ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย

แชร์กระทู้นี้

สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒


๒. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒


๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒


๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธี พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙


๕. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒

๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

๗. พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖

๘. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

๙. พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๐. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๒. พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๓. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๔. พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘

๑๕. พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗

๑๖. พระราชบัญญัติการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๑๙

๑๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔

๑๘. พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๙. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔

๒๐. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓

๒๑. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕

๒๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑

๒๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓

๒๔. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗

๒๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

๒๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒

๒๗. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๒๘. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑

๒๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒

๓๐. พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔

๓๑. พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒

๓๒. พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔

๓๓. พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๔. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

๓๕. พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒

๓๖. พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑

๓๗. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑

๓๘. พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒

๓๙. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๔๐. พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

๔๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖

๔๒. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

๔๓. พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒

๔๔. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕

๔๕. พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙

๔๖. พระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑

๔๗. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙

๔๘. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๔๙. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

๕๐. พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗

๕๑. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗

๕๒. พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐

๕๓. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓

๕๔. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๕๕. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

๕๖. พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

๕๗. พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙

๕๘. พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙

๕๙. พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑

๖๐. พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๐

๖๑. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕

๖๒. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖

๖๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒

๖๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘

๖๕. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘

๖๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑

๖๗. พระราชบัญญัติเรือนจำทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙

๖๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘

๖๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินการขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕

๗๐. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒

๗๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๔๑

๗๒. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๗๓. พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔

๗๔. พระราชบัญญัติการโต้ตอบการทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒

๗๕. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐

๗๖. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

๗๗. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗

๗๘. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๗๙. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓

๘๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖

๘๑. พระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐

๘๒. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

๘๓. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕

๘๔. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

๘๕. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

๘๖. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

๘๗. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๘๘. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

๘๙. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒

๙๐. พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓

๙๑. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕

๙๒. พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗

๙๓. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕

๙๔. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๔

๙๕. พระราชบัญญัติบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑

๙๖. พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒

๙๗. พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐

๙๘. พระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐

๙๙. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕

๑๐๐. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๐๑. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๐๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๐๓. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

๑๐๔. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๐๕. พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

๑๐๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔

๑๐๗. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐

๑๐๘. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

๑๐๙. พระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๑๐. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗

๑๑๑. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓

๑๑๒. พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๑๓. พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙

๑๑๔. พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช ๒๔๘๖

๑๑๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐

๑๑๖. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

๑๑๗. พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔

๑๑๘. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑

๑๑๙. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓

๑๒๐. พระราชบัญญัติควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔

๑๒๑. พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐

๑๒๒. พระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐

๑๒๓. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๒๔. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๒๕. พระราชบัญญัติการดำรงตำแหน่งในทางการเมืองของข้าราชการ กรรมการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๒๒


๑๒๖. พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.๒๕๐๑

๑๒๗. พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๒๘. พระราชบัญญัติการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๒๙. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๓๐. พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๔

๑๓๑. พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔

๑๓๒. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖

๑๓๓. พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐

๑๓๔. พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๓๕. พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๓๖. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔

๑๓๗. พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕

๑๓๘. พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕

๑๓๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๔๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พุทธศักราช ๒๔๗๘

๑๔๑. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๔๒. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔

๑๔๓. พระราชบัญญัติสถานสินเชื่อท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๑๘

๑๔๔. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๔๕. พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

๑๔๖. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๔๗. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓


๑๔๘. พระราชบัญญัติความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒

๑๔๙. พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.๒๕๑๔

๑๕๐. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๑๙

๑๕๑. พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. ๒๔๙๙

๑๕๒. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕

๑๕๓. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔

๑๕๔. พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓

๑๕๕. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒

๑๕๖. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕

๑๕๗. พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้