ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
2557(ชุดแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า 2014)1.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
2557 มีผลบังคับใช้เมื่อใดก. 20 กรกฎาคม 2557                                          

ข.21 กรกฎาคม 2557

 ค.22 กรกฎาคม 2557                             

 
  ง. 23 กรกฎาคม 2557


 จ.24 กรกฎาคม 2557

ตอบ     ค.  22 กรกฎาคม 25572.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
2557
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่เท่าใดก. 20 กรกฎาคม 2557 

ข. 21 กรกฎาคม 2557


ค. 22 กรกฎาคม 2557 

ง.23 กรกฎาคม 2557

 จ.24 กรกฎาคม 2557

ตอบ     ค.  22 กรกฎาคม 25573. คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศ
เมื่อวันที่เท่าใดก. 22 เมษายน 2557 

ข.21 พฤษภาคม 2557

ค. 22 พฤษภาคม 2557                                          
   ง.23 พฤษภาคม 2557

จ.22 มิถุนายน 2557ตอบ     ค.  22 พฤษภาคม 25574.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
2557 มีกี่มาตราก. 22 มาตรา                     ข. 40 มาตราค.41 มาตรา             ง.48 มาตรา                                                                                                   จ.    49 มาตราตอบ     ง. 48 มาตรา5.   ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อยู่มาตราใด             ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
2557ก. มาตรา

ข.มาตรา 2                                                                          

   ค.มาตรา 3 

ง.มาตรา 4

   จ.มาตรา 5

ตอบ     ข. มาตรา 2 


6.   การกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว)      พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำหนดไว้กี่ระยะก. 1 ระยะ                        ข. 2 ระยะค.    3 ระยะ                     ง. 4 ระยะ                                                             จ.    ไม่ได้กำหนดตอบ    7.   คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้เข้ายึดและควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ และให้รัฐธรรมนูญ     แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 สิ้นสุดลง ยกเว้นความในหมวดใดก. หมวด
                                                         

ข.หมวด 2ค. หมวด 3

ง. หมวด 4                                                             จ.    หมวด 5ตอบ     ข. หมวด 28.   การจัดสภาขึ้นทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติและให้มีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินนั้น
เป็นระยะที่      เท่าใด
ของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
2557ก. ระยะที่
                                                            

ข.ระยะที่ 2ค.ระยะที่ 3                                                              


   ง.ระยะที่ 4 จ.    ระยะสุดท้ายตอบ     ข. ระยะที่ 29.   การใช้อำนาจสกัดการใช้กำลังและการนำอาวุธมาใช้คุกคามประชาชน
ยุติความหวาดระแวงและ      แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองการปกครอง เป็นระยะที่เท่าใด ของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ     แห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
2557ก. ระยะแรก                      ข.ระยะที่ 2ค.    ระยะที่ 3   ง.ระยะที่ 4                                             จ.    ระยะสุดท้ายตอบ    ก. ระยะแรก10. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้
อยู่ในมาตรารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่ง      ราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
2557ก. มาตรา                                        

ข.มาตรา 2

    ค. มาตรา 3 

ง.มาตรา 4จ.    มาตรา 5ตอบ     ก. มาตรา 111. รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
2557 ให้ไว้เป็นปีที่เท่าใด ของ      รัชกาลปัจจุบัน
ก. ปีที่ 65                                                             
ข. ปีที่ 66

      ค.ปีที่ 69 

   ง.ปีที่ 86   จ.    ปีที่ 87ตอบ     ค. ปีที่ 6912. หมวดบทบัญญัติเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
ซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ตามประกาศคณะรักษาความสงบ      แห่งชาติ ฉบับที่เท่าใดก. 1/2557                                                                ข.2/2557


ค.  10/2557                                                             ง.11/2557

   จ.  15/2557

ตอบ     ง. 11/255713. อำนาจอฺธิปไตยเป็นของใคร ตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.      2557ก. คสช.              ข.พระมหากษัตริย์ค.    หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    ง. ประชาชน


จ.    ปวงชนชาวไทยตอบ     จ. ปวงชนชาวไทย14.  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นตามข้อต่อไปนี้
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตาม      รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)
พ.ศ.
2557ก. สภารัฐธรรมนุญ    ข.ศาลค.    คณะรัฐมนตรี   ง.สภานิติบัญญัติแห่งชาติจ.    ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตอบ     ก. สภาผู้แทนราษฎร15.  เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับกรณีใด
ให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นตามสิ่งใดก. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติข. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติค. คำสั่งศาลง. ประเพณีการปกครองจ. ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตอบ     จ. ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข16. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยเกิดขึ้นในวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ให้ใครเป็นผู้วินิจฉัย      ชี้ขาดก. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ข.ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติค.    สภานิติบัญญัติแห่งชาติ    ง.นายกรัฐมนตรีจ.    คณะรักษาความสงบแห่งชาติตอบ     ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ17.  เมื่อมีกรณีที่เกิดขึ้นนอกวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ      คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา
หรือศาลปกครองสูงสุด จะขอให้ใครวินิจฉัยก็ได้ก. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ข. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติค.    ศาลรัฐธรรมนูญ  ง.นายกรัฐมนตรีจ.    คณะรักษาความสงบแห่งชาติตอบ     ค.  ศาลรัฐธรรมนูญ18.  สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำนวนเท่าใดก. 200 คน      ข.ไม่เกิน 200 คนค.200   ง.ไม่เกิน 220 คน 


จ.    250 คนตอบ     ง. ไม่เกิน 220 คน19. สมาชิกสภานิติบัญญัติ ต้องเป็นบุคคลตามข้อใดก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิดข. เคยดำรงทางการเมืองในระยะสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งค. อายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีง. ข้อ
ข.และข้อ ค.จ. ข้อ
ก. และข้อ ค.ตอบ   จ.  ข้อ
ก. และข้อ ค.20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องก. ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา และรัฐสภาข. สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกินสองร้อยคนค. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พระมหากษัตริย์แต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติโดยการเกิดง. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พระมหากษัตริย์แต่งตั้งจากผู้อายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีจ. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือรัฐมนตรีในขณะเดียวกันมิได้ตอบ     ข. สภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกินสองร้อยคน

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้