ตอบ     ง.   ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร
16.    ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร
ก. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ        ข. ประธานวุฒิสภา
ค.ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ    ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ตอบ     ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
17.    จังหวัดบึงกาฬแยกออกมาจากจังหวัดใด
ก.  อุบลราชธานี                ข.  สกลนคร
ค.  หนองคาย                ง.   อุดรธานี
ตอบ     ค.  หนองคาย
18.    ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2554) คือ
ก.  นายยงยุทธ ติยะไพรัช            ข.  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ค. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์            ง. นายชัย  ชิดชอบ
ตอบ     ข.  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์
19.    แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11  จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก.  2554-2556                      ข.  2556-2558      
ค.  2555-2559                      ง.  2555-2560
  ตอบ   ค.    2555-2559        

20.    แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11  มุ่งเน้นเรื่องใด
ก.  การทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น        
ข. การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารประเทศ            
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข้อ ง. ถูกทุกข้อ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ นโยบาย สินเชื่อ ธกส.
1.ข้อใดไม่ใช่ทิศทางนโยบายสำคัญของ ธ.ก.ส.
ก.    นโยบายพัฒนาระบบกลุ่มลูกค้าและเครือข่ายโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ข.    นโยบายสนับสนุนสินเชื่อเชิงรุก
ค.    สร้างโครงข่ายข้อมูลสนับสนุนอย่างเป็นระบบ
ง.    นโยบายเร่งพัฒนาขีดความสามารถองค์กร
ตอบ ข้อ ค.สร้างโครงข่ายข้อมูลสนับสนุนอย่างเป็นระบบ
2.ข้อใดคือ ค่านิยมขององค์กร ธ.ก.ส.
ก.    การมีส่วนร่วม (Participation: P) ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข.    ความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน (Accountability: A)
ค.    ความเคารพและให้เกียรติต่อตนเองและผู้อื่น (Respect: R)
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ ข้อ ง. ถูกทุกข้อ
3. ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ธ.ก.ส. น้อมนำปรัชญาใดมาบริหารงาน
ก.เศรษฐกิจพอเพียง            ข. การบริหารจัดการที่ดี
ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร      ง. การสร้างธนาคารเพื่อการเรียนรู้
ตอบ ก. เศรษฐกิจพอเพียง
4. ข้อใดคืองบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนงานสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มากที่สุดของ ธ.ก.ส.
ก.    สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นทุนแก่ภาคชนบทในการดำเนิน กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม
ข.    การจัดการบริหารคุณภาพหนี้ตามศักยภาพของเกษตรกร
ค.    การเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยกลยุทธ์ธุรกิจเครือข่ายชุมชน
ง.    จัดตั้งและดำเนินธุรกิจบริษัทในเครือ ธ.ก.ส
ตอบ ข้อ ข. การจัดการบริหารคุณภาพหนี้ตามศักยภาพของเกษตรกร
5. ข้อใดคืองบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนงานสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์น้อยที่สุด ของ ธ.ก.ส.
ก.    สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นทุนแก่ภาคชนบทในการดำเนิน กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม
ข.    การจัดการบริหารคุณภาพหนี้ตามศักยภาพของเกษตรกร
ค.    การเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยกลยุทธ์ธุรกิจเครือข่ายชุมชน
ง.    จัดตั้งและดำเนินธุรกิจบริษัทในเครือ ธ.ก.ส
ตอบ ข้อง. จัดตั้งและดำเนินธุรกิจบริษัทในเครือ ธ.ก.ส
6.ข้อใดไม่ใช่โครงการลงทุนที่สำคัญของ ธ.ก.ส.
