ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบทหารสื่อสาร ประเภทช่างซ่อมบำรุง
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบทหารสื่อสาร ประเภทช่างซ่อมบำรุง

แชร์กระทู้นี้

1. กองพันทหารช่างก่อสร้าง  ประกอบด้วยกองร้อยทหารช่างก่อสร้างกี่กองร้อย

ก.      2  กองร้อย

ข.      3  กองร้อย

ค.      4  กองร้อย

ง.       5  กองร้อย

2. กองพันทหารช่างก่อสร้าง  ประกอบด้วยกองร้อยทหารช่างเครื่องมือและซ่อมบำรุงกี่กองร้อย

ก.      1  กองร้อย

ข.      2  กองร้อย

ค.      3  กองร้อย

ง.       4  กองร้อย

3. กองบังคับการและกองร้อยบังคับการกองพันทหารช่างก่อสร้าง  อะไรบ้าง

ก.      กองบังคับการกองพัน  และ  กองร้อยบังคับการ

ข.      กองบังคับการกองพัน  และ  กองร้อยทหารช่างเครื่องมือและซ่อมบำรุง

ค.      กองบังคับการกองพัน  และ  กองร้อยทหารช่างก่อสร้าง

ง.       กองบังคับการกองพัน  และ  กองร้อยทหารช่างเครื่องมือและซ่อมบำรุง

4. ตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารช่างก่อสร้าง  อัตราอะไร

ก.      พ.อ.

ข.      พ.ท.

ค.      พ.ต.

ง.       พล.ต.

5. ตำแหน่งนายทหารฝ่ายส่งกำลังของกองพันทหารช่างก่อสร้างอัตราอะไร

ก.      พ.ท.

ข.      พ.ต.

ค.      ร.อ.

ง.       ร.ท.

6. ตำแหน่งนายทหารซ่อมบำรุงเครื่องมือการช่างของกองพันทหารช่างก่อสร้างอัตราอะไร

ก.      พ.ท.

ข.      พ.ต.

ค.      ร.อ.

ง.       ร.ท.

 7. การบรรจุนายทหารฝ่ายการเงินของกองพันทหารช่างก่อสร้างใช้นายทหารเหล่าใด

ก.      ช่าง

ข.      การเงิน

ค.      สารบัญ

ง.       ถูกทุกข้อ

8. การบรรจุนายทหารสื่อสารของกองพันทหารช่างก่อสร้างใช้นายทหารเหล่าใด

ก.      ช่าง

ข.      สื่อสาร

ค.      สารบัญ

ง.       ถูกทุกข้อ

9. ตำแหน่งวิศวกรโยธาของตอนยุทธการและการข่าวของกองพันทหารช่างก่อสร้าง อัตราอะไร

ก.      พ.อ.

ข.      พ.ท.

ค.      พ.ต.

ง.       ร.อ.

10. ตำแหน่งวิศวกรก่อสร้างของตอนยุทธการและการข่าว ของกองพันทหารช่างก่อสร้างอัตราอะไร

ก.      พ.อ.

ข.      พ.ท.

ค.      พ.ต.

ง.       ร.อ.

11. ขีดความสามารถของกองร้อยกองบังคับการกองพันทหารช่างก่อสร้าง  สามารถจัดตั้งตำบล

      จ่ายน้ำได้กี่แห่ง

ก.      1  แห่ง

ข.      2  แห่ง

ค.      3  แห่ง

ง.       4  แห่ง

12. กองบังคับการกองร้อย  ของกองพันทหารช่างก่อสร้าง อัตราการจัดอาวุธจะประกอบด้วย    

     ปพ. 86  เครื่องประกอบพร้อม  จำนวนกี่กระบอก

ก.      15  กระบอก

ข.      17  กระบอก

ค.      19  กระบอก

ง.       21  กระบอก

 

 

13. กองบังคับการกองร้อยของกองพันทหารช่างก่อสร้างอัตราการจัดอาวุธจะประกอบด้วย   

      ปกบ.เอ็ม  60  จำนวนกี่กระบอก

ก.      1  กระบอก

ข.      3  กระบอก

ค.      5  กระบอก

ง.       7  กระบอก

14. กองบังคับการกองร้อยของกองพันทหารช่างก่อสร้าง  อัตราการจัดเครื่องมือจะประกอบด้วย 

     “ชุดเครื่องมือช่างเครื่องยนต์  52  รายการ “ จำนวนกี่ชุด

ก.      3   ชุด

ข.      5   ชุด

ค.      7   ชุด

ง.       9   ชุด

15. กองบังคับการกองร้อยของกองพันทหารช่างก่อสร้าง อัตราการจัดเครื่องมือจะประกอบด้วย  “ ชุด

