ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบวิชาเอก
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบวิชาเอก

แชร์กระทู้นี้

ปกชีตบุค  ครูผู้ช่วย  ใช้โลโก้  สพฐ


วิชาเอกเอกปฐมวัย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาเอกปฐมวัย  

กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model)

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโฟร์เมท (4 MAT)

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative Learning)

รูปแบบวิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนรู้

แนวข้อสอบ การศึกษาปฐมวัย

แนวข้อสอบหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  

 

เอกการประถมศึกษา

วิวัฒนาการของการประถมศึกษาไทย                                                      

ลักษณะของครูประถมศึกษาที่ดี                                                                   

งานของครูประถมศึกษาของครูในโรงเรียน                                

พัฒนาการด้านต่างๆของเด็กชั้นประถมศึกษา                                             

พฤติกรรมีที่เป็นปัญหาของเด็กประถมศึกษา  

แนวข้อสอบ วิชาเอกประถมศึกษา

แนวข้อสอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน


เอกเกษตร

 ความหมายของการส่งเสริมการเกษตร    ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตร                                                            

นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร                                                                                   

หลักการส่งเสริมการเกษตร  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  

 การจัดระบบเกษตรกรรม  

การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร 

ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเรื่องการเกษตร       


 เอกคณิตศาสตร์        

ระบบจำนวนจริง                                                                             

เซต                                                                                                                     

ตัวประกอบ ,การแยกตัวประกอบ                                                              

ห.ร.ม. และ ค.ร.น.                                                                                        

การแก้สมการ                                                                                                 

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  

เลขยกกำลัง                                                                                                        

ตรรกศาสตร์ 

ความยาว  พื้นที่  พื้นที่ผิวและปริมาตร                                                     ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น    สถิติ 

แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์         


       เอกคอมพิวเตอร์    

Øประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์                                                                                       Øความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต                                                    

Øระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                                                                                                

Øระบบเลขฐานสอง                                                                                                                        

Øแนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์                                                                                  

Øแนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์                                                                                                          

Øแนวข้อสอบวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์                                                                                    

Øแนวข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม  

Øแนวข้อสอบ เรื่องข้อมูลสารสนเทศ ,ระบบเลขฐาน                                                             

Øแนวข้อสอบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต                                                                                          

Øแนวข้อสอบพื้นฐานคอมพิวเตอร์                                                                                              

Øแนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย 


   วิชาเอกชีววิทยา 

  สรุปหลักชีววิทยา  Biological Diversity

 ระบบนิเวศน์

    โภชนาการ (Nutrition) 

    การรักษาสมดุลของร่างกาย (Homeostasis)

    การสร้างภูมิคุ้มกัน

    พลังงานในสิ่งมีชีวิต

   การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

 การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต

    แนวข้อสอบชีววิทยา


เอกดนตรี

ประวัติดนตรีไทยและเครื่องดนตรีโบราณ

เครื่องดนตรีไทย

ลักษณะการผสมวงดนตรีไทยแบบฉบับ

ดนตรีพื้นบ้าน 

ประเภทของเพลงไทย

ประวัติดนตรีตะวันตก

เครื่องดนตรีตะวันตก

แนวข้อสอบวิชาดนตรี

ถาม – ตอบ เรื่องดนตรีสากล 


วิชาเอกนาฏศิลป์

ความรู้เกี่ยวกับนาฎศิลป์ 

ประวัติการแต่งกาย

วิวัฒนาการของละครไทย

การสร้างสรรค์ผลงานการเเสดง

นาฎศิลป์ไทย

นาฎศิลป์สากล

แนวข้อสอบวิชานาฎศิลป์


เอกบรรณารักษ์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด

การบริหารงานห้องสมุด

ห้องสมุดกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดการฐานข้อมูลและการสืบค้นสารสนเทศ 

 แนวข้อสอบวิชาบรรณารักษ์


เอกพละศึกษา

ความมุ่งหมายของพลศึกษา

พลศึกษากับหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ 

บทบาทของการพลศึกษาในระดับการศึกษา

หลักการสอนพลศึกษา 

โครงการสอนพลศึกษาในชั้นเรียน

การสอน วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล  อื่นๆ

แนวข้อสอบวิชาพละศึกษา  


เอกภาษาไทย

คำศัพท์และหลักภาษาไทย

ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบเรื่อง การสะกดคำ

ตัวอย่างข้อสอบเรื่อง การสะกดคำ

การอ่าน

ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ

การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ

การใช้คำราชาศัพท์

หลักและการใช้ภาษาไทย

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

  


เอกภาษาอังกฤษ

Reading Comprehension

Sentence Structure

สรุป Grammar ภาษาอังกฤษแบบกระชับ 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย 350 คำ

เทคนิคการเดาศัพท์

คำศัพท์ที่เจอในข้อสอบบ่อยๆๆ Vocabulary 

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation


เอกวัดและประเมินผล

การวัดผล

เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการวัดผลการศึกษา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ

การประเมินผลการเรียนการสอน

โครงสร้างหลักสูตร

สื่อการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา


เอกสังคมศึกษา

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

ภูมิศาสตร์กายภาพ 

เศรษฐศาสตร์  

แนวข้อสอบพระพุทธศาสนา

แนวข้อสอบประประวัติศาสตร์                                                                                                   

แนวข้อสอบ ภูมิศาสตร์                                                                                                                 

แนวข้อสอบ หน้าที่พลเมืองที่ดี                                                                                                      

แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์                                                                                                             

แนวข้อวิชาเอกสังคมศึกษา  


เอกอุตสาหกรรมศิลป์

ความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน

งานเครื่องยนต์เบื้องต้น

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

เทคนิคงานเขียนแบบ

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง กู้ภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง


เอกวิทยาศาสตร์

ทักษะทางวิทยาศาสตร์

โลก ดาราศาสตร์

แรงและการเคลื่อนที่  พลังงาน

สารและสมบัติของสาร

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์

ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์  ชุดที่  1 - 3 


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้