ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : Download ทักษะงานอำนวยการ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานอำนวยการ
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

Download ทักษะงานอำนวยการ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานอำนวยการ

แชร์กระทู้นี้


หมวด ๑ ความรู้พื้นฐานในงานฝ่ายอำนวยการ
๑.๑ ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ [  ]
๓ ชม.--เรียนรู้ด้วยตัวเองแบบทดสอบ sb054
๑.๒ ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังพล [  ]
๓ ชม.--เรียนรู้ด้วยตัวเองแบบทดสอบ sb055
๑.๓ ความรู้พื้นฐานฝ่ายข่าว [  ]๓ ชม.--เรียนรู้ด้วยตัวเองแบบทดสอบ sb056
๑.๔ ความรู้พื้นฐานฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ [  ]
๓ ชม.--เรียนรู้ด้วยตัวเองแบบทดสอบ sb057
๑.๕ ความรู้พื้นฐานฝ่ายส่งกำลังบำรุง [  ]
๓ ชม.--เรียนรู้ด้วยตัวเองแบบทดสอบ sb058
๑.๖ ความรู้พื้นฐานฝ่ายชุมชนมวลชนสัมพันธ์ [  ]
* แบบทดสอบออกเฉพาะเนื้อหาในบทที่ ๑, บทที่ ๓ และบทที่ ๔
๓ ชม.--เรียนรู้ด้วยตัวเองแบบทดสอบ sb059
 
หมวด ๒ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และความมั่นคงของชาติ
๒.๑ การถวายความปลอดภัย-๓ ชม.-
 
๒.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน [  ]
๓ ชม.--เรียนรู้ด้วยตัวเองแบบทดสอบ sb060
๒.๓ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของโลก[][]
๓ ชม.--เรียนรู้ด้วยตัวเองแบบทดสอบ sb061
๒.๔ การพัฒนาเศรษฐกิจในไทยในเวทีเศรษฐกิจโลก [  ]
๓ ชม.--เรียนรู้ด้วยตัวเองแบบทดสอบ sb062
๒.๕ สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
- สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ [  ]
- มาตรฐานและการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับตำรวจ [  ]
- Human Rights for Police Officers [  ]
- สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน [  ]
๓ ชม.


 

-


 

-


 


เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
 
แบบทดสอบ sb088


 

๒.๖ ภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่-๓ ชม.-
 
๒.๗ การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้-๓ ชม.-
 
๒.๘ ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้-๓ ชม.สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
หมวด ๓ การจัดทำยุทธศาสตร์
๓.๑ ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดทำยุทธศาสตร์-๖ ชม.-
 
๓.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT)-๓ ชม.๓ ชม.
 
๓.๓ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์-๓ ชม.๓ ชม.
 
๓.๔ การกำหนดยุทธศาสตร์และการประเมินผล-๖ ชม.๖ ชม.
 
๓.๕ การจัดทำโครงการ-๖ ชม.๖ ชม.
 
 
หมวด ๔ การจัดทำแผน
๔.๑ แผนปฏิบัติราชการ-๓ ชม.๓ ชม.
 
๔.๒ แผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ-๓ ชม.๓ ชม.
 
๔.๓ แผนความมั่นคงและต่อต้านภัยคุกคาม-๓ ชม.๓ ชม.
 
๔.๔ แผนบูรณาการระดับจังหวัด-๓ ชม.๓ ชม.
 
 
หมวด ๕ การจัดทำงบประมาณ
๕.๑ ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ
- พระราชบัญญัติ วิธีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ [  ]
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ [  ]
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕ [  ]
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๙ [
  ]
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ [
  ]
- หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการ
จ้างพนักงานราชการ [
  ]
- ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการ
วัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ [
  ]
- ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว [
  ]
- หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ [  ]
- กระบวนการงบประมาณ [  
๓ ชม.


-


-


-
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
แบบทดสอบ sb063


๕.๒ รูปแบบการจัดทำงบประมาณ และการจำแนกประเภทรายจ่าย-๓ ชม.-
 
๕.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณ
๕.๓.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการ
๕.๓.๒ การจัดทำงบประมาณของแผนงาน/โครงการ
๕.๓.๓ การจัดทำงบประมาณปกติของหน่วย

-
-
-

๓ ชม.
๓ ชม.
๓ ชม.