       เครื่องประปาสนามขนาด  1,500  แกลลอนต่อ/ 1  ชม “  จำนวนกี่เครื่อง

ก.      1 เครื่อง

ข.      2 เครื่อง

ค.      3 เครื่อง

ง.       4 เครื่อง

16. กองบังคับการกองร้อยของกองพันทหารช่างก่อสร้าง   อัตราการจัดอาวุธจะประกอบด้วย          

     “ เครื่องยิงจรวด  73  มม. “  จำนวนกี่กระบอก

ก.      1 กระบอก

ข.      2 กระบอก

ค.      3 กระบอก

ง.       4 กระบอก

17. ภารกิจของกองร้อยทหารช่าง  เครื่องมือและซ่อมบำรุง  ได้แก่

ก.       การสนับสนุนกองพันทหารช่างก่อสร้างด้วยการซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรงและเสริมขีดความสามารถในการก่อสร้างของกองพัน  โดยจัดเจ้าหน้าที่พิเศษเครื่องมือและพลประจำเครื่องมือให้

ข.      สร้างและฟื้นฟูอาคารสิ่งอำนวยความสะดวก ท่าเรือ  สะพาน และโครงสร้างในการระบายน้ำทางท่อและถังเก็บ

ค.      การบังคับบัญชาวางแผนงานก่อสร้าง  อำนวยการประสานงาน  และควบคุมกองพันทหารช่างสนาม

ง.       ถูกทุกข้อ

 18. กองร้อยทหารช่างและซ่อมบำรุงประกอบด้วย

ก.      กองบังคับการกองร้อย  ตอนซ่อมบำรุงกองร้อย  หมวดเครื่องมือ  หมวดซ่อมบำรุง

ข.      กองบังคับการกองร้อย  หมวดส่งกำลัง  หมวดเครื่องมือ  หมวดซ่อมบำรุง

ค.      กองบังคับการกองร้อย  หมวดส่งกำลัง  หมวดเครื่องมือ  ตอนซ่อมบำรุง

ง.       กองบังคับการกองร้อย  ตอนซ่อมบำรุง  หมวดซ่อมบำรุง  ตอนส่งกำลัง

19. หมวดเครื่องมือกองร้อยทหารช่างและซ่อมบำรุงของกองพันทหารช่างก่อสร้าง ประกอบด้วย

ก.      ตอนเครื่องมือก่อสร้าง  กองบังคับการหมวด  ตอนแอสฟัลท์  ตอนส่งกำลัง

ข.      ตอนเครื่องมือก่อสร้าง  กองบังคับการหมวด  ตอนแอสฟัลท์  ตอนแหล่งหิน

ค.      ตอนเครื่องมือก่อสร้าง  กองบังคับการหมวด  ตอนส่งกำลัง   ตอนแหล่งหิน

ง.       ตอนเครื่องมือก่อสร้าง  กองบังคับการหมวด  ตอนส่งกำลัง   ตอนแอสฟัลท์

20. หมวดซ่อมบำรุง กองร้อยทหารช่างและซ่อมบำรุง ของกองพันทหารช่างก่อสร้างประกอบด้วย

ก.      ตอนซ่อมบำรุง  กองบังคับการหมวด  ตอนซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง  ตอนส่งกำลัง

ข.      ตอนซ่อมบำรุง  กองบังคับการหมวด  ตอนแหล่งหิน  ตอนส่งกำลัง

ค.      ตอนซ่อมบำรุง  กองบังคับการหมวด  ตอนแหล่งหิน  ตอนแอสฟัลท์

ง.       ตอนซ่อมบำรุง  กองบังคับการหมวด  ตอนส่งกำลัง   ตอนส่งกำลัง

21.  กองร้อยทหารช่างเครื่องมือและซ่อมบำรุง ของกองพันทหารช่างก่อสร้าง  อัตราการจัดอาวุธ

      จะประกอบด้วย  “ ปกบ.เอ็ม  60 “ จำนวนกี่กระบอก          

ก.      1 กระบอก

ข.      2 กระบอก

ค.      3 กระบอก

ง.       4 กระบอก

22.  กองร้อยทหารช่างเครื่องมือและซ่อมบำรุง ของกองพันทหารช่างก่อสร้าง  อัตราการจัดอาวุธ

      จะประกอบด้วย  “ ปลย.11  “ จำนวนกี่กระบอก          

จ.       119 กระบอก

ฉ.      180 กระบอก

ช.      156 กระบอก

ซ.      183 กระบอก

23. กองร้อยทหารช่างเครื่องมือและซ่อมบำรุงของกองพันทหารช่างก่อสร้าง อัตราการจัดอาวุธจะ

     ประกอบด้วย “ รถบดล้อยาง 9 ล้อ  9  ตัน “  จำนวนกี่คัน

ก.      1 คัน

ข.      2 คัน

ค.      3 คัน

ง.       4 คัน

 24. กองร้อยทหารช่างเครื่องมือและซ่อมบำรุง ของกองพันทหารช่างก่อสร้าง อัตราการจัดเครื่อง