ก.    โครงการพัฒนา ระบบธุรกิจหลัก
ข.    โครงการพัฒนา ระบบธุรกิจเสริม
ค.    โครงการปรับปรุงระบบบัญชีการเงิน
ง.    โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล
ตอบ ข้อ ข. โครงการพัฒนา ระบบธุรกิจเสริม
7. ธ.ก.ส.ตระหนักดีว่าการบริหารสิ่งใดเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบ ธุรกิจธนาคาร
    ก. บริหารลูกค้า                ข. บริหารผลิตภัณฑ์
    ค. บริหารความเสี่ยง            ง. บริหารองค์กร
ตอบ ข้อ ค. บริหารความเสี่ยง
8.    ข้อใดหมายถึง “ครอบครัว” ตาม พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพ.ศ. ๒๕๐๙
ก.  บุตรของเกษตกร            ข. บิดาของเกษตรกร
ค. มารดาของเกษตรกร            ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข้อ ง. ถูกทุกข้อ
9.เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ใด มาตรา ๗ (๔) ธนาคารจึงประกาศให้ทราบ ว่าธนาคารมีข้อบังคับและระเบียบ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องมี
    ก. พ.ศ. 2540                ข. พ.ศ. 2541
    ค. พ.ศ. 2542                ง. พ.ศ. 2543
ตอบ ข้อ ก. พ.ศ. 2540
10.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  ฉบับที่ 5 คือข้อใด
ก.    ว่าด้วยหุ้น
ข.    ว่าด้วยการรับฝากเงิน
ค.    ว่าด้วยการให้เกษตรกรกู้เงินระยะสั้นและระยะปานกลางสำหรับการเกษตร
ง.    ว่าด้วยเงินสงเคราะห์ในกรณีผู้จัดการ พนักงาน หรือ ลูกจ้างตาย
ตอบ ข้อ ข. ว่าด้วยการรับฝากเงิน
11.เปิดตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นมาตรการของนโยบายการเงินด้านใด
     ก. เครื่องมือควบคุมการเงิน        ข. เครื่องมือในการควบคุมด้านราคา
    ค. เครื่องมือในการควบคุมด้านคุณภาพ     ง. รูปแบบนโยบายการเงิน
ตอบ ข้อ ก. เครื่องมือควบคุมการเงิน
12. ธนาคารกลางมักประกาศเพิ่มอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมาย เพื่อชะลอมิให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้น ในกรณีใด
    ก. ในกรณีเงินเฟ้อ            ข. ในกรณีเงินฝืด
    ค. ในกรณีเงินเฟ้อหรือเงินฝืด        ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ตอบ ก. ในกรณีเงินเฟ้อ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ  ศีลธรรม กฎศีลธรรม เรียกว่าอะไร
ก. ศีลธรรม                ข. จริยธรรม
ค. คุณธรรม                ง. จรรยาบรรณ
ตอบ ข้อ ข. . จริยธรรม
2..หลักความประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงปฎิบัติในการประกอบวิชาชีพที่บุคคลในแต่ละวิชาประมวลขึ้นเป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกยึดถือ ปฏิบัติ หมายถึง ข้อใด
ก. ศีลธรรม                ข. จริยธรรม
ค. คุณธรรม                ง. จรรยาบรรณ
ตอบ ข้อ ง. จรรยาบรรณ
3.สภาพคุณงามความดีหรือหน้าที่อันมีพึงอยู่ในตัว ทางความประพฤติและจิตใจ หมายถึง ข้อใด
ก. ศีลธรรม                ข. จริยธรรม
ค. คุณธรรม                ง. จรรยาบรรณ
ตอบ ข้อ ค. คุณธรรม
4. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือ ธรรมในระดับศีล หมายถึง ข้อใด
ก. ศีลธรรม                ข. จริยธรรม
ค. คุณธรรม                ง. จรรยาบรรณ
ตอบ ข้อ ก. ศีลธรรม
5. ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารจัดการและสังคมที่ดี ซึ่งเป็นหลักปฎิบัติสำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ
    ก. หลักนิติธรรม                ข.หลักคุณธรรม
    ค. หลักสันติบาล                ค. หลักความคุ้มค่า
ตอบ ข้อ ค. หลักสันติบาล
6. หลักใดมีความสำคัญต่อธนาคาร เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาธนาคาร
    ก. หลักคุณธรรมและนิติธรรม            ข. หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ
    ค. หลักจรรยาบรรณและนิติธรรม            ง. หลักจรรยาบรรณและจริยธรรม
ตอบ ข้อ ง.หลักจรรยาบรรณและจริยธรรม
7. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณต่อลูกค้า
    ก. พึงรักษาความลับของลูกค้า            ข. พึงให้บริการที่ประทับใจ
    ค. พึงมีทัศนคติที่ดี                ง. พึงละเว้นการรับทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินสมควร
ตอบ ข้อ ค. พึงมีทัศนคติที่ดี
8.ข้อใดคือจรรยาบรรณต่อองค์กร
    ก. พึงดูแลการใช้ทรัพย์สินของธนาคาร        ข. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคี
    ค. พึงตั้งตนไว้ชอบ                ง. พึงให้บริการประทับใจ
