ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เริ่มแล้วปฏิรูปตำรวจ!เผยแพร่ พรฎ.ข้าราชการ ตร.‘ไม่มียศ’ 5 ประเภท อายุ 18 ขึ้น
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เริ่มแล้วปฏิรูปตำรวจ!เผยแพร่ พรฎ.ข้าราชการ ตร.‘ไม่มียศ’ 5 ประเภท อายุ 18 ขึ้น

แชร์กระทู้นี้


สำนักข่าวอิศรา [url]www.isranews.org[/url] รายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ ส.ค. ๕๘ เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สาระสำคัญ คือ ให้ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริหาร งานอํานวยการ งานวิชาการ งานการสอนหรือวิจัย หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.ตร. กําหนด เป็นข้าราชการตํารวจ ประเภทไม่มียศ

มาตรา ๖ ระดับตําแหน่งข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศ มีดังต่อไปนี้

(๑) ตําแหน่งประเภทบริหาร มีระดับดังต่อไปนี้ (ก) ระดับต้น (ข) ระดับสูง

(๒) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ มีระดับดังต่อไปนี้ (ก) ระดับต้น (ข) ระดับสูง

(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับดังต่อไปนี้ (ก) ระดับปฏิบัติการ (ข) ระดับชํานาญการ (ค) ระดับชํานาญการพิเศษ (ง) ระดับเชี่ยวชาญ (จ) ระดับทรงคุณวุฒิ 

(๔) ตําแหน่งประเภทการสอนหรือวิจัย มีระดับดังต่อไปนี้

(ก) ประเภทผู้สอนในสถาบันการศึกษา มีระดับดังต่อไปนี้ ๑) อาจารย์ ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๓) รองศาสตราจารย์ ๔) ศาสตราจารย์

(ข) ประเภทผู้สอนในสถานศึกษาอื่นนอกจาก (ก) มีระดับดังต่อไปนี้ ๑) ครู ๒) ครูชํานาญการ ๓) ครูชํานาญการพิเศษ ๔) ครูเชี่ยวชาญ ๕) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

(๕) ตําแหน่งประเภททั่วไป มีระดับดังต่อไปนี้ 

(ก) ระดับปฏิบัติงาน (ข) ระดับชํานาญงาน (ค) ระดับอาวุโส (ง) ระดับทักษะพิเศษ

ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ๖ ข้อ และ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (มาตรา ๙) 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ข้าราชการตํารวจมีภารกิจทั้งในด้าน การป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอํานวยการ การพัฒนาบุคลากร และ งานด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจในบางตําแหน่งอาจไม่จําเป็นต้องมียศ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๔/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ บัญญัติให้ข้าราชการตํารวจอาจให้แบ่งเป็นข้าราชการตํารวจ ประเภทไม่มียศด้วยก็ได้ โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงสมควรกําหนดให้มีข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศขึ้น ตามความเหมาะสมและจําเป็นในการปฏิบัติงานบางประเภท อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

ภาพประกอบจาก T NEWS

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้