๓ ชม.
๓ ชม.
๓ ชม.
๕.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการ-๓ ชม.๓ ชม.
 
๕.๕ การจัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิตสู่ต้นทุน-๓ ชม.๓ ชม.
 
๕.๖ หลักการบริหารงบประมาณ-๓ ชม.๓ ชม.
 
๕.๗ การรายงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-๓ ชม.๓ ชม.
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
หมวด ๖ การบริหารงานพัสดุ
๖.๑ ความรู้พื้นฐานระเบียบพัสดุ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ [
  ]
- แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ [
  ]
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ [  ]
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ.๒๕๕๒ [
  ]
- การแต่งตั้งหัวหน้าพัสดุ [  ]
- การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำหนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [
  ]
- การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้ง 
ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯ [
  ]
- การเพิ่มเติมความหมายของคำว่า "หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ" [  ]
- พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ
พ.ศ.๒๕๕๒ [
  ]
๖ ชม.

-

-


เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
แบบทดสอบ sb086

๖.๒ แนวทางและวิธีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ-๖ ชม.๖ ชม.
 
๖.๓ ขั้นตอนและการะบวนการจัดหาพัสดุ-๖ ชม.๖ ชม.
 
๖.๔ การจัดทำขอบเขตงาน (TOR)และคุณลักษณะเฉพาะ-๓ ชม.๖ ชม.
 
๖.๕ การบริหารสัญญา-หลักประกัน-๓ ชม.๓ ชม.
 
๖.๖ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในการจัดหาพัสดุ-๓ ชม.๓ ชม.
 
๖.๗ การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ-๓ ชม.๓ ชม.
 
๖.๘ กฎหมายเกี่ยวกับพัสดุ
- พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ [  ]
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ [
  ]
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ [
  ]
- แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภท
สำนวนการสอบสวน [
  ]
- การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ [
  ]
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๕๒ [
  ]
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๕๒ [
  ]
- แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [  ]
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อน
ชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ [
  ]
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กรณีเข้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก [
  ]
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ [
  ]
๓ ชม.

-๓ ชม.

--

-
 
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
แบบทดสอบ sb096๖.๙ การบริหารงานที่ราชพัสดุ
- พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘ [  ]
- กฎกระทรวง ว่าดวยหลักเกณฑ์และวิธิการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ 
และจัดหาประโยชน์ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๕ [
  ]
- กฎกระทรวง ว่าดวยหลักเกณฑ์และวิธิการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ 
และจัดหาประโยชน์ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ [
  ]
- กฎกระทรวง ว่าดวยหลักเกณฑ์และวิธิการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ 
และจัดหาประโยชน์ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ [
  ]
-
๓ ชม.
 ชม.

 
 
 
 
 
 
หมวด ๗ การบริหารงานการเงินการคลัง
๗.๑ ความรู้พื้นฐานของระเบียบงานการเงิน
- คู่มือการปฏิบัติกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา  ]
- ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา [
  ]
- การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในราชอาณาจักร [  ]
- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ [  ]
- บัญชีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ [  ]
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ [  ]
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ [
  ]
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง
พ.ศ.๒๕๕๑ [
  ]
- หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พัก
ของทางราชการ [
  ]
- การบริหารงานการเงินและกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบคดีอาญา [  ]
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ [  ]
ระเบียบกระทรวงการคลังค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ [  ]
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐ [  ]
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔  [  ]
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙  [  ]
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒  [  ]
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕  [  ]
- หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ  [  ]
๙ ชม.
 

 

 
 
 
 
 
 
-
  
 
 
 
 
 
-
 

 

 
 
 
 
 

 


 
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
แบบทดสอบ sb065
 

 

 
 
 
 
 
 
๗.๒ หลักการบริหารการเงินของหน่วยงานและหน่วยงานย่อย-๖ ชม.-
 
๗.๓ การเขียนรายงานการเบิกจ่ายเงิน-๓ ชม.๓ ชม.
 
๗.๔ การบริหารเงินกองทุนสืบสวนสอบสวนคดีอาญา-๓ ชม.๓ ชม.
 
๗.๕ การจัดทำต้นทุนของหน่วยงาน-๓ ชม.๓ ชม.
 
๗.๖ ระบบ GFMIS กับการบริหารงานการเงิน การคลังไทย-๖ ชม.


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้