ตอบ ข้อ ก. พึงดูแลการใช้ทรัพย์สินของธนาคาร
9. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ที่ให้พนักงาน ธ.ก.ส. มีจรรยาบรรณ
ก.    เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และความยั่งยืน
ข.    สร้างความมั่นคงของตนเอง
ค.    มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในการทำงาน
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ ข้อ ง. ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดคือจรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน
    ก. พึงดูแลการใช้ทรัพย์สินของธนาคาร        ข. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคี
    ค. พึงตั้งตนไว้ชอบ                ง. พึงให้บริการประทับใจ
ตอบ ข้อ ข. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคี    
11.ข้อใดคือจรรยาบรรณต่อตนเอง
    ก. พึงดูแลการใช้ทรัพย์สินของธนาคาร        ข. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคี
    ค. พึงตั้งตนไว้ชอบ                ง. พึงให้บริการประทับใจ
ตอบ ข้อ ค. พึงตั้งตนไว้ชอบ
12. การบริการ คือ อะไร
ก.    การให้ความช่วยเหลือหรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น
ข.    การกระตือรือร้น ในการช่วยเหลือผู้อื่น
ค.    การทำความดีต่อสังคมและผู้อื่น
ง.    การให้คำแนะนำที่ดีต่อผู้อื่น
ตอบ ข้อ ก. การให้ความช่วยเหลือหรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น
13.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของงานบริการ
ก.    ได้รับความพอใจหรือไม่พอใจจะรู้สึกทันที
ข.    ผลของการบริการเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและแปรผลได้รวดเร็ว
ค.    การบริการที่ผิดพลาดบกพร่อง สามารถเปลี่ยนความรู้สึกของผู้รับบริการให้กลับมาดีได้
ง.    ผลของการบริการเชื่อมโยงไปถึงคนและองค์กร    
ตอบ ข้อ ค.การบริการที่ผิดพลาดบกพร่อง สามารถเปลี่ยนความรู้สึกของผู้รับบริการให้กลับมาดีได้
14. ในการปฏิบัติในการให้บริการ สามารถแยกออกเป็นด้านใดได้บ้าง
    ก. ทางกาย            ข.ทางวาจา
    ค. ทางใจ            ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข้อ ง. ถูกทุกข้อ
15. การปฏิบัติทางวาจา ควรทำอย่างไร
    ก. ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สดชื่น        ข. ใช้ถ้อยคำชวนฟัง น้ำเสียงไพเราะชัดเจน
ค.    ทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส ไม่รู้สึกขุ่นเครื่อง  ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข้อ ข. ใช้ถ้อยคำชวนฟัง น้ำเสียงไพเราะชัดเจน

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. “ Did  you  do  the  shopping  all  right ?   Did you get any good meat? ”
“ Now,  don’t  fuss.  I  got  a  good  piece  off beef,  and  it  wasn’t  too  expensive
either , ….. these  days. ”
a.   as  the  meat  price            b.   as meat  prices  go
c.   that  meat  costs            d.   because of  the  meat  price
ตอบ ข้อ b ในที่นี้  prices  เป็น N. , price go แปลว่า  ราคาสูงขึ้น
2.  “The train’s going to stop soon.  We must get out immediately.”
“ All right.  I’ll get out ….. it stops. ”
a.   unless                b.   until
c.   as long as                d.   as soon as
ตอบ  ข้อ d   as soon as = ทันที  เมื่อใช้  as soon as  นำหน้า  adv.  Clause ที่แสดงเวลาและการกระทำหลังคำแสดงเวลาจะต้องใช้ present simple ประโยคแรกมี immediately อยู่จึงควรใช้ as soon as เพื่อให้ใจความสอดคล้องกัน
3. “Have you ever visited John ?  I’ve heard he’s moved to Chiengmai. ”
“ Oh, yes.  His  house  is ….. delightful. ”
a.   quite  really  unbelievable        b.   quite  unbelievable  really
c.   really  quite  unbelievable        d.   really  quite  unbelievable
ตอบ  ข้อ d    really  ควรอยู่หน้า quite
4.    “ I  live  in  Bangkok  with  my  relatives. ”
“Oh, ………. ? ”
a.   when  did  you  live  there        
b.   when  have  you  been  living  there
c.   how  long  have  you  been  living  there
d.   how  many  year  did  you  live  there
    ตอบ  ข้อ c  how long ใช้กับ present perfect และใช้กับระยะเวลา
5. ….. six cans of beer,  Wichai handed his car – keys to one of his friends.