      มือจะประกอบด้วย  “ รถเครื่องมือก่อสร้างทางท่อ “  จำนวนกี่คัน

ก.      1 คัน

ข.      2 คัน

ค.      3 คัน

ง.       4 คัน

25. กองร้อยทหารช่างเครื่องมือและซ่อมบำรุงของกองพันทหารช่างก่อสร้าง  อัตราการจัดเครื่อง

      มือจะประกอบด้วย “ รถราดบิทเมน  800 แกลลอน “ จำนวนกี่คัน

ก.      1 คัน

ข.      2 คัน

ค.      3 คัน

ง.       4 คัน

26. กองร้อยทหารช่างก่อสร้างของกองพันทหารช่างก่อสร้าง  จะประกอบด้วย

ก.       กองบังคับการกองร้อย     ตอนซ่อมบำรุงเครื่องมือ   หมวดงานดิน   หมวดก่อสร้างทั่วไป    2  หมวด

ข.       กองบังคับการกองร้อย     ตอนซ่อมบำรุงเครื่องมือ   หมวดงานดิน   หมวดก่อสร้างทั่วไป    3  หมวด

ค.       กองบึงคับการกองร้อย    ตอนซ่อมบำรุงเครื่องมือ   ตอนส่งกำลัง   หมวดก่อสร้างทั่วไป      2 หมวด

ง.        กองบึงคับการกองร้อย    ตอนซ่อมบำรุงเครื่องมือ   ตอนส่งกำลัง   หมวดก่อสร้างทั่วไป      3 หมวด

27. หมวดก่อสร้างทั่วไปจะประกอบด้วยหมู่ก่อสร้างทั่วไปกี่หมู่

ก.      2 หมู่

ข.      3 หมู่

ค.      4 หมู่

ง.       5 หมู่

28. หมวดงานดินของกองร้อยทหารช่างก่อสร้างจะประกอบด้วย

ก.      กองบังคับการหมวด  ตอนตัดและถม  ตอนเกลี่ยและบดทับ

ข.      กองบังคับการหมวด  ตอนตัดและถม  ตอนปรับสภาพ

ค.      กองบังคับการหมวด  ตอนเกลี่ยและบดทับ  ตอนรับสภาพ

ง.       กองบังคับการหมวด  ตอนเกลี่ยและบดทับ  ตอนส่งกำลัง

29. กองร้อยทหารช่างก่อสร้างของกองพันทหารช่างก่อสร้างอัตราการจัดอาวุธ จะประกอบด้วย   

      “ เครื่องยิงจรวด  73  มม. “ กี่เครื่อง

ก.      1 เครื่อง

ข.      2 เครื่อง

ค.      3 เครื่อง

ง.       4 เครื่อง

 

30. กองร้อยทหารช่างก่อสร้างของกองพันทหารช่างก่อสร้างอัตราการจัดอาวุธจะประกอบด้วย    

     “ ปลย. 11  “  จำนวนกี่กระบอก

ก.      156 กระบอก

ข.      165 กระบอก

ค.      214 กระบอก

ง.       124 กระบอก

31. กองร้อยทหารช่างก่อสร้างของกองพันทหารช่างก่อสร้าง  อัตราการจัดเครื่องมือ                  

     จะประกอบด้วย  “ รถราดน้ำ 1,000  แกลลอน “  จำนวนกี่คัน

ก.      1 คัน

ข.      2 คัน

ค.      3 คัน

ง.       4 คัน

32. กองร้อยทหารช่างก่อสร้างของกองพันทหารช่างก่อสร้าง อัตราการจัดเครื่องมือประกอบด้วย  

      “ รถเกลี่ย “ จำนวนกี่คัน

ก.      1 คัน

ข.      2 คัน

ค.      3 คัน

ง.       4 คัน

33. กองร้อยทหารช่างก่อสร้างของกองพันทหารช่างก่อสร้าง อัตราการจัดเครื่องมือประกอบด้วย  

      “ รถโรงงานซ่อมเคลื่อนที่ “ จำนวนกี่คัน

ก.      1 คัน

ข.      2 คัน

ค.      3 คัน

ง.       4 คัน

34. กองร้อยทหารช่างก่อสร้างของกองพันทหารช่างก่อสร้าง อัตราการจัดเครื่องมือประกอบด้วย  

      “ เครื่องสูบน้ำใช้ลมอัด  210 แกลลอน/นาที “ จำนวนกี่เครื่อง

ก.      1 เครื่อง

ข.      2 เครื่อง

ค.      3 เครื่อง

ง.       4 เครื่อง

 

35. 1 หมู่ก่อสร้างทั่วไป  ประกอบด้วยกำลังพลกี่นาย

ก.      11  นาย

ข.      12  นาย

ค.      13  นาย

ง.       14  นาย

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้