ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมการขนส่งทางบก ใหม่ล่าสุด
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมการขนส่งทางบก ใหม่ล่าสุด

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก

**********************

 

  1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมการขนส่งทางบก

ก. http:// [url]www.dlf.go.th[/url]                                                                ค. http:// [url]www.fish.go.th[/url]

ข. http:// [url]www.forest.go.th[/url]                                          ง. http:// www. customs.go.th

ตอบ   ก. http:// [url]www.dlf.go.th[/url]

  1. ข้อใดคือกรมการขนส่งทางบก

ก. ขสบ.                                                                              ค. ขส.

ข. กขส.                                                                             ง. ขบ.

ตอบ   ง. ขบ.

  1. อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  คนปัจจุบันคือใคร

ก. นายพงศ์    โสโน                                                       ค. นายชัยรัตน์   สงวนชื่อ

ข. นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ                                      ง. นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ตอบ   นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ

  1. กรมการขนส่งทางบก  ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ก. 4  สิงหาคม  พ.ศ. 2484                                             ค. 11 สิงหาคม  พ.ศ. 2484

ข. 11 กันยายน  พ.ศ. 2484 ง.  12 สิงหาคม  พ.ศ. 2484             

ตอบ  ค. 11 สิงหาคม พ.ศ. 2484

  1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมการขนส่งทางบก

ก. Department of  Labour  Protection and Welfare

ข. Department of  Fisheries

ค. Department of Livestock Development 

ง. Department of  Land  Transport

ตอบ  ง. Department of  Land  Transport

  1. กรมการขนส่งทางบก ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร

ก. มีนบุรี                                                                            ค. ราชเทวี

ข. จตุจักร                                                                            ง. จตุจักร

ตอบ   ข.จตุจักร

กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 

  1. หมายเลข Call center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ คือ

ก. 1584                                                                               ค. 1845

ข. 1688                                                                               ง. 1556

ตอบ   ก.1584

  1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมการขนส่งทางบก

ก. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ 

ข. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

ค. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน ให้เป็นเลิศ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน

ง. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ตอบ   ง. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

  1.  ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของกรมการขนส่งทางบก

ก. จัดระเบียบ พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางถนน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นธรรม  คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น รวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ

ข. พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลรถให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ค. พัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางถนน

ง. วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการขนส่ง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการการขนส่งให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ตอบ   ง.วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการขนส่ง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการการขนส่งให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

  1. ข้อใด ไม่ใช่ ค่านิยมของกรมการขนส่งทางบก

ก. นำสู่การพัฒนา                                                            ค. มีคุณธรรม

ข. สามัคคี  มีเมตตา                 ง. บริการดี

ตอบ   ข.สามัคคี  มีเมตตา

ค่านิยม

              S (Service Mind) :    บริการดี                      ยิ้มด้วยใจ พร้อมให้บริการ มาตรฐานเป็นเลิศ

              M (Morality)   :                      มีคุณธรรม                   ฟังความคิดเห็น เน้นรับผิดชอบ ตรวจสอบได้

              D (Development) :    นำสู่การพัฒนา         เทคโนโลยีนำสมัย ก้าวไกลอย่างมืออาชีพ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมการขนส่งทางบก 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบความสามารถการคิดคำนวณ
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบหลักการบันทึกทางบัญชี
- แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
- แนวข้อสอบ พรก.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบียบกว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 2549

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD คณิตศาศตร์การคิดคำนวณ ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี decho  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ decho.by@hotmail.comรูปภาพ: ปก.jpg 


decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง  พ.ศ. ๒๕๕๑
*******************

1.    ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง  พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก.    ๖ มีนาคม ๒๕๕๑            ค. ๘ มีนาคม ๒๕๕๑
ข.    ๗ มีนาคม ๒๕๕๑            ง. ๙ มีนาคม ๒๕๕๑
ตอบ   ข. ๗ มีนาคม ๒๕๕๑
2.    ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง  พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก.    ๖ มีนาคม ๒๕๕๑            ค. ๘ มีนาคม ๒๕๕๑
ข.    ๗ มีนาคม ๒๕๕๑            ง. ๙ มีนาคม ๒๕๕๑
ตอบ  ค. ๘ มีนาคม ๒๕๕๑
3.    ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง  พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ยกเลิกระเบียบใด
ก.    ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐
ข.    ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐
ค.    ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๓๑
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐
(๒) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕
(๓) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖
(๔) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑
(๕) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖
(๖) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๗) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘
(๘) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐
(๙) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๒)
             พ.ศ. ๒๕๓๑
(๑๐) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่
       ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
4.    “ตู้นิรภัย” หมายความว่า
ก.    กำปั่น                    ค. หีบเหล็ก
ข.    ตู้เหล็ก                    ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
“ตู้นิรภัย” หมายความว่า กำปั่นหรือตู้เหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคงซึ่งใช้สำหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ
5.    ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง  พ.ศ. ๒๕๕๑
ก.    หัวหน้าส่วนราชการ            ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข.    นายกรัฐมนตรี                ง. ปลัดกระทรวงการคลัง
ตอบ   ง. ปลัดกระทรวงการคลัง
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
6.    ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง  พ.ศ. ๒๕๕๑มีกี่หมวด
ก.    6  หมวด                ค. 12  หมวด
ข.    9  หมวด                ง. 10  หมวด
ตอบ   ง. 10  หมวด
หมวด ๑  ความทั่วไป            หมวด ๖ การรับเงินของส่วนราชการ
หมวด ๒  การใช้งานในระบบ        หมวด ๗ การเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ
หมวด ๓  การเบิกเงิน            หมวด ๘ การนำเงินส่งคลังและฝากคลัง
หมวด ๔  การจ่ายเงินของส่วนราชการ    หมวด ๙ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
หมวด ๕  การเบิกจ่ายเงินยืม            หมวด ๑๐ การควบคุมและตรวจสอบ
7.    ในกรณีที่ส่วนราชการมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หน่วยงานใดเป็นผู้วินิจฉัย
ก.    กองคลัง                    ค. กระทรวงการคลัง
ข.    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน        ง. กรมธนารักษ์
ตอบ   ค. กระทรวงการคลัง
ข้อ ๗ ในกรณีที่ส่วนราชการมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัย และในกรณีที่ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในระเบียบนี้ ให้ปลัดกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง แล้วแต่กรณี ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
8.    ใครเป็นผู้มีสิทธิถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน เพื่อใช้งานในระบบของหน่วยงานผู้เบิกที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ก.    หัวหน้าการเงิน                ค. ผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมาย
ข.    หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก            ง. ถูกทั้ง  ข  และ  ค
ตอบ   ง. ถูกทั้ง  ข  และ  ค
ข้อ ๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายเป็นผู้มีสิทธิถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS smart card) รหัสผู้ใช้งาน (user name) และรหัสผ่าน(password) เพื่อใช้งานในระบบของหน่วยงานผู้เบิกที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในระบบ และเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายของระบบ หรือเป็นผู้มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของหน่วยงานผู้เบิกที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ซึ่งปฏิบัติงานโดยใช้ช่องทางอื่นที่กระทรวงการคลังกำหนด
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้