a.   Drinking                b.   To drink
c.   Being drunk                d.   Having drunk
ตอบ  ข้อ d    V.  ที่ขึ้นต้นประโยคจะได้เป็น  V. ไม่แท้เสมอ  ได้แก่  V. ing  ประธานเป็นผู้กระทำ  และ V.3  ประธานถูกกระทำ  ในที่นี้ประธานเป็นผู้กระทำจึงใช้ V.ing
ในรูป perfect participle สำหรับการกระทำแรกที่เสร็จก่อน
6. Young people should not ….. as a mass ….. on to set right the ills of society for which they are not responsible.
a. consider , to call
b. consider , to be called
c. be considered , to be called
d. be considered , to call
ตอบ  ข้อ d  to call on =  to appeal to  เรียกร้อง (คนหนุ่มสาวไม่ควรถูกพิจารณาใน
ฐานะกลุ่มคนที่เรียกร้องให้สภาพสังคมดีขึ้นซึ่งเขาไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ)
7. ….. they knew that their opponents had been playing well recently , they knew that were in for a hard match.
a.   Though                b.   Since
c.   However                d.  Moreover
ตอบ  ข้อ b   since  อาจใช้ในความหมายโดยที่  , เพราะว่าเป็นคำเชื่อ  clause  ที่แสดง
สาเหตุของการกระทำตามด้วยประโยค
8. Although students use figures of speech quite well when speaking , they seem to have ….. difficulty with them in writing.
a.   too                    b.  enough
c.   more                d.   so
    ตอบ  ข้อ c    more เป็นการเปรียบเทียบกับประโยคแรกว่ายากกว่า
9. A financial crisis often has the effect of making many people ….. to more stable and prosperous lands.
a.   decide to emigrate            b.   decided to emigrate
c.   to decide to emigrate            d.   to decide emigrate
    ตอบ  ข้อ a    make + กรรม + infinitive  ไม่มี  to = กรรมเป็นผู้กระทำ
10. Peter is spending too much time on girls, ….. is not good for his work.
a.   who                    b.   which
c.   that                    d.   it
ตอบ  ข้อ b    which แทน spending too much time on girls
11. ….. I have to work to pay for my college tuition, I don’t have time for many social events.
a.   Besides                b.   Because
c.   Although                d.   Even
ตอบ  ข้อ b    Because นำหน้า adv.  Clause แสดงสาเหตุ
12. In ordinary conversation I concentrate my gaze ….. both eyes of the person addressing me.
a.   in                    b.   on
c.   at                    d.   to
ตอบ  ข้อ b    concentrate  ใช้กับ  prep.  on แปลว่า  จดจ่อ
13. Before the widespread availability of telephones and personal transportation over good roads, handwritten letters, both personal and business, ….. the principal means of communication.
a.   to be                b.   were
c.   would be                d.   having been
ตอบ  ข้อ b    ประธานเป็นพหูพจน์  คือ  both personal and business hand written
Letters และเป็น past simple tense ธรรมดา
14. When some of ….. employees did not go out on ….. strike, there was tension between the striking and nonstriking workers.
a.   - , the                b.   - , -
c.   the , the                d.   the , -
ตอบ  ข้อ d    some of + the + N.  นับไม่ได้และนับได้พหูพจน์ , strike ใช้คู่กับ on โดยไม่
มี  article กั้น
15.    It has been hypothesized that differences in the behavior of the sexes may be ….. differences in metabolism.
a.   due                     b.   up to
c.   alike to                d.   in addition to
ตอบ  ข้อ a    due to = เพราะ , เนื่องมาจาก
16. There are many inconveniences that you have to put ….. when you go camping.
a.   off to                b.   away from
c.   out from                d.   up with
ตอบ  ข้อ d    put up with = นำไปด้วย
17.  Wilson, you ….. more patient with that customer ; I’m sure that selling him the rocking – horse was quite a possibility.
a.   must be                b.   might be
c.   can have been            d.   should have been
ตอบ  ข้อ d    should have been more patient = ควรจะมีความอดทนกว่านี้ (ความจริง
เขาไม่มีความอดทน)
18.I think you’d better sort ….. the things you want to keep and the things you want to throw …. Before we leave.
a.   out , away                b.   with , out
c.   away , out                d.   of , away
ตอบ  ข้อ a    sort out = คัดเลือก , throw away = โยนทิ้ง  แต่ throw out = โยนออกไป
19.  The announcement that all the flights from Singapore ….. because of the heavy rain …. the waiting passengers.
a. were delayed , was greatly disappointed
b. had delayed , was greatly disappointing
c. were delayed , greatly disappointed
d. were delaying , had greatly been disappointed
    ตอบ  ข้อ c    disappointed เป็น V. แท้ของประธาน  the announcement ประโยคหลัก
คือ  The announcement greatly disappointed the waiting passengers
ส่วนในอนุประโยคเป็น passive voice จึงใช้ were delayed
20.  They prefer that I …..
a. do not serve them about anything alcoholic
b. had not served them anything alcoholic
c. have not served them anything alcoholic
d. not serve them anything alcoholic
    ตอบ  ข้อ d    เป็น present subjunctive รูปการใช้ subject + prefer + that + subject +
V.1 (ไม่มี s) ในที่นี้ละ should¬ Note: propose that , recommend that , suggest that , require that ก็ใช้เช่นเดียวกัน

PART II
EXPRESSION

A. Directions:    In   each  group  of  sentences  below , choose  the  alternative
that is  meaningful  and  grammatically  correct.  
21.      a.   Improve our pronunciation , we should practice.
      b.   To practice can improve our pronunciation
c.  We can improve our pronunciation by practicing;
     d.  For practice , we can improve our pronunciation.
    ตอบ  ข้อ c
22.    He doesn’t mind coming on Friday but it’s more convenient for him to come on Saturday.  This means :
a. He’d prefer Saturday than Friday.
b. He’d rather come on Saturday.
c. He’d better come on Saturday.
d. He’d like coming on Saturday.
    ตอบ  ข้อ c   would rather = อยากจะ
23.     a.   After working for a long time, he felt tired very much.
     b.   Feeling so much tired after he worked for a long time.
     c.   He felt very tired after working for a long time.
     d.   Working for a long time, he felt much tired.  
    ตอบ  ข้อ c  feel เป็น V. ที่ตามด้วย  adj.  ได้เหมือน  V. to be  ระหว่าง  adj. และ V.
สามารถมี  adv.  ที่ขยาย  adj. มาแทรกได้  very เป็น adv. of degree
(adv. ที่บอกระดับความมากน้อย)  จะวางหน้าคำที่มันขยาย คือ tired
24.    a.  The teacher explained  me until I understood the lesson.
     b.   The lesson was explained until I had understood.
     c.   The teacher explained the lesson until it had understood.
     d.   I had not understood the lesson until the teacher explained it.
    ตอบ  ข้อ d
25.    a.   Kawi won the first prize ; Panee , the second.
     b.   Kawi and Panee won the first and second prizes respectfully.
     c.   Respectively Kawi wond the first prize and the second went to Panee.
     d.   The first and second prizes were won by Kawi and Panee with respect.
    ตอบ  ข้อ a    
26.     a.   She does not enjoy both watching TV, going shopping, and reading.
     b.   She does not enjoy either watching TV, going shopping, or reading.
     c.   She enjoys neither watching TV, going shopping, or reading.
     d.   She never enjoys watching TV, going shopping, or reading.
    ตอบ  ข้อ c     neither  ใช้กับ  N.  มากกว่า 2 ขึ้นไปได้
27.     a.   Working in this room is pleasant.
     b.   This room is pleasant to work.
     c.   To work is pleasant in this room
     d.   It is pleasant by working in this room.
    ตอบ  ข้อ a    
28.     a.   Except that Mrs. Watson is nearly seventy five, she is in good health.
     b.   Even though Mrs. Watson is in good health, she is nearly seventy five.
     c.   However Mrs. Watson is nearly seventy five, she is in good health.
     d.   Mrs. Watson is nearly seventy five.  She is in good health, though.
    ตอบ  ข้อ d     thought = ถึงแม้ว่า , ทั้ง ๆ ที่  +  clause  สามารถวาง ๆ ไว้ท้ายประโยคได้ถ้าใช้ however แทนที่จะเอา  however วางหน้า adj. หรือ adv.  ที่มาเน้นอยู่หน้าประธาน
29.     a.  To increase welfare, to minimize suffering, and to improve education  are  our goals.  
     b.  It is our goals of increasing welfare, to minimize suffering, and improving
     c.  Our goals are as follows : (1) increase welfare, (2) to minimize suffering,
               and (3) improve education.
     d. Our goals are to be like this follows: (1) to increase welfare, (2) to minimize suffering, and
     (3)  improve education.
ตอบ  ข้อ a
30.     a.  It is possible for him that he will pass the entrance examination.  
     b.  It encourages him that he is possible to pass the entrance examination.
     c.  The fact that he might pass the entrance examination is encouraged by  him.
     d.  The possibility that he will pass the entrance examination encourages him.
    ตอบ  ข้อ d

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้